Vyhláška č. 88/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a o Protokole k Dohode

Čiastka 23/1981
Platnosť od 04.09.1981
Účinnosť od 19.09.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu a týmto dňom nadobudol platnosť aj Protokol.

88

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1981

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a o Protokole k Dohode


V Prahe bola 3. júla 1981 podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a Protokol k Dohode. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu a týmto dňom nadobudol platnosť aj Protokol.

České znenie Dohody a Protokolu sa vyhlasujú súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky na základe Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci, podpísanej v Prahe 10. apríla 1978, vedené prianím

- napomáhať ďalšie zvyšovanie vzájomnej informovanosti o úspechoch dosiahnutých pri budovaní socializmu, pri všestrannom politickom, spoločensko-ekonomickom a kultúrnom rozvoji oboch krajín,

- ešte viac prehlbovať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami na základe princípov marxizmu - leninizmu a socialistického internacionalizmu,

- prispievať k ešte lepšiemu zoznamovaniu sa a ďalšiemu zbližovaniu národov oboch krajín,

- aktívne sa zúčastňovať na všestrannej spolupráci medzi krajinami socialistického spoločenstva pri propagácii socialistickej ideológie v boji proti buržoáznej ideológii a propagande,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe reciprocity všestranne podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk (ďalej len „strediská“).

Článok 2

1. Strediská sú právnickými osobami.

2. Činnosť strediska sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

3. Na čele strediska je riaditeľ vymenovaný vysielajúcou stranou. Riaditeľ zodpovedá za činnosť strediska.

Článok 3

Činnosť strediska zahŕňa:

a) súčinnosť pri plnení plánov podpísaných v súvislosti s vykonávaním Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci;

b) informovanie o politickom, sociálno-ekonomickom, kultúrnom a vedeckom živote svojej krajiny a o všestrannej spolupráci medzi krajinami socialistického spoločenstva;

c) vydávanie a rozširovanie publikácií;

d) usporadúvanie besied, literárnych vystúpení, filmových predstavení, organizovanie koncertov, prednášok a stretnutí s predstaviteľmi z oblasti kultúry, priemyslu, poľnohospodárstva, vedy, techniky a pod.;

e) udržiavanie a vedenie knižníc a čitární, ktoré sú súčasťou stredísk;

f) požičiavanie kníh, časopisov, filmov, gramofónových platní, magnetofónových nahrávok a pások, diapozitívov, výstav a pod.;

g) usporadúvanie výstav z rozličných oblastí života a tvorby, o priateľstve a spolupráci medzi národmi oboch krajín a všetkých štátov socialistického spoločenstva;

h) usporadúvanie kurzov výučby češtiny a slovenčiny a bulharčiny;

ch) usporadúvanie verejných akcií s organizáciami prijímajúcej krajiny a so strediskami ostatných krajín socialistického spoločenstva;

i) usporadúvanie Dní priateľstva;

j) predaj výrobkov, ktoré majú kultúrno-propagačný charakter; táto činnosť je podrobne upravená Protokolom k tejto Dohode.

Článok 4

1. Obe zmluvné strany zabezpečia strediskám vhodné priestory potrebné na vykonávanie ich činnosti.

2. V prípade potreby premiestnenia niektorého zo stredísk z dôvodov prestavby mesta sa prijímajúca strana zaväzuje dať druhej strane k dispozícii miestnosti a umiestnenie rovnakej hodnoty.

3. Prijímajúca strana prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru dá k dispozícii zodpovedajúce byty riaditeľovi, jeho zástupcom a ostatným pracovníkom strediska vyslaným druhou stranou.

4. Na plnenie technicko-administratívnych a organizačných úloh v strediskách môžu byť zamestnaní aj občania prijímajúcej strany.

Článok 5

1. Prostriedky potrebné na vybavenie stredísk a na ich kultúrno-propagačnú činnosť sa oslobodzujú od dovozného a vývozného cla, daní a poplatkov.

2. Tovar určený na predaj podľa Protokolu k tejto Dohode je oslobodený od daní, dávok a colných poplatkov.

3. Strediská sú oslobodené od všetkých daní, dávok a poplatkov daňového charakteru, s výnimkou daní, poplatkov a príspevkov, ktoré sú strediská povinné podľa predpisov prijímajúceho štátu odvádzať ako zamestnávateľ.

Článok 6

Zástupcovia príslušných orgánov zmluvných strán sa budú podľa potreby stretávať na výmenu skúseností a na prerokovanie otázok spojených s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 7

Ďalšie otázky činnosti stredísk upravuje Protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

Článok 8

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu. Dojednáva sa na 10 rokov, potom sa predlžuje vždy na obdobie piatich rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Prahe 3. júla 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dušan Spáčil v. r.

Za vládu Bulharskej ľudovej republiky:

Živko Popov v. r.

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v ČSSR a v BĽR

Článok I

Kultúrne a informačné strediská (ďalej len „strediská“) uskutočňujú predaj tovaru, ktorý má kultúrno-propagačný charakter.

Článok II

Strediská uskutočňujú predaj tovaru týmito formami:

- individuálnym predajom v strediskách;

- zásielkovým predajom na objednávku;

- predajnými výstavami mimo strediska;

- v rámci akcií mimo strediska.

Článok III

Sortiment tovaru určujú riaditelia stredísk v rámci danej nomenklatúry obsiahnutej v prílohe č. 1 tohto Protokolu.

Článok IV

Výška kontingentov tovaru určeného na predaj strediskami sa určí v ročných protokoloch o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou pri pomere 33:43.

Článok V

Tovar určený na predaj dodávajú strediskám príslušné organizácie zahraničného obchodu prijímajúceho štátu.

Dodávky tovaru medzi organizáciami oprávnenými vykonávať zahraničnú obchodnú činnosť v krajinách zmluvných strán sa uhrádzajú podľa podmienok platnej Dohody o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou. Strediskám sa fakturujú dodávky tovaru v maloobchodných cenách v mene prijímajúceho štátu. Spomenuté organizácie poskytnú strediskám 40 % rabat z maloobchodnej ceny.

Článok VI

Čistý zisk z predajnej činnosti je neprevoditeľný a zostáva na použitie strediskám v prijímajúcom štáte na krytie prevádzkových a iných výdavkov.

Článok VII

Strediská majú v príslušnej štátnej banke prijímajúceho štátu otvorené bežné účty v mene tohto štátu.

Strediská vedú účtovníctvo podľa systému, formou a v jazyku vysielajúceho štátu.

Dané v Prahe 3. júla 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dušan Spáčil v. r.

Za vládu Bulharskej ľudovej republiky:

Živko Popov v. r.

Príloha vyhlášky č. 88/1981 Zb.

NOMENKLATÚRA

skupín tovaru dovážaného pre kultúrne a informačné strediská

1. skupina - Tlačové publikácie (knihy, noviny, časopisy, pohľadnice, reprodukcie)

2. skupina - Gramofónové platne

3. skupina - Sklo, keramika, porcelán

4. skupina - Ľudové textílie

5. skupina - Výrobky umeleckých remesiel včítane bižutérie

6. skupina - Výrobky z kože

7. skupina - Spomienkové predmety

8. skupina - Filatelia

9. skupina - Hračky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.