Vyhláška č. 80/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 21/1981
Platnosť od 17.08.1981
Účinnosť od 17.08.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 81 Zmluva nadobúda platnosť 11. júlom 1981.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. júna 1981

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach


Dňa 18. apríla 1980 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Havane 11. júna 1981.

Podľa svojho článku 81 Zmluva nadobúda platnosť 11. júlom 1981.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Československá socialistická republika a Kubánska republika,

vedené prianím rozvíjať vzťahy medzi svojimi národmi v duchu priateľstva a vzájomnej spolupráce a uľahčiť právne vzťahy medzi oboma krajinami,

dohodli sa uzavrieť túto Zmluvu o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Právna ochrana

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnaké práva a rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako jej vlastní občania.

(2) Podľa ustanovenia odseku 1 majú občania jednej zmluvnej strany voľný prístup k súdom a ďalším orgánom druhej zmluvnej strany príslušným v občianskych, rodinných a trestných veciach a sú oprávnení podávať na týchto orgánoch návrhy, aby chránili svoje osobné a majetkové práva.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy o občanoch zmluvných strán sa vzťahujú aj na právnické osoby oboch zmluvných strán.

Článok 2

Právna pomoc

(1) Súdy, prokuratúry a iné orgány oboch zmluvných strán činné v občianskych, rodinných a trestných veciach (ďalej len „príslušné orgány“) si navzájom poskytujú právnu pomoc za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.

(2) Príslušné orgány si navzájom poskytujú právnu pomoc výkonom rôznych úkonov, najmä výsluchom svedkov, účastníkov, obvinených alebo iných osôb, vykonávaním znaleckých dôkazov, spisovaním, zasielaním a doručovaním písomností.

Článok 3

Spôsob styku

(1) Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, príslušné orgány zmluvných strán sa stýkajú prostredníctvom ústredných orgánov.

(2) Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a) na strane Kubánskej republiky

- Generálna prokuratúra republiky

- Ministerstvo spravodlivosti,

b) na strane Československej socialistickej republiky

- Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky

- Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

Článok 4

Jazyk

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy svoje úradné jazyky.

Článok 5

Dožiadanie

(1) Pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, právna pomoc sa poskytuje na základe dožiadania alebo žiadosti o doručenie (ďalej len „dožiadanie“) podľa právneho poriadku toho štátu, v ktorom sa poskytuje.

(2) Dožiadanie a písomnosti k nemu pripojené musí príslušný orgán podpísať a opatriť odtlačkom svojej pečiatky. Ak sa má k písomnosti pripojiť preklad, musí ho overiť na to oprávnený tlmočník alebo štátny orgán alebo diplomatická misia alebo konzulárny úrad jednej zo zmluvných strán.

(3) Pri vzájomnej právnej pomoci môžu orgány zmluvných strán používať vlastné tlačivá.

(4) Dožiadanie musí obsahovať:

a) označenie príslušného dožadujúceho orgánu,

b) označenie príslušného dožiadaného orgánu,

c) presné označenie veci, v ktorej sa právna pomoc žiada, s uvedením predmetu a účelu dožiadania a údajov potrebných na jeho vybavenie,

d) mená, priezviská, štátne občianstvo, bydlisko alebo pobyt, stav a zamestnanie alebo povolanie účastníkov, obvinených, obžalovaných alebo odsúdených,

e) mená a priezviská a adresy právnych zástupcov osôb uvedených v písmene d) tohto odseku, ako boli ustanovení.

(5) Žiadosť o doručenie musí obsahovať okrem údajov uvedených v odseku 4 tohto článku presnú adresu adresáta a označenie písomností, ktoré sa majú doručiť.

(6) Ak sa žiada o vykonanie výsluchu, dožiadanie musí obsahovať aj otázky, ktoré sa majú položiť.

(7) Dožiadanie v trestných veciach musí obsahovať aj právne označenie a opis spáchaného činu a podľa možnosti dátumy narodenia obvinených a mená ich rodičov.

Článok 6

Vybavenie dožiadania

(1) Pri vybavovaní dožiadania sa postupuje podľa článku 5 ods. 1 tejto Zmluvy. Na žiadosť dožadujúceho orgánu sa dožiadanie môže vybaviť spôsobom uvedeným v dožiadaní.

(2) Dožiadaný orgán včas oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť miesto a čas vybavenia dožiadania.

(3) Ak dožiadaný orgán nie je príslušný na vybavenie dožiadania, postúpi ho bezodkladne príslušnému orgánu.

(4) Ak dožiadanie nemohlo byť vybavené, dožiadaný orgán písomnosti vráti a oznámi príčiny, ktoré zabránili vybaveniu dožiadania.

(5) Ak nie je známa presná adresa osoby uvedenej v dožiadaní, urobí orgán dožiadanej strany opatrenie na zistenie miesta jej pobytu.

Článok 7

Vybavovanie žiadostí o doručenie

(1) Písomnosti z oblasti občianskeho a rodinného práva, ktoré sa majú doručiť osobám, ktoré majú pobyt na území druhej zmluvnej strany, sa pripájajú k žiadosti o doručenie vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Ak písomnosť, ktorá sa má doručiť, nie je vyhotovená v jazyku dožiadaného orgánu alebo nie je k nej pripojený preklad do tohto jazyka, dožiadaný orgán doručí písomnosť adresátovi iba, ak je ochotný dobrovoľne ju prijať.

(3) Doklad o doručení sa vyhotoví podľa predpisov o doručovaní dožiadanej zmluvnej strany. V doklade sa musí uviesť miesto, dátum a spôsob doručenia.

(4) Ak na uvedenej adrese nemožno písomnosť doručiť, urobí dožiadaný orgán opatrenie na zistenie miesta pobytu adresáta. Ak adresu nemôže zistiť, upovedomí o tom dožadujúci orgán a súčasne písomnosť vráti.

