Vyhláška č. 1/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej z 18. decembra 1981 o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

(v znení č. 159/1983 Zb.)

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.1985
Zrušený 136/1985 Zb.

1

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 18. decembra 1981

o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


ČASŤ I

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie finančnej, úverovej a inej pomoci

a) na bytovú výstavbu uskutočňovanú stavebnými bytovými družstvami (ďalej len „družstevná bytová výstavba“),

b) na individuálnu bytovú výstavbu uskutočňovanú občanmi (ďalej len „ individuálna bytová výstavba“),

c) na modernizáciu rodinných domčekov uskutočňovanú pracovníkmi výrobných organizácií poľnohospodárstva a lesníctva (včítane školských hospodárstiev) a pracovníkmi výrobných organizácií priemyslu a stavebníctva, ako aj organizácií dopravy a spojov, ktorí denne dochádzajú do zamestnania v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach tak, že cesta tam i späť hromadným dopravným prostriedkom netrvá dlhšie ako 2,5 hodiny, nepočítajúc do toho čas jazdy mestskou hromadnou dopravou (ďalej len „modernizácia“).

(2) Vyhláška sa vzťahuje na družstevnú bytovú výstavbu začínanú podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. januára 1984 a na individuálnu bytovú výstavbu a modernizáciu začínanú na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného od 1. januára 1982.

§ 2

(1) Družstevnou bytovou výstavbou sa na účely tejto vyhlášky rozumie:

a) stavba bytového domu,1) ktorý musí mať najmenej 2 obytné podlažia, spoločné schodište, najmenej 4 byty - všetky prístupné zo spoločných chodieb alebo podest a zo spoločného vchodu;

b) zriaďovanie bytov úpravami nebytových priestorov, nadstavbami alebo prístavbami v objektoch socialistických organizácií;

c) stavebné úpravy objektov získaných z národného majetku na bytový dom [písmeno a)].

(2) Individuálnou bytovou výstavbou sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) stavba rodinného domčeka2) alebo obytného domu s bytmi v osobnom vlastníctve;3)

b) zmena stavby rodinného domčeka, ktorou sa bez využitia doterajších obytných miestností získa nový samostatný byt bez toho, že by objekt stratil povahu rodinného domčeka;

c) zmena stavby iného než obytného objektu na rodinný domček, ktorou sa získa nový samostatný byt;

d) zriaďovanie bytov úpravami nebytových priestorov, nadstavbami alebo prístavbami v obytných domoch s bytmi v osobnom vlastníctve.

(3) Modernizáciou sa na účely tejto vyhlášky rozumejú stavebné úpravy rodinných domčekov, prípadne obytných častí poľnohospodárskych usadlostí v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c), ktorými sa z bytu IV. kategórie získa byt II. alebo I. kategórie.4)

ČASŤ II

DRUŽSTEVNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

§ 3

Podmienky poskytovania pomoci

Pomoc podľa tejto vyhlášky sa stavebným bytovým družstvám (ďalej len „družstvo“) poskytuje na výstavbu zaradenú vo schválených režimoch komplexnej bytovej výstavby,5) ktorá je projektove pripravená, zmluvne zabezpečená a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Štátne príspevky

§ 4

Základný príspevok

(1) Základný príspevok je 11 100 Kčs na každý byt bez zreteľa na jeho veľkosť a 1200 Kčs na každý m2 skutočnej úžitkovej plochy6) bytov v dome do výmery 85 m2 pri jednotlivých bytoch (ďalej len „úžitková plocha").

(2) Ak spôsobom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) zriaďuje byty družstvo, nesmie príspevok podľa odseku 1 presiahnuť 50% rozpočtových nákladov zvýšených pri výstavbe spôsobom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) o kúpnu cenu objektu.

§ 5

Osobitné príspevky

(1) Okrem základného príspevku podľa § 4 sa poskytne osobitný príspevok pri výstavbe bytových domov

a) so 4 alebo 9 až 12 obytnými podlažiami (ďalej len „podlažie“) v sume 240 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy,

b) stavaných vo vidieckych obciach najmä pre pracujúcich v poľnohospodárstve alebo lesníctve alebo v mestách na pozemkoch, kde podľa posúdenia národného výboru nemožno stavať viacpodlažné bytové domy, v sume

1. 470 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy, ak ide o bytové domy s 3 podlažiami,

2. 670 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy, ak ide o bytové domy s 2 podlažiami.

(2) Ak národný výbor celkom výnimočne určí družstvu na výstavbu bytový dom s viacerými ako 12 podlažiami, poskytne sa popri základnom príspevku podľa § 4 osobitný príspevok vo výške rozdielu medzi rozpočtovými nákladmi bytov v tomto dome a nákladmi na výstavbu porovnateľných bytov v dome s 8 podlažiami; na zvýšené náklady v dôsledku územných vplyvov (odsek 4) sa pri určení rozdielu neprihliada.

(3) Za obytné podlažia sa na účely určenia osobitného príspevku podľa odsekov 1 a 2 považuje podlažie (nadzemné aj podzemné), v ktorom plocha bytov presahuje 50% jeho celkovej plochy.

(4) Na úhradu zvýšených nákladov v dôsledku územných vplyvov7) sa poskytne osobitný príspevok v sume fakturovanej z tohto dôvodu dodávateľskou stavebnou organizáciou, prípadne vo výške preukázaných zvýšených nákladov pri výstavbe uskutočňovanej svojpomocou.

(5) Ak sa výstavba družstevných bytov uskutočňuje v objektoch spĺňajúcich podmienky ďalej uvedených stavebných sústav8) (ďalej len „objekty“), poskytne sa popri osobitnom príspevku podľa predchádzajúcich odsekov na každý m2 úžitkovej plochy ešte osobitný príspevok vo výške

a) 100 Kčs, ak ide o byty v objektoch BANKS-S,

b) 150 Kčs, ak ide o byty v objektoch VVÚ-ETA.

(6) Osobitný príspevok sa ďalej poskytne na úhradu zvýšených nákladov výstavby bytového domu, ktoré boli vyvolané sťaženými zakladacími podmienkami, výstavbou osobitne upravených bytov pre invalidov alebo inými vplyvmi, ktoré nezvyšujú štandard bývania a neboli vyvolané požiadavkami družstva. Pri mimoriadne sťažených zakladacích podmienkach sa osobitný príspevok poskytne iba na náklady spodnej stavby prevyšujúcej podiel rozpočtových nákladov príslušného bytového domu pripadajúci na tieto náklady pri bežných podmienkach zakladania; na zvýšené náklady v dôsledku územných vplyvov sa pritom neprihliada.

