Vyhláška č. 84/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich

Čiastka 21/1981
Platnosť od 17.08.1981 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1981 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

84

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 15. júla 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym štatistickým úradom a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 5 ods. 4, § 9 ods. 4, § 21 ods. 4 a § 22 ods. 4 a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 9 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl ustanovujú:


Čl. 1

Vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 2 písm. a) znie:

a) pre pracujúcich so základným vzdelaním trvá v študijných odboroch 4 roky, v učebných odboroch 3 roky a 4 mesiace alebo 2 roky a 4 mesiace,“.

2. V prílohe č. 1 v oddiele E nadpis časti I znie: „I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky a 4 mesiace“.

3. V prílohe č. 1 v oddiele E sa vypúšťa časť II a doterajšie časti III a IV sa označujú ako časti II a III.

4. V prílohe č. 1 v oddiele E sa za novo označenou časťou III pripája text tohto znenia:

„IV. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky a 4 mesiace

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odbor
Zameranie učebného odboru na:
Učebný odbor určený pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Učebný odbor zavedený:Kód študijného odboru na strednej škole pre pracujúcich
01NASTAVOVANIE, RIADENIE A OBSLUHA VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍnie je zavedený
01-55-2Hlbinné dobývanieCH1. 9. 1980
01-56-2Povrchové dobývanieCH1. 9. 1980
02, 03HUTNÍCTVO, STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACUJÚCA VÝROBAnie je zavedený
02-61-2Hutnícka výrobaCH, D1. 9. 1980
03-81-2Prevádzka energetických výrobníCH1.9.1980
03-82-2Stavba rozvodných zariadeníCH1. 9. 1980
03-84-2Obsluha stavebných strojovCH1. 9. 1981
03-85-2Strojárska výroba so zameraním na:1. 9. 1980
01 obrábanie kovovCH, D
02 výrobu strojov a zariadeníCH, D
03 povrchovú úpravuCH, D
04 zlievárneCH
04ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIEnie je zavedený
04-87-2Spojová prevádzkaCH, D1. 9. 1981
04-88-2Elektrotechnická výrobaCH, D1. 9. 1981
04-89-2Spojové montáže a opravyCH, D1. 9. 1981
04-91-2Doprava so zameraním na:
01 dopravu a prepravuCH
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadeniaCH
05TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOVnie je zavedený
05-83-2Výroba optikyCH, D1. 9. 1981
05-84-2Keramická výrobaCH, D1. 9. 1981
05-85-2Sklárska výroba so zameraním na:
01 hutnícku výrobu sklaCH, D
02 zošľachťovanie sklaCH, D
03 bižutériu a ozdobné predmetyCH, D
05-89-2Výroba stavebných látokCH, D1. 9. 1980
05, 28, 29, 34OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO A POLYGRAFIA
06-82-2Polygrafická výroba so zameraním na:
01 tlačiarneCH, D
02 reprografiuCH, D
03 knihárneCH, D
06-83-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, D1. 9. 1980
28-85-2Chemická výroba so zameraním na:
01 všeobecnú chémiuCH, D
02 spracovanie ropyCH
03 chemická vláknaCH, D
06-89-2Vodné hospodárstvoCH1. 9. 1981
06-97-2Potravinárska výroba so zameraním na:
01 pivovaryCH, D
02 konzervárne a liehovaryCH, D
03 výrobu mäsaCH, D
04 cukrovinkyCH, D
05 pekárneCH, D
06 mliekárneCH, D
28-92-2Spracovanie papieraCH, D1. 9. 1981
29-76-2Spracovanie tabakuCH, D1. 9. 1981
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D1. 9. 1981
07TEXTIL A ODEVNÍCTVOnie je zavedený
07-85-2Výroba konfekcieCH, D1. 9. 1980
07-88-2Textilná výroba so zameraním na:1. 9. 1980
01 pradiarneCH, D
02 tkáčovneCH, D
03 pletiarneCH, D
04 úpravovneCH, D
08, 33SPRACOVANIE DREVA, VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVInie je zavedený
08-87-2Spracovanie dreva so zameraním na:1. 9. 1980
01 drevársku a stolársku výrobuCH
02 výrobu konštrukčných dosiek a preglejokCH, D
03 čalúnnickú výrobuCH, D
08-88-2Košikárska výrobaCH, D
08-89-2Kožiarska výroba so zameraním na:1. 9. 1981
01 obuvCH, D
02 koženú galantériuCH, D
03 kožušnícku konfekciuCH, D
33-94-2Výroba hudobných nástrojovCH, D1. 9. 1981
09STAVEBNÍCTVO A ZAMEMERAČSTVOnie je zavedený
09-82-2Stavebná výrobaCH1. 9. 1979
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVOnie je zavedený
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, D1. 9. 1980
45-79-2Lesná výrobaCH, D1. 9. 1981
55ZDRAVOTNÍCTVOnie je zavedený
55-71-2Zdravotnícka výroba so zameraním na:1. 9. 1981
01 okuliarovú optikuCH, D
02 farmaceutickú výrobuCH, D
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, D1. 9. 1981
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-57-2Technické služby so zameraním na:1. 9. 1981
01 autoservisCH, D
02 práčovne a čistiarneCH, D
03 fotografiuCH, D
64-58-2Služby v kúpeľných a rekreačných zariadeniach so zameraním na:1. 9. 1981
01 kúpeľné zariadeniaCH, D
02 rekreačné zariadeniaCH, D
64-59-2Obchodná prevádzka so zameraním na:
01 obchodCH, D
02 propagáciuCH, D
03 spoločné stravovanieCH, D
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBAnie je zavedený
85-81-2Scénická výrobaCH, D1. 9. 1981".

5. V prílohe č. 1 v oddiele D v skupine študijných odborov 04 ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa názov odborného zamerania študijného odboru 04-0 Elektrotechnika 04-03-4 - elektrotechnické zariadenia mení takto:

„04-03-4 - elektronické zariadenia“.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1981.


Minister zdravotníctva SSR:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Minister školstva SSR:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.