(5) Na žiadosť dožadujúceho orgánu zariadi dožiadaný orgán v medziach predpisov platných na území dožiadanej zmluvnej strany, aby sa písomnosť doručila adresátovi do vlastných rúk.

Článok 8

Doručovanie vlastným občanom

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom aj prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. V tomto prípade nemožno použiť donucovacie prostriedky.

Článok 9

Ochrana svedkov a znalcov

(1) Svedok alebo znalec, ktorý má pobyt na území jednej zmluvnej strany, nie je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánu druhej zmluvnej strany. Predvolanie nesmie preto obsahovať žiadne hrozby použitia donucovacích prostriedkov pre prípad nedostavenia sa.

(2) Svedok alebo znalec, ktorý sa dostaví na predvolanie orgánu druhej zmluvnej strany, nesmie byť na jej území bez ohľadu na svoje občianstvo trestne stíhaný ani vzatý do väzby ani nesmie byť na ňom vykonaný trest uložený predtým za trestný čin, ktorý spáchal pred prekročením hraníc dožadujúcej zmluvnej strany. Rovnako tak nemôže byť na území dožadujúcej zmluvnej strany trestne stíhaný ani v súvislosti s podaním svedectva alebo znaleckého posudku ani za trestný čin, ktorý je predmetom konania.

(3) Svedok alebo znalec stratí ochranu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do siedmich dní odo dňa, keď mu bolo oznámené, že jeho prítomnosť nie je už potrebná. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, v priebehu ktorého svedok alebo znalec nemohol opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany z dôvodov od neho nezávislých.

(4) Predvolané osoby majú nárok na náhradu svojich výdavkov na cestu a pobyt a na úhradu ušlého zárobku. Znalci majú okrem toho nárok na vyplatenie znaleckého. V predvolaní sa uvedie druh náhrady, na ktoré majú spomínané osoby nárok; na ich žiadosť sa im vyplatí preddavok na krytie príslušných výdavkov.

(5) Ak osoba predvolaná ako svedok je vo väzbe na území dožiadanej zmluvnej strany, môžu orgány tejto zmluvnej strany uvedené v článku 3 ods. 2 tejto Zmluvy zariadiť jej dopravenie na územie dožadujúcej zmluvnej strany pod podmienkou, že tam bude naďalej držaná vo väzbe a po skončení výsluchu bezodkladne vrátená.

Článok 10

Náklady právnej pomoci

(1) Každá zmluvná strana znáša náklady právnej pomoci, ktoré vznikli na jej území.

(2) Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán oznámi výšku vzniknutých nákladov.

Článok 11

Zisťovanie adries

Príslušné orgány zmluvných strán si navzájom pomáhajú pri zisťovaní adries osôb zdržiavajúcich sa na území ich štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv jej občanov.

Článok 12

Právne informácie

Ministerstvá spravodlivosti oboch zmluvných strán si na žiadosť zasielajú informácie o právnych predpisoch, ktoré platia alebo platili na území ich štátov, spolu s ich znením, ako aj informácie o právnych otázkach a o právnej praxi.

Článok 13

Platnosť listín

(1) Listiny vydané alebo overené príslušnými orgánmi v ustanovenej forme na území jednej zmluvnej strany môžu sa použiť bez ďalšieho overenia na území druhej zmluvnej strany. To isté platí aj pre podpisy na iných listinách overené podľa právnych predpisov na území jednej zo zmluvných strán.

(2) Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na odpisy a preklady listín, ktoré overil príslušný orgán.

(3) Listiny, ktoré sa na území jednej zmluvnej strany považujú za verejné, majú povahu verejných listín aj na území druhej zmluvnej strany.

Článok 14

Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci podľa tejto Zmluvy možno odmietnuť, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že poskytnutím právnej pomoci by sa porušila jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť alebo keby bolo v rozpore so základnými zásadami jej právneho poriadku.

ČASŤ II

OBČIANSKE A RODINNÉ VECI

KAPITOLA I

VECI OSOBNÉHO STAVU

Článok 15

Spôsobilosť na práva a na právne úkony

(1) Spôsobilosť občanov v každej zo zmluvných strán sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je táto osoba.

(2) Spôsobilosť právnickej osoby sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, podľa ktorého vznikla.

Článok 16

Zbavenie a obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

(1) Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, na zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je príslušný orgán zmluvnej strany, ktorej občanom je osoba, o spôsobilosti ktorej sa má rozhodnúť.

(2) Ak príslušný orgán jednej zmluvnej strany zistí, že u občana druhej zmluvnej strany, ktorý má pobyt na jej území, sú dané dôvody zbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, oznámi to príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. To platí aj v prípade, keď príslušný orgán prijme dočasné opatrenia potrebné na ochranu tejto osoby alebo jej majetku.

(3) Pokiaľ orgán druhej zmluvnej strany, ktorému boli skutočnosti uvedené v odseku 2 oznámené, nezačne sám potrebné konanie do troch mesiacov alebo pokiaľ sa v tejto lehote nevyjadrí, konanie o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony vykoná orgán zmluvnej strany, na území ktorej má osoba, o spôsobilosti ktorej sa má rozhodnúť, pobyt. Rozhodnutie sa zašle príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

(4) Ak sa konanie koná pred orgánom príslušným podľa predchádzajúceho odseku, možno o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony rozhodnúť iba z dôvodov ustanovených právnymi poriadkami oboch zmluvných strán.

(5) Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade vrátenia alebo zmeny spôsobilosti na právne úkony.

Článok 17

Vyhlásenie za nezvestného, za mŕtveho a dôkaz smrti

(1) Na vyhlásenie osoby za nezvestnú, mŕtvu alebo na vykonanie dôkazu smrti je príslušný orgán zmluvnej strany, ktorej občanom bola táto osoba v čase, keď podľa posledných správ bola ešte nažive.

