Vyhláška č. 66/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady

Čiastka 15/1981
Platnosť od 08.07.1981
Účinnosť od 12.02.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XV dňom 12. februára 1981.

66

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. mája 1981

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady


Dňa 4. júna 1980 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XV dňom 12. februára 1981.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Grenady,

vedené prianím rozvíjať a upevňovať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti,

potvrdzujúc svoju podporu prestavbe súčasného medzinárodného ekonomického poriadku na spravodlivom a demokratickom základe,

dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany urobia všetky príslušné opatrenia na podporu hospodárskych vzťahov a na najväčší možný rozvoj objemu obchodu medzi oboma krajinami.

Článok II

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode a tejto dohody.

Článok III

Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod, ktoré si zmluvné strany poskytujú v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode, sa nebude vzťahovať:

a) na výhody, výsady a výnimky, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne niektorej zo susedných krajín na uľahčenie pohraničného styku;

b) na výhody, výsady a výnimky, ktoré poskytla alebo v budúcnosti poskytne jedna zo zmluvných strán v dôsledku svojho členstva v oblastiach voľného obchodu, colných úniách alebo mnohostranných ekonomických zoskupeniach;

c) na výhody, výsady a výnimky, ktoré Grenada poskytla alebo v budúcnosti môže poskytnúť inej rozvojovej krajine v rámci mnohostrannej dohody.

Článok IV

Dovoz a vývoz tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe kontraktov včítane dlhodobých kontraktov, ktoré sa budú uzavierať medzi československými organizáciami oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť na jednej strane a grenadskými fyzickými a právnickými osobami na druhej strane v súlade s ustanoveniami tejto dohody a zákonmi a predpismi platnými v každej zo zúčastnených krajín.

Článok V

a) Zmluvné strany použijú všetky dostupné prostriedky na rozvoj vyrovnaného obchodu medzi oboma krajinami.

b) Zmluvné strany budú v súlade s pravidlami a predpismi platnými v každej zúčastnenej krajine spolupracovať pri svojom hospodárskom a priemyselnom rozvoji vývozom surovín, polospracovaných výrobkov, poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov včítane kompletných priemyselných závodov a ich vybavenia, strojov, priemyselných zariadení a potrebných náhradných dielcov, včítane poskytovania technológie, priemyselnej kooperácie a príslušnej technickej pomoci.

Článok VI

Zmluvné strany poskytnú zodpovedajúcu ochranu proti všetkým formám nekalej súťaže a budú sa starostlivo usilovať vyhýbať sa takému označovaniu vyvážaného a dovážaného tovaru, ktoré by mohlo viesť k omylom pokiaľ ide o určenie krajiny pôvodu, materiálu, genetických vlastností a kvality tohto tovaru.

Článok VII

Zmluvné strany umožnia v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými na území príslušnej zmluvnej strany bezcolný dovoz a vývoz tohto tovaru:

a) vzoriek a tovaru bez obchodnej hodnoty a obchodnopropagačného materiálu;

b) výrobkov a tovaru, ktoré sa dočasne dovážajú do krajiny s cieľom účasti na veľtrhoch a výstavách. Ich prípadný predaj bude podliehať príslušným zákonom danej krajiny;

c) zariadení a nástrojov dočasne privezených do krajiny za účelom pokusov, skúšok alebo výskumných prác súvisiacich s obchodnou a hospodárskou činnosťou v súlade s programami vopred dohodnutými medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII

Táto dohoda nebude brániť žiadnej zo zmluvných strán prijímať alebo uplatňovať opatrenia súvisiace:

a) s bezpečnostným a verejným poriadkom, národnou obranou alebo so zachovaním medzinárodného mieru a bezpečnosti;

b) s dovozom a vývozom zbraní, munície alebo vojenského materiálu;

c) s ochranou národných umeleckých, historických alebo archeologických cenností;

d) s ochranou života a zdravia ľudí, zvierat a rastlinstva;

e) s dovozom, vývozom zlata, striebra a mincí z týchto kovov;

f) s obchodom, použitím alebo spotrebou nukleárnych materiálov alebo rádioaktívnych vedľajších produktov vznikajúcich v procese ich použitia alebo spracovania;

g) s ochranou vonkajšej finančnej pozície a platobnej bilancie za podmienky, že opatrenia sa budú prijímať na nediskriminačnom základe.

Článok IX

Obchodné transakcie medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať podľa možnosti priamo s vylúčením služieb sprostredkovateľov alebo obchodných zástupcov.

Článok X

Ceny výrobkov a tovaru, ktoré sú predmetom výmeny medzi oboma krajinami, sa určia spoločnou dohodou medzi subjektmi uvedenými v článku IV, pričom sa okrem iného budú brať do úvahy bežné ceny všeobecne platné na hlavných svetových trhoch tohto tovaru.

Článok XI

Platby pri výmene výrobkov, tovaru a služieb medzi oboma krajinami, ktoré sú predmetom tejto dohody, sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách podľa platných devízových predpisov každej zúčastnenej krajiny.

Toto však nevylučuje uzavierať iné platobné dojednania na uľahčenie obchodu, pokiaľ sa zmluvné strany tak dohodnú.

Článok XII

Zmluvné strany si poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa lodnej dopravy a používania prístavov.

Doložka najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na lode uskutočňujúce dopravu v pobrežnom alebo oblastnom obchode.

Článok XIII

Za účelom kontroly plnenia tejto dohody a ustanovenia odporúčaní smerujúcich k rozšíreniu a diverzifikácii obchodu a aj k užšej hospodárskej spolupráci sa zmluvné strany dohodli, že sa zástupcovia oboch krajín budú schádzať na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

Článok XIV

Táto dohoda bude platná tri roky a bude sa mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred skončením príslušného obdobia platnosti.

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať aj po skončení jej platnosti na všetky kontrakty uzavreté, nie však úplne splnené pred skončením platnosti tejto dohody.

Článok XV

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli na to splnené ich príslušné ústavné predpisy.

Dané a podpísané v Prahe 4. júna 1980 vo dvoch origináloch v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Rudolf Rohlíček v. r.

Za vládu

Grenady:

Bernard Goard v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.