Vyhláška č. 108/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

(v znení č. 40/1988 Zb., 136/1994 Z. z.)

Čiastka 20/1982
Platnosť od 22.09.1982 do30.06.2000
Účinnosť od 01.07.1994 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

108

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 8. júla 1982,

ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

Federálne ministerstvo spojov po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 3 ods. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenia a rozsah platnosti

(1) Podmienky zriaďovania a používania telefónnych zariadení a poskytovania telefónnych služieb správy sa určujú v Telefónnom poriadku. Zriaďovať telefónne zariadenia pre občanov, socialistické organizácie a iné organizácie, obstarávať telefónny styk a poskytovať iné telefónne služby patrí rezortu Federálneho ministerstva spojov, ktorý ich poskytuje prostredníctvom svojich organizácií spojov (ďalej len „správa“).

(2) Každý, kto spĺňa určené podmienky, má nárok na služby podľa Telefónneho poriadku (ďalej len „poriadok“) v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim technickým a prevádzkovým možnostiam správy. Požiadavky, ktorých uspokojenie vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, majú prednosť pred menej dôležitými požiadavkami.

(3) Sadzby na zriaďovanie a používanie telefónnych zariadení a iných telefónnych služieb správy, pre ktoré ustanovuje podmienky tento poriadok, sú určené v Telefónnom sadzobníku.1)

(4) Ustanovenia poriadku o podmienkach pre telefónny styk platia len pre územie Československej socialistickej republiky.2)

§ 2

Telefónna sieť ako súčasť jednotnej telekomunikačnej siete

Súhrn všetkých zariadení zriadených na uskutočňovanie telefónneho styku a na poskytovanie osobitných služieb telefónom pre občanov, socialistické a iné organizácie tvorí telefónnu sieť, ktorá je súčasťou jednotnej telekomunikačnej siete. Telefónnu sieť môžu občania, socialistické a iné organizácie používať na základe povolenia správy aj na iné služby než na uskutočnenie telefónnych hovorov. Použitie telefónnej siete na prenos dát upravuje osobitný predpis.3)

§ 3

Usporiadanie telefónnej siete

(1) Telefónna sieť je usporiadaná tak, aby sa dosiahlo jej najlepšie a najhospodárnejšie využitie. O usporiadaní telefónnej siete rozhoduje správa.

(2) Z hľadiska územného usporiadania sú jednotlivými stupňami telefónnej siete

- miestny telefónny obvod

- uzlový telefónny obvod

- tranzitný telefónny obvod

- medzitranzitná telefónna sieť

- medzinárodná telefónna sieť

(3) Miestny telefónny obvod (ďalej len „MTO“) je základný územný prvok telefónnej siete. V jeho hraniciach sa uskutočňuje miestny telefónny styk. Telefónny styk medzi rôznymi MTO je medzimestský telefónny styk. MTO zahŕňa územie ideálne v tvare šesťuholníka s písanou kružnicou s polomerom 5 km. Skutočný stav MTO a jeho hranice sú vytvorené so zreteľom na miestne demografické a topografické pomery. Skutočné hranice MTO určí správa s prihliadnutím na pripomienky príslušných národných výborov.

Miestny telefónny obvod tvoria:

a) miestne telefónne ústredne

b) verejné telefónne hovorne

c) verejné telefónne automaty

d) hlavné a vedľajšie telefónne stanice včítane vedľajších telefónnych zariadení

e) prípojné telefónne vedenia

f) spojovacie telefónne vedenia

g) sprostredkovacie telefónne vedenia.

(4) Uzlový telefónny obvod (ďalej len „UTO“) tvorí niekoľko telefónnych obvodov. V strede UTO je umiestnený stredový MTO s uzlovou telefónnou ústredňou. MTO sú s uzlovou telefónnou ústredňou spojené uzlovými okruhmi. Vo výnimočných prípadoch môžu byť navzájom spojené uzlovými okruhmi aj MTO vnútri jedného UTO.

(5) Tranzitný telefónny obvod (ďalej len „TTO“) združuje niekoľko uzlových telefónnych obvodov. V strede TTO je stredový UTO s tranzitnou telefónnou ústredňou. Uzlové ústredne sú na tranzitnú ústredňu pripojené pomocou tranzitných okruhov. Uzlové ústredne vnútri jedného TTO je medzi rôznymi TTO môžu byť navzájom spojené medziuzlovými priečkami.

(6) Medzitranzitnú telefónnu sieť tvoria medzitranzitné okruhy, ktoré spájajú tranzitné ústredne navzájom. Súčasťou medzitranzitnej telefónnej siete sú aj medzimestské spojky, ktoré pripájajú uzlovú ústredňu na tranzitnú ústredňu iného než vlastného TTO.

(7) Medzinárodnú telefónnu sieť tvoria medzinárodné telefónne ústredne a medzinárodné telefónne okruhy. Medzinárodné telefónne okruhy môžu byť zapojené aj na iné než medzinárodné telefónne ústredne, ak ide o okruhy určené pre blízky medzinárodný styk dvoch susedných telefónnych obvodov ležiacich pri štátnej hranici.

§ 4

Miestne a medzimestské telefónne ústredne

(1) Miestne telefónne ústredne sprostredkujú spojenie medzi telefónnymi zariadeniami (telefónnymi stanicami, verejnými telefónnymi hovorňami a pod.) toho istého MTO a v spolupráci s medzinárodnými telefónnymi ústredňami aj medzimestské spojenia. V jednom MTO môže byť podľa okolností jedna alebo viac miestnych telefónnych ústrední. Ústredňa, na ktorú sú telefónne zariadenia pripojené, je pre tieto zariadenia prípojnou ústredňou.

(2) Podľa spôsobu prevádzky určenej technickým zariadením sa miestne telefónne ústredne delia na

- automatické a

- manuálne (s ručnou obsluhou).

Medzi manuálne ústredne sa počítajú aj také, pri ktorých je obsluha pomocou poloautomatickej ústredne prenesená do inej manuálnej ústredne.

(3) Medzimestské telefónne ústredne sprostredkujú medzimestské spojenia, t. j. spojenia rôznymi MTO. Medzimestskými ústredňami sú uzlové a tranzitné ústredne.

(4) Medzinárodné telefónne hovory sprostredkujú ústredne pre medzinárodný telefónny styk v spolupráci s telefónnymi ústredňami iných štátov.

§ 5

Verejné telefónne hovorne

(1) Verejné telefónne hovorne sú telefónne zariadenia správy prístupné verejnosti na telefónny styk. Sú vždy súčasťou príslušného MTO.

(2) Z verejných telefónnych hovorní možno uskutočňovať miestne, medzimestské a medzinárodné hovory. Prevádzku vo verejných telefónnych hovorniach upravuje § 67 poriadku.

(3) Za verejné telefónne hovorne zriadené na prechodný čas pri výstavách, konferenciách, športových podujatiach a pod. zaplatí žiadateľ náklady s tým spojené.

§ 6

Verejné telefónne automaty

(1) Verejné telefónne automaty sú prístroje, ktoré umožňujú verejnosti telefónne spojenie po vhodení určenej mince do inkasného zariadenia prístroja. Umiestňujú sa po dohode s príslušnými orgánmi na miestach širšieho okruhu záujemcov alebo na miestach všeobecne prístupných.

(2) Verejné telefónne automaty, z ktorých možno uskutočňovať aj medzimestské hovory, sú vybavené príslušným označením a poučením (§ 60 poriadku).

§ 7

Telefónne stanice

(1) Telefónna stanica je súhrn technických zariadení pripojených na miestnu telefónnu ústredňu buď priamo (hlavná telefónna stanica), alebo nepriamo (vedľajšia telefónna stanica). Telefónna stanica je podľa svojho určenia účastnícka, služobná alebo manipulačná. Služobné a manipulačné stanice zriaďuje správa len pre svoju vlastnú potrebu.

(2) Telefónne účastnícke stanice sú telefónne stanice zriadené pre občanov, socialistické alebo iné organizácie na základe ich telefónnej prihlášky. Telefónna účastnícka stanica môže byť aj verejnou telefónnou stanicou, čo je stanica, ktorej účastníkovi správa poskytuje zľavu z niektorých bežných účastníckych poplatkov za to, že za podmienok určených správou umožňuje používanie stanice širšej verejnosti.

(3) Hlavná telefónna stanica je samostatným, prípadne spoločným prípojným vedením pripojená na miestnu telefónnu ústredňu. V odôvodnených prípadoch môže byť, pokiaľ je to v technických a prevádzkových možnostiach správy, hlavná telefónna stanica pripojená na medzimestskú telefónnu ústredňu.

(4) Vedľajšie telefónne stanice sú pripojené na hlavné telefónne stanice prípojnými vedeniami buď priamo, alebo nepriamo (prostredníctvom inej vedľajšej telefónnej stanice vybavenej prepojovacím, respektíve spojovacím zariadením). Vedľajšie telefónne stanice môžu byť prostredníctvom hlavnej telefónnej stanice pripojené ma miestnu telefónnu ústredňu.

(5) Hlavná alebo vedľajšia telefónna stanica môže byť na základe povolenia správy vybavená aj zariadeniami určenými na iné účely ako telefónne. Možnosť vybavenia telefónnych staníc na prenos dát upravuje osobitný predpis.3)

§ 8

Telefónne vedenia a okruhy

(1) Telefónnemu styku slúžia:

a) prípojné telefónne vedenia,

b) spojovacie telefónne vedenia,

c) sprostredkovacie telefónne vedenia,

d) medzimestské telefónne okruhy,

e) medzinárodné telefónne okruhy.

(2) prípojné telefónne vedenia

a) pripájajú hlavné telefónne stanice, verejné telefónne hovorne a verejné telefónne automaty na telefónnu ústredňu,

b) pripájajú vedľajšie telefónne stanice na hlavné alebo iné vedľajšie telefónne stanice alebo zariadenia,

c) tvoria priame spojenia medzi účastníckymi zariadeniami tej istej miestnej siete,

d) pripájajú účastnícke zariadenia na medzimestskú telefónnu ústredňu (priame spojenia s medzimestskou ústredňou).

(3) Spojovacie telefónne vedenie spájajú medzi sebou miestne telefónne ústredne toho istého MTO.

(4) Sprostredkovacie telefónne vedenia spájajú medzimestskú ústredňu s miestnou telefónnou ústredňou v tom istom miestnom telefónnom obvode.

(5) Medzimestské telefónne okruhy spájajú medzimestské telefónne ústredne navzájom, pripájajú iné než stredové MTO na medzimestské telefónne ústredne a výnimočne spájajú MTO navzájom.

(6) Medzinárodné telefónne okruhy spájajú ústredne pre medzinárodný styk rôznych štátov.

§ 9

Používanie telefónnych zariadení správy

(1) Telefónne zariadenia správy možno používať podľa ustanovení tohto poriadku.

(2) Osoby, ktoré zneužili alebo poškodili telefónne zariadenia správy, osoby, ktoré hrubým spôsobom porušujú hranice obvyklej slušnosti a osoby postihnuté nákazlivou chorobou - ak je nebezpečenstvo, že by sa choroba preniesla použitím telefónneho prístroja - môžu byť z použitia telefónnych zariadení správy, najmä verejnej telefónnej hovorne alebo verejnej telefónnej stanice vylúčené.

(3) O používaní verejných telefónnych automatov platia ustanovenia obsiahnuté v pokynoch správy umiestnených v týchto automatoch.

(4) Každý, pre koho sa zriaďujú alebo kto používa telefónne zariadenia alebo služby správy, je povinný zaplatiť úhrady určené pre telefónnych účastníkov a iných používateľov telefónnych zariadení a služieb správy v Telefónnom sadzobníku (ďalej len „sadzobník“). Pri používaní týchto zariadení a služieb v styku s cudzinou je povinný zachovávať čo najväčšiu hospodárnosť.

(5) Kto neoprávnene používa telefónne zariadenia správy je povinný zaplatiť správe všetky úhrady podľa sadzobníka za čas neoprávneného používania.

(6) Správa môže obmedziť telefónny styk po jednotnej telekomunikačnej sieti alebo ho úplne zastaviť v čase mimoriadnych opatrení, z naliehavých prevádzkových dôvodov, v záujme uspokojenia nevyhnutnej potreby štátnych orgánov alebo z iného dôležitého všeobecného záujmu.

§ 10

Povinnosti správy

(1) Správa je povinná poskytovať telefónne služby tak, aby sa spoločensky odôvodnené požiadavky občanov, socialistických a iných organizácií riadne uspokojovali v rámci technických a prevádzkových možností správy.

(2) Správa je povinná udržiavať svoje telefónne zariadenia určené na služby podľa svojich technických a prevádzkových možností v stave spôsobilom na riadne používanie. Vykonáva tiež všetky zmeny zariadení, pokiaľ ich uzná za nevyhnutné a prípustné.

(3) Správa je povinná informovať občanov a organizácie na ich žiadosť o telefónnych službách. Správa je ďalej povinná pokiaľ možno vopred a včas oznámiť používateľom telefónnych služieb buď priamo, alebo iným vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní telefónnych služieb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas mimoriadnych opatrení.

(4) Správa je povinná urýchlene odstrániť závady bez rozdielu, či spočívajú vo vykonávaní služby alebo v telefónnej sieti, a v prípadoch uvedených v poriadku, prípadne v sadzobníku vrátiť už zaplatené sumy. Správa nezodpovedá za eventuálnu škodu spôsobenú tým, že požadovaná služba bola poskytnutá chybne alebo vôbec nebola poskytnutá.4)

§ 11

Správne konanie a vybavovanie sťažností

(1) O právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov, socialistických a iných organizácií podľa poriadku a sadzobníka rozhodujú organizácie spojov podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.5)

(2) O odvolaní rozhoduje orgán správy najbližšie vyššieho stupňa nadriadený orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je:6)

a) riaditeľstvo spojov v kraji,a)

b) Riaditeľstvo telekomunikácií Praha a Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava,b)

c) Ústredné riaditeľstvo spojov Praha (v ČSR), Ústredné riaditeľstvo spojov Bratislava (v SSR),c)

d) Federálne ministerstvo spojov,d)

ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu orgánu jemu priamo podriadeného.

(3) Občania, socialistické a iné organizácie majú právo sťažovať sa na závady v poskytovaní telefónnych služieb správy a na počínanie jej pracovníkov. Orgány správy sú povinné vybavovať sťažnosti podľa všeobecných predpisov o vybavovaní sťažností.7)

§ 12

Telekomunikačné tajomstvo

Správa a jej pracovníci aj používatelia telefónnych zariadení a služieb správy sú povinní zachovávať telekomunikačné tajomstvo.8)

§ 13

Hodiny pre verejnosť v telefónnej prevádzke

(1) Pokiaľ nie je pre účastníkov telefónnych staníc zabezpečená nepretržitá telefónna prevádzka, určí správa hodiny pre verejnosť v telefónnych ústredniach a vo verejných telefónnych hovorniach, a to podľa skutočnej, prevádzkou odôvodnenej potreby s prihliadnutím na verejné a služobné záujmy.

(2) Hodiny pre verejnosť v manuálnych telefónnych ústredniach musia byť určené najmenej v rozsahu podľa tejto tabuľky, pokiaľ sa správa spojov nedohodne s príslušným národným výborom inak.

Pri počte hlavných účastníckych stanícHodiny pre verejnosť
v pracovných dňochv sobotuv ostatných dňoch pracovného pokoja
najviac 2009.00-12.00
15.00-18.00
21-5008.00-12.0007.00-10.00
14.00-18.00
51-10007.00-19.0007.00-11.0007.00-09.00
s viac ako 100určí riaditeľstvo spojov najmenej v rozsahu určenom pri počte 51-100 staníc

(3) Telefónne ústredne a verejné telefónne hovorne sú povinné predĺžiť službu nad rozsah určený hodinami pre verejnosť najdlhšie o 12 minút, aby sa mohli dokončiť už začaté hovory alebo uskutočniť hovory, pre ktoré sa už spojenie pripravilo.