(2) Orgány jednej zmluvnej strany môžu vyhlásiť za nezvestného, za mŕtveho, ako aj určiť deň smrti občana druhej zmluvnej strany na návrh osôb, ktoré žijú na území tejto zmluvnej strany, ak preukážu právny záujem v súlade s právnym poriadkom tejto zmluvnej strany.

(3) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku orgány zmluvnej strany sa budú spravovať právnym poriadkom svojho štátu.

(4) Rozhodnutia vynesené podľa odseku 2 tohto článku majú právne následky iba na území tej zmluvnej strany, ktorej orgány ich vyniesli.

KAPITOLA 2

RODINNÉ VECI

Článok 18

Manželstvo

(1) Podmienky uzavretia manželstva sa u oboch budúcich manželov spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej sú občanmi. Okolnosti bezvýnimočne vylučujúce uzavretie manželstva sa môžu posudzovať aj podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa manželstvo uzaviera.

(2) Forma uzavretia manželstva sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, na území ktorej sa manželstvo uzaviera.

(3) Forma uzavretia manželstva pred predstaviteľom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ktorý je na to splnomocnený jedným zo zmluvných štátov, sa spravuje právnym poriadkom tohto štátu.

(4) Na platnosť sobáša medzi občanmi zmluvných strán sa vždy vyžaduje zachovanie občianskej formy.

Článok 19

Osobné a majetkové vzťahy manželov

(1) Ak sú obaja manželia občanmi jednej zmluvnej strany a majú pobyt na území druhej zmluvnej strany, ich osobné a majetkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej sú občanmi.

(2) Ak jeden z manželov má pobyt na území jednej zmluvnej strany a druhý na území druhej zmluvnej strany a obaja manželia sú občanmi tej istej zmluvnej strany, spravujú sa ich osobné a majetkové vzťahy právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej sú občanmi.

(3) Ak jeden z manželov je občanom jednej zmluvnej strany a druhý občanom druhej zmluvnej strany, spravujú sa ich osobné a majetkové vzťahy právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej majú alebo mali svoje posledné spoločné bydlisko.

(4) Príslušné orgány zmluvnej strany, ktorej občanmi sú obaja manželia, sú príslušné na rozhodovanie o ich osobných a majetkových vzťahoch. V prípade, keď v čase začatia konania majú manželia svoje bydlisko na území druhej zmluvnej strany, sú príslušné aj orgány tejto zmluvnej strany.

(5) Ak jeden z manželov je občanom jednej zmluvnej strany a druhý občanom druhej zmluvnej strany, potom príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej majú alebo mali spoločné bydlisko, sú príslušné na rozhodovanie o osobných a majetkových vzťahoch týchto manželov.

Článok 20

Rozvod

(1) Rozvod sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanmi sú obaja manželia v čase podania návrhu na začatie konania.

(2) Ak jeden z manželov je občanom jednej zmluvnej strany a druhý občanom druhej zmluvnej strany, rozhoduje príslušný orgán, pred ktorým prebieha rozvodové konanie, podľa právneho poriadku svojho štátu.

(3) Na konanie o rozvode podľa odseku 1 tohto článku je príslušný orgán tej zmluvnej strany, ktorej občanmi sú obaja manželia v čase podania návrhu. Ak v čase podania návrhu na rozvod majú obaja manželia bydlisko na území druhej zmluvnej strany, je príslušný aj orgán tejto zmluvnej strany.

(4) V prípade uvedenom v odseku 2 tohto článku je príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej majú alebo mali obaja manželia posledné spoločné bydlisko. Ak jeden z manželov má bydlisko na území jednej zmluvnej strany a druhý na území druhej zmluvnej strany, sú orgány oboch zmluvných strán príslušné.

Článok 21

Neplatnosť manželstva

(1) Určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, a vyhlásenie manželstva za neplatné sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorý sa v súlade s článkom 18 tejto Zmluvy použil pri uzavretí manželstva.

(2) Príslušnosť orgánu sa spravuje ustanovením článku 20 tejto Zmluvy.

Článok 22

Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi

(1) Uznanie, popretie alebo zistenie otcovstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom bolo dieťa v čase narodenia.

(2) Pokiaľ ide o formu uznania otcovstva, postačí, ak sa vyhovie právnemu poriadku zmluvnej strany, na území ktorej dochádza k uznaniu otcovstva.

(3) Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je dieťa občanom.

(4) Tak príslušný orgán zmluvnej strany, ktorej je dieťa občanom, ako aj príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej má trvalé bydlisko alebo miesto pobytu, je príslušný na rozhodovanie o vzťahoch uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku.

Vyživovacia povinnosť

Článok 23

(1) Vyživovacia povinnosť medzi rodičmi a deťmi sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je osoba majúca nárok na výživné.

(2) Na konanie o veciach uvedených v odseku 1 tohto článku je príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej má oprávnená osoba bydlisko.

Článok 24

Zmluvné strany podniknú všetky kroky potrebné na splnenie vyživovacej povinnosti aj na výkon rozsudku alebo iného rozhodnutia príslušného orgánu týkajúceho sa výživného. Zmluvné strany urobia opatrenie, aby sa prevody výživného pre maloleté deti vybavovali prednostne a bez obmedzenia.

Článok 25

Ak sa na príslušnom orgáne jednej zmluvnej strany uplatňuje nárok na výživné proti povinnému, ktorý sa zdržiava na území druhej zmluvnej strany, poskytne príslušný orgán tejto zmluvnej strany na žiadosť pomoc pri zistení zdroja a výšky príjmov povinného.

Osvojenie

Článok 26

(1) Osvojenie sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, ktorej je osvojiteľ občanom v čase začatia konania. V prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 tejto Zmluvy, keď sú manželia občanmi rôznych zmluvných strán, musia sa dodržať podmienky ustanovené právnymi poriadkami oboch zmluvných strán.

