Vyhláška č. 69/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

Čiastka 16/1981
Platnosť od 17.07.1981 do31.03.1997
Účinnosť od 01.09.1981 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

69

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 11. júna 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov:


Čl. I

Vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 83 ods. 8 sa vypúšťajú na konci slová „raz za rok“.

2. V § 87 sa dopĺňa písm. g), ktoré znie:

g) trvalú zmenu farby alebo farebné vyhotovenie vozidla.“.

3. V § 88 ods. 2 sa dopĺňa písm. ch), ktoré znie:

ch) farba vozidla.“.

4. V § 89 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Tento čas okresný dopravný inšpektorát určí spravidla zhodne s termínom budúcej technickej kontroly.“.

5. § 90 ods. 2 znie:

(2) Štátnu poznávaciu značku tvorí séria dvoch alebo troch písmen a štvormiestne číslo. Pri vozidlách určených podľa § 83 ods. 8 je súčasťou štátnej poznávacej značky aj označenie termínu budúcej technickej kontroly.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1981.


Minister:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.