Vyhláška č. 65/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

Čiastka 14/1981
Platnosť od 30.06.1981 do15.01.1995
Účinnosť od 01.08.1981 do15.01.1995
Zrušený 5/1995 Z. z.

OBSAH

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. mája 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 ods. 4 znie:

(4) Výška obnovnej ťažby

a) pre hospodárske súbory sa z hľadiska rozšírenej reprodukcie odvodí vo vekových stupňoch týmito ťažbovými percentami:

Počet desaťročí, o ktoré je
vekový stupeň vzdialený
od rubnej doby
Obnovná doba
(roky)
10 20 30 40 50
-4 - - - - 2
-3 - - 4 12 18
-2 12 25 30 29 25
-1 86 67 50 40 33
+1100100 88 67 50
+2 - -100100 88
+3 - - - -100

b) pre hospodárske súbory hospodárskych lesov vysokých s rozlohou vekového stupňa, vzdialeného tri desaťročia pred rubnou dobou, vyššou ako 30 % nad vypočítaný rovnomerný vekový stupeň sa vypočíta aj ako 1/30 zásob lesných porastov troch posledných vekových stupňov od rubnej doby a lesných porastov starších.“.

2. V § 10 ods. 5 sa v treťom riadku odkaz na „odsek 4“ nahrádza odkazom na „odsek 4 písm. a)“.

3. V § 10 sa v odseku 6 na konci pripája táto veta:

„Pri posudzovaní odchýlky treba prihliadať i na výšku ťažby vypočítanú podľa odseku 4 písm. b).“.

4. § 27 sa vypúšťa.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1981.


Minister:

Ing. Margetin v. r.