(2) Súhlas osvojovaného dieťaťa alebo ďalších osôb a orgánov sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je dieťa občanom.

Článok 27

(1) Na konanie o osvojení je príslušný orgán tej zmluvnej strany, ktorej je osvojiteľ občanom v čase začatia konania.

(2) Ak sú osvojiteľmi manželia, z ktorých jeden je občanom jednej zmluvnej strany a druhý občanom druhej zmluvnej strany, je na konanie o osvojení príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej majú alebo mali svoje posledné spoločné bydlisko.

Opatrovníctvo

Článok 28

(1) Vznik a zánik opatrovníctva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je opatrovanec občanom.

(2) Právne vzťahy medzi opatrovníkom a opatrovancom sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej orgán ustanovil opatrovníka.

(3) Prijatie opatrovníctva a povinnosť konať ako opatrovník sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je opatrovník občanom.

(4) Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, rozhoduje o vzniku a zániku opatrovníctva orgán zmluvnej strany, ktorej je opatrovanec občanom.

(5) Rozhodnutia o vzniku a zániku opatrovníctva, ktoré sa týkajú vlastných občanov, vydané orgánmi jednej zmluvnej strany majú účinnosť aj na území druhej zmluvnej strany.

Článok 29

(1) Ak treba ustanoviť opatrovníka na ochranu záujmov občana jednej zmluvnej strany, ktorý má bydlisko, pobyt alebo majetok na území druhej zmluvnej strany, príslušný orgán tejto zmluvnej strany o tom neodkladne informuje diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad druhej zmluvnej strany.

(2) V naliehavých prípadoch prijme príslušný orgán potrebné predbežné opatrenia podľa právneho poriadku svojho štátu a bezodkladne o tom informuje diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad v súlade s odsekom 1 tohto článku. Uvedené opatrenia zostanú v platnosti, kým orgán druhej zmluvnej strany neprijme iné opatrenia a orgán, ktorý predbežné opatrenia prijal, nie je o tom upovedomený.

Článok 30

(1) Orgán príslušný podľa článku 28 ods. 4 môže opatrovníctvo previesť na príslušný orgán druhej zmluvnej strany, ak opatrovanec má svoje bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany. Prenesenie opatrovníctva sa stane účinným, len čo opatrovníctvo prevzal orgán druhej zmluvnej strany. Tento orgán bezodkladne upovedomí o prevzatí opatrovníctva dožadujúci orgán.

(2) Príslušný orgán zmluvnej strany, ktorý podľa odseku 1 tohto článku opatrovníctvo prevzal, sa spravuje právnym poriadkom svojho štátu. Tento orgán nie je oprávnený rozhodovať o osobnom stave opatrovanca.

Článok 31

Dôsledky začatia konania

Začatie konania o osobných a majetkových vzťahoch manželov, o rozvode manželstva, ako aj o právnych vzťahoch medzi rodičmi a deťmi pred príslušným orgánom jednej zmluvnej strany bráni tomu, aby o tej istej veci bolo začaté konanie pred príslušným orgánom druhej zmluvnej strany. Príslušný orgán, pred ktorým bol rovnaký nárok uplatnený neskoršie, vysloví z úradnej moci svoju nepríslušnosť.

KAPITOLA 3

Článok 32

Forma právnych úkonov a vecné práva

(1) Forma právnych úkonov sa spravuje právnym poriadkom platným pre samotný právny úkon. Stačí však, ak sa urobí zadosť právnemu poriadku platnému v mieste, kde k právnemu úkonu dochádza.

(2) Forma právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľností, ako aj vecné práva k nim sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej nehnuteľnosť leží. Na rozhodovanie je príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

Článok 33

Zodpovednosť za škodu

Záväzky z protiprávnych konaní alebo opomenutí, z ktorých vzniká povinnosť nahradiť škodu, sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, kde k takému konaniu alebo opomenutiu došlo. Na konanie o týchto veciach je príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

KAPITOLA 4

DEDIČSKÉ VECI

Článok 34

Zásada rovnosti

(1) Dedením zo zákona alebo zo závetu môžu občania jednej zmluvnej strany nadobudnúť majetok a práva na území druhej zmluvnej strany za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako jej vlastní občania.

(2) Občania jednej zmluvnej strany môžu v závete nakladať so svojím majetkom nachádzajúcim sa na území druhej zmluvnej strany.

Článok 35

Dedičské právne pomery sa spravujú právnym poriadkom tej zmluvnej strany, ktorej občanom bol poručiteľ v čase svojej smrti.

Článok 36

Závet

(1) Spôsobilosť zriadiť alebo zrušiť závet, ako aj konanie o námietkach proti závetu na základe vád vôle poručiteľa alebo jeho prejavu alebo na základe iných nedostatkov závetu, sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je poručiteľ občanom v čase zriadenia alebo zrušenia závetu.

(2) Forma zriadenia alebo zrušenia závetu sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je poručiteľ občanom v čase zriadenia alebo zrušenia závetu. Závet je platný, ak boli dodržané ustanovenia právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej k týmto úkonom došlo.

Článok 37

Odúmrť

Ak podľa právneho poriadku zmluvnej strany, ktorým sa spravujú dedičské právne pomery, niet dedičov, pripadne hnuteľné dedičstvo tej zmluvnej strane, ktorej bol poručiteľ občanom v čase smrti, nehnuteľné dedičstvo zmluvnej strane, na území ktorej nehnuteľnosť leží.

Článok 38

Príslušnosť v dedičských veciach

(1) S výnimkou prípadu uvedeného v odseku 2 tohto článku je na konanie o hnuteľnom dedičstve príslušný orgán tej zmluvnej strany, ktorej bol poručiteľ občanom v čase svojej smrti.

