Vyhláška č. 75/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"

Čiastka 18/1981
Platnosť od 04.08.1981
Účinnosť od 11.12.1980

75

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. mája 1981

o Dohode o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"


Dňa 11. decembra 1980 bola v Moskve podpísaná Dohoda o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant“ medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík. Dohoda nadobudla na základe svojho článku 9 platnosť dňom podpisu.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"

Zmluvné strany,

spravujúc sa prianím ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania mnohostrannej spolupráce v oblasti transplantácie obličiek na základe najnovších poznatkov lekárskej vedy,

opierajúc sa o výsledky dosiahnuté pri riešení otázok transplantácie orgánov, tkanív a transplantačnej imunológie v rámci spolupráce medzi štátmi zmluvných strán,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

1. Zmluvné strany s cieľom zorganizovať mnohostrannú spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek zriaďujú touto Dohodou medzinárodnú sústavu na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek, ďalej nazývanú „Intertransplant“.

2. Na uskutočňovanie spolupráce v rámci „Intertransplantu“ každá zmluvná strana určí jednu organizáciu, ktorá sa bude zúčastňovať na „Intertransplante“ a ďalej sa nazýva „spolupracujúca organizácia“.

Zoznam spolupracujúcich organizácií sa uvádza v prílohe č. 1 tejto Dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe (ČSSR) bude plniť funkcie hlavnej spolupracujúcej organizácie, uvedené v článku 4 tejto Dohody.

4. Zmluvné strany môžu zamieňať spolupracujúcu organizáciu svojho štátu druhou spolupracujúcou organizáciou a oznamujú to depozitárovi tejto Dohody.

5. Účasť spolupracujúcich organizácií na činnosti „Intertransplantu“ sa nedotýka ich súčasného právneho postavenia. Tieto organizácie si plne uchovávajú svoju majetkovú a organizačnú samostatnosť.

Článok 2

Zmluvné strany zabezpečia spolupracujúcim organizáciám svojich štátov príslušné podmienky na uskutočňovanie ich činnosti na základe tejto Dohody včítane podmienok v oblasti medzinárodných a vnútorných spojov, dopravy a colného odbavenia.

S tým cieľom príslušné orgány zmluvných strán:

a) zabezpečia organizáciu nepretržitého ďalekopisného a telefonického a ďalšieho spojenia na rýchlu výmenu informácií obsahujúcich údaje o možných príjemcoch transplantácie obličiek, o darcovských obličkách, o príslušných imunologických materiáloch, ako aj o ich doprave;

b) zabezpečia rýchle bezplatné odovzdanie a dopravu obličiek určených na transplantáciu, ako aj príslušných imunologických materiálov v súlade s Pravidlami zabezpečenia rýchlej prepravy kontajnera s darcovskou obličkou človeka leteckou dopravou, uvedenými v prílohe č. 2 tejto Dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, ako aj sanitnými autami vnútri štátov zmluvných strán;

c) povolia dopravu obličiek určených na transplantáciu, ako aj príslušných imunologických materiálov cez hranice štátov zmluvných strán bez vnútornej colnej prehliadky, bez vybrania cla a iných poplatkov a aj bez vývozného a dovozného povolenia na základe osvedčenia, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 3 tejto Dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Colné odbavenie obličiek určených na transplantáciu, ako aj príslušných imunologických materiálov sa bude pri doprave cez hranice v súlade s touto Dohodou uskutočňovať prednostne.

Článok 3

1. Orgánom zabezpečujúcim kolektívne riadenie spolupráce v rámci „Intertransplantu“ je Rada sústavy, ďalej nazývaná „Rada“, skladajúca sa zo zástupcov spolupracujúcich organizácií - po jednom z každej zmluvnej strany.

2. Rada vo svojej činnosti pri plnení tejto Dohody prihliada na uznesenia a dokumenty orgánov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktoré sa vzťahujú na plnenie tejto Dohody, a predkladá v prípade potreby stálej komisii RVHP pre spoluprácu v oblasti zdravotníctva informáciu o činnosti „Intertransplantu“.

3. Rada volí predsedu spomedzi svojich členov.

4. Predseda vedie zasadania Rady a organizuje jej činnosť v období medzi zasadaniami.

Rada prerokúva a rieši tieto otázky:

a) schválenie plánov činnosti „Intertransplantu“;

b) schválenie informácií o činnosti „Intertransplantu“;

c) schválenie organizačno-metodických smerníc o činnosti sústavy „Intertransplant“, ako aj ich zmien a doplnkov;

d) prijatie návrhov, aby sa do klinickej praxe transplantácie obličiek zavádzali najnovšie poznatky lekárskej vedy, predovšetkým výsledky dosiahnuté pri uskutočňovaní vedecko-technickej spolupráce členských štátov RVHP v oblasti transplantácie orgánov a tkanív a transplantačnej imunológie;

e) uskutočňovanie stykov so stálou komisiou RVHP pre spoluprácu v oblasti zdravotníctva a sekretariátom RVHP, s inštitúciami a organizáciami štátov zmluvných strán, ako aj s inštitúciami a organizáciami štátov, ktoré sa nezúčastňujú na tejto Dohode, a s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami transplantácie obličiek;

f) príprava návrhov na prerokovanie zmluvnými stranami o vnášaní zmien a doplnkov tejto Dohody a návrhov spojených s prístupom vlád ďalších štátov k tejto Dohode;

g) prijatie rokovacieho poriadku činnosti Rady.

