Vyhláška č. 89/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky

Čiastka 23/1981
Platnosť od 04.09.1981
Účinnosť od 19.09.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku XV dňom 4. apríla 1980.

89

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1981

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky


Dňa 4. apríla 1980 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe článku XV dňom 4. apríla 1980.

Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda národnej obnovy Nicaragujskej republiky (ďalej „strany“), vedené prianím trvale rozvíjať a rozširovať obchodné styky medzi Československou socialistickou republikou a Nicaragujskou republikou na základe všeobecne uznávaných zásad medzinárodného práva, najmä zásad rovnoprávnosti a zvrchovanosti štátov a nezasahovania do vnútorných záležitostí a rovnako na základe zásady vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:

Článok I

Obe strany vynaložia všetko úsilie a budú venovať potrebnú podporu prostriedkami, ktoré sú v ich dosahu, rozvoju a upevneniu obchodu medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody.

Článok II

Obe strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých oblastiach týkajúcich sa obchodu; ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na výhody a výsady,

a) ktoré jedna zo strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným krajinám s cieľom uľahčiť pohraničný styk;

b) vyplývajúce z colnej únie alebo z oblasti voľného obchodu, v ktorých je alebo sa v budúcnosti môže stať jedna zo strán členom;

c) ktoré Nicaragujská republika v rámci mnohostrannej dohody poskytla alebo v budúcnosti poskytne niektorej rozvojovej krajine alebo niektorým rozvojovým krajinám s cieľom upevniť a rozvíjať ekonomické a obchodné styky s týmito krajinami.

Článok III

Obe krajiny si budú navzájom poskytovať najvýhodnejšie podmienky, ktoré dovoľujú ich príslušné zákonné ustanovenia pre oblasť námornej plavby.

Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na zvýhodnenia, ktoré vyplývajú z kabotážneho obchodu alebo z rybolovu akéhokoľvek druhu, rovnako ako z ustanovení, ktoré by ako osobitné opatrenia zaviedla niektorá z oboch vlád na ochranu a podporu svojich národných obchodných flotil.

Článok IV

Obchodné transakcie v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov dojednávaných medzi právnickými osobami Československej socialistickej republiky oprávnenými na činnosť v odbore zahraničného obchodu na jednej strane a fyzickými a právnickými osobami Nicaragujskej republiky rovnako oprávnenými na druhej strane. Tieto transakcie sa budú uskutočňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody aj so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine.

Článok V

Dodávky tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nicaragujskou republikou sa budú uskutočňovať na základe tovarových listín, ktoré sa každoročne dojednajú v rámci rokovania Zmiešanej komisie spomenutej v článku XII tejto dohody.

Článok VI

Obchodná výmena medzi stranami sa bude uskutočňovať v rámci platných zákonov a nariadení všeobecne upravujúcich v každej krajine vývoz a dovoz.

Článok VII

Obchodné transakcie medzi oboma stranami sa budú uskutočňovať v duchu dohôd podpísaných medzi oboma vládami a budú vychádzať z cenovej základne medzinárodného trhu.

Článok VIII

V rámci zákonných ustanovení platných v ich krajinách poskytne každá strana pomoc pri organizovaní výstav druhej krajiny na svojom území. Každá strana v súlade so svojimi ekonomickými možnosťami bude podporovať organizovanie výstav svojej krajiny na území druhej krajiny.

V záujme rozvoja vzájomných obchodných stykov každá strana bude priaznivo posudzovať účasť druhej krajiny na medzinárodných veľtrhoch usporadúvaných na svojom území. Každá strana tiež bude podporovať účasť svojej krajiny na veľtrhoch konaných v druhej krajine.

Článok IX

Strany budú povoľovať dovoz a vývoz bez colných poplatkov, daní a ďalších zaťažení v súlade so zákonmi, nariadeniami a ustanoveniami platnými na území príslušnej strany, pokiaľ ide:

a) o vzorky výrobkov, tovaru a propagačného materiálu včítane propagačných filmov potrebných na tieto účely,

b) o výrobky a predmety na veľtrhy a výstavy stáleho i dočasného charakteru, ako aj zariadenia určené pre pokusy, skúšky a vedecko-technické výskumy v súlade s programami predtým dohodnutými, a to vždy za podmienok, že sa tieto predmety, výrobky, tovary a zariadenia znovu vyvezú alebo darujú vláde druhej krajiny,

c) o zariadenia a nástroje pre montáž vždy za podmienky, že sa tieto zariadenia a nástroje nepredajú a buď sa znovu vyvezú, alebo darujú vláde druhej krajiny,

d) o kontejnery používané na dopravu tovaru medzi oboma krajinami vždy za podmienky, že sa znovu vyvezú.

Článok X

Obchodné transakcie medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať priamo, to jest bez služieb sprostredkovateľov alebo obchodných zástupcov, ktorí majú svoje bydlisko alebo sídlo na území tretích krajín.

Článok XI

Všetky platby vyplývajúce z tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami platnými pre pohyb a kontrolu devíz, pokiaľ sa medzi oboma stranami nedohodnú iné platobné mechanizmy.

Článok XII

S cieľom zabezpečiť vykonávanie tejto dohody a podporovať zámer, aby obchodné styky a obchodná výmena medzi oboma krajinami dosiahli čo možno najvyššiu úroveň, strany sa dohodli zriadiť Zmiešanú komisiu zloženú z predstaviteľov oboch strán, ktorá sa zíde vždy na prianie jednej z nich najmenej raz za rok, striedavo v hlavných mestách oboch krajín.

Do náplne Zmiešanej komisie patrí najmä:

a) skúmať plnenie tejto dohody,

b) študovať možnosti rozšírenia a diverzifikácie obchodnej výmeny medzi oboma krajinami,

c) predkladať a skúmať návrhy s cieľom navrhovať stranám opatrenia na dynamický rozvoj obchodnej výmeny medzi oboma krajinami.

Článok XIII

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na kontrakty uzavreté v čase jej platnosti, ale nesplnené v okamihu skončenia jej platnosti.

Článok XIV

Na zmeny tejto dohody je potrebný písomný súhlas oboch strán.

Článok XV

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom svojho podpisu a bude platiť na obdobie piatich rokov. Bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie jednoročné obdobie, pokiaľ by ju jedna zo strán písomne nevypovedala šesť mesiacov pred skončením jej platnosti.

Podpísané v Prahe 4. apríla 1980 vo dvoch origináloch v španielskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu národnej obnovy Nicaragujskej republiky:

Moises Hassan Morales v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.