(2) Ak celé hnuteľné dedičstvo, ktoré zanechal občan jednej zmluvnej strany, je na území druhej zmluvnej strany, prejedná ho na návrh dediča orgán tejto zmluvnej strany, ak s tým súhlasia všetci známi dedičia.

(3) Na prejednanie nehnuteľného dedičstva je vždy príslušný orgán tej zmluvnej strany, na území ktorej nehnuteľnosť leží.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 tohto článku platia aj pre prejednanie dedičských sporov.

(5) Posúdenie, či ide o hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej je majetok.

Článok 39

Zabezpečenie dedičstva

(1) Orgán zmluvnej strany, na území ktorej je dedičstvo po občanovi druhej zmluvnej strany, urobí podľa právneho poriadku svojho štátu opatrenia potrebné na zabezpečenie dedičstva a na jeho správu. To platí aj v prípadoch, keď dedičstvo môže nadobudnúť občan druhej zmluvnej strany.

(2) O opatreniach, ktoré boli urobené podľa odseku 1 tohto článku, príslušné orgány bezodkladne upovedomia diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad druhej zmluvnej strany, ktoré môžu pri výkone opatrení na zabezpečenie dedičstva priamo alebo prostredníctvom splnomocnenca spolupôsobiť. Na návrh diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu môžu sa urobené opatrenia odložiť, zmeniť alebo zrušiť.

(3) Na návrh orgánu príslušného na prejednanie dedičstva sa musia opatrenia urobené podľa odseku 1 zrušiť.

Článok 40

Vyhlásenie závetu

Na otvorenie a vyhlásenie závetu a na zistenie jeho stavu a obsahu, ako aj na konanie o jeho platnosti je príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa závet nachádza. Ak poručiteľ bol v čase svojej smrti občanom druhej zmluvnej strany, zašle sa príslušnému orgánu tejto zmluvnej strany overený odpis závetu a listina, v ktorej bude uvedený stav a obsah tohto závetu. Na žiadosť sa zašle originál závetu.

Článok 41

Vydanie dedičstva

(1) Ak hnuteľné dedičstvo je na území jednej zmluvnej strany, odovzdá sa toto dedičstvo na prejednanie príslušnému orgánu alebo diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu tej zmluvnej strany, ktorej bol poručiteľ občanom v čase svojej smrti, za podmienky, že sa dodržia ustanovenia odseku 4 písm. b) tohto článku.

(2) Poplatky z nehnuteľného dedičstva vyberie zmluvná strana, na území ktorej nehnuteľnosť leží. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, poplatok z hnuteľného dedičstva vyberie zmluvná strana, ktorej občanom bol poručiteľ v čase smrti.

(3) Ak podľa výsledkov prejednania dedičstva nadobúdajú toto dedičstvo dedičia, ktorí majú bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany, a dedičstvo nemožno odovzdať uvedeným dedičom alebo ich splnomocnencom, odovzdá sa diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu tejto zmluvnej strany.

(4) Dedičstvo sa vydá za podmienok, že:

a) sú zaplatené všetky dane a poplatky spojené s dedičstvom alebo ich zaplatenie je zabezpečené,

b) príslušný orgán vydal povolenie potrebné na vývoz predmetov tvoriacich dedičstvo alebo na prevod peňažných súm,

c) boli zaplatené alebo zabezpečené všetky pohľadávky veriteľov poručiteľa prihlásené v lehote ustanovenej právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej je dedičstvo.

KAPITOLA 5

TROVY KONANIA

Článok 42

Oslobodenie od žalobnej zábezpeky

(1) Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred orgánmi druhej zmluvnej strany, nemožno bez ohľadu na ich bydlisko alebo pobyt uložiť zloženie žalobnej zábezpeky za trovy konania.

(2) Orgán jednej zmluvnej strany môže požadovať od občanov druhej zmluvnej strany zloženie preddavku na trovy súvisiace s vykonaním dôkazov za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako od vlastných občanov.

Oslobodenie od poplatkov a trov konania

Článok 43

Občania jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany nárok na oslobodenie od súdnych a notárskych poplatkov a na bezplatné právne zastúpenie za rovnakých podmienok ako jej vlastní občania.

Článok 44

(1) Žiadosť o oslobodenie podľa článku 43 tejto Zmluvy môže žiadateľ podať aj na príslušnom orgáne zmluvnej strany, ktorej je občanom. S touto žiadosťou možno spojiť návrh na začatie konania vo veci, pre ktorú sa má oslobodenie povoliť.

(2) Žiadosť podaná podľa odseku 1 a prípadne aj návrh na začatie konania sa zašlú príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom ustanoveným v článku 3 tejto Zmluvy.

Článok 45

(1) K žiadosti o oslobodenie podľa článku 43 tejto Zmluvy treba pripojiť potvrdenie o osobných, rodinných a majetkových pomeroch žiadateľa, ktoré vydá príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ bydlisko alebo pobyt.

(2) Ak žiadateľ nemá bydlisko alebo pobyt na území žiadnej zo zmluvných strán, môže potvrdenie vydať diplomatická misia alebo konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej je občanom.

(3) Orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o oslobodenie, môže žiadať od orgánu, ktorý potvrdenie vydal, doplnenie údajov alebo potrebné objasnenia.

KAPITOLA 6

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ

Článok 46

Zmluvné strany za podmienok ustanovených v tejto Zmluve uznávajú a vykonávajú na svojom území tieto rozhodnutia príslušných orgánov druhej zmluvnej strany:

a) rozhodnutia o nárokoch majetkovej povahy v občianskych a rodinných veciach, ako aj súdom schválené pokonávky v týchto veciach,

b) rozhodnutia o náhrade škody priznanej v trestnom konaní.