(4) Pracovníci telefónnej prevádzky, pokiaľ sú prítomní v telefónnej ústredni alebo vo verejnej hovorni, respektíve sa zdržiavajú v ich blízkosti a majú do nich prístup, sú povinní umožniť telefónny hovor aj mimo hodín určených pre verejnosť, ak ide o privolanie orgánov zdravotníckej pomoci, požiarnej alebo inej ochrany, bezpečnostných orgánov alebo, ak ide o hlásenie porúch na dôležitých telekomunikačných zariadeniach.

(5) Správa predĺži službu nad rozsah určený hodinami pre verejnosť v prípadoch osobitne naliehavých, ak nie je možné iné riešenie. Výdavky správy spojené s predĺžením služby zaplatí žiadateľ.

DRUHÁ ČASŤ

Telefónne účastníctvo

§ 14

Telefónny účastník a jeho pomer k správe

(1) Telefónnym účastníctvom sa rozumie súhrn práv a povinností telefónneho účastníka, ktorému bola na základe jeho telefónnej prihlášky predloženej správe zriadená telefónna stanica.

(2) Telefónne účastníctvo vzniká zapojením stanice do prevádzky, prípadne prevodom podľa § 35 poriadku.

(3) Telefónnym účastníkom môže byť občan, socialistická alebo iná organizácia.

(4) Správa aj telefónny účastník (ďalej len „účastník“) sú povinní dodržiavať ustanovenia poriadku a sadzobníka. Povinnosti a zodpovednosť účastníka sú uvedené v § 17 poriadku.

§ 15

Telefónna prihláška

(1) Prihlášku na účastnícku telefónnu stanicu (ďalej len „telefónna prihláška“) napíše záujemca na tlačive vydanom správou. Prihláška môže znieť len na jedného prihlasovateľa. Podpisuje ju prihlasovateľ sám alebo jeho oprávnený zástupca. Správa nie je povinná skúmať alebo overovať pravosť podpisu na telefónnej prihláške a oprávnenie zástupcu na podpísanie prihlášky. Za účastníka stanice sa považuje aj ten, na meno ktorého znie prihláška, ktorú nepodpísal ani on sám ani jeho oprávnený zástupca, ak s prihláškou dodatočne súhlasí tým, že si počína ako telefónny účastník, najmä používa stanicu a platí účty.

(2) Samostatnú telefónnu prihlášku treba predložiť pre každú žiadanú hlavnú účastnícku stanicu, pre priame spojenie s medzimestskou ústredňou (§ 21 poriadku), vonkajšiu vedľajšiu účastnícku stanicu (§ 19 poriadku) a vonkajšie priame spojenie (§ 20 poriadku). Ak sa zriaďuje na tom istom mieste súčasne niekoľko vonkajších vedľajších staníc alebo vonkajších priamych spojení, stačí jedna telefónna prihláška. Možno podať telefónnu prihlášku na zriadenie trvalej alebo dočasnej stanice.

(3) V prípade, že nie je možné do 30 dní po obdržaní prihlášky zistiť a záujemcovi oznámiť výsledok zistenia o technickej uskutočniteľnosti požadovanej stanice, potvrdí správa príjem telefónnej prihlášky.

(4) Správa zamietne telefónnu prihlášku, ak záujemca nechce pristúpiť na všetky podmienky telefónneho účastníctva alebo keď sa možno odôvodnene domnievať, že niektoré z nich nebude dodržiavať (napr. konaním uvedeným v § 38 ods. 1 poriadku). Zamietnutie telefónnej prihlášky je potrebné odôvodniť.

(5) Správa zriaďuje telefónne stanice podľa časového poriadia, v ktorom jej telefónne prihlášky prišli, pokiaľ všeobecný záujem na zriadená stanice alebo hľadisko hospodárnosti nevyžaduje iné riešenie.

(6) Až do zriadenia stanice a jej zapojenia do prevádzky môže žiadateľ odstúpiť od telefónnej prihlášky. Ak tak urobí z dôvodov, ktoré nenastali na strane správy, je povinný nahradiť správe výdavky pripadajúce na práce už vykonané aj na ich prípravu, pokiaľ správa nemôže ich výsledok inak použiť.

§ 16

Použitie nehnuteľností na zriadenie účastníckej stanice

(1) Pred zriadením účastníckej stanice alebo pred jej preložením je potrebné, aby vlastník alebo užívateľ budovy, v ktorej sa má stanica zriadiť alebo do ktorej sa má preložiť, dal písomné vyhlásenie, že dovolí, aby správa na jeho budove, vo vnútri budovy alebo aj na pozemku súvisiacom s budovou umiestnila a ponechala všetky zariadenia, ktoré sú potrebné na zriadenie alebo preloženie účastníckej stanice, ako aj na stavbu, udržiavanie a rozširovanie telefónnej siete. Vyhlásenie vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti nie je potrebné, ak je na nehnuteľnosti už umiestnené telekomunikačné zariadenie správy.

(2) Súhlas vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti s umiestnením zariadenia na jeho budove alebo pozemku a pre voľný prístup orgánov správy k zariadeniu si zaobstará záujemca. Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nedá súhlas, vyvolá správa potrebné konanie na príslušnom stavebnom úrade.

(3) Ak záujemca nemá právo voľne nakladať s miestnosťou, v ktorej má byť zriadená účastnícka stanica, predloží tiež písomný súhlas toho, kto je na to oprávnený.

§ 17

Zodpovednosť účastníka a jeho povinnosti

(1) Účastník zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za škodu, ktorá vznikne správe na účastníckom zariadení a za iné škody, ktoré jej ako účastník spôsobí.

(2) Účastník je povinný presne označiť správe skryte vedené silnoprúdové, plynovodné, vodovodné a iné zariadenia, ak o nich vie alebo môže vedieť.

(3) Účastník nesmie bez vedomia a schválenia správy na technickom zariadení účastníckej stanice nič meniť (pripojiť ani odpojiť). Otvárať alebo rozoberať prístroje nie je dovolené.

(4) Účastník je povinný platiť úhrady podľa sadzobníka, ako aj nahradiť správe sumy, o ktoré bola ukrátená neoprávneným používaním účastníckej stanice.

(5) Ak vzniknú na zariadení poruchy, je účastník povinný ihneď ich ohlásiť príslušnej ohlasovni porúch. Účastník je ďalej povinný ohlásiť správe bez meškania stratu alebo poškodenie zariadenia.

(6) Účastník je povinný poskytnúť svoju účastnícku telefónnu stanicu na uskutočnenie telefónneho hovoru v prípadoch, keď je to naliehavo potrebné na splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona (napr. na privolanie pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí vážne poruchy zdravia, na zamedzenie alebo zdolanie požiaru alebo inej živelnej pohromy alebo nehody).

(7) Účastník je povinný umožniť prístup k účastníckemu zariadeniu a dovoliť za dodatočnú úhradu výdavkov s tým spojených jeho použitie pracovníkom správy, ktorí potrebujú telefónne spojenie pri výkone telekomunikačnej služby a riadne sa preukážu.

(8) Okrem prípadov podľa odsekov 6 a 7 môžu tretie osoby používať účastnícke stanice len so súhlasom účastníka.

(9) Účastník je povinný počínať si pri hovorovom styku uskutočňovanom z jeho stanice tak, aby sa možnosť používať telefónnu sieť na účel, na ktorý je určená, neobmedzovala nad nevyhnutnú mieru (je povinný napr. hlásiť sa na zavolanie bez zbytočného odkladu, predstaviť sa pri zavolaní svojim menom alebo číslom stanice, vyvoliť číslo volanej stanice ihneď po zdvihnutí mikrotelefónu).

(10) Účastník telefónnej stanice so spojovacím zariadením je povinný zabezpečiť obsluhu zariadenia dostatočným počtom odborne vyškolených síl (spojovateliek), ktoré dostali osvedčenie správy. Spojovateľky sú povinné hlásiť sa pri 80% volaní do 5 sekúnd, pri zvyšnom počte volaní do 20 sekúnd po zavolaní.

(11) Volajúci a volaný v telefónnom styku sa navzájom sami presvedčia o svojej totožnosti. Pracovníkom manipulačnej telefónnej služby nie je dovolené oznamovať volajúcemu alebo volanému svoje meno. V styku s používateľmi telefónnych služieb sú pracovníci manipulačnej služby povinní predstavovať sa číslom pracoviska.

(12) Účastník zodpovedá aj za to, že na jeho telefónnej stanici sa nebude vyvesovať mikrotelefón, nebude sa nechávať telefónny prístroj vypojený zo zásuvky, že sa stanica nebude zneužívať a že účastnícke zariadenie nebude umiestnené vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom prostredí, pokiaľ nie je pre také prostredie osobitne konštruované. Ak má účastník na svojej telefónnej stanici zapojené paralelne dva telefónne prístroje, zodpovedá za to, že na telefónny styk sa nebudú používať oba telefónne prístroje súčasne.

§ 18

Hlavná účastnícka stanica

(1) Hlavné účastnícke stanice sú pripájané na tú telefónnu ústredňu, do obvodu ktorej podľa určenia správy patria ako k ústredni pre ne príslušnej. Správa je oprávnená v súvislosti s vykonávanými úpravami telefónnej siete prepojiť účastnícku stanicu na inú príslušnú telefónnu ústredňu. Hlavná účastnícka stanica môže byť za podmienok určených správou vybavená vedľajším telefónnym zariadením (§ 25 poriadku). Ak je vybavená spojovacím zariadením (pobočková ústredňa) alebo prepojovacím zariadením (najmä sekretárske súpravy), možno na ňu pripojiť viac vedľajších staníc.

(2) Správa môže z prevádzkových alebo technických dôvodov pripojiť vo výnimočných prípadoch hlavnú účastnícku stanicu na inú než príslušnú ústredňu toho istého MTO, prípadne na ústredňu iného MTO. Pripojenie na ústredňu iného MTO prerokuje správa s účastníkom vopred.

Hlavná účastnícka stanica môže byť vo výnimočných a odôvodnených prípadoch pripojená na nepríslušnú ústredňu aj na žiadosť účastníka, pokiaľ to dovolia technické a prevádzkové možnosti správy. Pri pripojení na nepríslušnú ústredňu na žiadosť účastníka sa vyberajú sadzby podľa sadzobníka (§ 3 sadzobníka, ak ide o pripojenie na nepríslušnú ústredňu toho istého MTO, § 5 sadzobníka, ak ide o pripojenie na nepríslušnú ústredňu iného MTO).

(3) Tam, kde je to účelné, zriaďuje správa okrem hlavných účastníckych staníc so samostatným pripojením aj hlavné telefónne stanice so spoločným prípojným vedením. Pritom správa dbá v medziach svojich technických a prevádzkových možností na želanie prihlasovateľa. Združovacie zariadenia (koncentrátory) sú súčasťou telefónnej ústredne a telefónne stanice na ne zapojené sú preto stanicami so samostatným prípojným vedením.

(4) Stanice so spoločnými prípojnými vedeniami sú:

a) podvojné prípojky, ktorými sa pripájajú na ústredňu dve stanice jedným prípojným vedením, alebo

b) skupinové prípojky, ktorými sa pripája na ústredňu skupina až desiatich staníc takisto jedným prípojným vedením. V už existujúcich skupinách sa stanice, ktoré sa zrušili, neobnovujú. Nové telefónne stanice so skupinovým zapojením sa už nezriaďujú.

Takto pripojené stanice sú krátkymi úsekmi samostatných vedení pripojené na zariadenie, odkiaľ sa začína spoločné vedenie k ústredni. Pri podvojnom alebo skupinovom zapojení môžu účastníci používať svoje stanice na hovory striedavo, bez vzájomného rušenia alebo odpočúvania hovorov, nemajú však možnosť vzájomného hovorového styku.

(5) Spôsob stavby a priebeh prípojného vonkajšieho a vnútorného vedenia pri zriadení stanice alebo neskorších zmenách určuje správa. Ak prihliadne pri stavbe na osobitné želanie účastníka, uhrádza účastník vyššie výdavky, ktoré tým vzniknú.

(6) Prípojné vedenie zriadené správou zostáva jej majetkom, aj keď účastník zaplatil pri zriadení stanice určené úhrady.

(7) Každá hlavná účastnícka stanica dostane prípojné číslo, ktoré je uvedené v telefónnom zozname. Ak sú viaceré hlavné účastnícke stanice zapojené v sérii, uvedie sa v telefónnom zozname len prvé číslo série. Hlavné účastnícke stanice zapojené do veľkosérie majú spoločné prípojné číslo.

Úplné označenie hlavnej účastníckej stanice sa skladá z čísla alebo názvu UTO, v ktorom je stanica zapojená, a jej prípojného čísla, alebo ak je hlavná účastnícka stanica v telefónnom zozname uvedená pri ústredni, ktorej názov nie je názvom UTO, z názvu ústredne a prípojného čísla.

Prípojné číslo a úplné označenie hlavnej účastníckej stanice určuje správa; môže ich zmeniť, ak je to nevyhnutné. Na zmenu upozorní správa účastníka vopred. Účastník nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu zmenou vznikla.

(8) Na žiadosť účastníka môže správa prípojné číslo zmeniť, ak sú na to závažné dôvody, za úhradu podľa sadzobníka (§ 11 ods. 2).

(9) Sadzby za zriadenie a používanie hlavných účastníckych staníc sú uvedené v sadzobníku (§ 1, 3 a 5).

§ 19

Vedľajšia účastnícka stanica

(1) Vedľajšiu účastnícku stanicu možno zriadiť ako vnútornú alebo vonkajšiu vzhľadom na stanicu, na ktorú je pripojená. Vnútorná vedľajšia stanica je buď v tej istej budove ako stanica, na ktorej je pripojená, alebo je umiestnená mimo tejto budovy, ale na pozemku toho istého vlastníka, na ktorom je hlavná stanica, za predpokladu, že jej prípojné vedenie nevybočuje z hraníc toho istého pozemku, respektíve je pozemok rozdelený len komunikáciou. Každá iná vedľajšia stanica je stanicou vonkajšou.

(2) Komunikáciou sa podľa predchádzajúceho odseku rozumejú pozemné komunikácie, dráhy a vodné cesty. Vedľajšej stanici zostane charakter vnútornej stanice, ak jej prípojné vedenie prekračuje v celom svojom priebehu len jednu komunikáciu alebo aj viacej komunikácií, ak sú súbežné.

(3) Účastnícka stanica, na ktorú sú pripojené vedľajšie stanice, je prípojnou stanicou týchto vedľajších staníc. Vedľajšie účastnícke stanice nemožno pripájať na hlavné stanice zapojené pomocou skupinových prípojok.

(4) Vonkajšiu vedľajšiu účastnícku stanicu zriadi správa len výnimočne, ak je to odôvodnené verejným záujmom alebo závažnými dôvodmi účastníka a ak nemožno jeho potrebe vyhovieť zriadením hlavnej účastníckej stanice.

(5) Požiadavke na zriadenie vonkajšej vedľajšej účastníckej stanice v obvode iného miestneho telefónneho obvodu, než do ktorého patrí jej prípojná stanica, možno vyhovieť len výnimočne, ak sú na to závažné dôvody. Z hľadiska úhrad sa také stanice posudzujú ako požičané medzimestské telefónne okruhy (§ 29 sadzobníka).

(6) Vonkajšiu vedľajšiu telefónnu stanicu nesmie účastník prenechať na trvalé používanie tretím osobám a nesmie používať stanicu na sprostredkovanie správ pre tretie osoby.

(7) Pre spôsob stavby prípojného vedenia vonkajšej vedľajšej účastníckej stanice platia rovnaké ustanovenia ako pre zriadenie prípojného vedenia hlavnej účastníckej stanice (§ 18 ods. 5 poriadku). Vonkajšie prípojné vedenie je majetkom správy, aj keď účastník zaplatil zriaďovacie náklady, vnútorné vedenie je majetkom účastníka.

(8) Sadzby za zriadenie a za používanie vedľajšej stanice sú v sadzobníku (§ 1 ods. 8 a § 4).

§ 20

Priame spojenie

(1) Priame spojenie spája dve účastnícke prepojovacie alebo spojovacie zariadenia a je buď vnútorné alebo vonkajšie.

