Vyhláška č. 86/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím

Čiastka 22/1981
Platnosť od 02.09.1981 do31.12.1988
Účinnosť od 01.10.1981 do31.12.1988
Zrušený 227/1988 Zb.

86

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 24. júla 1981

o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 32 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“):


§ 1

Zmluvou o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím (ďalej len „zmluva“) sa na účely tejto vyhlášky rozumie akékoľvek dojednanie medzi československou právnickou osobou a zahraničnou osobou upravujúce vedecko-technickú spoluprácu podľa § 29 zákona.

§ 2

Všetky zmluvy o vedecko-technickej spolupráci so zahraničnými osobami, s výnimkou ustanovenou v § 31 ods. 3 písm. a) zákona a s výnimkou zmlúv, ktoré obsahujú iba záväzky na zabezpečenie úloh odborového, podnikového alebo ústavného plánu rozvoja vedy a techniky, môžu československé právnické osoby uzavierať iba na základe a v medziach povolenia, ktoré udelil vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy.

§ 3

(1) Žiadosť o povolenie na uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci podľa § 31 ods. 2 zákona sa podáva vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.

(2) Žiadosť musí obsahovať najmä:

a) názov a sídlo československej právnickej osoby;

b) názov a sídlo zahraničnej osoby, s ktorou sa má zmluva uzavrieť;

c) účel, predmet a rozsah vedecko-technickej spolupráce;

d) názvy a čísla štátnych a rezortných úloh plánu rozvoja vedy a techniky, ktoré bude zmluva zabezpečovať;

e) spôsob zabezpečenia plnenia zmluvných záväzkov v organizačnej, vecnej, personálnej a finančnej oblasti;

f) vyčíslenie alebo opis prínosu navrhovanej vedecko-technickej spolupráce;

g) návrh textu zmluvy alebo návrh zásad zmluvného dojednania so zahraničnou osobou.

§ 4

(1) Ak sa návrh na uzavretie zmluvy týka úloh zaradených do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, vyžiada si vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy pred udelením povolenia na uzavretie zmluvy súhlas

a) Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ak ide o úlohy štátneho plánu schvaľované vládou Československej socialistickej republiky;

b) príslušného ministerstva výstavby a techniky republiky, ak ide o úlohy schvaľované vládami republík.

(2) Ak sa má podľa zmluvy zriadiť dočasný medzinárodný vedecko-technický kolektív, ktorý má nepretržite pracovať dlhšie ako 6 mesiacov, alebo spoločné laboratórium, vyžiada si vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy aj súhlas Federálneho ministerstva financií.

§ 5

(1) Všetky zmluvy o vedecko-technickej spolupráci, s plnením ktorých sú spojené devízové inkasá alebo platby, ako aj všetky zmluvy o vedecko-technickej spolupráci, ktorých predmetom je vývoj nových technológií, strojov, zariadení, prístrojov, výpočtových programov, materiálov a iných výrobkov, uzavierajú československé právnické osoby prostredníctvom podniku zahraničného obchodu Polytechna. So súhlasom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu sa tieto zmluvy môžu uzavrieť prostredníctvom inej organizácie zahraničného obchodu.1)

(2) Výnimku z povinnosti uzavierať zmluvy o vedecko-technickej spolupráci uvedenej v odseku 1 prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu môže československej právnickej osobe povoliť nadriadený ústredný orgán štátnej správy. Výnimku nemožno povoliť pri zmluvách, s realizáciou ktorých sú spojené devízové inkasá alebo platby.

(3) Ostatné zmluvy o vedecko-technickej spolupráci môžu československé právnické osoby uzavierať so zahraničnými osobami priamo.1)

§ 6

Československá právnická osoba môže pri uzavieraní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci prevziať devízový záväzok iba v rámci devízových prostriedkov plánovaných Polytechnou alebo iným príslušným podnikom zahraničného obchodu.

§ 7

Zmluvami o vedecko-technickej spolupráci sa nemôžu zabezpečovať hmotné dodávky opakovanej výroby, ktoré sú zahraničnoobchodnou činnosťou (§ 6 zákona).

§ 8

Kópiu každej zmluvy uzavretej prostredníctvom Polytechny alebo iného podniku zahraničného obchodu je príslušná československá právnická osoba povinná predložiť do jedného mesiaca od jej uzavretia v jednom vyhotovení vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy a v jednom vyhotovení na registráciu Ústrediu vedeckých, technických a ekonomických informácií (ÚVTEI) v Prahe.


§ 9

(1) Zrušujú sa smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 15. marca 1974 pre uzavieranie zmlúv medzi československými štátnymi organizáciami a organizáciami v socialistických štátoch na kooperované a spoločné riešenie výskumných a vývojových problémov, uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR v ročníku VI, v čiastke 1-2 z 22. apríla 1974 a vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 6/1974 z 11. júla 1974.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1981.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) V prípade, že medzi Československou socialistickou republikou a iným štátom alebo v medzinárodných organizáciách, ktorých je Československá socialistická republika členom, sa dohodli vzorové texty zmlúv o vedecko-technickej spolupráci, prihliadajú československé právnické osoby pri zostavovaní zmlúv na tieto vzorové texty.