(7) Na základné technické vybavenie nezahŕňané do rozpočtových nákladov bytového domu,9) ktoré obstaráva družstvo v súvislosti s výstavbou bytového domu a ktoré sa stane jeho vlastníctvom (studne, septiky a pod.) sa poskytne osobitný príspevok vo výške nákladov spojených s jeho obstaraním.

§ 6

Poskytovanie štátnych príspevkov

(1) Štátne príspevky na družstevnú bytovú výstavbu družstvu poskytuje krajský národný výbor10) (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) alebo ním určený národný výbor (ďalej len „národný výbor“) z účelovej štátnej subvencie.

(2) O príspevkoch rozhoduje národný výbor v správnom konaní na základe žiadosti družstva, ktorú družstvo podáva spravidla najneskoršie 30 dní pred plánovaným začatím výstavby. Príspevok prevedie národný výbor na účet štátneho príspevku stavebným bytovým družstvám v príslušnej pobočke Štátnej banky československej (ďalej len „banka“). Na investičný účet družstva prevádza banka príspevok až po vyčerpaní vlastných finančných prostriedkov družstva určených na výstavbu, a to postupne.

(3) Suma osobitných príspevkov priznaných podľa § 5 ods. 4, 6 a 7 sa upresní podľa výšky skutočných nákladov po dokončení stavby. Potrebné podklady, najmä pôvodný rozpočet a konečnú faktúru včítane nevyhnutnej špecifikácie predloží družstvo národnému výboru spravidla do 3 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Účelový investičný úver na družstevnú bytovú výstavbu

§ 7

Podmienky a výška úveru

(1) Účelový investičný úver na družstevnú bytovú výstavbu (ďalej len „úver“) poskytuje banka za podmienky, že financovanie výstavby je zabezpečené vlastnými prostriedkami družstva (členské podiely v peniazoch, prípadne v hodnote zmluvne zabezpečeného osobného alebo vecného plnenia členov družstva) sumou, ktorá zodpovedá najmenej 26 % základného príspevku priznaného podľa § 4.

(2) Banka poskytuje úver do výšky celkových nákladov výstavby bytov nekrytých príspevkami podľa § 4 a 5 a vlastnými prostriedkami družstva podľa odseku 1, najviac však do sumy 15 000 Kčs na každý byt bez zreteľa na jeho veľkosť a 1000 Kčs na každý m2 úžitkovej plochy. Do celkových nákladov výstavby sa na tento účel zahŕňajú popri rozpočtových nákladoch bytového domu znížených o náklady na vstavané nebytové zariadenia aj náklady na projekt, na inžiniersku a kompletizačnú činnosť a na predprojektovú prípravu, pokiaľ sa neposkytuje bezplatne podľa § 9 ods. 1 písm. d).

(3) Banka môže odmietnuť úver na náklady vyvolané nehospodárnym riešením alebo uskutočňovaním výstavby.

(4) Pri objektoch, pri ktorých príspevky podľa § 4 a 5, úver podľa odseku 2 a vlastné prostriedky družstva podľa odseku 1 nekryjú úplne celkové náklady výstavby, sa zvyšujú vlastné prostriedky družstva (členské podiely) nad minimálnu sumu podľa odseku 1 tak, aby boli celkové náklady výstavby finančné kryté.

(5) Úver sa poskytuje so splatnosťou najviac 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1%.

§ 8

Poskytovanie a splácanie úveru

(1) Banka poskytuje úver na základe žiadosti družstva a ďalších podkladov predkladaných družstvom podľa § 15 ods. 2. Žiadosť o poskytnutie úveru predkladá družstvo s rozhodnutím národného výboru podľa § 6 ods. 2 tak, aby sa úver mohol povoliť pred začatím výstavby. V úverovej zmluve medzi bankou a družstvom sa uvedú podrobnejšie podmienky čerpania a splácania úveru.

(2) Náklady na výstavbu sa uhrádzajú z úveru až po vyčerpaní vlastných prostriedkov družstva (členských podielov) a príspevkov poskytovaných družstvu podľa § 4 a 5. Družstvo je povinné previesť členské podiely, prípadne ich časť, ktorá nie je zmluvne zabezpečená osobným alebo vecným plnením jeho členov, pred začatím výstavby na svoj investičný zdrojový účet v banke.

(3) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi aj úrok. Prvá polročná splátka je splatná najneskoršie do 2 rokov, pri svojpomocnej výstavbe najneskoršie do 3 rokov odo dňa začatia výstavby.

Iná pomoc poskytovaná pri družstevnej bytovej výstavbe

§ 9

Pomoc národných výborov

(1) Národný výbor

a) odovzdá družstvu bezplatne do trvalého užívania11) potrebný stavebný pozemok v stave spôsobilom na výstavbu (napr. zbavený porastov a stavieb);

b) ako investor zabezpečí výstavbu a uhradí z účelovej štátnej subvencie náklady na vybudovanie objektov základnej technickej vybavenosti bytovej výstavby včítane pripojenia bytového domu družstva na verejnú komunikačnú, elektrovodnú, vodovodnú, kanalizačnú, plynovodnú, teplovodnú a pod. sieť;

c) nevyžaduje od družstva prípadnú náhradu odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe;12)

d) pri sústredenej výstavbe družstvu bezplatne zabezpečí predprojektovú prípravu.

(2) Pokiaľ je družstvu uložené vybaviť bytový dom svetelným označením, stálymi krytmi CO, hydroforovou stanicou, prípadne iným zariadením vyvolaným všeobecnou potrebou, uhradí národný výbor družstvu

a) náklady na ich obstaranie osobitným príspevkom podľa § 5 ods. 6,

b) náklady na ich prevádzku, údržbu a opravy v rámci nesubvencovaných prostriedkov, a to aj pri tých zariadeniach, ktorých výstavba sa začala alebo uskutočnila pred 1. januárom 1982.

§ 10

Pomoc socialistických organizácií pri prácach vykonávaných svojpomocou družstva

(1) Pre práce vykonávané pri výstavbe bytových domov svojpomocou družstva môžu socialistické organizácie13) na základe hospodárskej zmluvy prenechať družstvám na dočasné používanie svoje stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky potrebné pre výstavbu bytov alebo pre výrobu stavebných hmôt a dielcov pre túto výstavbu za náhradu príslušného podielu odpisov, mzdy obsluhy včítane sumy zodpovedajúcej poistnému nemocenského poistenia14) a nákladov na pohonné látky, energiu a pod., pokiaľ si obsluhu, pohonné látky, energiu a pod. družstvo nezabezpečí samo. Túto pomoc môžu socialistické organizácie poskytnúť iba družstvám, ktorých členmi sú ich pracovníci.