Vnútorné priame spojenie spája dve zariadenia v tej istej budove alebo na súvislom pozemku toho istého vlastníka; vonkajšie priame spojenie je to, ktorého prípojné vedenie prekračuje cudzí pozemok alebo verejnú cestu. Pre posúdenie, či priame spojenie je vnútorné alebo vonkajšie, platia ustanovenia § 19 ods. 1 a 2 poriadku.

(2) Vonkajšie priame spojenie spájajúce dve účastnícke prepojovacie alebo spojovacie zariadenia v rôznych miestnych telefónnych obvodoch sa posudzuje ako požičaný medzimestský okruh podľa § 43 poriadku.

(3) Pre spôsob stavby prípojného vedenia vonkajšieho priameho spojenia platia rovnaké ustanovenia ako pre zriadenie prípojného vedenia hlavnej účastníckej stanice (§ 18 ods. 5 poriadku). Vonkajšie prípojné vedenie je majetkom správy, vnútorné vedenie je majetkom účastníka.

(4) Sadzby za zriadenie a za používanie priameho spojenia sú v sadzobníku (§ 1 ods. 8 a § 4).

§ 21

Priame spojenie s medzimestskou ústredňou

(1) Pri prihlasovaní medzimestských hovorov a uskutočňovaní spojenia pri týchto hovoroch a podľa okolností aj pri ostatnom styku účastníka s medzimestskou telefónnou ústredňou (dopyt a pod.) zriaďuje správa v odôvodnených prípadoch, a pokiaľ je to v technických a prevádzkových možnostiach správy, hlavné účastnícke stanice spojené priamo s medzimestskou telefónnou ústredňou.

(2) Označenie priameho spojenia s medzimestskou ústredňou v telefónnom zozname je upravené v § 41 poriadku.

(3) Sadzby za zriadenie a za používanie priameho spojenia s medzimestskou ústredňou sú v sadzobníku (za zriadenie § 1 ods. 3, za používanie § 3 ods. 7, ak ide o priame spojenie s medzimestskou ústredňou v rámci toho istého MTO, resp. § 29 ods. 7, 8 a 9, ak ide o priame spojenie s medzimestskou ústredňou v inom MTO).

§ 22

Dočasná účastnícka stanica

(1) Dočasnú účastnícku telefónnu stanicu zriaďuje správa na vopred dohodnutý čas, ktorý však nesmie presahovať šesť mesiacov odo dňa zriadenia stanice. Po uplynutí dohodnutého času sa stanica zruší.

(2) Žiadateľ o dočasnú stanicu zaplatí za zriadenie a zrušenie stanice a za jej používanie úhrady podľa sadzobníka (§ 1 ods. 7, § 3 ods. 6). Na tieto úhrady môže správa vybrať preddavok.

§ 23

Verejná telefónna stanica

(1) Verejné telefónne stanice sú účastnícke stanice určené pre verejnosť. V ktorých miestach bude verejná telefónna stanica zriadená, rozhoduje správa.

(2) Účastníkom verejnej telefónnej stanice zodpovedajúcim za plnenie povinností účastníka má byť predovšetkým miestny národný výbor alebo jednotné roľnícke družstvo, podľa okolností aj iná organizácia, výnimočne občan. Za platiteľa telefónnych účtov môže účastník môže označiť obsluhovateľa verejnej stanice.

(3) Okrem všeobecných účastníckych povinností je účastník verejnej telefónnej stanice povinný umožniť v dennom čase, ktorého rozsah sa dohodne so správou, používanie stanice verejnosťou. Účastník verejnej telefónnej stanice je povinný zabezpečiť doručovanie telegramov a výziev v obvode obce za podmienok určených správou.

(4) Za zriadenie a za používanie verejnej telefónnej stanice platí účastník úhrady podľa sadzobníka (§ 1 ods. 4, § 3).

(5) Za použitie verejnej telefónnej stanice smie účastník požadovať od toho, kto stanicu použil, okrem úhrad podľa sadzobníka ešte prirážku určenú sadzobníkom (§ 13 ods. 8).

(6) Ak účastník verejnej telefónnej stanice opätovne nedodrží svoje povinnosti, je správa oprávnená stanicu vypovedať, prípadne ju výnimočne ponechá účastníkovi ako plne platenú stanicu, a to za podmienok určených sadzobníkom (§ 2 ods. 9).

§ 24

Vystrojenie účastníckej stanice

(1) Správa určuje, ktoré zariadenia umiestnené u účastníka (prístroje, batérie atď.) patria k bežnému vystrojeniu hlavnej účastníckej stanice. Tieto predmety sú majetkom správy. Správa ich odovzdáva účastníkovi na používanie na potvrdenie.

(2) Ak účastník žiada o výmenu prístroja, ktorý vyhovuje požiadavkám prevádzky, za iný prístroj, zaplatí úhradu podľa sadzobníka (§ 8 ods. 1 a 2). Za výmenu prístroja alebo súčiastok, ktoré prevádzke už nevyhovujú v dôsledku normálneho opotrebovania alebo účastníkom nezavineného poškodenia, sa úhradu neplatí.

(3) Správa môže dať v prípadoch hodných osobitného zreteľa predbežný súhlas na použitie koncového zariadenia účastníka. Koncové zariadenie bude po vydaní povolenia za podmienok § 27 poriadku zapojené a udržiavané správou, pokiaľ sa správa nedohodne s účastníkom inak.

§ 25

Vedľajšie telefónne zariadenia - všeobecné ustanovenia

(1) Vedľajším telefónnym zariadením sú prístroje a zariadenia, ktoré nepatria k bežnému vystrojeniu hlavnej účastníckej stanice, najmä:

a) spojovacie zariadenia (pobočkové ústredne) a prepojovacie zariadenia (sekretárske súpravy, dispečerské zariadenia),

b) vedľajšie stanice,

c) paralelne zapojené telefónne prístroje,

d) doplnky, ako zvončeky, transparenty, vedľajšie slúchadlá, prepínače, zásuvky, konzoly, otočné ramená, mikrotelefónne súpravy a pod.,

e) telefónne prístroje osobitného druhu, ako mincové prístroje, hlasité telefónne prístroje, automatické cieľové číselníky, prístroje na špeciálne účely a pod.

(2) Na telefónnu sieť spojov možno pripojiť len vedľajšie zariadenia, ktoré sú majetkom správy, ktorá ich požičiava účastníkom za úhradu, pokiaľ nie je ďalej určené inak.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahujú na vedľajšie zariadenia, ktoré boli v deň vydania tohto poriadku pripojené na telefónnu sieť spojov s povolením správy a sú majetkom účastníka, ďalej na zariadenia, ktoré zriaďujú vo svojich objektoch orgány vojenskej správy, ministerstiev vnútra, Zbor nápravnej výchovy, ČSD a na zariadenia v baniach, hutiach a energetických závodoch. Správa môže v odôvodnených prípadoch dať predbežne zásadný súhlas na pripojenie vedľajších zariadení, predovšetkým takých, ktoré sa dosiaľ hromadne nevyrábajú a ktoré správa zatiaľ nepožičiava. Správa účastníkom odpredáva a ponecháva im doplnkové zariadenia, ako napríklad konzoly pre telefónne prístroje, otočné ramená a nožnicové konzoly, zásuvky, vedľajšie zvončeky a i.

(4) Ustanovenie odseku 3 platí bez ujmy ustanovenia § 27 poriadku.

(5) Vedľajšie telefónne zariadenia pripojené na telefónnu sieť správy podľa odseku 2 udržiava zásadne správa svojimi orgánmi. Pri údržbe svojich zariadení sa správa stará o ich dobrý chod a podľa plánu a potrieb

a) zariadenie pravidelne ošetruje a kontroluje jeho funkčnú a prevádzkovú spôsobilosť,

b) odstraňuje pravidelne ohlásené poruchy vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, respektíve starnutím pri riadnom používaní zariadenia,

c) vymieňa všetky chybné a opotrebované súčasti zariadení, prístroje a prúdové zdroje, pokiaľ je to potrebné v dôsledku normálneho opotrebovania a starnutia, dozerá na nabíjanie akumulátorových batérií s dodávkou elektrolytu.

Ak účastník vykonáva niektorú z uvedených úloh so súhlasom správy sám (svojimi pracovníkmi), neposkytuje sa mu za tieto úkony ani za spotrebované hmoty žiadna náhrada.

Účastník uhrádza náklady na elektrický prúd zo silnoprúdovej siete, ako aj zriadenie potrebného prívodu elektrického prúdu podľa pokynov správy.

(6) Ak správa udržiava na základe dohody vedľajšie zariadenie, ktoré nie je jej majetkom, vykonáva údržbu v tomto rozsahu:

a) pravidelne kontroluje funkčnú a prevádzkovú spôsobilosť zariadenia,

b) vymieňa všetky drobné bežne dostupné súčiastky zariadenia, ako prívodné a mikrotelefónne šnúry, mikrofónne a telefónne vložky, perové zväzky a pod., ktoré sa opotrebovali normálnym používaním,

c) udržiava prúdové zdroje a dopĺňa elektrolyty.

Za údržbu sa nepovažuje výmena zariadenia alebo jeho časti, napríklad voličov, usmerňovačov , reléových súprav, dosiek, kaziet a vaní elektronického výstroja, číselníkov, celých mikrotelefónov a prístrojov, ďalej najmä prúdového zdroja alebo jeho častí, dodávka elektrického prúdu, opravy a výmeny vedenia vnútornej rozvodnej siete.

Ak správa neudržiava zariadenie, ktoré nie je jej majetkom, udržiava prípojné vedenie až k vlastnému zariadeniu.

Obdobne sú upravené pred vstupom do zariadenia účastníka aj prípojné vedenia vonkajších vedľajších staníc. Ak preberá správa do údržby zariadenie, ktoré už bolo v prevádzke, vykoná pred prevzatím jeho revíziu, prípadne zariadenie opraví alebo doplní, a to na náklady používateľa.

(7) Správa môže účastníkovi výnimočne povoliť, aby sám udržiaval jemu požičané vedľajšie telefónne zariadenia, ak má na tento účel odborne školených pracovníkov. Ak správa výnimočne povolí údržbu svojho zariadenia v plnom rozsahu pracovníkmi účastníka, znižujú sa sadzby za požičanie zariadení o sadzby za ich údržbu.

(8) Vedľajšie zariadenie má slúžiť výhradne potrebám účastníka. Účastník môže inému prenechať len vnútorné vedľajšie stanice v zmysle § 19 ods. 1 poriadku. Medzi používateľom prenechaných vedľajších staníc a správou nevzniká právny pomer.

(9) Za údržbu vedľajšieho zariadenia, ktoré je majetkom účastníka, vyberá správa úhrady podľa sadzobníka (Príloha č. 1 sadzobníka).

(10) Na jednu hlavnú účastnícku stanicu zapojí správa na žiadosť účastníka paralelne druhý telefónny prístroj alebo zriadi dve až tri zásuvky. Paralelne zapojený prístroj musí byť v tom istom byte, respektíve objekte účastníka ako hlavná účastnícka stanica a posudzuje sa ako vedľajšia účastnícka stanica.

Paralelným zapojením druhého telefónneho prístroja alebo zriadením zásuviek na hlavnú účastnícku stanicu sa táto stanica nesmie dostať do používania niekoho, kto nie je jej účastníkom.

(11) Za práce vykonávané na účastníckom zariadení podľa želania účastníka (výmena prístrojov, súčiastok, vnútorného zariadenia a pod.) zaplatí účastník úhradu podľa rozsahu vykonaných prác a použitého materiálu.

§ 26

Požičiavanie vedľajších telefónnych zariadení účastníkom

(1) Vedľajšie telefónne zariadenie požičiava správa účastníkovi v rozsahu a systémom zodpovedajúcim jeho potrebám podľa svojich prevádzkových a dodávkových možností.

(2) Vnútorné rozvodné vedenie pre vedľajšie zariadenie je majetkom účastníka, správa ho zriaďuje na jeho náklad. Na náklad účastníka správa rozvodné vedenie spravidla udržiava a vykonáva jeho eventuálne zmeny. O umiestnení spojovacích a prepojovacích zariadení rozhoduje správa. Bezplatné poskytnutie a údržba priestorov potrebných na umiestnenie zariadenia a na jeho prevádzku je povinnosťou účastníka.

(3) Správa určí pred začatím montáže spojovacieho alebo prepojovacieho zariadenia alebo aj neskôr, čo musí účastník zabezpečiť na vlastné náklady ako nevyhnutne potrebné na umiestnenie, prevádzku a údržbu zariadenia a na jeho ochranu pred poškodením (stavebné úpravy miestností, elektrovodná inštalácia, protipožiarne opatrenia, vykurovanie a i.).

(4) Ak záujemca odstúpi od požiadavky v čase, keď správe už vznikli výdavky s prípravnými prácami, postupuje sa podľa ustanovenia § 15 ods. 6 poriadku.

(5) Za vykonané zmeny vedľajšieho zariadenia zaplatí účastník náklady spojené s úpravou. Ak kapacita vedľajšieho telefónneho zariadenia nie je dostatočne využitá, rozhodne správa o jeho prípadnej redukcii.

(6) Sadzby za požičiavanie a používanie vedľajšieho telefónneho zariadenia sú v sadzobníku (Príloha č. 1 sadzobníka).

§ 27

Pripojenie telefónnych zariadení, ktoré sú majetkom účastníka, na telefónnu sieť

(1) Akékoľvek telefónne zariadenie, ktoré nie je majetkom správy, možno pripojiť na telefónnu sieť správy len s predchádzajúcim povolením správy, a to aj vtedy, keď na základe už daného predbežného zásadného súhlasu správy alebo podľa ustanovení poriadku možno použiť na pripojenie na túto sieť zariadenie, ktoré je a zostane majetkom účastníka. Povolenie si vyžiada účastník písomne a pripojí schému zapojenia, pokiaľ nejde o typizované zariadenie, ďalej opis zariadenia a situačný náčrt s údajmi o počte a umiestnení vedľajších staníc.

Federálne ministerstvo spojov môže v celkom výnimočných a odôvodnených prípadoch udeliť s náležitými podmienkami generálne povolenie na pripojovanie zariadení na telefónnu sieť správy.

(2) Pred vydaním povolenia vykoná správa na náklad účastníka revíziu zariadenia a preskúša, či zariadenie možno pripojiť na telefónnu sieť správy. Ak je pripojenie možné, vydá správa písomné povolenie.

(3) Zariadenie sa pripojí na telefónnu ústredňu prípojným vedením, pre zriadenie a používanie ktorého platia ustanovenia o hlavných účastníckych staniciach.

(4) Na telefónne zariadenie, ktoré je majetkom účastníka, možno pripojiť aj vonkajšie vedľajšie účastnícke stanice alebo priame spojenia.

(5) Všetky zmeny v zariadení pripojenom na telefónnu sieť správy vyžadujú jej predchádzajúci súhlas.

(6) Ak správa zmení prevádzkový systém miestnej telefónnej ústredne, najmä pri automatizácii, postará sa účastník o úpravu svojho zariadenia na vlastné náklady.

(7) Správa je oprávnená svojimi orgánmi kedykoľvek preskúšať, či zariadenie vyhovuje predpisom, neruší prevádzku jednotnej telekomunikačnej siete a či je odborne udržiavané. Zistené závady je účastník povinný odstrániť na vlastné náklady. Ak tak neurobí v určenom čase, môže správa odpojiť zariadenie od telefónnej siete správy.

(8) Povolenie na pripojenie telefónneho zariadenia účastníka na telefónnu sieť správy zanikne:

a) ak účastník zruší svoje zariadenie,

b) ak správa začlení zariadenie do jednotnej telekomunikačnej siete,

c) ak účastník vypovie hlavné účastnícke stanice, ktorými je zariadenie pripojené na telefónnu sieť správy, alebo ak ich správa zruší,

d) ak správa zruší povolenie zo závažných dôvodov.

§ 28

Skupiny miestnych telefónnych obvodov

(1) Správa zaraďuje miestne telefónne obvody s telefónnymi ústredňami, ktoré nie sú vybavené počítadlami tarifných impulzov, do skupín podľa počtu pripojených hlavných účastníckych staníc k 1. júlu každého roka s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka. Podľa zaradenia do skupín miestnych telefónnych obvodov je v sadzobníku určený hovorový paušál za miestne hovory (§ 3 ods. 5).