Článok 47

(1) Rozhodnutia uvedené v článku 46 tejto Zmluvy budú uznané a vykonané za podmienok, že

a) rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo vydané;

b) orgán, ktorý rozhodnutie vydal, bol príslušný podľa ustanovení tejto Zmluvy alebo podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa o uznanie alebo výkon žiada;

c) o tej istej veci medzi tými istými účastníkmi nevydal už predtým právoplatné rozhodnutie orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie vykonať, alebo nebolo na území tejto zmluvnej strany uznané právoplatné rozhodnutie orgánu tretieho štátu;

d) rozhodnutie bolo vydané na základe právneho poriadku určeného touto Zmluvou;

e) účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané, nebol zbavený možnosti zúčastniť sa na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti možnosti mať zástupcu; predvolanie alebo návrh na začatie konania mu boli doručené do vlastných rúk;

f) zmluvná strana, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, sa domnieva, že uznanie alebo výkon nenaruší jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť alebo nebude v rozpore so základnými zásadami jej právneho poriadku.

(2) Predbežne vykonateľné rozhodnutia a predbežné opatrenia o vyživovacej povinnosti možno na území dožiadanej zmluvnej strany vykonať, aj keď podliehajú riadnym opravným prostriedkom.

Článok 48

(1) Rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi jednej zmluvnej strany týkajúce sa osobného stavu občanov druhej zmluvnej strany budú na jej území uznané za podmienok ustanovených v článku 47 tejto Zmluvy.

(2) O uznanie rozhodnutí uvedených v odseku 1 môže žiadať každý, kto má na tom právny záujem.

Článok 49

Právoplatné rozhodnutia príslušných orgánov jednej zmluvnej strany týkajúce sa osobného stavu jej vlastných občanov sú platné na území druhej zmluvnej strany bez preskúmania.

Článok 50

Na uznanie a nariadenie výkonu rozhodnutia je príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 51

(1) Návrh na uznanie rozhodnutia alebo na nariadenie výkonu rozhodnutia sa môže podať priamo na príslušnom orgáne zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, alebo na orgáne, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. V tomto prípade sa návrh postúpi príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom ustanoveným v článku 3 tejto Zmluvy.

(2) K návrhu sa musí pripojiť:

a) overený odpis rozhodnutia opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, pokiaľ právoplatnosť alebo vykonateľnosť nevyplýva z rozhodnutia samého,

b) overený doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané, bol na konanie riadne a včas predvolaný,

c) overený preklad príloh uvedených pod písmenami a) a b) do jazyka zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 52

(1) Orgán rozhodujúci o uznaní a výkone rozhodnutia sa obmedzí na zistenie, či sa dodržali podmienky uvedené v článkoch 47 a 51 tejto Zmluvy. Ak zistí, že tieto podmienky boli splnené, rozhodnutie uzná alebo nariadi jeho výkon.

(2) Ak táto Zmluva neustanovuje iný postup, postupuje príslušný orgán, ktorý rozhoduje o uznaní a výkone rozhodnutia, podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 53

(1) Ak účastník oslobodený podľa článku 42 tejto Zmluvy od povinnosti zložiť zábezpeku bol odsúdený právoplatným rozhodnutím na náhradu trov konania, nariadi príslušný orgán zmluvnej strany na návrh oprávneného bezplatne výkon tohto rozhodnutia.

(2) Ustanovenia článku 51 tejto Zmluvy platia obdobne aj v prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku.

(3) Orgán, ktorý je príslušný nariadiť výkon rozhodnutia podľa odseku 1, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o trovách konania je právoplatné a vykonateľné.

Článok 54

Orgán zmluvnej strany, na území ktorej preddavkoval trovy konania štát, požiada príslušný orgán druhej zmluvnej strany, aby tieto trovy vymohol. Vybranú sumu odovzdá diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu druhej zmluvnej strany.

Článok 55

Ustanoveniami tejto Zmluvy o výkone rozhodnutí nie sú dotknuté právne predpisy zmluvných strán týkajúce sa prevodu peňazí alebo vývozu vecí získaných výkonom rozhodnutí.

KAPITOLA 7

ZASIELANIE DOKLADOV O OSOBNOM STAVE

Článok 56

(1) Zmluvné strany si navzájom zasielajú výpisy z matrík týkajúce sa občanov druhej zmluvnej strany. Výpisy sa zasielajú bezplatne prostredníctvom diplomatických misií alebo konzulárnych úradov.

(2) Zmluvné strany si navzájom zasielajú na žiadosť a bezplatne pre úradnú potrebu príslušných orgánov výpisy z matrík spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku.

(3) Občania jednej zmluvnej strany môžu zasielať svoje žiadosti o zaslanie výpisov z matrík alebo ďalších dokladov o osobnom stave priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. Požadované doklady sa žiadateľovi zašlú prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu zmluvnej strany, ktorej orgán doklad vyhotovil. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie pri odovzdaní ustanovené poplatky.

Článok 57

(1) Ak príslušný orgán jednej zmluvnej strany vykoná záznam dopĺňajúcich údajov alebo opravu v matrike týkajúcu sa osobného stavu občana druhej zmluvnej strany, zašle tejto zmluvnej strane výpis z matriky s doplnenými údajmi alebo opravami.

(2) Zmluvné strany si budú navzájom zasielať odpisy právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa osobného stavu občanov druhej zmluvnej strany.

(3) Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa budú zasielať bezplatne spôsobom uvedeným v článku 56 ods. 1 tejto Zmluvy.

ČASŤ III

TRESTNÉ VECI

KAPITOLA 1

Článok 58

Poskytovanie právnej pomoci

Pokiaľ nie je v tejto časti ustanovené inak, poskytovanie právnej pomoci v trestných veciach sa spravuje ustanoveniami časti I tejto Zmluvy.

Článok 59

Prevzatie trestného stíhania

(1) Jedna zmluvná strana bude podľa svojho právneho poriadku na žiadosť druhej zmluvnej strany stíhať svojich vlastných občanov pre činy spáchané na území druhej zmluvnej strany, za ktoré ukladajú tresty súdy.

