Redakčné oznámenie č. 95/1981 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 26/1981
Platnosť od 02.10.1981 do31.07.2004
Zrušený 437/2004 Z. z.

95

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

vo vyhláške ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví,

vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a

vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

1. V § 10 ods. 3 českého vydania vyhlášky č. 77/1981 Zb. došlo zavinením tlačiarne k chybnému zneniu šiesteho riadku zhora: „povolání, s výjimkou činností na porodním sále a“. Správne má byť: „povolání, v úsecích práce stanovených v příloze č. 6“.

2. a) V nadpise slovenského vydania vyhlášky č. 78/1981 Zb. za slovami „ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb.“ je nesprávne uvedené „a“; správne má byť „o“,

b) vo vyhláške č. 78/1981 Zb. v slovenskom vydaní v článku I v bode 4 za slovami „§ 9 ods. 4 znie“ v 2. až 6. riadku chýbajú zavinením tlačiarne začiatočné písmená v slovách, ktorými sa uvedené riadky začínajú. Začiatočné slová alebo ich časti znejú: „nálnu“, „ci“, „pracovného“, „príslušné“, „ide“.

3. a) V § 30 ods. 3 slovenského vydania vyhlášky č. 79/1981 Zb. chýba zavinením tlačiarne zakončenie odseku. Namiesto „po“ má byť správne „pomere.“,

b) § 51 ods. 1 vyhlášky č. 79/1981 Zb. v slovenskom aj českom vydaní má zavinením tlačiarne nesprávne znenie. Správne má znieť: „Lekári, ktorí získali podľa doterajších predpisov nadstavbovú špecializáciu v odbore alergológie, majú nadstavbovú špecializáciu v odbore lekárskej imunológie.“,

c) v § 54 vyhlášky č. 79/1981 Zb. v českom vydaní došlo zavinením tlačiarne k nesprávnemu zneniu. Správne má paragraf znieť: „Strední zdravotnícki pracovníci, ktorí získali podľa doterajších predpisov špecializáciu na úseku práce starostlivosti o chrup, majú špecializáciu na úseku práce stomatologickej starostlivosti.“.

Redakcia