(2) Zmeny v zaradení miestnych telefónnych obvodov vyhlási správa najneskoršie mesiac pred začiatkom platnosti vo vestníku Federálneho ministerstva spojov.

(3) Ak sa zmenou podľa odseku 1 zvýši hovorový paušál, má účastník právo vypovedať účastnícku stanicu, aj keby inak ešte nemal právo na výpoveď. Výpoveď však musí správe dôjsť najneskoršie 15 dní po začiatku platnosti nových sadzieb. V takom prípade zostanú pre účastníka až do konca výpovednej lehoty v platnosti doterajšie sadzby.

§ 29

Stanice pre osoby, ktoré sa nemôžu bez cudzej pomoci pohybovať, a pre nevidomých

(1) Stanice pre osoby, ktoré sa nemôžu bez cudzej pomoci pohybovať, a pre nevidomých (ďalej len „IS stanice“) sa zriaďujú na základe telefónnej prihlášky odporučenej okresným (obvodným) výborom Zväzu invalidov osobám telesne ťažko postihnutým, nevidomým, prakticky nevidomým. Podmienkou zriadenia ponechania IS stanice je, že invalidná osoba je držiteľom preukazu ZŤP/S alebo že sa jej rozhodnutím Úradu dôchodkového zabezpečenia priznala čiastočná, prevažná alebo úplná bezvládnosť.

(2) IS stanice možno zriadiť osobám starším ako 15 rokov, ktoré nie sú trvale umiestnené v ústavoch sociálnej starostlivosti. U maloletých osôb vo veku od 15 do 18 rokov musí telefónnu prihlášku podpísať zákonný zástupca.

(3) Účastník IS stanice je povinný na vyzvanie príslušnej organizácie spojov preukázať, že trvajú podmienky na ponechanie IS stanice.

(4) Sadzby za zriadenie, preloženie a používanie IS staníc sú uvedené v sadzobníku.

§ 29a

Stanice pre účastníkov odboja

(1) Stanice pre účastníkov odboja a pozostalých po nich (ďalej len „ZPB stanice") sa zriaďujú na základe telefónnej prihlášky odporučenej okresným (obvodným, mestským) výborom Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

(2) Účastníkmi odboja a pozostalými po nich sa na účely tejto vyhlášky rozumejú:

a) účastníci odboja, ktorí poberajú starobný, invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, osobný, sociálny alebo vdovský dôchodok a sú držiteľmi osvedčenia Ministerstva národnej obrany podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo držiteľmi potvrdenia Ministerstva národnej obrany o účasti v I. alebo II. odboji,

b) vdovy po účastníkoch odboja, ktoré boli za nich vydaté už v čase odboja manžela, pokiaľ sa znovu nevydali alebo nežijú v spoločnej domácnosti s druhom.

(3) Účastník ZPB stanice je povinný na vyzvanie príslušnej organizácie spojov preukázať, že trvajú podmienky pre ponechanie telefónnej stanice s týmto charakterom.

(4) Sadzby za zriadenie, preloženie a používanie ZPB staníc sú uvedené v sadzobníku.

§ 30

Úhrady za používanie účastníckych staníc

(1) Za hlavné účastnícke telefónne stanice sa platí mesačne základná sadzba, ktorej výška sa riadi tým, či ide o stanicu so samostatným alebo spoločným prípojným vedením, alebo o verejnú telefónnu stanicu.

(2) Za hlavné účastnícke stanice pripojené na telefónne ústredne s počítadlami tarifných impulzov sa okrem základnej sadzby platí hovorné podľa počtu impulzov vykázaných počítadlom na miestne hovory, za medzimestské a medzinárodné hovory uskutočnené automaticky alebo prostredníctvom spojovateľky bez záznamu spojenia. Pre určenie výšky hovorného za tieto hovory je rozhodujúci počet impulzov vykázaný počítadlom v telefónnej ústredni, pokiaľ správa nezistí závadu ovplyvňujúcu vykázaný počet impulzov.

(3) Za hlavné účastnícke stanice pripojené na ústredne bez počítadiel tarifných impulzov sa okrem základnej mesačnej sadzby platí paušál za miestne hovory odstupňovaný podľa skupín miestnych telefónnych obvodov a podľa sadzobných tried. Výška hovorového paušálu v jednotlivých skupinách miestnych telefónnych obvodov a v jednotlivých poplatkových triedach je v sadzobníku (§ 3 ods. 5).

(4) Okrem hovorného vykázaného počítadlom tarifných impulzov, prípadne plateného paušálom, sa vyberá hovorné za medzimestské a medzinárodné hovory uskutočňované prostredníctvom spojovateľky so záznamom spojenia.

§ 31

Vyberanie a splatnosť úhrad za účastnícke stanice

(1) Správa vyberá úhrady za účastnícke stanice od účastníka, prípadne od toho, koho účastník za platiteľa úhrad označil. Za zaplatenie zodpovedá vždy účastník.

(2) Od platenia telefónnych úhrad nie je nikto oslobodený.

(3) Jednorazová sadzba za zriadenie telefónnej účastníckej stanice je splatná ku dňu jej zriadenia.

(4) Základná sadzba za hlavné účastnícke telefónne stanice a za priame spojenie s medzimestskou ústredňou a hovorový paušál za telefónne stanice pripojené na miestne ústredne bez počítadiel tarifných impulzov sú splatné mesačne vopred. Za novozriadenú stanicu sa základná sadzba a hovorový paušál vyberajú od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po zriadení stanice.

(5) Hovorné za miestne, medzimestské a medzinárodné hovory je splatné mesačne pozadu. Pokiaľ sa vykonáva vyúčtovanie s účastníkom podľa stavu počítadla za dlhšie obdobie než jeden mesiac, môže správa požadovať, aby účastník platil preddavok na hovorné za bežný mesiac, a to mesačne pozadu.

(6) Úhrady za požičanie vedľajších zariadení pri účastníckych staniciach sú splatné mesačne vopred. Ak sa zariadenie dalo do prevádzky v priebehu mesiaca, určí správa pomernú úhradu za jeho požičanie dňom odovzdania zariadenia účastníkovi do používania.

(7) Úhrady za miestne vedenie a medzimestské okruhy požičané účastníkom na trvalé používanie sú splatné mesačne vopred.

(8) Úhrady za údržbu telefónnych zariadení, ktoré sú majetkom účastníka a ktoré udržiava správa, sú splatné mesačne vopred. Ak bolo zariadenie prevzaté do údržby v priebehu mesiaca, určí správa úhrady za údržbu dňom prevzatia. Ak dôjde k rozšíreniu, výmene alebo k redukcii zariadenia, zmenia sa úhrady za údržbu od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

(9) Úhrady za označenie hlavnej účastníckej stanice v telefónnom zozname, pokiaľ presahuje rozsah bezplatného označenia (§ 41 ods. 9 poriadku), úhrady za neuverejnenie stanice (§ 41 ods. 8 poriadku), ako aj ostatné úhrady za uverejnenie v telefónnom zozname, sú splatné po vydaní telefónneho zoznamu.

(10) Úhrady podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí účastník do siedmich dní po doručení účtu. Úhrady, ktoré sa platia preddavkovo, zaplatí účastník do pätnásteho dňa bežného mesiaca. Dlžné úhrady je účastník povinný zaplatiť bez vydania osobitného rozhodnutia.

(11) Proti účtu môže účastník podať do 15 dní po jeho doručení námietky, ktoré však nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhoduje správa podľa predpisov o správnom konaní. Proti rozhodnutiu o námietkach je prípustné odvolanie. Prípadný preplatok pripíše správa účastníkovi v jeho prospech alebo mu ho na požiadanie vráti.

(12) Nezaplatené úhrady vymáha správa výkonom rozhodnutia na základe výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov. Dlžné sumy sa zvyšujú o náhradu za upomienku (§ 11 ods. 5 sadzobníka).

§ 32

Povinnosti účastníka preťaženej účastníckej stanice

(1) Ak hlavná účastnícka stanica so samostatným pripojením na ústredňu je preťažená hovormi, takže tým vznikajú ťažkosti v miestnom alebo v medzimestskom styku, vyzve správa účastníka, aby povinne prihlásil ďalšiu účastnícku stanicu, ak je jej zriadenie uskutočniteľné.

(2) Ak má účastník niekoľko staníc, ktoré nie sú sústredené v sérii a ak sa zistí preťaženosť len pri niektorých staniciach, sústredí správa stanice do série, pokiaľ je to technicky možné.

§ 33

Preloženie účastníckej stanice

(1) Telefónnu účastnícku stanicu možno preložiť (premiestniť) na písomnú žiadosť účastníka do iných miestností, ktoré účastník užíva, a to v obvode toho istého miestneho telefónneho obvodu, ak preloženie je technicky uskutočniteľné a ak účastník zaplatí všetky splatné telefónne úhrady. Správa preloží (premiestni) účastnícku telefónnu stanicu na nové miesto v rámci technických možností a časového poradia požiadaviek. Žiadosť o preloženie stanice treba podať najmenej jeden mesiac pred požadovaným termínom preloženia stanice.

(2) Sadzby za preloženie účastníckych staníc sú v sadzobníku (§ 2).

(3) Ak sa preložením stanice zmení základná sadzba za jej používanie, vymeria sa nová základná sadzba od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preložení stanice.

(4) Účastnícka stanica sa preložením nesmie dostať do výhradného používania niekoho, kto nie je jej účastníkom. Takú stanicu správa zruší; jej neoprávnený používateľ je povinný zaplatiť správe náklady za preloženie a zrušenie stanice a všetky ostatné úhrady, ktoré vznikli odo dňa presťahovania stanice, spoločne a nerozdielne s jej účastníkom.

§ 34

Premeny účastníckych staníc

(1) Správa vykonáva z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka

a) premenu hlavnej účastníckej podvojnej stanice na samostatnú,

b) premenu hlavnej účastníckej skupinovej stanice na hlavnú samostatnú stanicu alebo podvojnú stanicu,

c) premenu hlavnej účastníckej stanice so samostatným pripojením na podvojnú stanicu,

d) premenu dočasnej stanice na stanicu používanú trvale,

e) premenu verejnej telefónnej stanice na plne platenú hlavnú účastnícku stanicu,

f) premenu plne platenej hlavnej účastníckej stanice na verejnú telefónnu stanicu,

g) premenu plne platenej stanice na stanicu IS,

h) premenu IS stanice na stanicu plne platenú.

i) premenu plne platenej stanice na ZPB stanicu,

j) premenu ZPB stanice na stanicu plne platenú.

(2) Na premeny vykonávané z vlastného podnetu správa pristúpi, ak je to odôvodnené naliehavými potrebami telefónnej prevádzky, zavádzaním novej techniky alebo nevyhnutnosťou uspokojiť potreby iných záujemcov. Premenu podľa odseku 1 písm. a) urobí správa aj vtedy, ak na zariadení so spoločným prípojným vedením zostane jediná účastnícka stanica, premenu podľa odseku 1 písm. b), ak na zariadení so skupinovým pripojením zostanú len dve stanice. O zamýšľanej premene správa účastníka upovedomí vopred s uvedením dôvodov a rozhodne o premene v správnom konaní.

(3) Sadzby za premeny účastníckych staníc podľa odseku 1 písm. b), d) a e) sú uvedené v sadzobníku (§ 2). Premeny staníc v odseku 1 písm. a), c), f), g) a i) sú bezplatné. Za premenu podľa odseku 1 písm. h) alebo j) správa vyberá doplatok vo výške 3/4 plnej jednorazovej sadzby, s výnimkou prípadov, keď za stanicu, o premenu ktorej ide, sa už prv plná jednorazová sadzba zaplatila.

(4) Pri premene stanice podľa predchádzajúcich odsekov upraví správa základné sadzby za používanie stanice od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď sa zmena urobila.

§ 35

Prevod účastníctva a zmena v mene (názve) účastníka

(1) Správa prevedie telefónne účastníctvo na občana alebo na organizáciu, ktorá je oprávneným užívateľom miestností, v ktorých je telefónna účastnícka stanica umiestnená, ak nejde o dočasný pobyt alebo dočasné sídlo mimo miesta trvalého pobytu alebo sídla.

(2) Správa prevádza účastníctvo na občana a organizáciu, ktorí o prevod účastníctva požiadajú, ak pôvodný účastník s týmto prevodom súhlasí. Účastníctvo prevádza správa na základe prihlášky na prevod účastníctva predloženej na tlačive vydanom správou. Na podmienku, na ktorú by doterajší účastník viazal svoj podpis na prihláške na prevod účastníka, sa neprihliada.

(3) Žiadosť o prevod účastníctva sa predloží bez podpisu doterajšieho účastníka, ak doterajší účastník zomrel, je nezvestný, dosiahnuteľný s mimoriadnymi ťažkosťami, ak prestal stanicu trvale používať alebo ako organizácia zanikol.

(4) Ak prihlášky na prevod účastníctva k tej istej stanici podalo niekoľko záujemcov, z ktorých každý občan spĺňa podmienky prevodu, rozhodne medzi nimi správa podľa dôležitosti jednotlivých požiadaviek.

(5) O prevode účastníctva vydá správa rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a doterajšiemu účastníkovi, a v prípade podania viacerých prihlášok všetkým žiadateľom.

(6) Pokiaľ správa pri prevode účastníctva nerozhodne inak, prevádza sa účastníctvo od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni podania prihlášky na prevod účastníctva. Prevodom účastníctva prechádzajú na nového účastníka práva a povinnosti vyplývajúce z účastníctva prevedenej stanice; záväzky vzniknuté z používania stanice pred prevodom účastníctva je povinný splniť spoločne a nerozdielne s novým účastníkom doterajší účastník.

(7) S účastníctvom hlavnej telefónnej stanice sa prevádza zároveň jej vedľajšie zariadenie.

(8) Správa môže zamietnuť prihlášku na prevod účastníctva aj z dôvodov, pre ktoré môže zamietnuť telefónnu prihlášku (§ 15 ods. 4 poriadku).

(9) Ak sa zmení meno (názov) účastníka, oznámi účastník túto zmenu na tlačive vydanom správou. Nadobudnutie alebo strata vedeckej hodnosti alebo titulu sa nepokladá za zmenu mena.

(10) Za prevod účastníctva alebo záznam zmeny mena (názvu) účastníka sa vyberá úhrada podľa sadzobníka (§ 10).

§ 36

Prerušenie prevádzky účastníckej stanice

(1) Pri prerušení prevádzky účastníckej stanice, hlavnej alebo vedľajšej účastníckej stanice a pri prerušení prevádzky priameho spojenia trvajúcom nepretržite dlhšie ako sedem dní nie je účastník povinný platiť za čas prerušenia úhrady za používanie stanice, pokiaľ za prerušenie nezodpovedá. Predpokladom je, že účastník včas upovedomí správu o prerušení prevádzky alebo že sa správa o tom inak dozvie. Úhrady už zaplatené pripíše správa v prospech účastníka alebo mu ich na požiadanie vráti. Nárok na odpísanie zaplatených úhrad sa vzťahuje aj na vedľajšie telefónne zariadenie (§ 25 poriadku) v rozsahu, v akom bolo toto zariadenie vyradené z prevádzky.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne, ak dôjde k provizórnemu odneseniu stanice z prevádzkovo-technických dôvodov (neuskutočniteľnosť požadovaného preloženia stanice, dočasné vypojenie stanice pre živelnú pohromu, požiar bez viny účastníka a pod.).

(3) Ak dôjde k dočasnému prerušeniu stanice alebo vedľajšieho zariadenia na žiadosť účastníka, platí účastník za čas dočasného zastavenia prevádzky doterajšie úhrady za používanie okrem hovorného (hovorového paušálu). Účastník ďalej zaplatí náklady spojené s odnesením a znovuzapojením telefónneho zariadenia. Ak na žiadosť účastníka je stanica dočasne vypojená z prevádzky bez odnesenia prístroja, zaplatí účastník za znovuzapojenie stanice úhradu podľa sadzobníka (§ 11 ods. 3).

