Vyhláška č. 87/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 22/1981
Platnosť od 02.09.1981 do29.06.2004
Účinnosť od 17.09.1981 do29.06.2004
Zrušený 355/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Zmluva nadobudla platnosť 2. júlom 1981.

87

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1981

Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Dňa 17. februára 1980 bola vo Vientiane podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 2. júla 1981.

Podľa svojho článku 10 Zmluva nadobudla platnosť 2. júlom 1981.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Československá socialistická republika a Laoská ľudovodemokratická republika,

prihliadajúc na vzťahy priateľstva, solidarity a bratskej spolupráce, ktoré sa vytvorili medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou v spoločnom boji proti imperializmu a reakcii a v procese budovania socializmu,

súc presvedčené, že ďalšie upevňovanie priateľstva a prehlbovanie všestrannej spolupráce na zásadách marxizmu - leninizmu a socialistického internacionalizmu zodpovedá záujmom ľudu oboch krajín a slúži na upevnenie mieru a bezpečnosti vo svete,

vyjadrujúc pevnú vôľu aj naďalej aktívne prispievať veci medzinárodného mieru a bezpečnosti, boju proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu, rasizmu, expanzionizmu a každej forme nadvlády a útlaku, prispievať k zomknutosti všetkých síl bojujúcich za národnú nezávislosť, demokraciu a sociálny pokrok vo svete,

prikladajúc veľký význam ďalšiemu rozvoju a upevňovaniu zmluvne právneho základu svojich vzájomných vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany budú v súlade so zásadami socialistického internacionalizmu naďalej prehlbovať vzťahy trvalého priateľstva a solidarity. Budú cieľavedome rozvíjať všestrannú spoluprácu medzi oboma štátmi, vymieňať si skúsenosti z výstavby socializmu a poskytovať si vzájomnú pomoc a podporu, vychádzajúc pritom zo vzájomného rešpektovania štátnej zvrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany sledujúc vzájomný prospech budú využívať všetky možnosti na rozšírenie a zintenzívnenie vzájomne výhodnej dvojstrannej aj viacstrannej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce na dlhodobom základe a tým prispievať k zvyšovaniu blahobytu ľudu oboch štátov.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi oboma štátmi v oblasti vedy a kultúry, školstva, zdravotníctva, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu a turistiky, ako aj v iných oblastiach.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu medzi orgánmi štátnej moci a medzi spoločenskými organizáciami pracujúcich s cieľom prehĺbiť ich účasť na budovaní socialistickej spoločnosti a v záujme lepšieho poznávania a trvalého zbližovania ľudu oboch krajín.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany vyjadrujú svoje pevné odhodlanie ďalej prehlbovať vzťahy priateľstva a bratskej spolupráce so Zväzom sovietskych socialistických republík a s ostatnými socialistickými krajinami, aktívne prispievať k upevňovaniu jednoty a zomknutosti socialistického spoločenstva a vykonať nevyhnutné kroky na zabezpečenie obrany výdobytkov socializmu.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany sa budú aj naďalej usilovať o dôsledné uskutočňovanie zásad mierového spolunažívania štátov s rozdielnym spoločenským zriadením, o rozšírenie a prehĺbenie procesu uvoľňovania napätia v medzinárodných vzťahoch a budú aktívne prispievať k definitívnemu vylúčeniu agresie a vojny zo života národov. Aj naďalej budú viesť rozhodný boj proti intrigám a útokom nepriateľov mieru, proti imperializmu, expanzionizmu a hegemonizmu, za zastavenie pretekov v zbrojení, za všeobecné a úplné odzbrojenie.

Budú podporovať boj nezúčastnených krajín, národov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky za definitívne odstránenie kolonializmu, neokolonializmu a rasizmu vo všetkých jeho podobách a prejavoch, ich boj proti imperializmu, za upevnenie nezávislosti a zvrchovanosti, za právo voľne disponovať vlastnými prírodnými zdrojmi a za nastolenie rovnoprávnych medzinárodných hospodárskych vzťahov bez diktátu a vykorisťovania.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany sa budú aj naďalej usilovať o zaistenie bezpečnosti v Európe a Ázii, o udržanie a upevnenie mieru a bezpečnosti vo svete. Pritom za najdôležitejší predpoklad zaistenia mieru a bezpečnosti pokladajú rešpektovanie zásady neporušiteľnosti hraníc a územnej celistvosti.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany sa budú navzájom informovať a radiť o všetkých medzinárodných otázkach včítane otázok svojich vzájomných vzťahov, sledujúc záujmy oboch zmluvných strán aj záujmy socialistického spoločenstva ako celku.

Článok 9

Táto Zmluva sa nedotýka práv a záväzkov oboch strán vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných dohôd, ktorými sú viazané, a nie je namierená proti žiadnej tretej krajine.

Článok 10

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť výmenou ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční čo najskôr v Prahe.

Článok 11

Táto Zmluva sa uzaviera na 25 rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalších desať rokov, ak ju jedna z vysokých zmluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti nevypovie.

Dané vo Vientiane 17. februára 1980 vo dvoch vyhotoveniach v českom a laoskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Gustáv Husák v. r.

Za Laoskú ľudovodemokratickú republiku:

Kaysone Phomivihane v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.