Vyhláška č. 67/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 15/1981
Platnosť od 08.07.1981
Účinnosť od 23.07.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 12. februára 1981.

67

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. mája 1981

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci


Dňa 4. júna 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 12. februára 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Grenady (ďalej uvádzané ako zmluvné strany), prajúc si ďalej rozšíriť rozvoj vzájomnej vedecko-technickej spolupráce s cieľom posilniť priateľské vzťahy a podporiť hospodárske styky medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú spolupracovať v oblastiach vedy a technológie tak, aby čo najefektívnejšie využívali najnovšie vedecké a technologické poznatky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca medzi zmluvnými stranami podľa článku 1 tejto Dohody bude zahŕňať:

a) poskytovanie odborníkov, poradcov a technikov na vykonávanie služieb;

b) organizovanie teoretického a praktického výcviku štátnych príslušníkov oboch zmluvných strán;

c) spoluprácu v akejkoľvek inej forme vedecko-technických činností, na ktorých sa obojstranne dohodnú.

Článok 3

Odbory a podrobné podmienky vedecko-technickej spolupráce včítane úrovne a spôsobu odmieňania sa dohodnú medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

Článok 4

Každá zmluvná strana poskytne občanom druhej zmluvnej strany vyslaným na jej územie za podmienok tejto Dohody všetku potrebnú pomoc v súlade so zákonmi a predpismi platnými v danej krajine.

Článok 5

Obe zmluvné strany zabezpečia, aby sa s expertmi jednej zmluvnej strany vykonávajúcimi povinnosti podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany zaobchádzalo rovnako ako s expertmi ktorejkoľvek inej tretej krajiny.

Článok 6

Všetky osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody sa budú pri svojej činnosti spravovať ustanoveniami danými na splnenie svojich úloh a zdržia sa akéhokoľvek vmiešavania sa do iných záležitostí.

Článok 7

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že mimoriadne vedomosti získané v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody sa neoznámia tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Ustanovenia tejto Dohody sa nevzťahujú na expertov, technikov, úradníkov a iné osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán za podmienok individuálnych kontraktov o dodávkach tovaru alebo poskytovania služieb spojených s týmito dodávkami tovaru.

Článok 9

Obe zmluvné strany budú vzájomne konzultovať o akejkoľvek veci vzťahujúcej sa na vykonávanie tejto Dohody.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s predpismi každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.

Táto Dohoda bude platná tri roky a bude sa mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred ukončením príslušného obdobia platnosti.

Dané a podpísané v Prahe 4. júna 1980 vo dvoch origináloch v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Rudolf Rohlíček v. r.

Za vládu

Grenady:

Bernard Goard v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.