Vyhláška č. 81/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže

Čiastka 21/1981
Platnosť od 17.08.1981
Účinnosť od 01.09.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 23. apríla 1981.

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júla 1981

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže


Dňa 19. novembra 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 23. apríla 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže

Vláda Československej socialistickej republiky a Ľudová revolučná rada Kambodže, vychádzajúc zo snahy rozvíjať a upevňovať bratské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou ľudovou republikou na základe marxizmu - leninizmu a socialistického internacionalizmu, vedené prianím rozširovať kultúrne a vedecké styky medzi oboma krajinami, rozvíjať zväzky priateľstva a posilňovať vzájomné porozumenie medzi národmi oboch štátov, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú upevňovať a rozširovať navzájom výhodné kultúrne a vedecké výmeny na základe rešpektovania zásad zvrchovanosti, rovnosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí druhej strany a v súlade so zákonmi oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú prispievať k rozvoju spolupráce v oblasti školstva, vedy, kultúry a umenia, literatúry a vydávania kníh, hromadných oznamovacích prostriedkov, zdravotníctva, telesnej výchovy, športu a turistiky. Za tým účelom budú podporovať nadväzovanie a rozvoj stykov medzi štátnymi orgánmi a nevládnymi organizáciami pôsobiacimi vo vedeckej a kultúrnej oblasti.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva. Za tým účelom budú podporovať:

a) výmenu informácií o svojich školských systémoch a učebných osnovách;

b) výmenu školských učebníc, pedagogických a laboratórnych pomôcok;

c) výmenu profesorov na stáže pre zvýšenie ich odbornej kvalifikácie a vysielanie profesorov na výučbu alebo na prednáškové činnosti;

d) vzájomné poskytovanie štipendií na štúdium, ako aj výmenu informácií o ponúknutých študijných odboroch a o podmienkach prijímania študentov na školy.

2. Zmluvné strany preskúmajú podmienky pre uzavretie osobitnej dohody o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o školskom vzdelaní, vedeckých hodnostiach, ako aj vedecko-pedagogických i akademických tituloch získaných na území druhej zmluvnej strany.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú podporovať výmeny vedeckých pracovníkov, predstaviteľov vedeckých spoločností a ďalších odborníkov na vykonávanie vedeckého výskumu, prednášok a na oboznamovanie sa s činnosťou vedeckých zariadení, ako aj výmeny publikácií a ďalších vedeckých materiálov, o ktoré budú mať spoločný záujem.

2. Zmluvné strany budú uľahčovať účasť odborníkov druhej zmluvnej strany na národných alebo medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, ktoré sa budú konať na ich území.

Článok 5

Každá zmluvná strana bude uľahčovať poznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnej národnej kultúry ľudu druhého štátu. Za tým účelom budú obe strany podporovať:

a) výmeny umeleckých súborov a umelcov na umelecké vystupovanie;

b) nadväzovanie stykov a rozširovanie výmen medzi svojimi národnými knižnicami, múzeami, vydavateľstvami, archívmi a inými kultúrnymi zariadeniami;

c) prekladanie kníh a vydávanie literárnych, umeleckých a kultúrnych diel druhej strany;

d) výmeny celovečerných, dokumentárnych, výchovných alebo zdravotníckych filmov na obchodnom aj neobchodnom základe, prípadne výmeny filmových nakrúcacích tímov, ako aj usporadúvanie filmových týždňov, premiér a festivalov;

e) vzájomné návštevy spisovateľov, maliarov, skladateľov, pracovníkov filmu a kultúrnych pracovníkov.

Článok 6

Zmluvné strany pristúpia k aktívnej spolupráci v oblasti tlače a rozhlasu. Za tým účelom budú podporovať priamu spoluprácu medzi svojimi tlačovými agentúrami a rozhlasmi a novinárskymi organizáciami. Budú tiež uskutočňovať výmeny novinárov a tlačových spravodajcov, ako aj výmeny informačných materiálov a dokumentácie z politického, hospodárskeho a kultúrneho života svojich krajín.

V budúcnosti po vytvorení potrebných predpokladov budú rozvíjať spoluprácu aj na úseku televízie.

Článok 7

Zmluvné strany budú rozvíjať v súlade s osobitnou dohodou spoluprácu v oblasti zdravotníctva.

Článok 8

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj stykov medzi telovýchovnými a športovými organizáciami oboch krajín.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj priamych stykov medzi odborovými a mládežníckymi organizáciami a organizáciami žien oboch štátov.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany vždy na určité obdobie vypracúvať plány spolupráce, v ktorých sa určia aj finančné podmienky uskutočňovania jednotlivých akcií.

Článok 11

Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 12

Táto Dohoda sa uzaviera na päťročné obdobie. Bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 13

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom z 27. novembra 1960.

Dané v Prahe 19. novembra 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, khmérskom a francúzskom jazyku. V prípade rozdielnosti vo výklade sa použije francúzske znenie.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

minister zahraničných vecí

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Ľudovú revolučnú radu Kambodže:

minister zahraničných vecí

Hun Sen v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.