(4) Čas, po ktorý je prerušená prevádzka hlavnej účastníckej stanice alebo vonkajšej vedľajšej stanice na žiadosť účastníka, nesmie byť dlhší ako 5 rokov. Ak stanica pred uplynutím tohto času nebola znovu zapojená do prevádzky, správa ju vypovie; platenie úhrad sa zastaví uplynutím výpovednej lehoty.

(5) Ak naliehavý všeobecný záujem na zriadení, preložení alebo premene účastníckej stanice nemožno uspokojiť inak, je správa oprávnená použiť na to účastnícke zariadenie stanice už existujúcej a zastaviť preto jej prevádzku dovtedy, než bude môcť jej prevádzku obnoviť. O zastavení prevádzky rozhoduje správa v správnom konaní. Možnosť obnovenia prevádzky stanice je správa povinná účastníkovi ihneď oznámiť; stanicu je potom povinná bez meškania zapojiť do prevádzky na jej pôvodnom mieste bezplatne, na inom mieste v tej istej miestnej sieti za úhradu nákladov za preloženie (§ 2 sadzobníka), ak účastník do tridsiatich dní po doručení oznámenia oznámi správe, že so znovuzapojením stanice súhlasí. Ak to neurobí, správa stanicu vypovie.

(6) Za čas, po ktorý je zastavená prevádzka v telefónnej sieti správy z dôležitého všeobecného záujmu alebo stanica vypojenia z prevádzky podľa predchádzajúceho odseku, správa úhrady nevyberá. Úhrady už zaplatené pripíše účastníkovi k dobru alebo mu ich vráti.

§ 37

Zrušenie účastníctva výpoveďou účastníka

(1) Pokiaľ účastníctvo nebolo dohodnuté vopred na určitý čas (§ 22 poriadku), môže účastník vypovedať hlavnú alebo vedľajšiu účastnícku stanicu alebo priame spojenie písomne ku koncu kalendárneho mesiaca s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď je podaná včas, ak sa správe doručí najneskoršie tretí deň v mesiaci, koncom ktorého sa má účastníctvo ukončiť.

(2) Účastníctvo trvale používanej hlavnej stanice alebo priameho spojenia s medzimestskou ústredňou nemôže sa zrušiť bez súhlasu správy pred uplynutím jedného roka odo dňa, keď správa zapojila stanicu alebo priame spojenie do prevádzky. Ak sa hlavná stanica alebo priame spojenie s medzimestskou ústredňou preloží do inej budovy, je právo na výpoveď vylúčené na rovnako dlhý čas, ako keby išlo o zriadenie novej stanice alebo nového priameho spojenia.

(3) V závažných prípadoch môže správa súhlasiť s ukončením účastníctva aj vtedy, keď ešte neuplynula lehota podľa odseku 2. Mesačná výpovedná lehota sa však musí zachovať. Ak správa povolí predčasné ukončenie účastníctva, zaplatí účastník úhradu podľa sadzobníka (§ 11 ods. 1).

(4) Výpoveď hlavnej účastníckej stanice je zároveň aj výpoveďou vedľajšej stanice na ňu pripojenej a priameho spojenia. Platenie úhrad sa zastaví dňom, ktorým sa končí účastníctvo.

(5) Po zrušení účastníctva odstráni správa na vlastné náklady telefónne prístroje a prípojné vedenie, ktoré sú jej majetkom. Na žiadosť účastníka a na jeho útraty odstráni aj zariadenia, ktoré sú jeho majetkom.

(6) Pre výpoveď spojovacieho a prepojovacieho zariadenia vedľajších staníc platí ustanovenie odseku 1 obdobne. Platenie úhrad za požičané zariadenie sa zastaví koncom výpovednej lehoty. Náklady na demontáž zaplatí účastník.

(7) Správa je povinná pri odstraňovaní telefónneho zariadenia a prípojného vedenia čo najviac šetriť miestnosti, v ktorých bolo zariadenie umiestnené, bez ujmy zodpovednosti za škodu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

(8) Platenie za údržbu zariadenia, ktorá je majetkom účastníka, sa zastaví koncom mesiaca, v ktorom bolo zariadenie odpojené alebo v ktorom uplynula platnosť zmluvy o údržbe.

(9) Na želanie účastníka sa môže zrušená telefónna stanica za úhradu podľa sadzobníka (§ 11 ods. 6) zapojiť na poukazovacie pracovisko, ak má správa v ústredni potrebné technické zariadenie. Poukazovacie pracovisko oznámi volajúcemu, že ním volaná stanica bola zrušená.

§ 38

Zastavenie prevádzky a výpoveď účastníckej stanice správou

(1) Správa je oprávnená zastaviť prevádzku účastníckej stanice, ak účastník po predchádzajúcej preukázateľne doručenej upomienke, prípadne upozornení opäť porušil určené podmienky účastníctva, najmä

a) ak nezaplatil v určených lehotách dlžné telefónne úhrady za telefón,

b) ak sa sám alebo osoba, ktorá s jeho súhlasom účastnícku stanicu použila, pokúsil zámerne ukrátiť správu o úhradu za poskytnuté služby,

c) ak zneužíva účastnícku stanicu (napr. ak prenechá trvale stanicu tretej osobe bez podania prihlášky o prevod účastníctva, obťažuje iných účastníkov, ak znemožňuje iným účastníkom pripojeným na spoločné prípojné vedenie používať ich stanice a pod.),

d) ak svojvoľne zmení technické zariadenie stanice, úmyselne ho poškodí sám alebo ten, kto telefónnu stanicu používa s jeho vedomím, ak ponecháva vyvesený mikrotelefón alebo prístroj nezapojený do zásuvky, ak neodstráni závady na svojom zariadení, ktoré rušia prevádzku jednotnej telekomunikačnej siete,

e) ak hrubo porušil sám, alebo osoby, ktoré používajú jeho stanicu, slušnosť v styku s pracovníkmi telekomunikácií, ak postupoval proti návodu ako zaobchádzať so zariadením, alebo ak ohrozuje zlým zaobchádzaním s prístrojmi zdravie pracovníkov telekomunikácií,

f) ak orgánom správy neumožnil prístup k účastníckemu zariadeniu.

(2) Ak účastník odstránil závady, pre ktoré bola zastavená prevádzka účastníckej stanice podľa predchádzajúceho odseku alebo sa podľa povahy prípadu zaviazal tak urobiť, zapojí správa na jeho žiadosť stanicu znovu do prevádzky za úhradu podľa sadzobníka (§ 11 ods. 3).

(3) Ak nie sú predpoklady pre opätovné zapojenie stanice do prevádzky podľa odseku 2 alebo sa závady po zapojení stanice opakujú, vypovie správa stanicu s jednomesačnou výpovednou lehotou.

(4) Vykonanie opatrení podľa predchádzajúcich odsekov nezbavuje účastníka zodpovednosti za škody, ani povinnosti zaplatiť účastnícke úhrady až do konca výpovednej lehoty.

(5) Správa nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú zastavením prevádzky účastníckej stanice.

(6) Pokiaľ ide o odstránenie prípojných vedení a prístrojov, platí obdobne ustanovenie § 37 ods. 5 až 7 poriadku.

§ 39

Zmena podmienok účastníctva

(1) Ak dôjde k zmenám podľa poriadku alebo sadzobníka, ktoré znamenajú sťaženie účastníckych podmienok, prípadne odnímajú účastníkovi určité výhody, je účastník oprávnený do lehoty, ktorú určí správa, vypovedať účastnícke zariadenie, aj keby inak ešte nemal podľa § 37 ods. 2 poriadku právo na výpoveď. V takom prípade zostanú pre neho do konca výpovednej lehoty v platnosti doterajšie podmienky a sadzby.

(2) Ak správa v súvislosti so zmenami poriadku alebo sadzobníka zmení podmienky účastníctva, upovedomí o tom písomne účastníka, pokiaľ nepôjde o všeobecnú úpravu vyhlásenú vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov.

§ 40

Zmeny v prevádzkovom systéme miestnych ústrední

Technické opatrenia vyvolané zmenou prevádzkového systému, t. j. výmenu telefónnych prístrojov v účastníckych staniciach a úpravu spojovacích a prepojovacích zariadení požičaných účastníkom správou urobí správa na vlastný náklad. Náklad na úpravu alebo výmenu zariadení, ktoré sú majetkom účastníkov, znášajú účastníci.

§ 41

Telefónne zoznamy

(1) Správa vydáva podľa potreby - spravidla každý druhý rok - telefónne zoznamy (ďalej len „zoznamy“) pre UTO Praha, Bratislava, Brno a Ostrava a pre TTO (pri TTO Praha, Bratislava, Brno a Ostrava bez stredových UTO). Zoznam pre UTO Praha sa vydáva ako samostatný diel osobitne pre stanice organizácií a osobitne pre bytové stanice. Správa môže spôsob vydávania zoznamov zmeniť, ak to bude účelné.

(2) Každá hlavná účastnícka stanica so všetkými svojimi vedľajšími stanicami sa uvádza v zozname raz v abecednom poriadku podľa priezviska (názvu) účastníka s jeho adresou a prípojným číslom stanice. Viac hlavných telefónnych staníc zapojených do série alebo veľkosérie sa uvádza v zozname jedným prípojným číslom. Zároveň sa uvádza aj eventuálne priame spojenie s medzimestskou telefónnou ústredňou písmenom M a evidenčným číslom spojenia (napr. M/25). Okrem týchto údajov sa v zozname uverejňuje aj údaj o eventuálnom trvalom spojení stanice a o zariadení zastupujúcom účastníka v čase jeho neprítomnosti.

(3) Text označenia účastníckej stanice v zozname navrhne účastník, ale správa je oprávnená upraviť ho tak, aby neodporoval právnym predpisom a aby sa vyhľadávanie účastníkov čo najviac uľahčilo; odstráni aj eventuálne jazykové chyby. V texte zoznamu sa neuverejňujú údaje inzertnej alebo reklamnej povahy.

(4) Ak správa pri abecednom usporiadaní zoznamu zaradí niektoré označenia pod spoločné záhlavie podľa druhu činnosti a pod., zaradí do zoznamu podľa potreby aj bezplatné odkazy, pod akým záhlavím treba označenie hľadať.

(5) Na želanie účastníka sa môžu v zozname uviesť s prípojným číslom jeho účastníckej stanice aj osoby alebo organizácie, ktorým dovolil používať svoju stanicu, ak tieto osoby bývajú v tom istom byte alebo v najbližšom dosiahnuteľnom susedstve, alebo ak sú tieto organizácie v tej istej budove a používajú s účastníkom spoločné prepojovacie zariadenie.

(6) Správa nezodpovedá za správnosť a úplnosť označenia v zozname, ani za to, že sa stanica v zozname neuviedla. Ak účastník v tomto smere zistí závadu, oznámi to správe písomne a uvedie žiadaný text označenia.

(7) Na požiadavku na zmenu označenia správa prihliadne, pokiaľ ju dostane do uzávierky prípravných prác na vydanie zoznamu. Požiadavkám došlým neskoršie vyhovie správa na úhradu podľa sadzobníka (§ 9 ods. 4), pokiaľ je to technicky možné a ak to nie je spojené s neprimeranými nákladmi.

(8) Správa vyhovie želaniu účastníka, aby jeho účastnícka stanica nebola v zozname uvedená. O takej stanici neposkytuje správa žiadne informácie. Za tieto opatrenia platí účastník úhradu podľa sadzobníka (§ 9 ods. 5).

(9) Označenie hlavnej telefónnej účastníckej stanice v zozname podľa odseku 3 sa uvádza v zozname až do rozsahu troch tlačových riadkov so šírkou stĺpcov použitej sadzby bezplatne. Takisto bezplatne sa uvádza v zozname údaj o trvalom spojení stanice a o zariadení zastupujúcom účastníka v čase jeho neprítomnosti. Úhrady za označenie telefónnej stanice v zozname presahujúce údaje podľa predchádzajúcich viet sú v sadzobníku (§ 9 ods. 1).

(10) Účastník má nárok , aby mu správa bezplatne požičala pre každú jeho hlavnú účastnícku stanicu jeden výtlačok bežného vydania zoznamu, v ktorom je uvedený miestny telefónny obvod, ku ktorému patrí jeho účastnícka stanica. Ak sú pre telefónny obvod vydané oddelene zoznamy telefónnych staníc socialistických a iných organizácií a telefónnych bytových staníc, požičiavajú sa účastníkom bytových telefónnych staníc oba uvedené diely, účastníkom telefónnych staníc socialistických a iných organizácií len diel obsahujúci telefónne stanice týchto organizácií. Výtlačky zoznamov, na požičanie ktorých nemá nárok, si môže účastník kúpiť. Požičané zoznamy zostávajú majetkom správy.

(11) Zoznam, na požičanie ktorého má účastník nárok, odovzdá správa účastníkovi pri zriadení hlavnej stanice a potom vždy pri novom vydaní zoznamu. Účastník tento zoznam vráti, ak dôjde k zrušeniu stanice, alebo ak mu správa požičia zoznam novšieho vydania. Ak ho nevráti, zaplatí náhradu podľa sadzobníka (§ 9 ods. 7).

§ 42

Požičiavanie miestnych vedení

(1) V odôvodnených prípadoch požičia správa záujemcovi na trvalé používanie miestne vedenie, t. j. vedenie vnútri jedného MTO, ak sa jeho potrebám nedá vyhovieť iným spôsobom. Ide najmä o tieto prípady:

a) požičanie miestneho vedenia na osobitné účely záujemcov, napríklad pre požiarnu službu, na prenos dát a pod.; (Požičanie vedenia na prenos dát upravuje osobitný predpis.)3)

b) použitie miestneho vedenia na predĺženie požičaného medzimestského okruhu od ústredne k používateľovi.

(2) Používateľ je oprávnený používať miestne vedenie iba pre svoj vlastný telekomunikačný styk. Na vedení nie je dovolené sprostredkovať súkromné správy pracovníkov podniku alebo správy iných záujemcov.

(3) Spôsob výstavby miestneho vedenia určí správa, ktorá je tiež oprávnená určiť podľa okolností prípadu bližšie podmienky požičania vedenia.

(4) Sadzby za zriadenie a používanie požičaného miestneho vedenia sú v sadzobníku (§ 29).

(5) V sadzbe za požičanie vedenia je zahrnutá náhrada výdavkov spojených s údržbou vedenia.

(6) Zariadenie, ktoré nie je majetkom správy, možno pripojiť na požičané vedenie len s jej povolením za podmienok § 27 poriadku.

(7) Používateľ a správa môžu požičané vedenie písomne vypovedať, pokiaľ nebol čas požičania vopred dohodnutý. Výpovedná lehota je jednomesačná.

(8) Bez výpovednej lehoty môže správa zrušiť požičanie vedenia, ak používateľ ani po opätovnom upozornení nedodrží určené podmienky. Úhrady sa v takom prípade zastavia koncom mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu vedenia.

(9) Správa nezodpovedá za škody vzniknuté tým, že sa vedenie nemohlo používať pre poruchu. Ak požičané vedenie nemožno používať pre závady, za ktoré nezodpovedá používateľ a ktoré boli ohlásené príslušnej ohlasovni porúch, má používateľ právo na vrátenie pomernej časti úhrad podľa sadzobníka (§ 29 ods. 16), ak závada trvala nepretržite aspoň tri hodiny.

§ 43

Požičiavanie medzimestských okruhov

(1) Správa môže požičať záujemcovi do používania medzimestský telefónny okruh, a to vo výnimočných a závažných prípadoch, ak naliehavú potrebu záujemcu nemožno inak uspokojiť. Požičanie možno uskutočniť, ak to prevádzkové a technické možnosti správy dovolia, na čas dlhší ako jeden mesiac alebo na vopred dohodnutý kratší čas.

(2) Správa rozhoduje o tom, aký okruh sa záujemcovi požičia, prihliadne však v rámci svojich technických a prevádzkových možností na odôvodnené požiadavky záujemcu. Ak treba na ten účel vybudovať nové vedenie alebo jeho časť, zaplatí záujemca úhradu podľa sadzobníka (§ 29 ods. 6).

