Vyhláška č. 104/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu

Čiastka 19/1982
Platnosť od 10.09.1982 do30.06.1991
Účinnosť od 01.10.1982 do30.06.1991
Zrušený 248/1991 Zb.

OBSAH