6. Zasadania Rady sa konajú podľa potreby, spravidla raz do roka, postupne v štátoch zmluvných strán v poradí podľa ruskej abecedy.

Článok 4

Československá strana zabezpečí, že Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe v súlade s touto Dohodou a uzneseniami Rady svojimi silami a prostriedkami

a) organizuje a uskutočňuje s využitím výpočtového strediska ústavu zhromažďovanie, spracovanie a výmenu informácií o všetkých možných príjemcoch transplantácie obličiek, o darcovských obličkách a výsledkoch transplantácie obličiek;

b) rozpracúva a pripravuje na prerokovanie Radou návrhy na nevyhnutné zmeny a doplnky organizačno-metodických smerníc o činnosti sústavy „Intertransplant“;

c) vypracúva na prerokovanie Radou prehľady o vedeckých poznatkoch v oblasti transplantácie obličiek a návrhy odporúčaní na zavedenie najnovších poznatkov lekárskej vedy do klinickej praxe transplantácie obličiek;

d) na základe rozhodnutia Rady uskutočňuje pracovné styky so sekretariátom RVHP a s inštitúciami a organizáciami štátov zmluvných strán, ako aj s inštitúciami a organizáciami štátov, ktoré sa nezúčastňujú na tejto Dohode, a s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami transplantácie obličiek;

e) spracúva na prerokovanie Radou návrhy plánov práce „Intertransplantu“ a informácií o činnosti „Intertransplantu“;

f) organizuje spoluprácu na zvyšovanie kvalifikácie lekárskych a iných odborných kádrov;

g) na základe rozhodnutí Rady plní ostatné úlohy nevyhnutné na dosiahnutie cieľa tejto Dohody uvedeného v odseku 1 článku 1 tejto Dohody.

Článok 5

Na splnenie cieľa uvedeného v odseku 1 článku 1 tejto Dohody spolupracujúce organizácie uskutočňujú:

a) jednotnú evidenciu a výmenu informácií o všetkých možných príjemcoch transplantácie obličiek a darcovských obličkách, ako aj o výsledkoch transplantácie obličiek;

b) odovzdanie darcovských obličiek pre najvhodnejších príjemcov. Rozhodnutia o odovzdaní darcovských obličiek prijíma príslušná spolupracujúca organizácia štátov, kde sa oblička odobrala;

c) urýchlené zavedenie najnovších poznatkov lekárskej vedy, predovšetkým výsledkov dosiahnutých pri uskutočňovaní vedecko-technickej spolupráce členských štátov RVHP v oblasti transplantácie orgánov a tkanív a transplantačnej imunológie do klinickej praxe transplantácie obličiek;

d) vzájomné pracovné styky.

Článok 6

1. Spolupracujúce organizácie znášajú trovy spojené s vysielaním svojich zástupcov a odborníkov na zasadania Rady.

2. Spolupracujúca organizácia, ktorá organizuje zasadanie Rady, zabezpečuje na svoj náklad poskytnutie miestností a technických prostriedkov na uskutočnenie tohto zasadania.

Článok 7

Pracovným jazykom pri spolupráci v rámci „Intertransplantu“ je ruský jazyk.

Článok 8

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práv a záväzkov zmluvných strán a spolupracujúcich organizácií, vyplývajúcich pre ne z prv dojednaných dohôd a zmlúv.

Článok 9

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na neobmedzený čas.

2. So súhlasom všetkých zmluvných strán sa môže táto Dohoda zmeniť alebo doplniť. Takéto zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť rovnakým spôsobom ako sama Dohoda, pokiaľ sa pri prijatí týchto zmien a doplnkov nedohodne inak.

3. Každá zo zmluvných strán môže túto Dohodu vypovedať tak, že o tom písomne upovedomí depozitára Dohody. Výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď depozitár dostane oznámenie o výpovedi Dohody.

Článok 10

1. K tejto Dohode môžu so súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť vlády ďalších štátov.

2. Vláda štátu, ktorá si praje pristúpiť k tejto dohode, písomne o tom upovedomí depozitára s uvedením spolupracujúcej organizácie, ktorú navrhuje za svoj štát.

3. Podmienky prístupu k tejto Dohode určujú zmluvné strany po dohode s vládou pristupujúceho štátu a upravujú ich formou podpisu osobitného protokolu.

Článok 11

1. Táto Dohoda bude odovzdaná na uloženie sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkciu depozitára tejto Dohody.

2. Depozitár zašle všetkým zmluvným stranám overené kópie tejto Dohody a bude tiež oznamovať stranám všetky oznámenia a správy týkajúce sa tejto Dohody.