(3) Požičaným medzimestským okruhom sa môžu spojiť zariadenia toho istého používateľa alebo dvoch rôznych používateľov. Pre každý požičaný okruh však voči správe vystupuje ako nositeľ práv a povinností vyplývajúcich z poriadku iba ten z používateľov, ktorý o požičanie okruhu požiadal.

(4) Správa je povinná postarať sa o technicky kvalitné spojenie medzi miestami, ktoré sú požičaným medzimestským okruhom spojené, nezodpovedá však za akosť dorozumenia pri hovoroch, ktoré sa majú uskutočniť spojením požičaného okruhu s ďalšími okruhmi. Požiadavke zabezpečiť dorozumenie na takto vzájomne pospájaných okruhoch môže správa vyhovieť len v rámci svojich technických možností a na náklady používateľa.

(5) Používateľ je oprávnený používať medzimestský okruh iba pre svoj vlastný telekomunikačný styk, respektíve v prípade požičania medzimestského okruhu spojujúceho zariadenia dvoch rôznych používateľov len pre ich vzájomný telekomunikačný styk. Nie je dovolené sprostredkovať na okruhu súkromné správy pracovníkov používateľa alebo správy iných záujemcov.

(6) Sadzby za požičanie medzimestských okruhov sú v sadzobníku (§ 29).

(7) Správa môže výnimočne povoliť spoločné používanie požičaného medzimestského okruhu aj viacerým záujemcom, ak používajú spoločne to isté prepojovacie zariadenie, do ktorého je okruh zapojený. V tomto prípade správa účtuje zvýšené úhrady (§ 29 ods. 8 sadzobníka).

(8) Požičaný medzimestský okruh možno používať pre hovory jednak medzi stanicami pripojenými na zariadenie spojené okruhom, jednak medzi týmito stanicami a stanicami iných účastníkov v telefónnej sieti, ale v tom prípade iba pre hovory, pri ktorých sú stanice iných účastníkov stanicami volanými.

(9) Používateľ požičaného medzimestského okruhu je povinný obdobne ako účastník podľa § 17 ods. 6 a 7 poriadku dovoliť použiť okruh v prípadoch ustanovených zákonom a ďalej pracovníkom správy pri výkone služby, pokiaľ sa riadne preukážu.

(10) Správa nezodpovedá za škody vzniknuté tým, že sa okruh nemohol používať pre poruchu. Ak nemožno požičaný okruh používať pre závady, za ktoré nezodpovedá používateľ a ktoré boli ohlásené príslušnej ohlasovni porúch, má používateľ právo na vrátenie pomernej časti úhrad podľa sadzobníka (§ 29 ods. 16), ak závada trvala nepretržite aspoň tri hodiny.9)

(11) Správa zapojí požičaný medzimestský okruh tak, aby sa umožnilo skúšať okruh a kontrolovať, či sa okruh používa na účely, na ktoré sa požičal.

(12) Zariadenie, ktoré nie je majetkom správy, možno pripojiť na požičaný okruh len s jej povolením za podmienok § 27 poriadku.

(13) Používateľ aj správa môžu požičaný medzimestský okruh vypovedať, pokiaľ sa čas požičania vopred nedohodol. Výpovedná lehota je jednomesačná. Ak ale bolo potrebné na zriadenie okruhu vybudovať nové nadzemné drôtové vedenie alebo položiť osobitný kábel, je vylúčené právo používateľa na výpoveď, dokiaľ platenými úhradami za požičaný okruh nezaplatí ním neuhradenú časť nákladov spojených so zriadením okruhu.

(14) Bez výpovednej lehoty môže správa zrušiť požičanie okruhu, ak používateľ nedodrží ani po opätovnom upozornení určené podmienky. Platenie úhrad sa v takom prípade zastaví koncom mesiaca, v ktorom k zrušeniu okruhu došlo.

(15) Správa je oprávnená zmeniť podmienky požičania okruhu. Ak takou zmenou budú podmienky sťažené, má používateľ právo okruh vypovedať, aj keby inak právo na výpoveď ešte nemal. V takom prípade zostanú pre neho až do konca výpovednej lehoty v platnosti doterajšie podmienky a sadzby.

§ 44

Požičiavanie medzimestských okruhov v jednotlivých denných hodinách

(1) Správa môže pravidelne denne požičiavať záujemcovi v jednotlivých denných hodinách medzimestský okruh za predpokladu, že sa tým nezhorší kvalita služieb v medzimestskom telefónnom styku. Požičanie možno dohodnúť buď na vopred určený čas (napr. na niekoľko dní), alebo na vopred neurčený čas.3)

(2) Medzimestský okruh sa požičia záujemcovi na súvislý čas najmenej 60 minút denne. Ak záujemca žiada o požičanie okruh na čas kratší než 60 minút, môže prihlásiť predplatený medzimestský hovor (§ 55 poriadku) alebo hovor na určitú hodinu.

(3) Koncové stanice, pre spojenie ktorých sa používa medzimestský okruh požičaný účastníkovi, musia byť pre každé denné spojenie tie isté. Môžu to byť buď hlavné telefónne stanice pripojené na miestnu ústredňu, alebo priame spojenia s medzimestskou ústredňou.

(4) Pre používanie medzimestského okruhu požičaného na jednotlivé denné hodiny platia obdobne ustanovenia § 43 poriadku.

(5) Požičiavanie medzimestského okruhu na pravidelné používanie v jednotlivých denných hodinách dohodne účastník s príslušnou medzimestskou telefónnou ústredňou.

(6) Sadzby za požičiavanie medzimestského okruhu v jednotlivých denných hodinách sú v sadzobníku (§ 29 ods. 12 až 15).

(7) Účtovanie úhrad za požičaný medzimestský okruh sa zastaví uplynutím dohodnutého času alebo - ak tento čas nebol vopred dohodnutý - koncom mesiaca, ku ktorému požičanie medzimestského okruhu účastník alebo správa písomne vypovedali. Výpovedná lehota je 7 dní.

(8) Správa môže z naliehavých prevádzkových dôvodov zrušiť požičanie okruhu bez výpovednej lehoty.

TRETIA ČASŤ

Telefónna prevádzka

§ 45

Miestny hovorový styk

(1) Miestne hovory sa uskutočňujú prostredníctvom telefónnych zariadení toho istého MTO.

(2) Hlavné telefónne stanice a verejné telefónne hovorne sa v miestnom telefónnom styku volajú účastníckym číslom.

(3) Vedľajšie telefónne stanice sa v miestnom telefónnom styku volajú účastníckym číslom hlavnej telefónnej stanice, na ktorú sú pripojené. Vedľajšie telefónne stanice pripojené na hlavné telefónne stanice vybavené spojovacím zariadením umožňujúcim predvoľbu možno volať priamo automaticky.

(4) Sadzby za miestne hovory sú určené v sadzobníku (§ 3 a 12).

§ 46

Medzimestský a medzinárodný hovorový styk

(1) Medzimestské a medzinárodné hovory sa uskutočňujú automaticky alebo prostredníctvom spojovateliek medzimestských, prípadne medzinárodných telefónnych ústrední. Prostredníctvom spojovateliek treba uskutočňovať medzimestské a medzinárodné hovory medzi tými telefónnymi obvodmi, medzi ktorými sa zatiaľ automatické spojenie nezriadilo, hovory na výzvu, na účet volaného a hovory s ďalšími službami.

(2) Úhrady za medzimestské hovory sa určujú podľa tarifných pásem a dĺžky hovoru a v manuálnej prevádzke aj podľa druhu hovoru. Sadzby sú určené v sadzobníku (§ 13).

(3) Podmienky pre medzinárodný telefónny styk ustanovuje Medzinárodný telefónny poriadok vydaný Medzinárodnou telekomunikačnou úniou. Úhrady za medzinárodné hovory sú uvedené v „Prehľade sadzieb v medzinárodnom telefónnom styku ČSSR“.

§ 47

Prihlasovanie medzimestských hovorov

(1) Medzimestské hovory sprostredkované spojovateľkami medzimestských telefónnych ústrední sa prihlasujú na príslušnej medzimestskej telefónnej ústredni. Pri prihlasovaní medzimestských hovorov oznámi prihlasovateľ ústredni tieto údaje:

a) úplné označenie svojej hlavnej telefónnej stanice (§ 18 ods. 7 poriadku),

b) úplné označenie volanej stanice,

c) druh hovoru, ak nejde o obyčajný súkromný hovor.

Prihlasovateľ môže pri prihlasovaní hovoru uviesť dve čísla svojich staníc, ako aj dve čísla volaných staníc tej istej miestnej siete pre prípad, že by sa prvá stanica neprihlásila.

(2) Ak prihlasovateľ označí volanú stanicu menom a adresou účastníka bez toho, že by uviedol číslo stanice, účtuje sa mu úhrada za informáciu (§ 25 ods. 3 sadzobníka). Za čas prihlášky platí potom čas, kedy sa záznamový lístok doplnil úplným označením volanej stanice.

(3) Ak sa pri prihlasovaní hovoru požadujú niektoré osobitné služby (napr. prihláška hovoru na výzvu, s predbežným hlásením a pod.), musí prihlasovateľ uviesť v prihláške ešte niektoré ďalšie údaje (§ 57 až 62 poriadku).

(4) Počet hovorov prihlasovaných súčasne z tej istej stanice alebo tou istou osobou vo verejnej telefónnej hovorni nie je spravidla obmedzený. Telefónna ústredňa môže však v jednotlivých prípadoch odmietnuť väčší počet zároveň prihlasovaných medzimestských hovorov v sérii, ak ich odbavenie robí prevádzkové ťažkosti. Ústredňa neprijíma prihlášky hovorov v sérii pre relácie, v ktorých sa uskutočňujú hovory bez čakacích časov. Správa nie je povinná uskutočňovať hovory v sérii v poradí požadovanom účastníkom.

(5) Prihlasovateľ medzimestského hovoru vo verejnej telefónnej hovorni môže žiadať, aby mu bol oznámený pravdepodobný čakací čas prihláseného hovoru. Účastníkom telefónnych staníc sa oznamujú pravdepodobné čakacie časy medzimestských hovorov nezáväzne len v tých reláciách, v ktorých sa sústavne sledujú.

§ 48

Platnosť hovorovej prihlášky

(1) Platnosť hovorovej prihlášky zapísanej na určitý deň zaniká:

a) ak všetky zúčastnené ústredne majú nepretržitú službu,

aa) o polnoci, ak bol hovor prihlásený do 22.00 hodiny toho istého dňa,

ab) o 08.00 hodine nasledujúceho dňa, ak bol hovor prihlásený po 22.00 hodine;

b) ak zúčastnené ústredne nemajú nepretržitú službu, pri skončení pracovného času ústredne s kratšími hodinami pre verejnosť. Ak je však pre telefónne stanice volajúceho a volaného zabezpečené nepretržité spojenie pomocou trvalého spojenia alebo pomocou diaľkovej automatickej voľby, zostáva hovorová prihláška v platnosti podľa písmena a).

(2) Prihláška hovoru na výzvu zostáva v platnosti celý budúci deň, ktorý nasleduje po dni, na ktorý bol hovor prihlásený.

§ 49

Zmeny hovorových prihlášok

(1) Prihlasovateľ môže žiadať pri prihlásení hovoru alebo neskoršie, dokiaľ nebol vyzvaný na hovor, aby:

a) prihláška hovoru bola zrušená, ak sa žiadané spojenie neuskutoční do určitého času ním určeného času;

b) spojenie sa neuskutočnilo pred určitým uvedeným časom; uvedený čas platí za čas prihlášky;

c) spojenie sa neuskutočnilo v jednom súvislom období, ktoré uvedie; ak hovorová prihláška prišla na rad v tomto období, považuje sa koniec obdobia za čas prihlášky;

d) druh prihláseného hovoru sa zmenil na vyšší alebo nižší;

e) prihláška hovoru bez predbežného hlásenia alebo výzvy sa zmenila na prihlášku hovoru s predbežným hlásením alebo s výzvou alebo naopak s určením do tej istej miestnej siete;

f) prihláška na hovor s predbežným hlásením sa zmenila na prihlášku hovoru s výzvou alebo naopak s určením do tej istej miestnej siete;

g) v prihláške hovoru s predbežným hlásením alebo s výzvou sa zmenilo označenie volanej osoby alebo vedľajšej stanice v tej istej miestnej sieti;

h) prihláška hovoru platila, pokiaľ to dovoľujú prevádzkové a technické podmienky, nie pre bežný deň, ale pre nasledujúci deň, pričom musí označiť čas, ktorý sa má v nasledujúcom dni pokladať za čas prihlášky hovoru;

i) prihlásený hovor sa uskutočnil z inej stanice alebo s inou stanicou v tej istej miestnej sieti;

j) po skončení hovoru sa mu oznámila dĺžka hovoru alebo účtovaná úhrada alebo oba tieto údaje.

Dodatočnej žiadosti o oznámenie dĺžky hovoru alebo účtovanej úhrady alebo oboch týchto údajov možno vyhovieť spravidla až po zapísaní hovoru do účtovných dokladov, prípadne po ich strojovom spracovaní.

(2) Zmeny uvedené v odseku 1 písm. a) až g) sú bezplatné. Za služby uvedené pod písmenami h) až j) sa vyberá úhrada podľa sadzobníka (§ 24).

§ 50

Poradie medzimestských hovorov

(1) Prihlásené medzimestské hovory sa sprostredkujú v tomto poradí podľa druhu:

a) tiesňové hovory,

b) bleskové hovory avia,

c) bleskové štátne hovory,

d) ostatné bleskové hovory,

e) súrne hovory avia,

f) súrne štátne hovory,

g) predplatené hovory,

h) hovory na určitú hodinu,

i) ostatné súrne hovory,

j) obyčajné hovory.

(2) Hovory toho istého poradia podľa druhu sa sprostredkujú v poradí podľa času prihlásenia. Poradie je záväzné aj pre hovory s predbežným hlásením alebo s výzvou alebo na účet volaného.

(3) Medzimestské hovory majú prednosť pred miestnymi hovormi.

§ 51

Tiesňové hovory

(1) Ako tiesňový hovor môže prihlásiť ktokoľvek medzimestský hovor týkajúci sa záchrany ľudského života, ako aj hovor, ktorým sa privoláva záchranný útvar alebo orgány bezpečnosti pri katastrofách a hromadných nešťastiach alebo pri lesných alebo rozsiahlych poľných požiaroch. Orgány poveternostnej služby môžu používať tiesňové hovory aj pre správy, ktorými sa dáva výstraha letiskám ohrozeným nebezpečnými poveternostnými javmi, ak je nebezpečenstvo zničenia lietadiel na zemi.

(2) Kto prihlasuje tiesňový hovor, je povinný oznámiť na vyzvanie svoje meno a adresu a podľa okolností aj meno a adresu osoby, z príkazu ktorej hovor prihlasuje; ak hovorí z verejnej telefónnej hovorne, musí tiež preukázať svoju totožnosť.

(3) Sadzba za tiesňový hovor je v sadzobníku (§ 13 odst. 3).

(4) Tiesňové hovory sa sprostredkujú ihneď po prihlásení.

§ 52

Hovory avia

(1) Ako hovory avia sa môžu prihlasovať:

a) medzimestské hovory, ktoré sa týkajú riadenia a zabezpečenia leteckej prevádzky alebo poveternostnej služby, ako aj medzimestské hovory, ktorých obsahom sú správy o činnosti spojovacích a rádionavigačných leteckých zariadení alebo poveternostné správy a výstrahy; môžu ich prihlasovať len ustanovené orgány z vopred určených staníc alebo verejných telefónnych hovorní;

b) medzimestské hovory, ktorými posádky lietadiel pri pristátí mimo schválených letísk (na určených prevádzkových plochách alebo aj mimo nich) hlásia pristátie.

(2) Kto prihlasuje hovor avia, je povinný oznámiť na vyzvanie svoje meno (event. aj adresu) a podľa okolností aj meno osoby, z príkazu ktorej hovor prihlasuje. Ak hovorí z verejnej telefónnej hovorne, musí tiež preukázať svoju totožnosť.

