Vyhláška č. 73/1981 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studujních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatorích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich

Čiastka 17/1981
Platnosť od 31.07.1981

OBSAH

73

VYHLÁŠKA

ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 15. července 1981

o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich

Ministerstvo školství České socialistické republiky, v dohodě s Federálním statistickým úřadem a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 4, § 21 odst. 4 a § 22 odst. 4 a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky podle § 9 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 2 písm. a) zní:

a) pro pracující se základním vzděláním trvá ve studijních oborech 4 roky, v učebních oborech 3 roky a 4 měsíce nebo 2 roky a 4 měsíce,“.

2. V příloze č. 1 v oddílu E nadpis části I. zní:

„Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů na středních odborných učilištích, jejichž denní studium trvá 3 roky a 4 měsíce“.

3. V příloze č. 1 v oddílu E se vypouští část II. a dosavadní části III. a IV. se označují jako části II. a III.

4. V příloze č. 1 v oddílu E se za nově označenou část III. připojuje text tohoto znění:

„IV. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů na středních odborných učilištích, jejichž denní studium trvá 2 roky a 4 měsíce

Príloha 01


Čl. II

Tato vyhláška nabýva účinnost dnem 1. září 1981.


Ministr zdravotnictví ČSR:

Dr. Prokopec v. r.

Ministr školství ČSR:

Vondruška v. r.