(2) Pomoc podľa odseku 1 môžu socialistické organizácie poskytovať len spôsobom a v rozsahu, ktorý nenarúša plnenie ich plánovaných úloh.

Výstavba družstevných bytov pre stabilizáciu a nábor pracovných síl

§ 11

Jednorazový príspevok socialistických organizácií družstvám

(1) Socialistické organizácie13) poskytnú pri výstavbe družstevných bytov určených štátnym plánom pre stabilizáciu a nábor pracovných síl (ďalej len „stabilizačná výstavba“) družstvu na úhradu nákladov vznikajúcich mu v súvislosti s výstavbou týchto bytov a pri hospodárení s nimi jednorazový príspevok vo výške 3000 Kčs za každý byt určený ich pracovníkom. Povinnosť uhradiť tento príspevok vzniká dňom uzavretia zmluvy o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov určených pre stabilizáciu a nábor pracovných síl15) medzi organizáciou a družstvom.

(2) Ak družstvo na návrh socialistickej organizácie predelí uvoľnený byt zo stabilizačnej výstavby, na ktorý pri jeho výstavbe nebol poskytnutý jednorazový príspevok alebo bezplatná pomoc podľa prv platných predpisov,16) poskytne táto organizácia družstvu jednorazový príspevok vo výške 1000 Kčs.

(3) Jednorazové príspevky uhrádzajú štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu v rámci ostatného použitia zisku, rozpočtové organizácie v rámci schváleného rozpočtu,17) príspevkové organizácie z príspevku na prevádzku poskytnutého im z príslušného rozpočtu.18)

§ 12

Stabilizačné príspevky na zloženie členských podielov do družstiev pracovníkom socialistických organizácií

(1) Socialistické organizácie zabezpečujúce činnosti uvedené v odsekoch 2 až 4 môžu poskytovať svojim pracovníkom stabilizačné príspevky na zloženie členských podielov do družstiev. Stabilizačné príspevky možno poskytovať najviac na počty bytov na tento účel osobitne určené rozpisom štátneho plánu v rámci celkového počtu družstevných bytov určených pre nábor a stabilizáciu pracovných síl (ďalej len „prioritné byty“). Stabilizačné príspevky (ďalej len „príspevky“) možno poskytovať do výšky 100% alebo 75% alebo 50% minimálneho členského podielu (§ 7 ods. 1).

(2) Do výšky plného minimálneho členského podielu sa môžu príspevky poskytovať robotníkom a prevádzkovým technikom bezprostredne pracujúcim na ťažbe palív, rádioaktívnych surovín, rúd a nerudných surovín pod zemou (včítane výstavby, rekonštrukcie a geologického prieskumu).

(3) Do výšky 75% minimálneho členského podielu sa príspevky môžu poskytovať robotníkom a prevádzkovým technikom pracujúcim

a) v povrchovej ťažbe uhlia, rádioaktívnych surovín, rúd, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, a vyhradených nerastov ťažených banským spôsobom19) (včítane výstavby, rekonštrukcie a geologického prieskumu),

b) na výstavbe a v prevádzke jadrových elektrární,

c) na výstavbe a rekonštrukcii diaľkových sietí20) a v prevádzke stokových sietí pod zemou,

d) v nebezpečných výrobách,21)

e) v základnej prevádzkovej činnosti železničnej dopravy,22)

f) vo vybraných činnostiach s vysokým rizikom profesionálneho poškodenia zdravia v hutníctve včítane strojárskej metalurgie a sklárskeho hutníctva, v ťažkej chémii, v koksárňach, plynárňach, cementárniach a vápenkách, vo výrobe keramiky, minerálnych vláken a pri spracovaní azbestu a magnezitu,23)

g) v investičnej výstavbe v miestach s nedostatkom stavebných kapacít (na výstavbu bytov pre stavebné organizácie v týchto miestach),24)

h) v odvetví poľnohospodárstva (včítane školských hospodárstiev) v horských a podhorských oblastiach, ako aj vo vybraných výrobných poľnohospodárskych organizáciách dlhodobe zaostávajúcich pre nedostatok kvalifikovaných pracovných síl určených nadriadeným ústredným orgánom.

(4) Do výšky 50% minimálneho členského podielu sa môžu príspevky poskytovať

a) robotníkom a prevádzkovým technikom pracujúcim

1. pri ťažbe bitúmenov a zemného plynu (včítane výstavby a geologického prieskumu),

2. pri výstavbe podzemných zásobníkov plynu (včítane geologického prieskumu),

3. pri úprave uhlia, rúd a vyhradených nerastov ťažených banským spôsobom,19)

4. vo vybraných organizáciách zabezpečujúcich výroby určené štátnymi cieľovými programami, a to za podmienky, že sa dosahuje smennosť robotníkov aspoň 1,5 alebo sa konkrétnym záväzným programom preukáže jej dosiahnutie najneskoršie do konca roka 1985,

5. vo vybraných organizáciách s vysokoefektívnou vývoznou produkciou25) strojárskeho, elektrotechnického, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu skla, keramiky a porcelánu, textilného, konfekčného, kožiarskeho, polygrafického, zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu s dobrou odbytovou perspektívou a dlhodobým odbytovým rastom,

6. vo vybraných povolaniach externých montáží organizácií federálnych ministerstiev hutníctva a ťažkého strojárstva a elektrotechnického priemyslu,

7. v poľnohospodárskych organizáciách (včítane školských hospodárstiev) okrem organizácií uvedených v odseku 3 písm. h),

b) vybraným pracovníkom organizácií s dlhodobe mimoriadne ťažkými podmienkami zabezpečovania pracovných síl, jednotlivo vybraných príslušným ústredným orgánom po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Štátnou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí; pri organizáciách riadených orgánmi republík sa výber uskutoční aj po prerokovaní s ministerstvom financií, ministerstvom práce a sociálnych vecí a s plánovacou komisiou republiky.

(5) Nadriadené ústredné orgány v spolupráci s príslušnými odborovými orgánmi určia organizácie, ktoré môžu príspevky poskytovať (ďalej len „vybrané organizácie“). Tieto orgány môžu tiež podrobnejšie vymedziť konkrétne profesie robotníkov a prevádzkových technikov, pre ktoré sú prednostne určené prioritné byty.

