Vyhláška č. 60/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu

(v znení č. 104/1982 Zb.)

Čiastka 13/1981
Platnosť od 15.06.1981 do30.06.1991
Účinnosť od 01.10.1982 do30.06.1991
Zrušený 248/1991 Zb.

60

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 1. júna 1981

o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


§ 1

Organizácia, ktorá má v správe, vlastníctve alebo používaní cestné motorové alebo prípojné vozidlá (ďalej len „organizácia“), je povinná zabezpečovať hospodárnosť ich prevádzky v súlade s požiadavkami bezpečnej cestnej premávky a znižovania nepriaznivých vplyvov na životné prostredie tým, že

a) zabezpečuje starostlivosť o cestné motorové alebo prípojné vozidlá (ďalej len „vozidlá“) podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky,

b) zabezpečuje pravidelné odborné školenie pracovníkov činných v autoprevádzke o funkcii, obsluhe, údržbe, opravách a podmienkach prevádzky jednotlivých značiek, typov a vyhotovenia vozidiel,

c) určuje pre jednotlivé vozidlá prevádzkové normy spotreby pohonných hmôt výpočtom podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky, prípadne podľa jednotných prevádzkových noriem spotreby ustanovených nadriadeným, prípadne ústredným orgánom podľa § 2 ods. 2,

d) určuje pre jednotlivé vozidlá prevádzkové normy spotreby olejov podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky, prípadne podľa jednotných prevádzkových noriem spotreby ustanovených nadriadeným, prípadne ústredným orgánom podľa § 2 ods. 2,

e) pravidelne, najmenej však za každý kalendárny mesiac vyhodnotí spotrebu pohonných hmôt a olejov porovnaním skutočnej spotreby s prevádzkovou normou spotreby určenou podľa ustanovení písmen c) a d) a pri zistení rozdielu o viac ako 10 % zabezpečí denné sledovanie spotreby, prípadne sledovanie spotreby po ucelenom dopravnom výkone do toho času, keď sa príčina rozdielu objasní; ak je skutočná spotreba o viac ako 10 % vyššia ako určená prevádzková norma spotreby, odstráni príčinu zvýšenej spotreby bezodkladne po jej objasnení, alebo ak je skutočná spotreba vyššia v dôsledku prevádzkových vplyvov, upraví prevádzkovú normu spotreby podľa skutočnej spotreby, najviac však na celkovú prevádzkovú normu spotreby vypočítanú podľa príloh č. 2 a 3 alebo podľa jednotných noriem spotreby ustanovených nadriadeným, prípadne ústredným orgánom podľa § 2 ods. 2; ak je skutočná spotreba o viac ako 10 % nižšia ako určená prevádzková norma spotreby, preverí, prípa dne upraví prevádzkovú normu spotreby s prihliadnutím na skutočnú spotrebu.

§ 2

(1) Nadriadené, prípadne ústredné orgány vo svojej pôsobnosti

a) vytvárajú organizačné, materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie hospodárnosti prevádzky vozidiel podriadených organizácii,

b) sledujú a hodnotia spotrebu pohonných hmôt a olejov podriadených organizácii.

(2) Nadriadené, prípadne ústredné orgány môžu vo svojej pôsobnosti ustanoviť jednotné prevádzkové normy spotreby pohonných hmôt a olejov zodpovedajúce konkrétnym podmienkam prevádzky; tieto normy nesmú byť vyššie ako normy ustanovené podľa príloh č. 2 a 3.

§ 3

(1) Na zhospodárnenie prevádzky vozidiel, na zabezpečenie kontroly hospodárnosti a na účely plánovania sa určí počet prejdených kilometrov vozidiel a ich hlavných skupín v podmienkach normálnej cestnej premávky1) (príloha č. 1 časť III), po prejdení ktorých sa robia generálne opravy vozidiel, prípadne celkové opravy hlavných skupín.

(2) Nadriadené, prípadne ústredné orgány môžu vo svojej pôsobnosti ustanoviť počet prejdených kilometrov do generálnych opráv vozidiel, prípadne do celkových opráv hlavných skupín odchylne od ustanovení prílohy č. 1 časti III, ak je to odôvodnené prevádzkovými vplyvmi, v ktorých je vozidlo v prevádzke (príloha č. 2).

(3) Ak to odôvodňuje technický stav vozidla alebo hlavnej skupiny, urobí sa generálna oprava vozidla alebo celková oprava hlavnej skupiny aj pred prejdením ustanoveného počtu prejdených kilometrov, prípadne sa odloží do času, keď to bude technický stav vyžadovať. Príčiny potreby takej skoršej opravy sa musia riadne zdôvodniť.