(3) Hovory avia sa prihlasujú podľa stupňa naliehavosti ako obyčajné, súrne alebo bleskové. Sadzby sú v sadzobníku (§ 13 ods. 3).

§ 53

Štátne hovory

(1) Štátne medzimestské hovory môže prihlasovať za podmienok ďalej uvedených len v rámci pôsobnosti, ktorú majú podľa ústavy, ústavných a iných zákonov alebo medzinárodných zmlúv

a) prezident republiky,

b) predseda, podpredsedovia, predsedníctvo a ostatné orgány Federálneho zhromaždenia, oboch jeho snemovní, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady,

c) predseda, podpredsedovia, ostatní členovia a orgány vlády Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky,

d) ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy,

e) národné výbory, s výnimkou miestnych národných výborov, súdy, prokuratúry, zložky vojenskej správy, Zbor národnej bezpečnosti a vojská ministerstiev vnútra, Zbor nápravnej výchovy,

f) diplomatickí zástupcovia, konzulárni úradníci, orgány Organizácie Spojených národov a Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

(2) Štátne hovory možno prihlasovať len z telefónnych staníc v miestnostiach orgánov uvedených v odseku 1, z iných telefónnych staníc vopred označených, z verejných telefónnych staníc a hovorní. Prihlasovateľ štátneho hovoru je povinný, ak bol na to vyzvaný, oznámiť svoje meno a funkciu, vo verejnej telefónnej stanici alebo v hovorni tiež preukázať svoju totožnosť a oprávnenie.

(3) Štátne hovory sa prihlasujú podľa stupňa naliehavosti ako obyčajné, súrne alebo bleskové. Sadzby sú v sadzobníku (§ 13 ods. 3).

(4) Československá tlačová kancelária, Československý rozhlas, Československá televízia a ich redaktori môžu prihlasovať medzimestské hovory v poradí štátnych hovorov, pokiaľ to vyžaduje činnosť týchto organizácií vykonávaná v rámci ich zákonnej pôsobnosti. Pre tieto hovory platia obdobne ustanovenia odsekov 2 a 3.

§ 54

Služobné hovory

(1) Služobné medzimestské hovory sú hovory prihlasované výslovne ako služobné organizáciami spojov v záležitostiach spojovej služby, a to zo služobných staníc a vo verejných telefónnych hovorniach.

(2) Služobné medzimestské hovory sa sprostredkujú v poradí hovorov toho istého druhu.

§ 55

Predplatené hovory

(1) Predplatené hovory sú medzimestské hovory, ktoré sa majú uskutočňovať pravidelne medzi tými istými telefónnymi stanicami, v rovnakej vopred dohodnutej hodine a za rovnaký hovorový čas a ktoré sa prihlásili na čas najmenej jedného kalendárneho mesiaca. Predplatené hovory možno dohodnúť aj z verejnej telefónnej hovorne alebo s verejnou telefónnou hovorňou. Predplatené hovory možno uskutočňovať denne alebo v šiestich, prípadne v piatich dňoch v týždni, a to v každom týždni v rovnakých dňoch.

(2) Predplatiteľovi možno povoliť, aby sa predplatený hovor výnimočne uskutočnil:

- z inej telefónnej stanice v tom istom MTO, v ktorom je stanica, pre ktorú sa hovor predplatil,

- s inou telefónnou stanicou v MTO, v ktorom je volaná stanica,

- v inej než dohodnutej hodine.

(3) Predplatenie dohodne so záujemcom písomne medzimestská ústredňa, ktorá je príslušná prijímať prihlášky medzimestských hovorov, prípadne verejná telefónna hovorňa. Medzimestská ústredňa (verejná telefónna hovorňa) určí čas a dobu trvania predplateného hovoru so zreteľom na želanie žiadateľa. Ak by sprostredkovanie predplatených hovorov v žiadanom čase alebo dĺžky hovorov bolo na ujmu sprostredkovania ostatných hovorov a žiadateľ nesúhlasí s ponúknutým iným časom spojenia alebo kratším trvaním predplatených hovorov, prihláška sa zamietne. Na čas najsilnejšej prevádzky, t. j. od 08.00 hodín do 14.00 hodín, sa predplatené hovory povoľujú len celkom výnimočne.

(4) Platnosť vopred časovo neobmedzeného dojednania o mesačnom predplatení sa predlžuje mlčky vždy na ďalší mesiac, ak predplatiteľ alebo správa nevypovie predplatenie sedem dní pred koncom bežného mesiaca. Po uplynutí prvého mesačného obdobia možno výnimočne predplatenie ukončiť predčasne uplynutím siedmich dní odo dňa výpovede.

(5) Spojenie pre predplatený hovor sa uskutočňuje v určenom čase, ak sa nekoná práve na okruhu, ktorý je potrebný na toto spojenie, iný hovor a ak nie je na rade hovor vyššieho poradia podľa druhu; inak sa spojenie uskutoční čo najskôr po určenom čase, len čo sa obe uvedené podmienky splnia.

(6) So zreteľom na naliehavé potreby prevádzky možno po prerokovaní s predplatiteľom skrátiť dohodnutú dĺžku hovoru alebo presunúť hovor na iný čas.

(7) Spojenie pre predplatený hovor sa zruší pred uplynutím dohodnutého hovorového času, len čo prihlasovateľ dá znamenie, že sa hovor skončil. Inak sa zruší spojenie uplynutím dohodnutého hovorového času, iba ak prihlasovateľ vyhlási, že chce v hovore pokračovať. Pokračovanie hovoru možno uskutočniť, pokiaľ nie je nevyhnutné obmedzenie podľa § 69 poriadku.

(8) Sadzby za predplatené hovory aj za ich prípadné predĺženie sú v sadzobníku (§ 17). Predplatné sa platí mesačne vopred.

§ 56

Hovory na určitú hodinu

(1) Hovor na určitú hodinu je medzimestský hovor, pri prihláške ktorého sa žiada, aby sa uskutočnil v určenom čase.

(2) Prihláška hovoru na určitú hodinu sa musí podať najneskôr 30 minút pred určeným časom. Túto lehotu môže medzimestská ústredňa primerane predĺžiť, ak uskutočnenie hovoru vyžaduje dlhšiu prípravu.

(3) Spojenie pre hovor na určitú hodinu sa uskutoční v čase uvedenom v prihláške, prípadne ihneď po skončení hovorov vyššieho poradia.

(4) Okrem požadovaného hlásenia nemôže sa prihláška hovoru na určitú hodinu spojiť s požiadavkou na poskytnutie ďalšej služby v telefónnej prevádzke.

(5) Sadzby za hovory na určitú hodinu sú v sadzobníku (§ 18).

§ 57

Výzva na hovor

(1) Prihláška medzimestského hovoru môže obsahovať výzvu, ktorej účelom je povolať na uskutočnenie hovoru osobu určenú prihlasovateľom alebo jej náhradníka, pokiaľ ho prihlasovateľ určil.

(2) Výzva na medzimestský hovor môže byť určená

a) pre jednu osobu alebo aj pre jej náhradníka bývajúceho v tom istom odovzdacom mieste alebo

b) pre jednu osobu s dvoma rôznymi adresami v tej istej obci.

(3) prihláška hovoru s výzvou musí obsahovať okrem údajov, ktoré sú potrebné pri prihlasovaní iných medzimestských hovorov, ešte:

a) meno prihlasovateľa,

b) meno a adresu (adresy) volaného a podľa okolností meno a adresu jeho náhradníka. Prihlasovateľ môže volaného označiť funkciou alebo aj inak, ale tak presne, aby sa volaná osoba mohla zistiť bez dopytu alebo iného vyhľadávania.

Prihlasovateľ môže určiť aj približný čas uskutočnenia hovoru. Správa neručí za to, že sa hovor uskutoční v žiadanom čase, spojenie sa však nezriadi pred týmto časom. Hovor na výzvu nemožno spravidla uskutočniť skôr než za dve hodiny po prihlásení.

(4) Výzva na hovor sa doručí volanému. Za výzvu zaplatí prihlasovateľ úhradu určenú sadzobníkom (§ 19).

(5) Volaný alebo jeho náhradník sa môže prihlásiť buď vo verejnej telefónnej hovorni, alebo z niektorej účastníckej stanice MTO, ktorý je označený vo výzve. Hovor sa potom uskutoční podľa poradia. Volaný sa môže prihlásiť na hovor na výzvu aj z verejného telefónneho automatu, ak je to v čase, keď možno z tohto automatu prihlasovať medzimestské hovory (§ 60 poriadku). Telefónna ústredňa nezisťuje, či osoba, ktorá predložila písomné vyhotovenie výzvy, je skutočne žiadanou osobou. Ak čas, keď hovor bol na rade, už pominul, dostane prihláška poradie pred ostatnými hovormi toho istého druhu. Ak prihlasovateľ prihlášku hovoru na výzvu zruší, upovedomí sa o tom volaný, ak je prítomný vo verejnej telefónnej hovorni alebo ak sa dostaví neskoršie. Ak si prihlasovateľ želá, aby sa volaný upovedomil o zrušení prihlášky hovoru s výzvou osobitnou pochôdzkou, účtuje sa znovu výzvové a podľa okolností aj posolné.

(6) Ak prihlasovateľ upozorní, že volaný čaká na hovor vo volanej verejnej telefónnej hovorni a ak si preto neželá hovor s výzvou, bude spojený s touto hovorňou na vlastné nebezpečie bez odoslania výzvy.

(7) Výzvy na hovor možno prihlásiť aj v miestnom telefónnom styku v príslušnej medzimestskej telefónnej ústredni. Výzva v miestnom styku nemôže byť sprevádzaná prihláškou hovoru. Úhradu za hovor zaplatí ten, kto sa na výzvu prihlási na hovor. Sadzby sú v sadzobníku (§ 19 ods. 8 až 11).

§ 58

Predbežné hlásenie

(1) Prihlášku medzimestského hovoru môže sprevádzať predbežné hlásenie, ktorým sa má volanej stanici oznámiť, že prihlasovateľ si želá hovoriť buď s osobou označenou priezviskom alebo iným spôsobom (funkciou, ovládaním určitého jazyka a pod.), alebo s určitou vedľajšou stanicou.

(2) Prihlasovateľ hovoru s predbežným hlásením musí okrem iných údajov, ktoré sú potrebné pri prihlasovaní medzimestských hovorov, oznámiť ešte údaje podľa odseku 1. Prihlasovateľ môže uviesť okrem čísla volanej stanice aj číslo inej stanice toho istého MTO alebo určiť pri prvej alebo pri druhej stanici aj ďalšiu osobu, s ktorou si želá hovoriť, ak sa nezastihne žiadaná osoba na prvej stanici.

(3) Ak sa volaná stanica pri opakovanom pokuse nehlási, oznámi sa to prihlasovateľovi, ktorý môže svoju prihlášku ponechať v platnosti, alebo zmeniť predbežné hlásenie na výzvu na hovor.

(4) Sadzby za predbežné hlásenie sú v sadzobníku (§ 20).

§ 59

Hovory na účet volaného

(1) V medzimestskom telefónnom styku môže prihlasovateľ pri prihláške hovoru žiadať, aby sa úhrada za hovor účtovala volanému, pokiaľ s tým volaný bude súhlasiť.

(2) Prihláška hovoru na účet volaného musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú potrebné pri prihlasovaní iných medzimestských hovorov, a okrem toho ešte:

a) meno prihlasovateľa a

b) údaj, že ide o hovor na účet volaného.

(3) Prihlášku hovoru na účet volaného môže sprevádzať výzva alebo predbežné hlásenie.

(4) Sadzby za hovory na účet volaného sú v sadzobníku (§ 21).

(5) Ak volaný súhlasí s platením úhrady, hovor sa uskutoční podľa poradia (§ 50 poriadku). Za čas prihlášky sa považuje čas, keď volaný prejavil súhlas.

(6) Ak volaný odmietne platiť úhrady za hovor, zaplatí prihlasovateľ príslušnú úhradu podľa sadzobníka (t. j.výzvové a event. posolné).

§ 60

Medzimestské hovory z verejných telefónnych automatov

(1) Na miestach určených správou možno v určených hodinách hovoriť medzimestsky z verejných telefónnych automatov určených inak na miestne hovory. Také medzimestské hovory možno prihlasovať len na účet volaného bez ujmy ustanovenia odseku 6.

(2) Prihláška hovoru podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a) meno prihlasovateľa a jeho presnú adresu,

b) úplné označenie volanej stanice,

c) údaj, že ide o hovor na účet volaného.

(3) Prihlášku hovoru podľa odseku 1 nemôže sprevádzať výzva alebo predbežné hlásenie.

(4) Vo verejných telefónnych automatoch, z ktorých možno uskutočňovať medzimestské hovory, je umiestnené upozornenie, v ktorých hodinách a za akých podmienok sa tieto hovory sprostredkujú a ako sa prihlasujú.

(5) Za medzimestské hovory na účet volaného prihlásené z verejných telefónnych automatov sa vyberajú úhrady ako za iné hovory na účet volaného (§ 21 sadzobníka).

(6) Na miestach, kde sú potrebné zariadenia, možno z verejných telefónnych automatov uskutočňovať medzimestské hovory automaticky.

§ 61

Konferenčné hovory

(1) Konferenčný hovor je medzimestský hovor uskutočňovaný súčasne medzi telefónnymi stanicami, ktoré patria aspoň k trom rôznym miestnym sieťam. Nemožno ho uskutočniť z verejných telefónnych hovorní.

(2) Konferenčný hovor možno prihlásiť:

a) na všetky dni v každom týždni,

b) na jeden alebo niekoľko dní v týždni, a to v každom týždni na rovnaké dni,

c) jednotlivo.

Konferenčné hovory prihlásené na viac ako jeden deň musia začínať vždy v rovnakom čase, mať ten istý čas trvania a uskutočňovať sa vždy medzi tými istými účastníckymi stanicami.

(3) Konferenčné hovory sa prihlasujú na telefónnej ústredni, ktorá je príslušná účtovať a úverovať prihlasovateľovi konferenčného hovoru ako telefónnemu účastníkovi úhrady za medzimestské hovory. Prihláška konferenčného hovoru musí obsahovať:

a) meno a adresu prihlasovateľa a úplné označenie jeho účastníckej stanice,

b) údaj o tom, na ktoré dni (deň) sa konferenčný hovor prihlasuje,

c) deň, keď sa má uskutočniť prvý hovor,

d) hodinu a minútu začiatku a približný čas trvania konferenčného hovoru,

e) zoznam všetkých účastníkov konferenčného hovoru a úplné označenie ich telefónnych staníc,

f) označenie účastníka, ktorý je poverený vedením konferencie a prípadne aj jeho náhradníka.

(4) Ak nemožno zabezpečiť dostatočné dorozumenie, prihláška konferenčného hovoru sa odmietne. Prihláška sa tiež odmietne, keby uskutočnenie konferenčného hovoru bolo vzhľadom na žiadaný čas spojenia alebo trvania hovoru na ujmu sprostredkovania ostatných hovorov.

(5) Konferenčný hovor sa má prihlásiť najneskôr 24 hodín pred žiadaným časom začiatku hovorov (prvého hovoru).

(6) Konferenčné hovory sa nepovoľujú na čas kratší ako pätnásť minút. Po uplynutí dohodnutého hovorového času sa môže v hovore pokračovať, pokiaľ to dovolia prevádzkové podmienky (§ 69 poriadku). O predĺženie musí požiadať prihlasovateľ alebo osoba poverená vedením konferencie buď pred začiatkom hovoru, alebo v okamihu, keď ústredňa oznamuje, že sa blíži koniec dohodnutého času.

(7) Prihlasovateľ sám vyzve na konferenciu účastníkov, ktorí sa majú na konferenčnom hovore zúčastniť, a upovedomí ich o dohodnutom čase hovoru, eventuálne aj o predmete rokovania a pod. Ak si prihlasovateľ želá, aby výzvu všetkým alebo niektorým účastníkom sprostredkovala telefónna ústredňa, uvedie to v prihláške konferenčného hovoru zároveň s presným textom výzvy, v ktorej musí byť aj označenie prihlasovateľa, a s uvedením účastníckych staníc, ktorým sa má výzva oznámiť.