(6) Pokiaľ sa v organizácii s prioritnou činnosťou pridelí prioritný byt pracovníkovi nezaradenému do prioritnej skupiny pracovníkov, môže mu organizácia poskytnúť príspevok iba do výšky

a) 50% minimálneho členského podielu, ak ide o organizáciu s prioritnou činnosťou uvedenou v odseku 2 alebo 3,

b) 40% minimálneho členského podielu, ak ide o organizáciu s prioritnou činnosťou uvedenou v odseku 4.

Pri organizáciách, v ktorých sú popri prioritných činnostiach uvedených v odseku 2 alebo 3 aj prioritné činnosti uvedené v odseku 4, sa pri poskytnutí príspevku postupuje podľa písmena b) tohto odseku.

(7) Príspevky môžu vybrané organizácie poskytovať po predchádzajúcom súhlase závodného výboru ROH26) iba pracovníkom, ktorí dosiaľ nedostali nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu na byt v družstevnej výstavbe alebo na postavenie, prípadne modernizáciu rodinného domčeka (bytu v osobnom vlastníctve) alebo jednorazový príspevok na obstaranie náhradného bývania alebo túto pomoc vrátili. Pritom nie je rozhodujúce či sa taká pomoc poskytla podľa tejto vyhlášky, iných predpisov alebo prv platných predpisov.

(8) Príspevky poskytujú vybrané organizácie s podmienkou, že pracovník sa zaviaže v nich nepretržite pracovať a bude ako člen družstva užívať družstevný byt

a) po čas 15 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 2,

b) po čas 12 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 3,

c) po čas 10 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 4 alebo 6, ako aj podľa odseku 2 alebo 3, ale len u pracovníka, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže v určenej profesii pracovať dlhšie ako 10 rokov.

Doba stabilizačného záväzku sa počíta odo dňa, keď bola uzavretá zmluva o poskytnutí stabilizačného príspevku.

(9) Ak pracovník vybranej organizácie, ktorému sa poskytol príspevok, uvoľní prioritný byt zo stabilizačnej výstavby a ak jeho právo užívať tento byt zanikne, môže táto organizácia ďalšiemu pracovníkovi prioritnej skupiny, ktorému družstvo na jej návrh tento byt pridelí, poskytnúť príspevok do plnej výšky, prípadne do výšky 75% alebo 50% zostatkovej hodnoty minimálneho členského podielu. Obdobne môžu vybrané organizácie postupovať aj v prípade, keď ich pracovník (prípadne bývalý pracovník) uvoľní družstevný byt, ktorého výstavba sa začala pred 1. januárom 1982, pokiaľ podľa predpisov platných v čase začatia výstavby27) bolo možné na zloženie členského podielu poskytnúť stabilizačnú pôžičku (príspevok). V tomto prípade možno poskytnúť pracovníkovi prioritnej skupiny príspevok do sumy zodpovedajúcej zostatkovej hodnote (prípadne jej časti určenej percentom) minimálneho členského podielu vypočítaného podľa predpisov platných v čase začatia výstavby družstevných bytov.

(10) Príspevok poskytuje vybraná organizácia na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa pracovník zaviaže príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorú z podmienok (odstavec8), za ktorých sa príspevok poskytol. Organizácia je povinná sledovať plnenie podmienok zmluvy a v prípade ich porušenia požadovať vrátenie príspevku. Vrátený príspevok odvedie organizácia na osobitný účet príslušného ministerstva financií, z ktorého sa príspevok pri poskytnutí čerpal.28)

(11) Pred uplynutím dohovoreného času stabilizačného záväzku sa vrátenie príspevku nevyžaduje v prípade, že

a) pracovník zomrie alebo sa stane úplne invalidným v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

b) pracovník sa stane vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku vykonávania tejto práce, a to pre ochorenie na chorobu z povolania, pre ohrozenie touto chorobou, pre uplynutý expozičný čas, pre pracovný úraz ním nezavinený alebo pre iné ochorenie vznikajúce, prípadne podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia.

V iných sociálnych prípadoch hodných zreteľa môže organizácia od vrátenia príspevku upustiť po dohode so závodným výborom ROH len so súhlasom bezprostredne nadriadeného orgánu.

(12) V prípade, že pracovník prejde v dôsledku organizačných zmien do inej organizácie, vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa pracovník v organizácii, do ktorej prešiel, dodatkom k zmluve zaviaže nesplnený čas stabilizačného záväzku v nej splniť a tento záväzok splní. Ak pracovník prejde do inej organizácie vo verejnom záujme, možno po dohode so závodným výborom ROH a so súhlasom ústredného orgánu nadriadeného organizácii, ktorá príspevok poskytla, postupovať obdobne.

(13) Príspevky sa poskytujú z účelovej dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe, obsiahnutej v štátnych rozpočtoch federácie a republík. Postup pri ich úhrade určia osobitné pokyny.28)

§ 13

Preddavkovanie členských podielov

(1) Pri stabilizačnej výstavbe určenej pracovníkom z náboru, ktorí nie sú pred začatím výstavby bytového domu známi, zložia za týchto pracovníkov preddavkove do družstva členské podiely

a) organizácie, ktoré vytvárajú fond výstavby, z prostriedkov tohto fondu,

b) organizácie, ktoré fond výstavby nevytvárajú, z neinvestičných prostriedkov,18) a to najneskoršie do 30 dní pred plánovaným začatím výstavby.

(2) V prípade nedostatku prostriedkov určených na financovanie investícií môže banka organizácii, ktorá vytvára fond výstavby, poskytnúť preklenovací investičný úver.

(3) Družstvo je povinné preddavkove zložené prostriedky na členské podiely vrátiť organizácii najneskoršie do jedného mesiaca odo dňa, keď pracovníci určení touto organizáciou splatili členské podiely.

(4) Ak pri uvoľnení bytu zo stabilizačnej výstavby organizácia nenavrhne družstvu pracovníka na ďalšie pridelenie bytu do lehoty, v ktorej je družstvo povinné vyplatiť členský podiel predošlému užívateľovi, postupuje organizácia obdobne podľa odseku 1.

§ 14

Pôžičky štátnych sporiteľní

Na zloženie členského podielu na družstevný byt môže štátna sporiteľňa poskytnúť členovi družstva pôžičku s časom splatnosti až 10 rokov pri úrokovej sadzbe 2,7%.

