Vyhláška č. 82/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru

Čiastka 21/1981
Platnosť od 17.08.1981
Účinnosť od 01.09.1981
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol na základe svojho článku X platnosť 21. augustom 1979 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júla 1981

o Dohovore o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru


Dňa 19. mája 1978 bol v Moskve podpísaný Dohovor o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru. Zmluvnými stranami Dohovoru sú Československá socialistická republika, Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika a Zväz sovietskych socialistických republík.

Dohovor nadobudol na základe svojho článku X platnosť 21. augustom 1979 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru

Štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru, ďalej označované ako „zmluvné strany",

považujúc kozmický priestor za voľný na využívanie všetkými štátmi bez akejkoľvek diskriminácie, na základe rovnosti a v súlade s medzinárodným právom včítane Charty OSN a Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies, za účelom diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru,

veriac, že pri vykonávaní tejto činnosti treba rešpektovať zvrchované práva štátov, najmä ich neodňateľné právo disponovať svojimi prírodnými zdrojmi a informáciami o týchto zdrojoch,

potvrdzujúc, že činnosť v oblasti diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru a medzinárodnej spolupráce za týmto účelom má prispievať k mieru a k porozumeniu medzi štátmi a má sa vykonávať pre blaho a v záujme všetkých národov bez ohľadu na stupeň ich hospodárskeho a vedeckého rozvoja,

presvedčené o tom, že kozmická technológia môže poskytnúť nové hodnotné informácie potrebné na prieskum prírodných zdrojov Zeme, pre geológiu, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, hydrológiu, oceánografiu, geografiu a kartografiu, meteorológiu, kontrolu životného prostredia a na riešenie iných otázok spojených so systematickým výskumom Zeme a priestoru, ktorý ju obklopuje, v záujme vedy a hospodárskej činnosti štátu,

rozhodnuté vytvoriť priaznivé podmienky a potrebné technické a ekonomické predpoklady pre rozšírenie spolupráce na účinné praktické využívanie údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru, dohodli sa na tomto:

Článok I

Na účely tohto Dohovoru:

a) pojem „diaľkový prieskum Zeme z kozmického priestoru“ znamená pozorovanie a meranie energetických a polarizačných charakteristík priameho a odrážaného žiarenia prvkov súše, oceánov a atmosféry Zeme v rôznych rozpätiach elektromagnetických vĺn, čo umožňuje lokalizáciu a opis prirodzených a časových zmien prírodných zákonov, javov, prírodných zdrojov Zem, životného prostredia a antropogenných objektov a útvarov;

b) pojem „údaje diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru“ znamená prvotné údaje získané snímačmi umiestnenými na kozmických objektoch a odovzdané telemetricky v podobe elektromagnetických signálov alebo priamo ako fotografické filmy alebo magnetofónové záznamy a aj predbežne spracované údaje získané z uvedených nosičov informácií na účely neskoršieho rozboru;

c) pojem „informácia“ znamená konečný produkt, ktorý je výsledkom analytického spracovania, dešifrovania a interpretácie kozmických údajov diaľkového prieskumu Zeme v spojení s údajmi a skutočnosťami získanými z iných zdrojov;

d) pojem „prírodné zdroje Zeme“ znamená prírodné zdroje, ktoré sú súčasťou celého súhrnu prirodzených podmienok existencie ľudstva a dôležitými zložkami jeho prirodzeného životného prostredia, využívané v spoločenskej výrobe na uspokojovanie hmotných a kultúrnych potrieb spoločnosti.

Článok II

Zmluvné strany budú spolupracovať pri odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru.

Článok III

Presný súhrn, technické charakteristiky a objem spomenutých údajov, rozvrh ich získavania a podmienky odovzdávania, rovnako ako stupeň účasti zainteresovaných zmluvných strán na ich spracovaní a tematickej interpretácii sa určia dohodou medzi zainteresovanými zmluvnými stranami na dvojstrannom alebo mnohostrannom základe.

