Vyhláška č. 97/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 27/1981
Platnosť od 09.10.1981 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2001
Zrušený 431/2001 Z. z.

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 12. augusta 1981,

ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Územie, vymedzené v prílohe, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky, vyhlasuje sa za chránenú krajinnú oblasť Poľana (ďalej len „oblasť“). Oblasť sa rozprestiera v Stredoslovenskom kraji na území okresov:

a) Banská Bystrica na územiach obcí Sihla, Čierny Balog, Valaská, Hronec, Ľubietová, Strelníky, Povrazník, Poniky, Hrochoť,

b) Zvolen na územiach obcí Očová, Dúbravy, Detva, Hriňová.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 97/1981 Zb.

Vymedzenie územia chránenej krajinnej oblasti Poľana

Chránená krajinná oblasť Poľana (ďalej len „oblasť") sa rozprestiera na území Slovenskej socialistickej republiky, v Stredoslovenskom kraji, v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Územie oblasti je vyznačené na odtlačkoch Základnej mapy ČSSR vydanej v r. 1971 v mierke 1:50 000 na týchto mapových listoch:

36 - 23 Brezno

36 - 41 Detva

Hranica oblasti prebieha od východiskového bodu na kóte 464 háj Bojačie (v zátvorke sa uvádzajú skutočnosti, ktoré sú v teréne, ale nie sú na mape), na križovatke ciest severne od Želobudze, na hranici obcí Očová a Dúbravy. Odtiaľ prebieha hranica oblasti na sever po ceste v dĺžke 2,2 km, ďalej severne dolinkou, odtiaľ lesnou cestou a okrajom lesa obchádza Obchoditú, Kráľovú púť a Macákovú, prechádza od Macákovej doliny, východne od kóty 767 Repiská. Odtiaľ pokračuje hranica južným a západným
smerom potokom Macákovej doliny, otáča sa (poľnou cestou) na severozápad a hranicou lesa, pretína potok Skalica. Pokračuje (poľnou cestou) na sever cez Bugarovo, krátkou dolinou zbieha do Hrochotskej doliny a odtiaľ pokračuje západným smerom po ceste a hranicou lesa sa otáča na východ, prechádza k Beňovej doline. Po lesnej ceste pokračuje na sever a hranicou lesa sa otáča na východ, prechádza cez kótu 893 Kruhy, ďalej východným smerom na Žiarec 1100 a pokračuje 0,5 km východne, kde sa hranica lomí na sever (lesnou cestou 1 km). Okrajom lesa sa otáča na západ, pretína severným smerom Piačkovú dolinu a pokračuje východne od kóty 919, ďalej spodným okrajom lesa prechádza do Martinovej doliny. Odtiaľ sa hranica otáča na západ po lesnej ceste a dolnou hranicou lesa obchádza Veľký Jasený 908 a zase sa vracia východným smerom po dolnom okraji lesa, týmto pokračuje ďalej na sever, obchádza Vtáčnik 866. Severovýchodne od Vtáčnika prechádza hranica oblasti na poľnú cestu, po nej pokračuje na východ, pretína potok Hutná a Zadnou dolinou prebieha až pod Vepor 1277. Pokračuje na sever dolnou hranicou lesa a severne obchádza Hrb 1255 (lesnou cestou), otáča sa na juh a strednou dolinou prechádza k chate a potokom juhovýchodným smerom na Tri vody. Odtiaľ hranica oblasti pokračuje južným smerom po katastrálnej hranici cez kótu 1008 na hrebeň západne od Turníkov 1052, ďalej katastrálnou hranicou pod hornom okraji lesa s vynechaním lúky až na kótu 1021, odkiaľ pokračuje juhovýchodným smerom, potokom do Hrončockej doliny a ďalej severovýchodným smerom. Odtiaľ hranica pokračuje východným smerom chrbtom cez kótu 898 až po hornú hranicu lesa, obchádza severným smerom Zákľuky 1012 a sleduje horný okraj lesa juhovýchodným a východným smerom od Zákľuk, severne od kóty 961, kde sa napája na lesnú cestu, prechádza cez Obrubovanec 1020 a pokračuje lesnou cestou a spodným okrajom lesa pod Tlstým javorom k pomníku padlých partizánov a k štátnej ceste. Odtiaľ hranica oblasti ide južným smerom po okraji cesty, prechádza okrajom lesa na potok a ďalej okrajom lesa obchádza obec Sihla a opäť prechádza na štátnu cestu. Po tejto štátnej ceste hranica oblasti pokračuje západným, južným a juhozápadným smerom až po hrádzu vodnej nádrže Hriňová. Hranica ďalej prechádza po hrádzi a cestou na juh k Hornej Hriňovej. Tu sa hranica lomí na severozápad, pokračuje hranicou lesa (poľnou cestou) juhozápadným smerom pod Javorinkou 918 a stáča sa na severozápad k hájovni Bystrô, odkiaľ pokračuje dolným okrajom lesa na juhozápad cez kótu 890. Od Jelšového potoka prebieha (po poľnej ceste) pod Melichovou skalou, západným smerom prechádza cez lesnú cestu, ďalej obchádza nový ovčín. Tu hranica oblasti prechádza na asfaltovú cestu, po nej ide južným smerom k mostu, ďalej potokom, otáča sa západným smerom, na asfaltovú cestu a lesnou cestou severne od Kostolnej a pod Močilnou skalou ide hranica lesnou a poľnou cestou, križuje potok Hradná a prechádza na štátnu cestu na Ivinách. Z Ivín pokračuje po štátnej ceste západným smerom k východiskovému bodu na kóte 464.

Výmera oblasti je 200, 79 km2.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 a 13 zákona.

2) § 38 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

4) § 4 ods. 6 a 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

5) § 7a zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).

6) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 127/1976 Zb.)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.
Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon).
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.