§ 15

Kontrola banky

(1) Banka financuje družstevnú bytovú výstavbu a náhodne vykonáva ekonomickú kontrolu výstavby a hospodárenia družstva.29)

(2) Družstvo predkladá banke podklady pre financovanie,30) prípadne ďalšie podklady, ktoré si banka vyžiada.

ČASŤ III

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

Príspevky

§ 16

Podmienky poskytovania príspevkov

Príspevok na individuálnu bytovú výstavbu podľa tejto vyhlášky sa môže stavebníkovi poskytnúť iba za podmienok, že

a) stavba bola riadne povolená31) a uskutočňuje sa v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia,32)

b) stavba spĺňa podmienky ustanovené technickými predpismi a získa sa samostatný byt riešený najmenej pre 3 osoby,1)

c) na stavbu ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie,

d) stavebník dosiaľ nedostal nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu na byt v družstevnej výstavbe alebo na postavenie, prípadne modernizáciu rodinného domčeku (bytu v osobnom vlastníctve) alebo jednorazový príspevok na obstaranie náhradného bývania alebo túto pomoc vrátil; pritom nie je rozhodujúce, či sa taká pomoc poskytla podľa tejto vyhlášky, podľa iných alebo prv platných predpisov.

§ 17

Stabilizačné príspevky pracovníkom socialistických organizácií

(1) Pracovníkom socialistických organizácií13) (ďalej len „organizácie“) sa môže na individuálnu bytovú výstavbu poskytnúť v záujme stabilizácie príspevok do výšky 25 000 Kčs.

(2) Príspevok podľa odseku 1 možno zvýšiť

a) až o 20 000 Kčs, ak ide o pracovníka výrobnej organizácie pre ťažbu palív, rúd, rádioaktívnych surovín a vyhradených nerastov ťažených banským spôsobom,19) pre výrobu koncentrátov obsahujúcich rádioaktívne prvky, pre výstavbu a prevádzku jadrových elektrární, o pracovníka v železničnej doprave alebo o pracovníka poľnohospodárskej výrobnej organizácie (včítane školských hospodárstiev) v horských a podhorských oblastiach alebo poľnohospodárskej výrobnej organizácie dlhodobo zaostávajúcej pre nedostatok kvalifikovaných pracovných síl určenej nadriadeným ústredným orgánom;

b) až o 10 000 Kčs, ak ide o pracovníka výrobnej organizácie odvetvia33) základnej hutnej výroby, spracovania a zošľachťovania palív, rúd a vyhradených nerastov ťažených banským spôsobom,19) výroby svietiplynu, chemického a gumárensko-azbestového priemyslu, strojárstva, elektrotechnického a kovorobného priemyslu, priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu papiera a celulózy, priemyslu skla, keramiky a porcelánu, textilného, konfekčného, kožiarskeho, polygrafického priemyslu, priemyslu potravín a pochutín, mraziarenskej, žriedlovej a tabakovej výroby, vodárenskej výroby (včítane kanalizácie), výroby priemyselných krmív, stavebnej výroby, spojov, geologickej činnosti, lesníctva, energetického priemyslu, dopravy a poľnohospodárstva [okrem organizácií uvedených v písmene a)] alebo o učiteľov a vychovávateľov škôl a školských zariadení vo vidieckej obci, ak v obci svojho pracoviska uskutočňujú výstavbu;

c) až o 10 000 Kčs, ak sa výstavba uskutočňuje formou skupinových domčekov spĺňajúcou technické podmienky ustanovené ministerstvami výstavby a techniky34) alebo formou bytu do osobného vlastníctva;

d) až o 10 000 Kčs, ak sa stavba uskutočňuje na pozemkoch so sťaženými zakladacími podmienkami (zvažujúce sa, podmáčené a pod. pozemky)35) alebo na pozemkoch získaných demoláciou starých nevyhovujúcich objektov.

Zvýšenie podľa písmena a) alebo b) možno pri splnení ustanovených podmienok sčítať so zvýšením podľa písmen c) a d).

(3) Podmienkou poskytnutia príspevku podľa odsekov 1 a 2 je, že pracovník sa v zmluve (§ 18 ods. 1) zaviaže

a) výstavbu uskutočniť v súlade s platným stavebným povolením a v organizácii 10 rokov od uzavretia zmluvy nepretržite pracovať; pracovníkom, u ktorých vzhľadom na vekovú hranicu určenú pre vznik ich nároku na starobný dôchodok nie sú predpoklady pre splnenie tohto stabilizačného záväzku, možno príspevok za uvedených podmienok poskytnúť, ak sa zaviažu od uzavretia zmluvy v organizácii nepretržite pracovať najmenej 5 rokov pred vznikom nároku na starobný dôchodok;

b) domček (byt) 10 rokov od uzavretia zmluvy nepreviesť na inú osobu a užívať ho na trvalé bývanie;

c) výstavbu uskutočniť v mieste pracoviska, prípadne v mieste umožňujúcom dennú dochádzku do zamestnania hromadným dopravným prostriedkom tak, aby cesta tam aj späť netrvala dlhšie ako 2,5 hodiny, nepočítajúc do toho čas jazdy mestskou hromadnou dopravou; ústredné orgány môžu určiť kategórie pracovníkov, u ktorých možno od tejto podmienky upustiť.

(4) Ak výstavbu rodinného domčeku s niekoľkými bytmi uskutočňuje spoločne niekoľko stavebníkov, možno poskytnúť príspevok podľa odsekov 1 a 2 každému z nich; počet príspevkov pritom nesmie byť vyšší ako počet stavaných bytov. Manželom možno poskytnúť iba jeden príspevok.

(5) Na podporu urýchleného dokončovania individuálnej bytovej výstavby môže krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) príslušný podľa miesta stavby ustanoviť, že horná hranica stabilizačného príspevku podľa odseku 1 je v obvode jeho pôsobnosti 21 000 Kčs. V takom prípade sa po dokončení stavby uhradí stavebníkom príspevok v sume 4000 Kčs na byt, ak sa stavba uskutočnila v súlade s platným stavebným povolením a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané do 36 mesiacov odo dňa vydania stavebného povolenia. Príspevok 4000 Kčs uhradí štátna sporiteľňa na základe potvrdenia národného výboru, ktoré jej o uvedených skutočnostiach predloží stavebník. Tento príspevok sa použije na úhradu prípadnej pôžičky, ktorú mu sporiteľňa na výstavbu poskytla (§ 21). Ak sa taká pôžička neposkytla, vyplatí sporiteľňa tento príspevok stavebníkovi.

