Vyhláška č. 72/1981 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny

Čiastka 17/1981
Platnosť od 31.07.1981 do31.12.1983
Účinnosť od 31.07.1981 do31.12.1983

72

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 9. júla 1981

o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 3. júna 1981 č. 146 o vyhodnotení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1980/1981 a o zabezpečení zimy 1981/1982:


§ 1

(1) Ak maloodberateľ1) prekročí určený limit spotreby elektriny za odpočtové obdobie,2) je povinný do 30 dní od doručenia faktúry za dodávku elektriny sám vypočítať a zaplatiť penále vo výške 4 Kčs za každú prekročenú kWh. Limit spotreby elektriny za odpočtové obdobie2) sa zisťuje zo spotreby vykázanej v najbližšom predchádzajúcom porovnateľnom odpočtovom období pred 15. júnom 1981.

(2) Ak maloodberateľ1) včas nezaplatí penále podľa odseku 1, zvyšuje sa toto penále o 0,1 % za každý deň omeškania s jeho zaplatením.

(3) Lehota na uplatnenie práva na zaplatenie penále podľa odsekov 1 a 2 je dva roky.

§ 2

Ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb. sa nepoužije na limit spotreby elektriny,2) pokiaľ ide o prípustnosť odchýlky v množstve vo výške + 1 %.

§ 3

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na prípady, keď ide o odber elektriny v tých priestoroch a zariadeniach obytných domov, ktoré slúžia spoločnému užívaniu ich obyvateľov a v ďalších objektoch a zariadeniach, pokiaľ sa v nich náklady na odber elektriny následne rozpočítavajú na obyvateľstvo.

(2) Podrobné pokyny na usmerňovanie spotreby elektrickej energie u maloodberateľov - socialistických organizácií a ďalšie jednotlivé prípady, na ktoré sa nepoužijú ustanovenia tejto vyhlášky, určujú smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky.3)

§ 4

Vyhláška č. 40/1980 Zb. o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny nie je touto úpravou dotknutá.


§ 5

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1983.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení bodu 5 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 107/1977 Zb.

2) Limit spotreby elektriny u maloodberateľov je podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. 6. 1981 č. 146 určený začínajúc 15. júnom 1981 pre dve po sebe idúce odpočtové obdobia vo výške 94 % a pre tretie odpočtové obdobie vo výške 100 % spotreby predchádzajúceho porovnateľného obdobia s tým, že sa do základu na určenie limitu spotreby nezapočítava prekročenie limitu spotreby elektriny platného pre predchádzajúce porovnateľné obdobie.

3) Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 12/1981 uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva palív a energetiky.