Dojednané v Moskve 11. decembra 1980 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Za vládu Bulharskej ľudovej republiky:

R. Popivanov v. r.

Za vládu Maďarskej ľudovej republiky:

E. Sulteisz v. r.

Za vládu Nemeckej demokratickej republiky:

K. Spies v. r.

Za vládu Poľskej ľudovej republiky:

T. Szelachowski v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych socialistických republík:

B. Petrovskij v. r.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

J. Prokopec v. r.

Príloha 1

Dohody o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"

ZOZNAM

spolupracujúcich organizácií „Intertransplant“

1. BĽR- Stredisko nefrológie a urológie Lekárskej akadémie
21, bul. Totleben
1606 Sofia
2. MĽR -Štátny inštitút hematológie a krvnej transfúzie
Daroczy ut. 24
1113 Budapest
3. NDR -Hlavné stredisko transplantácie, mestská nemocnica
Friedrichshain
Leninallee 49
1017 Berlin
4. PĽR - Inštitút transplantológie Lekárskej akadémie
ul. Nowogrodzka 59
02 - 006 Warszawa
5. ZSSR -Vedeckovýskumný inštitút transplantológie a umelých orgánov
Ministerstva zdravotníctva ZSSR
ul. Pechotnaja 2/3
Moskva - 123436
6. ČSSR - Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny
Vídeňská 800
146 22 Praha 4 - Krč

Príloha 2

Dohody o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"

PRAVIDLÁ

zabezpečenia rýchlej prepravy kontajnera s darcovskou obličkou človeka leteckou dopravou

1. Letecký podnik každej zmluvnej strany Dohody o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant“ (ďalej nazývanej „Dohoda“) bezplatne zabezpečí rýchlu prepravu kontajnera s darcovskou obličkou na vyžiadanie národnej kompetentnej lekárskej organizácie - odosielateľa na letisko štátu určenia.

2. Na kontajner s obličkou sa nalepí osvedčenie (príloha 3 Dohody) z dvoch strán tak, aby sa zabezpečila nedotknuteľnosť jeho obsahu.

3. Na prepravu kontajnera s obličkou sa vyplní sprievodný list, ktorý sa odovzdá príjemcovi spolu s kontajnerom.

4. Lekárska organizácia - odosielateľ kontajnera s obličkou odsúhlasí s dispečinkom odosielajúceho letiska svojho štátu konkrétny dátum, číslo linky a čas odletu. Dohodnutý dátum a čas odoslania lekárska organizácia - odosielateľ oznámi lekárskej organizácii - príjemcovi.

5. Kontajner s obličkou dodá lekárska organizácia - odosielateľ v dohodnutom termíne pred odbavením lietadla na letisko, tam sa colne odbaví a bezprostredne dodá k lietadlu.

6. Zástupca lekárskej organizácie v prítomnosti zástupcu služby prepravy leteckého podniku odovzdáva kontajner s obličkou kapitánovi lietadla prv dohodnutej leteckej linky na prevoz do miesta určenia alebo miesta odovzdania.

7. Počas prepravy nesmie byť kontajner s obličkou vystavený mechanickým vplyvom, vplyvom teplôt nad + 30 stupňov oC a pod + 4 stupne oC. Uloženie kontajnera musí zodpovedať znaku na ňom nalepenému. Hermetičnosť kontajnera sa musí zachovať. Prepravca nenesie zodpovednosť za porušenie hermetičnosti kontajnera, ak ho spôsobili príčiny od neho nezávislé.

Prepravca tak isto nenesie zodpovednosť za znehodnotenie alebo zmenu kvality obsahu kontajnera v dôsledku zmeny atmosferického tlaku, teploty, uchovania v normálnych podmienkach alebo vplyvom iných zmien závislých od podmienok letu.

8. V prípade odoslania kontajnera lietadlom leteckého podniku druhého štátu, dispečing leteckého podniku na letisku, ktoré prijalo kontajner na prepravu, sa bez meškania spojí so zástupcom leteckého podniku, ktorého lietadlom sa plánuje ďalšia preprava kontajnera, s cieľom pomôcť pri odovzdaní kontajnera kapitánovi lietadla.

9. V prípade, že kontajner s obličkou nemožno odoslať priamou linkou, upovedomí dispečing na letisku, ktoré prijalo kontajner na prepravu, príslušný dispečing na letisku, kde sa kontajner odovzdá kapitánovi lietadla druhého leteckého podniku na najbližší spoj na letisko určenia, o nevyhnutnosti pomoci rýchlej preprave kontajnera. Dispečing leteckého podniku na letisku odovzdania je povinný zabezpečiť odoslanie kontajnera do miesta určenia najbližším nasledujúcim spojom a oznámiť to dispečingu leteckého podniku v mieste určenia.

10. V prípade, že z akýchkoľvek príčin nie je preprava kontajnera v odsúhlasenom termíne a spojení možná, služba prepravy leteckého podniku ihneď informuje lekársku organizáciu - odosielateľa.

11. Lekárska organizácia - príjemca zabezpečí dopravný prostriedok na letisku určenia na čas príletu lietadla a prevzatie kontajnera s obličkou na palube lietadla od kapitána lietadla s nasledujúcim colným odbavením.

Príloha 3

Dohody o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"

Obrázok 03

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.