§ 18

Zmluva o poskytnutí stabilizačného príspevku

(1) Príspevok podľa § 17 ods. 1 a 2 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorú uzavrie organizácia so svojím pracovníkom - stavebníkom po predchádzajúcej dohode so závodným výborom ROH a okresným národným výborom príslušným podľa miesta stavby. Tlačivo zmluvy vydá stavebníkovi pobočka štátnej sporiteľne.

(2) Za organizáciu podpisuje zmluvu jej štatutárny orgán alebo jej zástupca.36) Zmluvu organizácie predloží okresnému národnému výboru uvedenému v odseku 1, ktorý ju potvrdí a zašle štátnej sporiteľni príslušnej podľa miesta stavby (ďalej len „štátna sporiteľňa“); ak zmluva nezodpovedá dohode podľa odseku 1, národný výbor zmluvu organizácii vráti.

(3) Pracovník sa organizácii v zmluve zaviaže stabilizačný príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorú z podmienok (§ 17 ods. 3) v zmluve dohodnutých. Organizácia je povinná sledovať plnenie podmienok zmluvy a v prípade ich porušenia neodkladne požadovať vrátenie príspevku. Vrátený príspevok odvedie organizácia do štátneho rozpočtu prostredníctvom štátnej sporiteľne.

(4) Pred uplynutím dohovoreného času stabilizačného záväzku sa vrátenie príspevku nevyžaduje v prípade, že

a) pracovník zomrie alebo sa stane úplne invalidným v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

b) pracovník sa stane vzhľadom na svoj zdravotný stav trvalo nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku vykonávania tejto práce, a to pre ochorenie na chorobu z povolania, pre ohrozenie touto chorobou, pre uplynutý expozičný čas, pre pracovný úraz ním nezavinený alebo pre iné ochorenie vznikajúce, prípadne podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia.

(5) V iných sociálnych prípadoch hodných zreteľa sa môže po dohode so závodným výborom ROH a s okresným národným výborom príslušným podľa miesta stavby pred uplynutím dohovoreného času stabilizačného záväzku od vrátenia príspevku upustiť len so súhlasom bezprostredne nadriadeného orgánu.

(6) V prípade, že pracovník prejde v dôsledku organizačnej zmeny do inej organizácie, vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa pracovník v organizácii, do ktorej prešiel, dodatkom k zmluve zaviaže nesplnený čas stabilizačného záväzku splniť a tento záväzok splní; ak pracovník prejde do inej organizácie vo verejnom záujme, možno so súhlasom závodného výboru ROH a ústredného orgánu nadriadeného organizácii, ktorá príspevok poskytla, postupovať obdobne.

§ 19

Príspevky ostatným občanom

(1) Občanom vykonávajúcim povolanie, v ktorom nevstupujú do pracovného pomeru alebo do pomeru obdobného pracovnému pomeru, pracovníkom, ktorí vzhľadom na svoj vek nespĺňajú podmienky uzavretia zmluvy podľa § 17 so stabilizačným záväzkom ani na 5 rokov, a dôchodcom sa môže pri splnení podmienok uvedených v § 16 poskytnúť príspevok vo výške ustanovenej v § 17 ods. 1 a 2 písm. c) a d) na základe zmluvy, ktorú s nimi uzavrie okresný národný výbor príslušný podľa miesta stavby. Podmienkou pritom je, že občan

a) výstavbu uskutoční v súlade s platným stavebným povolením a

b) domček (byt) neprevedie do 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí príspevku na inú osobu a po tento čas ho bude užívať na trvalé bývanie.

Tlačivo zmluvy vydá stavebníkovi pobočka štátnej sporiteľne. Zmluvu zašle okresný národný výbor štátnej sporiteľni.

(2) Ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 a § 18 ods. 3 platia pritom obdobne.

(3) V sociálnych prípadoch hodných zreteľa sa môže od vrátenia príspevku upustiť len so súhlasom krajského národného výboru.

§ 20

Úhrada a použitie príspevku na výstavbu

(1) Na základe zmluvy uzavretej a predloženej podľa § 18, prípadne § 19, uhradí štátna sporiteľňa príspevok na bezúročný účet stavebníka, ktorý sa zriaďuje aj bez príkazu občana.

(2) Príspevky sa uhrádzajú z účelovej dotácie na individuálnu bytovú výstavbu, obsiahnutej v štátnych rozpočtoch republík. Sumy uhradené na bezúročné účty stavebníkov zúčtuje štátna sporiteľňa s príslušným ministerstvom financií na ťarchu účelovej dotácie.

(3) Prostriedky na bezúročnom účte môže stavebník použiť iba na úhradu nákladov spojených s výstavbou. Pri uvoľňovaní týchto prostriedkov postupuje štátna sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek na bytovú výstavbu, ktoré sama poskytuje.

(4) V prípade, že po vydaní kolaudačného rozhodnutia zostane časť prostriedkov na bezúročnom účte stavebníka nevyčerpaná, možno ju použiť iba na úhradu pôžičky poskytnutej štátnou sporiteľňou podľa § 21. Nepoužité prostriedky vráti štátna sporiteľňa do štátneho rozpočtu príslušnej republiky. Toto ustanovenie sa netýka použitia príspevku 4000 Kčs podľa § 17 ods. 5, ktorý v prípade, že ho nemožno použiť na úhradu pôžičky, vyplatí sporiteľňa stavebníkovi.

§ 21

Pôžičky štátnych sporiteľní

(1) Štátna sporiteľňa môže poskytovať stavebníkom na individuálnu bytovú výstavbu pôžičky najviac do sumy 200 000 Kčs, pri výstavbe rodinného domčeka s dvoma a viacerými bytmi najviac do sumy 250 000 Kčs. Na výške pôžičiek sa dohodne sporiteľňa so stavebníkmi individuálne s ohľadom na finančné zabezpečenie výstavby a na zásady návratnosti. Ak sa na výstavbe podieľa viac stavebníkov, nesmie súčet poskytnutých pôžičiek presiahnuť uvedené horné hranice.