(2) Záväzok prevziať trestné stíhanie zahŕňa aj také porušenia právneho poriadku, za ktoré podľa právneho poriadku dožadujúcej strany ukladajú tresty súdy, kým podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany sú iba porušeniami právneho poriadku, za ktoré podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany ukladajú opatrenia iné orgány než súdy.

(3) Nároky poškodených osôb na náhradu škody uplatnené v prevzatom konaní sa stanú súčasťou konania. Príslušné orgány zmluvnej strany, ktorá prevzala trestné stíhanie, budú v súlade so svojím právnym poriadkom pôsobiť, aby o návrhoch na náhradu škody sa rozhodlo v trestnom konaní.

Článok 60

Obsah žiadosti o prevzatí trestného stíhania

(1) Žiadosť o prevzatie trestného stíhania alebo jej prílohy musia obsahovať:

a) osobné údaje včítane štátneho občianstva,

b) opis skutkového stavu,

c) dôkazné prostriedky,

d) overený odpis spisov, pokiaľ je to potrebné, inak výsledok vyšetrovania,

e) odpis znenia ustanovení, ktoré sa majú použiť na čin v súlade s právnym poriadkom platným v mieste spáchania činu,

f) návrh na náhradu škody.

(2) Na žiadosť dožiadanej zmluvnej strany poskytne dožadujúca zmluvná strana dopĺňajúce dôkazy.

(3) Ak pri predložení žiadosti o prevzatie konania je obvinený vo väzbe alebo predbežne zadržaný, zariadi sa jeho prevezenie na územie dožiadanej zmluvnej strany.

(4) Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane konečné rozhodnutie. Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany sa jej zašle jedno vyhotovenie tohto rozhodnutia.

KAPITOLA 2

VYDÁVANIE

Článok 61

Povinnosť vydania

Zmluvné strany si navzájom na žiadosť vydajú za podmienok ustanovených v tejto Zmluve osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území, na vykonanie trestného konania alebo na výkon trestu.

Článok 62

Podmienky vydania

(1) Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre trestné činy, za ktoré podľa právneho poriadku oboch zmluvných strán sa môže uložiť trest odňatia slobody najmenej na jeden rok.

(2) Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy trestné podľa právneho poriadku oboch zmluvných strán, za ktoré sa uložil odsúdenej osobe trest odňatia slobody najmenej na jeden rok.

Článok 63

Odmietnutie vydania

(1) K vydaniu nedôjde, ak:

a) vyžadovaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany v čase doručenia žiadosti o vydanie,

b) trestný čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany,

c) podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany sa nemôže začať trestné konanie alebo rozsudok sa nemôže vykonať z dôvodu premlčania alebo z iných zákonných dôvodov,

d) vydanie nie je prípustné podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán,

e) proti vyžadovanej osobe bol na území dožiadanej zmluvnej strany vynesený právoplatný rozsudok pre ten istý trestný čin alebo konanie bolo právoplatným rozhodnutím zastavené.

(2) V prípade, že k vydaniu nedôjde, dožiadaná zmluvná strana to oznámi dožadujúcej zmluvnej strane a oznámi dôvody, pre ktoré k vydaniu nedošlo.

Článok 64

Žiadosť o vydanie

(1) K žiadosti o vydanie na vykonanie trestného konania sa priloží zatýkací rozkaz spolu s opísaním činu, údaje o dôkazoch, ktoré zdôvodňujú podozrenie z trestnej činnosti, text ustanovení právneho poriadku, ktoré sa majú použiť na čin a na ktorých sa zakladá žiadosť o vydanie. Ak bola činom spôsobená škoda, oznámia sa údaje o jej rozsahu a výške.

(2) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa priloží jedno vyhotovenie právoplatného rozsudku, ako aj znenie ustanovení právneho poriadku, ktoré boli použité. V prípade, že odsúdený si už odpykal časť trestu, treba oznámiť aj údaje o jej dĺžke.

(3) Pokiaľ je to možné, pripojí sa k žiadosti o vydanie opis, údaje o pomeroch a fotografia vyžadovanej osoby, ako aj údaje o jej štátnom občianstve a o mieste pobytu, pokiaľ tieto údaje nevyplývajú zo zatýkacieho rozkazu alebo z rozsudku.

Článok 65

Doplnenie údajov k žiadosti o vydanie

Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky nevyhnutné údaje, môže dožiadaná strana žiadať ich doplnenie a určiť na to lehotu dvoch mesiacov. Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany môže sa táto lehota predĺžiť.

Článok 66

Zatknutie za účelom vydania

Po tom, čo dostane žiadosť o vydanie, dožiadaná zmluvná strana bezodkladne urobí opatrenia na zatknutie vyžadovanej osoby. Tieto opatrenia nie sú potrebné, ak je zrejmé, že k vydaniu podľa tejto Zmluvy nemôže dôjsť.

Článok 67

Predbežné zatknutie

(1) Na žiadosť možno zatknúť osobu skôr, než príde žiadosť o vydanie, ak príslušný orgán dožadujúcej zmluvnej strany zašle zatýkací rozkaz alebo právoplatný rozsudok a zároveň oznámi žiadosť o vydanie. Žiadosť sa môže podať poštou, ďalekopisom, rádiom, telefónom alebo iným podobným spôsobom.

(2) Príslušné orgány jednej zmluvnej strany môžu aj bez žiadosti podľa odseku 1 tohto článku zatknúť osobu zdržiavajúcu sa na ich území, ak táto osoba spáchala na území druhej zmluvnej strany trestný čin, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy možné.

(3) O zatknutí podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa musí druhá zmluvná strana bezodkladne upovedomiť.

Článok 68

Prepustenie zatknutej osoby

(1) Dožiadaná zmluvná strana môže zatknutú osobu prepustiť na slobodu, ak v lehote ustanovenej v článku 65 tejto Zmluvy neboli zaslané dopĺňajúce údaje.