Článok IV

Zmluvná strana, ktorá má prvotné údaje diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru týkajúce sa územia inej zmluvnej strany s lepšou rozlišovacou schopnosťou terénu než 50 m, tieto údaje nezverejní a nikomu neposkytne bez výslovného súhlasu zmluvnej strany, o územie ktorej ide, ani nepoužije tieto alebo iné údaje nijakým spôsobom, ktorý by mohol tejto zmluvnej strane spôsobiť ujmu.

Článok V

Zmluvná strana, ktorá dešifrovaním a tematickou interpretáciou akýchkoľvek údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru získala informácie o prírodných zdrojoch alebo ekonomickom potenciáli inej zmluvnej strany, tieto informácie nezverejní a nikomu ich neposkytne bez výslovného súhlasu zmluvnej strany, ktorej snímané územie a prírodné zdroje patria, ani nepoužije tieto alebo žiadne iné informácie spôsobom, ktorý by mohol tejto zmluvnej strane spôsobiť ujmu.

Článok VI

Zmluvné strany nesú zodpovednosť za národnú činnosť pri využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru týkajúcich sa územia iných zmluvných strán.

Článok VII

Zmluvné strany budú podľa dohôd na dvojstrannom alebo mnohostrannom základe spolupracovať pri vytváraní a rozvoji technických prostriedkov a metód potrebných na vykonávanie merania, na spracovanie a tematickú interpretáciu údajov získaných diaľkovým prieskumom Zeme z kozmického priestoru a budú tiež spolupracovať pri príprave príslušných odborníkov s cieľom čo najskôr a najúčinnejšie prakticky používať súčasnú kozmickú technológiu a údaje diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru.

Článok VIII

1. Zmluvné strany budú riešiť otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tohto Dohovoru, v duchu vzájomnej úcty rokovaním a konzultáciami.

2. Na riešenie otázok, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru, môžu sa podľa potreby zvolávať porady zástupcov zainteresovaných zmluvných strán na základe ich dohody.

Článok IX

Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmeny tohto Dohovoru. Zmeny nadobudnú platnosť pre každú zmluvnú stranu, ktorá ich prijme, po ich schválení dvoma tretinami zmluvných strán. Zmena, ktorá nadobudla platnosť, stane sa pre ďalšie zmluvné strany záväznou po tom, čo ju tieto zmluvné strany prijmú.

Článok X

1. Tento Dohovor podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi štátov, ktoré ho podpísali. Dohovor nadobudne platnosť po uložení listín o schválení piatimi vládami včítane vlády, ktorá plní funkciu depozitára.

Pre zmluvné strany, ktorých listiny o schválení sa uložia po nadobudnutí platnosti Dohovoru, nadobudne Dohovor platnosť v deň uloženia listiny o schválení.

2. Tento Dohovor zostane v platnosti päť rokov. Pre každú zo zmluvných strán, ktorá Dohovor nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia, ako aj každého nasledujúceho päťročného obdobia, zostane Dohovor v platnosti vždy po nasledujúce päťročné obdobie.

Článok XI

1. Iné štáty, ktoré majú rovnaké ciele a zásady ako tento Dohovor, môžu k nemu pristúpiť. Listiny o prístupe sa budú ukladať u depozitára Dohovoru.

2. Prístup nového štátu nadobúda platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď listiny o prístupe dostal depozitár, ktorý to bez odkladu oznámi všetkým zmluvným stranám.

Článok XII

1. Každá zmluvná strana môže Dohovor vypovedať oznámením depozitárovi Dohovoru. Výpoveď nadobudne účinnosť 12 mesiacov odo dňa, keď depozitár také oznámenie dostal.

2. Výpoveď tohto Dohovoru sa nedotýka záväzkov spolupracujúcich organizácií zmluvných strán vyplývajúcich z dojednaných pracovných dohôd alebo zmlúv.

Článok XIII

1. Tento Dohovor bude uložený u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá plní funkciu depozitára.

2. Depozitár zašle všetkým zmluvným stranám overené kópie tohto Dohovoru a bude ich informovať o všetkých oznámeniach, ktoré dostal.

3. Depozitár tohto Dohovoru urobí jeho registráciu podľa článku 102 Charty OSN.

Článok XIV

Tento Dohovor je vyhotovený v štyroch zneniach - v ruskom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Moskve 19. mája 1978.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.