(2) Splatnosť pôžičky sa ustanovuje najdlhšie na 30 rokov od vydania stavebného povolenia. Úroková sadzba z pôžičky tvorí 2,7%. Pri pôžičkách na výstavbu skupinových domčekov spĺňajúcu technické podmienky ministerstiev výstavby a techniky34) alebo na výstavbu bytov do osobného vlastníctva tvorí úroková sadzba zo zostatku pôžičiek do výšky 100 000 Kčs, pri rodinných domčekoch s dvoma alebo viacerými bytmi zo zostatku pôžičiek do výšky 125 000 Kčs 1%. Pokiaľ sa v rámci tejto výstavby poskytuje na výstavbu domčeka alebo bytu do osobného vlastníctva viac pôžičiek, nesmie súčet poskytnutých pôžičiek úročených 1% presiahnuť ustanovenú hranicu 100 000 Kčs, prípadne 125 000 Kčs. Nad tieto hranice až do výšky súm uvedených v odseku 1 sa pôžičky poskytujú s úrokovou sadzbou 2,7%.

§ 22

Ostatná pomoc poskytovaná na výstavbu

(1) Pre skupinovú výstavbu rodinných domčekov spĺňajúcu technické podmienky ustavené ministerstvami techniky a výstavby34) zriadi národný výbor stavebníkom právo osobného užívania k pozemku do výmery 300 m2 na 1 domček bezplatne. Na plochu prevyšujúcu túto výmeru zriadi národný výbor právo osobného užívania za úhradu. Bezplatne zriadi právo osobného užívania národný výbor aj k pozemku určenému na výstavbu obytného domu s bytmi v osobnom vlastníctve.

(2) Ak národný výbor pridelí stavebníkovi pozemok zaradený do zoznamu pozemkov na výstavbu rodinných domčekov,37) nevyžaduje od stavebníka prípadnú náhradu odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

(3) Pri individuálnej bytovej výstavbe uskutočňovanej svojpomocou môžu organizácie požičať svojim pracovníkom pre ich vlastnú výstavbu stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky obdobne podľa § 10.

(4) Ostatnú pomoc podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť iba pri splnení podmienok uvedených v § 16 písm. a) až c).

(5) Náklady spojené so zriaďovaním prístupovej komunikácie k pozemku (včítane chodníka) a rozšírenie zariadenia na verejný rozvod elektriny, prípadne vody, plynu, kanalizácie a tepla uhrádza národný výbor z účelovej štátnej subvencie.

§ 23

Združenie stavebníkov na výstavbu

Ak sa občania - stavebníci združia do družstva na výstavbu rodinných domčekov, vzťahuje sa na nich pomoc v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou pre individuálnu bytovú výstavbu. Príspevky na výstavbu podľa § 17 a 19 a pôžičky štátnej sporiteľne podľa § 21 možno previesť na bezúročný účet družstva na výstavbu rodinných domčekov v štátnej sporiteľni. Pre použitie týchto prostriedkov platia obdobne ustanovenia § 20 ods. 3 a 4; uvoľňovanie prostriedkov môže štátna sporiteľňa viazať na predchádzajúce použitie vlastných prostriedkov družstva.

ČASŤ IV

MODERNIZÁCIA

§ 24

Príspevky

(1) Príspevok na modernizáciu sa podľa tejto vyhlášky môže pracovníkovi výrobnej organizácie poskytnúť iba za podmienky, že

a) stavebné úpravy rodinného domčeka (obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti) sa uskutočňujú na základe stavebného povolenia,

b) objekt, na ktorom sa uskutočňujú stavebné úpravy, je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve pracovníka,

c) pracovník dosiaľ nedostal nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu na byt v družstevnej výstavbe alebo na postavenie, prípadne modernizáciu rodinného domčeka (bytu v osobnom vlastníctve) alebo jednorazový príspevok na obstaranie náhradného bývania alebo túto pomoc vrátil; pritom nie je rozhodujúce, či sa taká pomoc poskytla podľa tejto vyhlášky, podľa iných alebo prv platných predpisov.

(2) Príspevok na môže poskytnúť do výšky 50% nákladov na obstaranie a dovoz materiálu a výrobkov a na dodávky stavebných prác. Horná hranica príspevku je 15 000 Kčs. Podkladom pre určenie výšky príspevku je rozpočet k projektu stavebných úprav.

(3) Príspevok sa poskytne na základe písomnej zmluvy. Obsah zmluvy, postup pri jej uzavieraní a sledovanie podmienok jej plnenia sa spravuje ustanoveniami § 17 ods. 3 a 4 a § 18.

(4) O úhrade a použití príspevku na modernizáciu platia obdobne ustanovenia § 20.

§ 25

Pôžičky štátnych sporiteľní

Pôžičky štátnych sporiteľní na modernizáciu sa spravujú ustanovením § 28.

§ 26

Ostatná pomoc na modernizáciu

Pri modernizácii uskutočňovanej svojpomocou môžu socialistické organizácie13) požičať svojim pracovníkom na modernizáciu ich rodinných domčekov stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky obdobne podľa § 10.

ČASŤ V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Účelový investičný úver na rozsiahlejšie opravy, modernizácie a stavebné úpravy družstevných bytových domov

(1) Banka môže družstvu poskytnúť účelový investičný úver na uskutočnenie potrebných, materiálovo a kapacitne zabezpečených rozsiahlejších opráv, modernizácií a stavebných úprav družstevných bytových domov pri úrokovej sadzbe 1% a so splatnosťou najdlhšie 10 rokov.

(2) Úver sa poskytuje družstvu, ktoré ešte spláca úver poskytnutý podľa § 7, prípadne obdobný úver poskytnutý podľa prv platných predpisov.

(3) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi aj úrok. Prvá polročná splátka je splatná najneskoršie koncom polroka nasledujúceho po termíne plánovaného dokončenia akcie.

§ 28

Ďalšie pôžičky štátnych sporiteľní

Na nákladnejšie opravy, výmeny konštrukcií, stavebné úpravy, najmä na modernizácie rodinných domčekov a obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a na úhradu záväzkov vzniknutých zo zmlúv podľa § 12 ods. 10, § 18 ods. 1, § 19 ods. 1 a § 24 ods. 3 môže štátna sporiteľňa poskytnúť pôžičku s úrokovou sadzbou 2,7 % a s časom splatnosti do 10 rokov, pokiaľ sa v odôvodnených prípadoch nedojedná dlhšia lehota.

§ 29

Výnimky

(1) V odôvodnených prípadoch sa môžu na návrh ústredného orgánu, prípadne krajského národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Prahy, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) povoliť výnimky, prípadne odchýlky z ustanovení § 12 ods.2 až 4, § 17 ods. 1 a § 19 ods. 1. Výnimky z týchto ustanovení povoľuje pre organizácie riadené orgánmi federácie Federálne ministerstvo financií; pre organizácie riadené orgánmi republík povoľuje výnimky ministerstvo financií príslušnej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Štátna banka československá môže na žiadosť družstva povoliť výnimky z ustanovení § 7 ods. 2, § 8 ods. 2 a 3, § 15 ods. 2 a § 27 ods. 2 a 3.