(2) Osoba zatknutá podľa článku 67 tejto Zmluvy môže byť prepustená na slobodu, ak žiadosť o vydanie nedôjde do dvoch mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana bola o predbežnom zatknutí upovedomená.

Článok 69

Odklad vydania

Ak osoba, o vydanie ktorej sa žiada, je trestne stíhaná alebo ak bola odsúdená za iný trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany, môže sa vydanie odložiť do skončenia trestného stíhania alebo do skončenia výkonu trestu.

Článok 70

Dočasné vydanie

(1) Na odôvodnenú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany môže sa osoba, o vydanie ktorej sa žiada, dočasne vydať na vykonanie určitých procesných úkonov, ak by odklad vydania mohol mať za následok premlčanie trestného stíhania alebo by mohol podstatne sťažiť vyšetrovanie činu, ktorý spáchala osoba, o vydanie ktorej sa žiada.

(2) Dočasne vydaná osoba musí byť po vykonaní úkonov, pre ktoré bola vydaná, vrátená bezodkladne, najneskoršie do troch mesiacov odo dňa dočasného vydania.

Článok 71

Žiadosti viacerých štátov o vydanie

Ak o vydanie tej istej osoby žiadajú viaceré štáty, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Pritom prihliadne na štátne občianstvo vyžadovanej osoby, ako aj na miesto spáchania a závažnosť činu.

Článok 72

Medze stíhateľnosti

(1) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nemôže byť vydaná osoba trestne stíhaná ani nesmie byť na nej vykonaný trest za iné činy, ktorých sa dopustila prv a ktoré nie sú uvedené v žiadosti o vydanie, ani nemôže byť vydaná tretiemu štátu.

(2) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak:

a) vydaná osoba, ktorá nie je občanom dožadujúcej zmluvnej strany, neopustila územie tejto zmluvnej strany do jedného mesiaca po skončení trestného konania alebo po skončení výkonu trestu, hoci mala možnosť tak urobiť. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, po ktorý vydaná osoba nemohla opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany nezávisle od svojej vôle;

b) vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znova sa na toto územie dobrovoľne vrátila.

Článok 73

Oznámenie výsledkov trestného konania

Zmluvné strany si navzájom oznamujú výsledky trestného konania proti vydaným osobám. Ak proti týmto osobám bol vydaný právoplatný rozsudok, zašle sa jeho odpis.

Článok 74

Vydanie

Dožiadaná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane miesto a deň vydania vyžiadanej osoby. Ak dožadujúca zmluvná strana neprevezme vydanú osobu do pätnástich dní od určeného dňa, môže byť táto osoba prepustená na slobodu. Dohodou zmluvných strán sa môže táto lehota predĺžiť, najviac však o ďalších pätnásť dní.

Článok 75

Opätovné vydanie

Ak sa vydaná osoba akýmkoľvek spôsobom vyhne trestnému konaniu alebo výkonu trestu, pre ktorý bola vydaná, a ak sa vráti alebo zdržiava na území dožiadanej zmluvnej strany, bude táto osoba na novú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany vydaná bez toho, že by bolo treba predložiť písomnosti uvedené v článku 64 tejto Zmluvy.

Článok 76

Tranzit

(1) Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie tranzit osoby, ktorú tretí štát vydal druhej zmluvnej strane. Dožiadaná zmluvná strana nemusí tranzit povoliť, ak vydanie je podľa ustanovení tejto Zmluvy neprípustné.

(2) Žiadosť o tranzit sa podáva a prerokúva rovnakým spôsobom ako žiadosť o vydanie.

(3) Orgány dožiadanej zmluvnej strany uskutočnia tranzit spôsobom, ktorý pokladajú za najvhodnejší.

Článok 77

Náklady vydania a tranzitu

(1) Náklady vydania uhrádza tá zmluvná strana, na území ktorej vznikli, s výnimkou nákladov za tranzit, ktoré uhrádza dožadujúca zmluvná strana.

(2) Náklady tranzitu uhrádza dožadujúca zmluvná strana.

Článok 78

Vydanie vecí

(1) Dožadujúcej zmluvnej strane budú vydané veci, ktoré boli použité na spáchanie činu, pre ktorý je vydanie podľa ustanovení článku 62 tejto Zmluvy možné, ako aj veci, ktoré páchateľ získal spáchaním takého činu, prípadne ich protihodnota, a každá iná vec páchateľa, ktorá sa môže použiť ako dôkaz v trestnom konaní; tieto veci budú vydané aj v prípade, že k vydaniu páchateľa nedôjde pre jeho smrť alebo z iného dôvodu.

(2) Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne zadržať veci, ktorých vydanie sa žiada, ak tieto veci potrebuje v inom trestnom konaní.

(3) Práva tretích osôb na vydané veci zostávajú nedotknuté. Po skončení trestného konania dožadujúca zmluvná strana vráti veci dožiadanej zmluvnej strane, aby boli odovzdané oprávneným osobám. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom dožiadanej zmluvnej strany možno veci odovzdať oprávneným osobám priamo.

Článok 79

Oznamovanie odsúdenia

(1) Zmluvné strany sa navzájom každoročne informujú o právoplatných rozsudkoch vynesených v trestných veciach nad občanmi druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné orgány jednej zmluvnej strany poskytnú orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť bezplatne výpisy z registra trestov.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 80

Táto Zmluva bude ratifikovaná. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Havane.

Článok 81

Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti päť rokov.

Jej platnosť sa predlžuje vždy na päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie do šiestich mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Prahe 18. apríla 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Zmluvu podpísali a opatrili ju príslušnými pečaťami.

Za Československú socialistickú republiku:

JUDr. Jan Němec v. r.

Za Kubánsku republiku:

Ing. Pedro W. Luis Torres v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.