(8) Primeraný čas pred určeným začiatkom hovoru upozornia zúčastnené ústredne účastníkov, že sa pripravuje spojenie konferenčného hovoru, a vyzvú ich, aby sa pripravili na ďalšie zavolanie. Účastníci konferenčného hovoru sú povinní dbať na to, aby po tomto upozornení sa ich účastnícka stanica neobsadzovala inými hovormi.

(9) Účastník poverený vedením konferencie začína a končí hovor, udeľuje a berie slovo jednotlivým účastníkom a - pokiaľ je to potrebné - hovorí počas uskutočneného spojenia a pri jeho príprave s ústredňou. Pri konferenčnom hovore nemá hovoriť niekoľko osôb súčasne a v účastníckom zariadení nesmie byť na hovor pripojených niekoľko vedľajších staníc súčasne. Ťažkosti v dorozumení vzniknuté chybným vedením konferencie, nedisciplinovanosťou účastníkov konferenčného hovoru alebo súčasným pripojením vedľajších staníc idú na ťarchu prihlasovateľa hovoru.

(10) Sadzby za konferenčné hovory sú v sadzobníku (§ 22); uhrádza ich prihlasovateľ.

(11) Prihláška konferenčného hovoru časovo neobmedzená platí, dokiaľ ju prihlasovateľ neodriekne. Ak sa uskutočnenie hovoru neodrieklo najneskôr 24 hodín vopred, zaplatí prihlasovateľ úhradu podľa sadzobníka (§ 22 ods. 4).

(12) V miestnych telefónnych sieťach, kde sú na to technické a prevádzkové predpoklady, môžu sa uskutočňovať aj miestne konferenčné hovory. Podmienky a úhrady určí správa z prípadu na prípad.

(13) Ak to vyžadujú prevádzkové alebo technické pomery alebo všeobecný záujem, môže telefónna ústredňa kedykoľvek uskutočnenie ďalších konferenčných hovorov zastaviť buď trvale, alebo dočasne.

§ 62

Hovory na prenos dát

(1) Hovor na prenos dát3) je hovor prihlásený na výmenu dát každého druhu medzi telefónnymi stanicami špeciálne vybavenými na prenos a príjem dát bez ujmy ustanovení § 27 poriadku.

(2) Spôsob prihlasovania a uskutočňovania miestnych hovorov na prenos dát určí správa z prípadu na prípad.

(3) Medzimestské hovory na prenos dát sa prihlasujú podľa stupňa naliehavosti, ako obyčajné, súrne alebo bleskové, pokiaľ správa neurčí inak.

(4) Hovory na prenos dát sa môžu prihlásiť aj ako hovory predplatené alebo ako hovory na určitú hodinu. Prihlasujú sa a uskutočňujú sa potom podľa rovnakých zásad ako predplatené hovory (§ 55 poriadku) alebo hovory na určitú hodinu (§ 56 poriadku).

(5) Náležitosťou prihlášky hovoru na prenos dát podľa predchádzajúcich odsekov je výslovné označenie, že ide o hovor na prenos dát.

(6) Sadzby za hovory na prenos dát sú v sadzobníku [§ 23, § 29 ods. 17 písm. i)].

§ 63

Informácie o účastníckych staniciach

(1) V telefónnych ústredniach a vo verejných telefónnych hovorniach možno žiadať za úhradu podľa sadzobníka (§ 25) informáciu, či určitá osoba označená menom (názvom) a adresou je telefónnym účastníkom a aké prípojné číslo má jej účastnícka stanica, prípadne aké je jej úplné označenie.

(2) O telefónnych staniciach, ktoré na žiadosť účastníkov nie sú uvedené v zoznamoch, sa informácie neposkytujú.

§ 64

Dopyty

Používateľ telefónu môže dopytom žiadať o bezplatné oznámenie údajov týkajúcich sa medzimestskej telefónnej prevádzky alebo údajov týkajúcich sa sprostredkovania určitého ním prihláseného medzimestského telefónneho hovoru.

§ 65

Služby poskytované telefónom

(1) Účastník môže žiadať, aby telefónna ústredňa, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné:

a) poznačila a oznámila mu mená a adresy alebo telefónne čísla osôb, ktoré s ním chceli telefonicky hovoriť;

b) prijala za neho, poznačila a v čase ním určenom mu oznámila správu volajúceho;

c) pripojila namiesto jeho stanice, ak bude volaná, inú účastnícku stanicu, ktorú určí;

d) v čase ním určenom upovedomila o určitej veci inú účastnícku stanicu toho istého MTO;

e) upovedomila volajúcu stanicu v miestnom styku, že závod a podobne je v čase, ktorý uvedie, prechodne uzavretý, že účastník je neprítomný, že člen rodiny je chorý a že jeho stanica je preto vypojená z pasívneho styku a pod;

f) vyzvonila jeho účastnícku stanicu v uvedenom čase (budenie telefónom);

g) skontrolovala aktívny alebo pasívny styk jeho stanice.

(2) Služby podľa odseku 1 vykonávajú len telefónne ústredne určené správou, ktorá môže zaviesť aj iné služby pre účastníkov.

(3) Vykonávanie služieb podľa odseku 1 písm. a), b) a c) predpokladá súhlas volajúceho a vykonávanie služieb podľa písmena c), ako aj súhlas účastnícka druhej stanice.

(4) Služby sa poskytujú, ak neuvedie účastník v žiadosti nič iné, do ukončenia hodín pre verejnosť prípojnej ústredne toho istého dňa a v telefónnych ústredniach s nepretržitou službou do 08.00 hodiny nasledujúceho dňa.

(5) Správa môže poveriť niektoré telefónne ústredne, aby záujemcom poskytovali telefónom rôzne informácie nesúvisiace s telefónnou prevádzkou (napr. o presnom čase, o žrebovaní a o výhrach v stávkových súťažiach, o výsledkoch športových stretnutí, o pravdepodobnom počasí, o kultúrnych programoch a i.). Správa neručí za správnosť takto poskytovaných informácií.

(6) Sadzby za služby sú v sadzobníku (§ 26).

§ 66

Trvalé spojenie

(1) Hlavná telefónna stanica môže byť na žiadosť účastníka spojená v čase, keď jej prípojná manuálna ústredňa nemá službu

a) v miestnom styku:

aa) s jednou alebo s niekoľkými účastníckymi stanicami pripojenými na tú istú manuálnu telefónnu ústredňu,

ab) s inou telefónnou ústredňou toho istého MTO, ktorá má dlhšiu službu než jej prípojná ústredňa,

ac) s hlavnou účastníckou stanicou, ktorá je pripojená na inú manuálnu telefónnu ústredňu toho istého MTO;

b) v medzimestskom styku:

ba) s ústredňou iného MTO, ktorá má dlhšiu službu než jej prípojná ústredňa,

bb) s hlavnou účastníckou stanicou iného MTO v čase, keď obe prípojné ústredne nemajú službu.

(2) Účastník môže žiadať o trvalé spojenie na jeden deň alebo na určitý vopred určený čas alebo do odvolania výpoveďou (najmenej však na jeden mesiac). O zriaďovanie trvalého spojenia počas jedného až siedmich dní môže účastník žiadať telefonicky vo svojej prípojnej ústredni, inak u orgánu jej nadriadeného.

(3) Trvalé spojenie sa zriadi, ak je technicky uskutočniteľné. Zriaďovanie trvalého spojenia môže správa kedykoľvek odvolať. Ak zriadenie trvalého spojenia vyžaduje osobitné technické opatrenie v účastníckej stanici, zaplatí ho účastník, ktorý o trvalé spojenie žiada.

(4) Ak o trvalé spojenie žiada zároveň niekoľko účastníkov, pre ktorých by bolo potrebné to isté vedenie (okruh), a nemožno vyhovieť všetkým žiadostiam ani urobením osobitných technických opatrení, vyhovie správa tomu žiadateľovi, ktorého potreba je z hľadiska všeobecného záujmu dôležitejšia.

(5) Údaj o trvalom spojení zriaďovanom s telefónnou ústredňou a dohodnutom na dlhší čas sa uvádza bezplatne v telefónnom zozname (§ 41 poriadku).

(6) Pokiaľ sa trvalé spojenie nedohodlo na určitý čas, môže účastník spojenie vypovedať kedykoľvek, najmenej však sedem dní pred koncom mesiaca, ktorého uplynutím sa majú zastaviť úhrady. Možnosť výpovede sa môže vopred vylúčiť na určitý čas, ak sa na zriadenie trvalého spojenia použijú nákladné technické zariadenia.

(7) Sadzby za trvalé spojenie sú v sadzobníku (§ 28). Za trvalé spojenie verejných telefónnych staníc nevyberá správa žiadnu úhradu, ak sa spojenie zriaďuje v služobnom záujme.

(8) Za medzimestské hovory uskutočňované z telefónnej stanice v čase jej trvalého spojenia sa platí hovorné ako v čase hodín pre verejnosť jej pravidelne príslušnej prípojnej ústredne.

§ 67

Prevádzka vo verejnej telefónnej hovorni

(1) Prihlasovateľ hovoru vo verejnej telefónnej hovorni musí zaplatiť vopred preddavok na hovorné primeraný dĺžke a druhu hovoru, najmenej však za dve hovorové jednotky, a preddavok na eventuálnu ďalšiu žiadanú službu (výzvu a pod.). Pri hovoroch na účet volaného zaplatí prihlasovateľ preddavok vo výške výzvového a podľa okolností aj jednotné posolné. Za predplatené hovory platí predplatiteľ predplatné vopred.

(2) Ak verejná telefónna hovorňa oznámi pravdepodobný čakací čas medzimestského hovoru a ak hovor príde na rad uplynutím čakacieho času, odloží sa uskutočnenie hovorového spojenia až na oznámený čas, pokiaľ prihlasovateľ nie je v hovorni prítomný. Ak prihlasovateľ nie je prítomný vo verejnej telefónnej hovorni vo chvíli, keď je pripravené hovorové spojenie, zaplatí úhradu podľa sadzobníka [§ 14 ods. 2 písm. b)].

§ 68

Potvrdenie o uskutočnenom hovore

(1) Osoba, ktorá uskutočnila telefónny hovor vo verejnej telefónnej hovorni, môže žiadať potvrdenie o uskutočnenom hovore a o zaplatenej úhrade. Toto potvrdenie sa vydá na ústnu žiadosť len vtedy, ak sa oň žiada najneskôr pri skončení hovoru. Neskôr možno vydať potvrdenie len na písomnú žiadosť a ak sa dokáže, že osoba, ktorá o potvrdenie žiada, hovor skutočne uskutočnila. Jedno potvrdenie možno vydať aj pre niekoľko uskutočnených hovorov.

(2) Potvrdenie o niekoľkých medzimestských hovoroch, rozpis účtovaného medzimestského hovorného pri strojovom spracovaní telefónnych účtov alebo vyhotovenie odpisu telefónneho účtu vydá na písomnú žiadosť účastníka úverujúca ústredňa, pokiaľ má potrebné záznamy.

(3) Osoba vo verejnej telefónnej hovorni alebo účastník môže tiež žiadať potvrdenie, že žiadaný hovor sa neuskutočnil pre technické závady, pre chybu v manipulácii alebo pre nemožnosť dorozumenia.

(4) Sadzby za potvrdenie sú v sadzobníku (§ 27).

§ 69

Trvanie hovorov

(1) Miestne hovory uskutočňované z účastníckych staníc, z verejných telefónnych hovorní a z verejných telefónnych automatov môžu trvať najdlhšie 9 minút.

(2) Trvanie medzimestských hovorov nie je v zásade obmedzené. Pri preťažení telefónnej siete, keď čakací čas obyčajného medzimestského hovoru na telefónnom okruhu , na ktorom je hovorová prihláška v poradí, je dlhší ako 30 minút, môže sa trvanie hovorov dočasne obmedziť na 12 alebo až na 6 minút.

(3) Obmedzenie hovorového času sa nevzťahuje na tiesňové hovory, na bleskové štátne hovory a súrne štátne hovory.

(4) Ak je trvanie medzimestských hovorov obmedzené, oznámi sa to prihlasovateľovi, pokiaľ možno už pri prihlasovaní hovoru, najneskôr však pri uskutočňovaní spojenia. Okrem toho sú spojovateľky povinné hovoriacich upozorniť pred prerušením na to, že spojenie bude zrušené.

(5) Trvanie miestnych a medzimestských hovorov účastníckych staníc so spoločným prípojným vedením okrem prípadov obmedzenia podľa odseku 2 presahovať 6 minút.

§ 70

Prerušovanie hovorov

(1) Miestne hovory sa prerušujú v prospech medzimestských a medzinárodných hovorov, ak to dovolí technické zariadenie.

(2) V automatizovaných častiach siete môže spravidla spojovateľka medzimestskej ústredne vyzvať hovoriacich, aby prerušili miestny hovor v prospech pripraveného medzimestského alebo medzinárodného hovoru.

(3) Medzimestské a medzinárodné hovory možno prerušiť v prospech tiesňových hovorov.

(4) V prospech miestneho hovoru, ktorým sa má privolať zdravotnícka pomoc, orgán bezpečnosti alebo záchranný útvar, možno prerušiť každý menej naliehavý miestny hovor.


§ 71

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 177/1975 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok.

§ 72

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Telefónny sadzobník sa vydáva ako osobitná publikácia, ktorú možno dostať v Nakladateľstve dopravy a spojov, Praha 1, Hybernská 5. Možno doňho nazrieť na Federálnom ministerstve spojov a v organizáciách, závodoch a prevádzkárňach spojov (verejných telefónnych hovorniach). Telefónny sadzobník, jeho zmeny a doplnky sa vyhlasujú vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov; jeho vydanie sa oznámi v Zbierke zákonov.

2) Podmienky medzinárodného telefónneho styku ustanovuje Medzinárodný telefónny poriadok, vydaný Medzinárodnou telekomunikačnou úniou. Sadzby platné v medzinárodnom telefónnom styku sú uvedené v „Prehľade sadzieb v medzinárodnom telefónnom styku ČSSR". Do Medzinárodného telefónneho poriadku (eventuálne do jeho prekladu) možno nazrieť v medzimestských telefónnych ústredniach v Prahe, Bratislave, vo všetkých krajských mestách a v tých ďalších mestách, kde sú sídla tranzitných telefónnych ústrední vyznačené na mapke v každom telefónnom zozname. Do „Prehľadu sadzieb v medzinárodnom telefónnom styku" možno nazrieť vo verejných telefónnych hovorniach. Jeho zmeny a doplnky sa vyhlasujú vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov.

3) Prenos dát upravuje „Poriadok prenosu dát".

4) § 3 ods. 6 a § 8 ods. 5 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.

5) Pozri zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) V konaní o právach a povinnostiach podľa poriadku a sadzobníka sú priamo podriadené:
a) Riaditeľstvu spojov v kraji: okresné správy spojov, okrem toho v Plzni, Ostrave, Brne a v Košiciach mestské
telekomunikačné správy;
b) Riaditeľstvu telekomunikácií v Prahe: oblastné správy telekomunikácií v Prahe, Riaditeľstvu telekomunikácií v Bratislave: Mestská správa telekomunikácií v Bratislave a Medzimestská telefónna a telegrafná ústredňa v Bratislave;
c) Ústrednému riaditeľstvu spojov v Prahe: riaditeľstvo spojov v kraji, Riaditeľstvo telekomunikácií v Prahe a Medzinárodná a medzimestská telefónna a telegrafná ústredňa v Prahe, Ústrednému riaditeľstvu spojov v Bratislave: riaditeľstvo spojov v kraji a Riaditeľstvo telekomunikácií v Bratislave;
d) Federálnemu ministerstvu spojov: Ústredné riaditeľstvo spojov Praha, Ústredné riaditeľstvo spojov Bratislava, Správa diaľkových káblov Praha a Správa diaľkových káblov Bratislava.

7) Pozri vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. v. (Ú. l.) o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

8) § 20 zákona č. 110/1964 Zb.§ 239 a 240 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.

9) Pozri zákon č. 110/1964 Zb.