Opatrenie č. 11/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.02.1982 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Slovenskej národnej rady č. 53/1982 Zb. z 27. apríla 1982.

OBSAH

11

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. januára 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 písm. b) znie:

b) navrhuje Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave započítanie doby zamestnania v sporných prípadoch.“.

2. § 25 písm. a) bod 2 znie:

2. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku, s výnimkou príspevku na zabezpečenie osobitných pomôcok, príspevku na kúpenie motorového vozidla a na jeho prevádzku a príspevku na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie“.

3. § 26 písm. a) bod 2 znie:

2. o poskytnutí opakujúcich sa príspevkov, najmä na diétne stravovanie, príspevkov na zabezpečenie osobitných pomôcok, príspevkov na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie v prípadoch závažného postihnutia končatín a príspevkov na kúpenie motorového vozidla a na jeho prevádzku v prípadoch ťažkej chyby nosného alebo pohybového ústrojenstva,“.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.