Vyhláška č. 99/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku

Čiastka 28/1981
Platnosť od 20.10.1981
Účinnosť od 04.11.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 13. júla 1981.

99

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. septembra 1981

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku


Dňa 14. marca 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 13. júla 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku

Československá socialistická republika a Rakúska republika,

vedené snahou rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu na veterinárskom úseku s cieľom znížiť nebezpečenstvo, ktoré pre národné hospodárstvo a zdravie obyvateľstva oboch krajín predstavujú choroby zvierat, a

vedené prianím ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi v súlade s ustanoveniami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať na ochranu svojich štátnych území pred zavlečením nákazlivých chorôb zvierat pri dovoze, vývoze a tranzite zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákazlivých chorôb zvierat.

Článok 2

Príslušné orgány zmluvných strán sa dohodnú na spoločných opatreniach na uľahčenie vykonávania veterinárskych podmienok pre dovoz, vývoz a tranzit zvierat a tovaru podliehajúceho hraničnej veterinárskej kontrole.

Článok 3

(1) Príslušné orgány zmluvných strán

a) budú sa okamžite informovať o výskyte dohodnutých nákazlivých chorôb zvierat na území svojho štátu, o druhu a počte chorých zvierat, mieste výskytu, spôsobe diagnózy, pri výskyte slintačky a krívačky o zistenom type vírusu, ako aj o opatreniach zavedených na potláčanie týchto chorôb,

b) budú si zasielať správy o ďalšom priebehu týchto chorôb až do ich zdolania.

(2) Ak sa na území jednej zo zmluvných strán vyskytne niektorá z chorôb uvedených v odseku 1 písm. a), prenechá táto zmluvná strana druhej zmluvnej strane na jej žiadosť kmene príslušných pôvodcov chorôb.

(3) Príslušné orgány jednej zmluvnej strany budú okamžite informovať príslušné orgány druhej zmluvnej strany o ochranných opatreniach, ktoré urobili na zamedzenie zavlečenia chorôb zvierat spomenutých v odseku 1 písm. a), pokiaľ sa vyskytli na území susedného štátu.

(4) Príslušné orgány zmluvných strán si budú pravidelne vymieňať úradné správy o stave nákazlivých chorôb zvierat.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o využívaní veterinárskych poznatkov na ochranu zvierat pred nákazlivými chorobami, parazitózami a inými zdravotnými nebezpečenstvami pre chov zvierat.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na úseku aplikovaného veterinárskeho výskumu a veterinárskej starostlivosti, najmä cestou

a) výmeny poznatkov a skúseností na úseku ďalšieho veterinárskeho vzdelávania,

b) spolupráce medzi veterinárskymi ústavmi,

c) výmeny a návštev, ako aj iných stykov odborníkov a vedcov podľa pracovných plánov spomenutých v článku 7,

d) výmeny odborných časopisov a iných publikácií na úseku aplikovaného veterinárskeho lekárstva,

e) vzájomného zasielania informácií o organizácii veterinárskej starostlivosti, ako aj právnych predpisov a inštrukcií vydaných na veterinárskom úseku.

Článok 6

Príslušné veterinárske orgány zmluvných strán budú v otázkach týkajúcich sa spolupráce podľa tejto Dohody v priamom styku.

Článok 7

Na vykonávanie tejto Dohody budú príslušné orgány zmluvných strán dojednávať vždy na trojročné obdobie pracovné plány, ktoré budú obsahovať konkretizáciu dohodnutých činností. Rokovania o týchto plánoch sa budú konať striedavo na území jednej zo zmluvných strán.

Článok 8

Výmena informácií, ako aj odborných časopisov a publikácií medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán bude prebiehať bezplatne.

V prípade výmeny odborníkov uhrádza vysielajúca zmluvná strana náklady na cestu tam a späť. Prijímajúca zmluvná strana uhrádza na základe reciprocity a podľa platných vnútroštátnych predpisov náklady na pobyt včítane cestovného vnútri hostiteľskej krajiny pri cestách spojených s účelom pobytu.

Článok 9

Sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri výklade a vykonávaní tejto Dohody, sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 10

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty diplomatickou cestou.

Článok 11

Táto Dohoda nadobudne platnosť 60 dní po výmene nót, v ktorých si zmluvné strany oznámia, že boli splnené príslušné vnútroštátne predpoklady pre nadobudnutie platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Dané v Prahe 14. marca 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Rakúsku republiku:

Willibald Pahr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.