Vyhláška č. 8/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o odberných poukazoch PZO Tuzex

Čiastka 2/1981
Platnosť od 30.01.1981 do30.06.1992
Účinnosť od 01.02.1981 do30.06.1992
Zrušený 228/1992 Zb.

8

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií

z 8. januára 1981

o odberných poukazoch PZO Tuzex

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou československou, Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 11 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje právnu povahu odberných poukazov Tuzexu, podniku zahraničného obchodu, Praha (ďalej len „odberné poukazy“).

(2) Odberný poukaz je listinou, s ktorou je spojené právo jej držiteľa uhradiť ňou v tuzemsku vo výške nominálnej hodnoty vyjadrenej na tejto listine v Kčs kúpnu cenu tovaru predávaného alebo služby poskytované Tuzexom, podnikom zahraničného obchodu, Praha (ďalej len „Tuzex“) za devízové prostriedky; ak má odberný poukaz výnimočne slúžiť iba na úhradu kúpnej ceny určitého druhu tovaru alebo určitého druhu služieb alebo slúžiť na použitie v určitom mieste, musí sa na ňom toto obmedzenie vyznačiť.

§ 2

(1) Odberné poukazy vydáva Tuzex a v jeho mene československé devízové banky a iné osoby ním splnomocnené za devízové prostriedky, ktoré Štátna banka československá nakupuje v súlade s devízovými predpismi1) podľa platného kurzovného lístku, prípadne aj za iné devízové prostriedky podľa podmienok ustanovených Štátnou bankou československou.

(2) Pre prepočet devízových prostriedkov na nominálne hodnoty vyjadrené na odberných poukazoch je rozhodný deň, keď sa v tuzemsku odovzdávajú devízové prostriedky Tuzexu, prípadne československej devízovej banke alebo inej ním splnomocnenej osobe. Pri úhrade devízových prostriedkov zo zahraničia sa za taký deň považuje deň, v ktorom platba dôjde československej devízovej banke; ak sa však v zahraničí podľa splnomocnenia Tuzexu vydajú pri odovzdaní devízových prostriedkov odberné poukazy, je pre prepočet rozhodný deň ich vydania.

§ 3

Osoba, ktorá má nárok na vydanie odberných poukazov podľa tejto vyhlášky, môže požiadať, aby ich celková nominálna hodnota určená podľa § 2 ods. 2 bola vedená na účte v československej devízovej banke za účelom neskoršieho vydania odberných poukazov alebo uskutočnenia priamej úhrady kúpnej ceny tovaru predávaného alebo služieb poskytovaných Tuzexom za devízové prostriedky. Československá devízová banka môže určiť minimálnu sumu vyžadovanú na zriadenie tohto účtu.

§ 4

(1) Odberný poukaz platí jeden rok, pokiaľ na ňom nie je uvedená dlhšia doba platnosti. Doba platnosti začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorý je na odbernom poukaze uvedený ako mesiac jeho vydania.

(2) Tuzex je povinný prijať na úhradu kúpnej ceny podľa § 1 ods. 2 odberné poukazy v dobe ich platnosti. Tuzex môže odberný poukaz na účel uvedený v § 1 prijať aj po uplynutí doby jeho platnosti.

(3) Ak držiteľ použije na úhradu podľa § 1 odberný poukaz vyššej hodnoty, než je kúpna cena tovaru alebo služieb, Tuzex je povinný vydať mu vo výške tohto rozdielu odberný poukaz, prípadne poukazy s dobou platnosti nie kratšou, ako bola doba platnosti použitého odberného poukazu.

(4) Tuzex môže predĺžiť dobu platnosti vydaného odberného poukazu, a to aj po skončení doby jeho platnosti vyznačením nového začiatku lehoty jeho platnosti.

§ 5

Držiteľ odberného poukazu, ktorý ho nepoužil na úhradu podľa § 1 ods. 2, je po zániku jeho platnosti oprávnený od osôb uvedených v § 2 ods. 1 požadovať v československej mene sumu uvedenú na odbernom poukaze zvýšenú o príplatok poskytovaný pri smene voľne zameniteľných mien za československú menu v oblasti neobchodných platieb podľa kurzového lístku Štátnej banky československej platného v deň uplatnenia tohto nároku; pred zánikom platnosti odberného poukazu môže držiteľ požadovať za odberný poukaz československú alebo inú menu len za podmienok ustanovených Štátnou bankou československou.


§ 6

(1) Touto vyhláškou sa spravujú aj odberné poukazy vydané pred jej účinnosťou.

(2) V smerniciach Ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1960 Vest. MZO o nákupe tovaru československými občanmi pracujúcimi v zahraničí a krátkodobými cestovateľmi do zahraničia v podniku Tuzex (oznámenie v čiastke č. 31/1966 Zb.) sa v článku 1

1. zrušuje ustanovenie odseku 2,

2. vypúšťajú v odseku 9

a) v prvej vete slová „s výnimkou osobných áut“,

b) posledná veta.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1981.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister zahraničného obchodu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve a predpisy vydané na jeho vykonanie.