(4) Celkové (generálne) opravy osobných automobilov, autobusov, špeciálnych nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel a nákladných vozidiel nad 5 t užitočnej hmotnosti sa robia po čas, po ktorý sa vozidlo odpisuje podľa osobitných predpisov,2) t. j. po čas ich ekonomickej životnosti. Po uplynutí ekonomickej životnosti len v prípade, že nie je zabezpečená základná reprodukčná obnova vozidlového parku. Generálne opravy nákladných vozidiel do 5 t užitočnej hmotnosti, s výnimkou špeciálnych nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel, sa odo dňa, ktorý určí Federálne ministerstvo dopravy, nerobia.

(5) Smerné hodnoty kilometrických výkonov3) plášťov pneumatík v podmienkach normálnej cestnej premávky sú ustanovené v prílohe č. 1 časti IV. Nadriadené, prípadne ústredné orgány môžu vo svojej pôsobnosti kilometrické výkony plášťov pneumatík, prípadne aj ich životnosť ustanoviť odchylne podľa konkrétnych prevádzkových podmienok.

§ 4

(1) Organizácia smie používať v prevádzke len vozidlá s riadne fungujúcim počítačom prejdenej vzdialenosti alebo tachografom.4) Vozidlo, ktoré nespĺňa túto podmienku, musí organizácia vyradiť z prevádzky do toho času, kým porucha nie je odstránená.

(2) Organizácia je povinná zabezpečiť vo vozidlách povinne vybavených tachografom, aby tachograf so záznamovým kotúčom bol po čas dopravného výkonu v činnosti a aby sa záznam vyhodnocoval, najmä pokiaľ ide o rýchlosť a techniku jazdy, o prestávky a pod. Vyhodnocovanie sa robí podľa metodických pokynov vydaných príslušným ústredným orgánom v jeho pôsobnosti po dohode s príslušným ústredným orgánom štátnej správy republiky vo veciach dopravy.

§ 5

Osobitné predpisy ustanovujú

a) podmienky pre trvalé vyradenie vozidla z prevádzky a pre konanie o ňom,5)

b) zásady normovania zásob hlavných skupín,6)

c) zaobchádzanie s vyradenými vozidlami a s hlavnými skupinami a so skupinami, ktorých zásoby prevyšujú normatívy ustanovené osobitnými predpismi podľa ustanovenia písmena b),7)

d) spôsob vedenia záznamov o údržbe a opravách vozidiel a o prevádzke plášťov pneumatík.8)

§ 6

(1) Táto vyhláška sa nevzťahuje na vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených zborov a Ľudových milícií; pre tieto vozidlá platia osobitné predpisy príslušných ústredných orgánov.

(2) Ustanovenia § 1 písm. c), d) a e), § 2 ods. 1 písm. b) a príloh č. 2 a č. 3 sa nevzťahujú na prevádzku vozidiel vybavených špeciálnym výstražným svetlom podľa osobitných predpisov.9)

(3) Ustanovenia § 1 písm. c), d) a e) a príloh č. 2 a 3 sa nevzťahujú na vozidlá zverené organizáciou do osobnej starostlivosti pracovníka podľa osobitných predpisov;10) ustanovenie § 1 písm. a) tejto vyhlášky zabezpečí organizácia pri týchto vozidlách v primeranom rozsahu po dohode dojednanej s pracovníkom.11)


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť12) 1. júlom 1981.


Minister:

Ing. Blažek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 60/1981 Zb.

STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLÁ

ČASŤ I

Základné ustanovenie

Organizácia sa stará o vozidlá najmä tým, že zabezpečuje

a) v období pred uvedením vozidla do prevádzky

- kvalifikované prevzatie vozidla,

- úplnú technickú dokumentáciu vozidla týkajúcu sa prevádzky a údržby a podľa potreby aj opráv,

- včasné a odborné zaškolenie pracovníkov činných v autoprevádzkárni,

- odporúčané špeciálne technické zariadenia, špeciálne náradie a ostatné pomôcky v rozsahu predpokladanej údržby a opráv vykonávaných organizáciou,

- náhradné dielce, príslušenstvo, výstroj, výbavu a prevádzkové hmoty v rozsahu a objeme predpokladanej údržby a opráv vozidiel vykonávaných organizáciou;

b) po uvedení vozidla do prevádzky údržbu a opravy vozidla podľa predpisu výrobcu (dovozcu) vozidla; v priebehu záručnej doby vykonávajú záručné prehliadky a opravy opravovne áut alebo iné organizácie poverené výrobcom (dovozcom) vozidla.

