Vyhláška č. 70/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky

Čiastka 16/1981
Platnosť od 17.07.1981
Účinnosť od 01.08.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku XI platnosť 9. októbrom 1980.

70

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júna 1981

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky


Dňa 28. januára 1980 bola v Adene podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky. Dohoda nadobudla na základe svojho článku XI platnosť 9. októbrom 1980.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej ľudovej demokratickej republiky, ďalej označené ako zmluvné strany, prajúc si rozvíjať a upevňovať priame obchodné a hospodárske vzťahy medzi sebou na rovnoprávnom a vzájomne výhodnom základe, sa dohodli takto:

Článok I

Zmluvné strany budú všetkými možnými spôsobmi rozvíjať a posilňovať rozvoj obchodu a vzájomných hospodárskych vzťahov na zásadách rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti.

Článok II

1. Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa:

a) ciel a colných poplatkov akéhokoľvek druhu včítane spôsobu určenia týchto ciel a poplatkov uložených v súvislosti s dovozom a vývozom alebo uložených za prevod platieb za dovoz alebo vývoz;

b ) predpisov, formalít a poplatkov súvisiacich s preclením;

c) všetkých daní a iných vnútorných poplatkov akéhokoľvek druhu uložených na dovážaný a vyvážaný tovar alebo v súvislosti s jeho dovozom a vývozom;

d) vydávania dovozných a vývozných povolení.

2. Žiadna zmluvná strana nebude ukladať obmedzenia alebo zákazy na dovoz akéhokoľvek výrobku z územia druhej zmluvnej strany alebo na vývoz akéhokoľvek výrobku zaslaného na územie druhej zmluvnej strany, pokiaľ tieto zákazy alebo obmedzenia nie sú platné pre všetky tretie krajiny.

Článok III

Ustanovenia článku II sa nebudú týkať:

a) výhod, ktoré ktorákoľvek strana poskytuje alebo môže poskytnúť susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku;

b) osobitných výsad alebo iných výhod poskytnutých ktoroukoľvek stranou a vyplývajúcich z jej členstva v colnej únii alebo oblasti voľného obchodu alebo z opatrení vedúcich k vytvoreniu colnej únie alebo oblasti voľného obchodu;

c) výhod poskytnutých jednou zmluvnou stranou na základe jej účasti v mnohostranných dojednaniach smerujúcich k hospodárskej integrácii.

Článok IV

Zmluvné strany prijmú všetky možné opatrenia, aby podporili obchod medzi oboma krajinami najmä v tovare uvedenom v zoznamoch „A“ a „B“, ktoré sú indikatívne a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok V

Dovoz a vývoz tovaru sa bude vykonávať medzi jemenskými dovoznými a vývoznými podnikmi oprávnenými podľa jemenských zákonov vykonávať zahraničný obchod a československými organizáciami oprávnenými podľa československých zákonov vykonávať zahraničný obchod.

Článok VI

Všetky platby medzi oboma krajinami sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene dohodnutej medzi príslušnými obchodnými partnermi.

Článok VII

S cieľom podporiť vzájomné obchodné vzťahy sa zmluvné strany dohodli uľahčovať vzájomnú účasť na obchodných veľtrhoch a výstavách usporadúvaných vo svojich krajinách. Každá zmluvná strana oslobodí od cla a daňových poplatkov nasledujúci tovar pochádzajúci z krajiny druhej strany:

a) katalógy, cenníky, obchodné brožúry a iný obchodný propagačný materiál včítane filmov o tovare ponúkanom na predaj na trhu dovážajúcej krajiny;

b) tovar a materiál pre krátkodobé veľtrhy a výstavy rovnako ako obchodné vzorky v súlade so zákonmi platnými v každej zo zmluvných strán.

Článok VIII

Obchodné nákladné lode jednej zo zmluvných strán budú pri príchode do prístavov druhej zmluvnej strany, pobyte v nich a odchode z nich požívať úľavy podľa zásady najvyšších výhod poskytovaných v súlade s jej zákonmi, predpismi a nariadeniami lodiam tretej krajiny.

Článok IX

Zmluvné strany zriaďujú spoločnú komisiu zloženú z rovnakého počtu zástupcov oboch strán. Spoločná komisia bude dozerať na vykonávanie tejto dohody a bude posudzovať všetky záležitosti týkajúce sa obchodnej, hospodárskej, technickej a vedeckej spolupráce a študovať možnosti ďalšieho rozvoja obchodnej, hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami.

Spoločná komisia sa bude schádzať raz do roka alebo na žiadosť jednej strany na spoločne dohodnutom mieste.

Článok X

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať aj po skončení jej platnosti na zmluvy dojednané počas jej platnosti, ale v deň skončenia jej platnosti celkom nesplnené.

Článok XI

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená v súlade s ústavnými predpismi oboch zmluvných strán a zostane v platnosti päť rokov.

2. Po skončení tohto obdobia sa bude platnosť dohody automaticky predlžovať vždy o jeden (1) rok, pokiaľ jedna zmluvná strana druhej písomne neoznámi svoj úmysel dohodu vypovedať najmenej 90 dní pred vypršaním každého obdobia.

Dané a podpísané v Adene 28. januára 1980 vo dvoch origináloch v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

František Žurek v. r.

Za vládu Jemenskej ľudovej demokratickej republiky:

Abdulla Salem Al-Gifri v. r.

ZOZNAM „A“

tovar na vývoz z Jemenskej ľudovej demokratickej republiky do Československej socialistickej republiky

1. Surová bavlna

2. Rybacia múčka

3. Rybací olej

4. Čerstvé mrazené ryby

5. Rybacie konzervy

6. Soľ

7. Farby

8. Hotové odevy

9. Výrobky ľahkého priemyslu

ZOZNAM „B“

tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky do Jemenskej ľudovej demokratickej republiky

1. Stroje a zariadenia pre hydroelektrárne, cementárne, keramikárne, pneumatikárne, garbiarne, továrne na obuv, výrobu nožiarskeho tovaru atď.

2. Obrábacie stroje

3. Textilné stroje

4. Tlačiarske stroje

5. Šijacie stroje

6. Drevoobrábacie stroje

7. Stavebné stroje

8. Poľnohospodárske stroje

9. Čerpadlá a zavodňovacie zariadenia

10. Naftové motory a generátory

11. Kompresory

12. Motorové vozidlá a autobusy

13. Motocykle

14. Bicykle

15. Traktory

16. Meracie prístroje každého druhu

17. Elektromery a vodomery

18. Zdravotnícke zariadenia a lekárske prístroje

19. Písacie stroje a počítacie stroje

20. Rádiové vysielače

21. Zariadenie pre televízne štúdio

22. Štatistické stroje

23. Zariadenia pre laboratóriá

24. Zememeračské prístroje

25. Optické prístroje a zariadenia

26. Výrobky zo železa a ocele

27. Chemické výrobky

28. Mlieko v prášku

29. Farmaceutické výrobky

30. Porcelánové a kameninové výrobky

31. Stavebná a zdravotnícka keramika

32. Domáce spotrebiče a zariadenia

33. Výrobky zo skla

34. Textilné výrobky

35. Hudobné nástroje

36. Pneumatiky

37. Hračky

38. Kancelárske potreby (perá, ceruzky atď.)

39. Filmy, knihy, gramofónové platne

40. Cukor

41. Obuv

42. Bižutéria (povolené druhy)

43. Papier a papierové výrobky

44. Nábytok

45. Pivo

46. Ostatné výrobky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.