§ 30

Prechodné ustanovenia

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. Januárom 1984 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1982 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s odchýlkou uvedenou v odseku 2.

(2) Pri družstevných bytových domoch rozostavaných k 1. januáru 1984, na ktoré sa poskytol príspevok podľa doterajších predpisov, rozhodne národný výbor, ktorý poskytol príspevok, na základe podkladov predložených družstvom do 30. septembra 1984 o priznaní príspevku vo výške celého rozdielu rozpočtových nákladov neprestavanej časti bytového domu v dôsledku prestavby veľkoobchodných cien.38) Spravuje sa pritom ustanovením § 6 ods. 2 a 3.

§ 31

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.

§ 32

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 73 4301 Obytné budovy.

2) § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

3) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.

4) § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú.

6) Úžitkovou plochou sa rozumie plocha podľa ČSN 73 4301 (bez plochy logií a balkónov).

7) Úprava Federálneho cenového úradu č. 8065/10/81 z 23. 4. 1981, uverejnená v Cenovom vestníku č. 20/1981.

8) Podmienky určujú cenové výmery FCÚ, ktorými sa určujú ceny za m2 úžitkovej plochy bytov jednotlivých stavebných sústav.

9) Pokyny Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky z 21. apríla 1969 a pokyny Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky z 15. júna 1970 o vymedzení vecného rozsahu rozpočtových nákladov bytového domu.

10) § 30 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom Predsedníctvom Slovenskej národnej rady pod č. 27/1972 Zb. a Predsedníctvom Českej národnej rady pod č. 28/1972 Zb.

11) § 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

12) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

13) Organizácie uvedené v § 14 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1974 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

14) 10% miezd podľa § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

15) Smernice Českého zväzu bytových družstiev č. 9/1981 Spravodajcu ČZBD č. 6/1981, smernice Slovenského zväzu bytových družstiev č. 1/1976 Vestníka SZBD.

16) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe.
Úprava Federálneho ministerstva financií č. II/3-28 560/75, uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1976.

17) Príspevok poskytnú ústredne riadené organizácie z neinvestičných prostriedkov zahrnutých do odd. 45 § 9 položky 5909 rozpočtovej skladby, organizácie riadené NV z neinvestičných prostriedkov zahrnutých v Českej socialistickej republike do kap. 740, v Slovenskej socialistickej republike do kap. 940 odd. 45 § 29 položky 5909.

18) Pre družstevné, spoločenské a iné organizácie určia zdroj úhrady jednorazových príspevkov príslušné ústredné orgány splnomocnené na úpravu ich finančného hospodárenia.

19) Ide o tieto nerasty: magnezit, azbest, grafit, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, kremeň, kremenec, vápenec, a dolomit na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením.

20) Prenosové sústavy elektriny, diaľkových napájačov vody a tepla, magistrálnych plynovodov a produktovodov, diaľkových káblových sietí spojov.

21) Výroba a hromadné spracovanie výbušnín, rádioaktívnych surovín, preukázaných chemických karcinogénov a mimoriadne nebezpečných jedov s vysokou koncentráciou fibroplastického prachu.

22) Zostavenie a pohyb vlaku včítane postavenia vlakovej cesty, údržba a obnova tratí.

23) V hutníctve najmä vo výrobe železa, ocele, ferozliatín, predvalkov, olova, hliníka, ortuti, odliatkov z liatín a ocelí, pri tavení a formovaní skloviny; v ťažkej chémií vo výrobe kyseliny dusičnej, dusíkatého vápna, kyseliny sírovej, zlúčenín chlóru, fluóru a brómu, vo výrobe karbidu vápnika a kremíka, korundov, frít, glazúr a smaltov, pri spracovaní čiernouhoľného dechtu, benzénu, amínov, kyanových zlúčenín a kyseliny fenyloctovej; v plynárňach pri splynovaní a štiepení uhlia a uhľovodíkových surovín; v keramike pri vyvážaní a zavážaní kruhových, šachtových a komorových pecí; v azbestovej výrobe pri prvotnom spracovaní azbestu za sucha.

24) Podľa výmeru Federálneho cenového úradu č. 8065/10/81 sú to mestá Praha a Bratislava, okres Bratislava-vidiek a všetky okresy Severočeského kraja.

25) Rozumie sa tým organizácia spĺňajúca tieto podmienky:
- podstatná časť jej produkcie je určená na vývoz za voľné meny alebo za ekvivalentné dovozy surovín zo socialistických krajín, pričom tento vývoz tvorí najmenej 20% (alebo najmenej 15%, ak celkový vývoz dosahuje najmenej 30%) z celkového odbytu,
- relácia fco/VC pri tomto vývoze v podmienkach roku 1980 je vyššia ako 150% v strojárstve a drevospracujúcom priemysle a vyššia ako 130% v ľahkom priemysle, zdravotníctve a vo farmaceutickej výrobe,
- smennosť robotníkov dosahuje aspoň 1,5 alebo sa konkrétnym záväzným programom preukáže jej dosiahnutie najneskoršie do roku 1985.

26) Príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia.

27) Najmä vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov, predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 17 vyhlášky Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a vyhláška č. 160/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.

28) Pokyny Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Štátnej banky československej pre postup pri úhrade a čerpaní stabilizačných príspevkov na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1981.

29) § 6 ods. 1 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.

30) § 16 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

31) § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

32) Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky č. 283/1971. Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1972.

33) Zaradenie organizácií sa spravuje jednotnou klasifikáciou odvetví národného hospodárstva vyhlásenou úpravou Federálneho štatistického úradu č. 6 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov v čiastke 5 z roku 1979.

34) Technické podmienky Ministerstva techniky a výstavby a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky z 2. januára 1973 pre prípravu, výstavbu a financovanie skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 1/1973).

35) Sťažené zakladacie podmienky určí Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj.

36) § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka. § 12 ods. 2 a § 14 nariadenia vlády ČSSR č. 91/1974 Zb.

37) § 6 zákona č. 50/1976 Zb.

38) Úprava FMTIR a ŠPK č. 8 z 10. júna 1983 o úprave nákladov v dokumentácii stavieb na cenovú úroveň platnú od 1. januára 1984 a o súvisiacich opatreniach (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4-5/1983).