Vyhláška č. 90/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry

Čiastka 23/1981
Platnosť od 04.09.1981
Účinnosť od 04.09.1981
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť dňom výmeny nót.

OBSAH

90

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1981

o zmene Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry


Výmenou nót zo 4. mája 1981 medzi veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Rumunskej socialistickej republike a Ministerstvom zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky bolo dohodnuté Dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zmene článkov 2, 8, 9 a 14 Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry, podpísaného v Prahe 26. marca 1971. Dojednanie nadobudlo platnosť dňom výmeny nót. Znenie oboch nót sa vyhlasuje súčasne.

Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 84/1971 Zb.

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

Ministerstvo zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky vyjadruje úctu veľvyslanectvu Československej socialistickej republiky v Bukurešti a na základe splnomocnenia vlády Rumunskej socialistickej republiky má česť navrhnúť zmenu Dohovoru medzi vládou Rumunskej socialistickej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry z 26. marca 1971 takto:

1. Vypustiť z odseku 1 článku 2 Dohovoru slová „a predajom kultúrnych statkov“.

2. Vypustiť z článku 8 Dohovoru odsek 3 tohto znenia: „Predajná činnosť domov kultúry podlieha právnym predpisom prijímajúceho štátu a jeho orgány majú právo ju kontrolovať.“.

3. Vypustiť z článku 9 Dohovoru bod c) tohto znenia: „predajná činnosť kultúrneho tovaru.“.

4. Vypustiť z článku 14 Dohovoru slová „alebo obchodných“.

Ministerstvo zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky navrhuje, aby táto nóta spolu s nótou veľvyslanectva Československej socialistickej republiky v Bukurešti, ktorá by bola odpoveďou na tento návrh, tvorili Dojednanie medzi vládou Rumunskej socialistickej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o zmene článkov 2, 8, 9 a 14 Dohovoru medzi vládou Rumunskej socialistickej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry z 26. marca 1971, ktoré nadobudne platnosť dňom výmeny týchto nót.

Ministerstvo zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky potvrdzuje dohodu oboch strán o tom, že prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu budú mimo rámca činnosti kultúrnych domov podporovať predaj kultúrneho tovaru druhého štátu.

Ministerstvo zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky používa túto príležitosť, aby znova uistilo veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky v Bukurešti o svojej hlbokej úcte.

V Bukurešti 4. mája 1981.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky

Bukurešť

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky a má česť oznámiť súhlas vlády Československej socialistickej republiky s návrhmi vlády Rumunskej socialistickej republiky na zmenu Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry z 26. marca 1971 takto:

1. Vypustiť v odseku 1 článku 2 Dohovoru slová „a predajom kultúrnych statkov“.

2. Vypustiť z článku 8 Dohovoru odsek 3 tohto znenia: „Predajná činnosť domov kultúry podlieha právnym predpisom prijímajúceho štátu a jeho orgány majú právo ju kontrolovať.“.

3. Vypustiť z článku 9 Dohovoru bod c) tohto znenia: „predajná činnosť kultúrneho tovaru.“.

4. Vypustiť z článku 14 Dohovoru slová „alebo obchodných“.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky oznamuje súhlas vlády Československej socialistickej republiky s tým, aby táto jeho nóta spolu s nótou Ministerstva zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky zo 4. mája 1981 tvorili Dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zmene článkov 2, 8, 9 a 14 Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry z 26. marca 1971, ktoré nadobudne platnosť dňom výmeny týchto nót.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky potvrdzuje dohodu oboch strán o tom, že prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu budú mimo rámca činnosti kultúrnych domov podporovať predaj kultúrneho tovaru druhého štátu.

Veľvyslanectvo Československej socialistickej republiky používa túto príležitosť, aby znova uistilo Ministerstvo zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky o svojej najhlbšej úcte.

V Bukurešti 4. mája 1981.

Ministerstvo zahraničných vecí Rumunskej socialistickej republiky

Bukurešť