ČASŤ II

Údržba vozidiel13)

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Údržba zahŕňa ošetrovanie vozidiel, plánovanú údržbu a sezónnu údržbu.

(2) Všetky chyby zistené pri údržbe sa musia odstrániť.

Čl. 2

Denná obsluha vozidiel

(1) Pred každou jazdou vozidla vodič kontroluje najmä:

a) množstvo (stav) pohonných hmôt, chladiacej kvapaliny, oleja v motore, kvapalín v posilňovacích ústrojoch a iných zariadeniach, brzdovej kvapaliny, kvapaliny v ostrekovačoch, stav a napnutie klinových remeňov,

b) funkciu bŕzd, riadenia, motora, kontrolných a ovládacích prístrojov a mechanizmov a vonkajšieho osvetlenia, signálnych zariadení, stieračov, postrekovačov, dverných zámkov, brzdiča prívesu, okurovacieho zariadenia v zime, ventilácií v lete,

c) tesnosť vedenia tlakového vzduchu a náplní kvapalín (či nie sú pod vozidlom stopy po úniku kvapalín),

d) stav pneumatík a ich hustenia, závesu pre príves (náves), mechanické zabezpečenie a zapojenie prívesu (návesu), hadíc bŕzd a káblov elektrickej inštalácie, upevnenie kolies,

e) čistotu čelných a bočných skiel kabíny (karosérie), spätných zrkadiel, odraziek, svietidiel, evidenčnej značky vozidla,

f) úplnosť predpísaného vybavenia vozidla,

g) či nie je prekročená užitočná hmotnosť vozidla, zaťaženie náprav a prípustné rozmery určené pre vozidlo včítane nákladu a či je náklad na vozidle riadne umiestnený a upevnený.

(2) Pri jazde vozidla a pri zastávkach vodič kontroluje najmä:

a) funkciu a činnosť všetkých ovládacích zariadení, hlavne riadenia, bŕzd a kontrolných prístrojov,

b) funkciu motora a prevodových mechanizmov vozidla,

c) teplotu jednotlivých mechanizmov, unikanie kvapalín, stav pneumatík, pripojenie prívesu (návesu), zabezpečenie bočníc karosérie a nákladu, čistotu čelných a bočných skiel, svietidiel, odraziek, evidenčnej značky vozidla a činnosť svietidiel a signálnych zariadení.

(3) Po skončení denného výkonu vozidla sa musí najmä:

a) vykonať suché čistenie, t. j. zamiesť (alebo vyčistiť vysavačom) dlážku, očistiť sedadlá a vnútorný priestor karosérie alebo kabíny, prípadne umyť vozidlo podľa čl. 7,

b) doplniť všetky prevádzkové hmoty,

c) skontrolovať funkciu bŕzd (v zimnom období vypustiť kondenzát zo vzduchojemov a naplniť náplň do protimrazovej pumpy a nastriekať náplň do vzduchového systému) riadenia, kontrolných a ovládacích prístrojov a mechanizmu, vonkajšieho osvetlenia, signálneho zariadenia, stieračov, postrekovačov,

d) skontrolovať, či neunikajú kvapaliny a tlakový vzduch zo sústavy, skontrolovať stav pneumatík, upevnenie kolies, vonkajší stav karosérie a vizuálne skontrolovať ostatné časti
vozidla, ich neporušenosť a spoje (rám, perá, strmene pier, výfukové potrubie atď.) a neporušenosť plombovania vstrekovacieho čerpadla,

e) odpojiť akumulátory, ak je vozidlo vybavené odpojovačom akumulátorov.

(4) Pred jazdou, pri jazde a po skončení denného dopravného výkonu je vodič povinný kontrolovať aj iné časti vozidla a zariadenie, ktoré určí organizácia s prihliadnutím na
odporúčanie výrobcu (dovozcu) vozidla, osobitného druhu vozidla alebo nadstavby alebo s prihliadnutím na špeciálne použitie vozidla v prevádzke.

Plánovaná údržba vozidiel

Čl. 3

(1) Plánovaná údržba vozidiel sa vykonáva v rozsahu, ktorý určí organizácia podľa pokynov výrobcu (dovozcu) vozidla a podľa čl. 4 v lehotách podľa konkrétnych prevádzkových podmienok v rámci ďalej uvedeného rozpätia

a) plánovaná údržba A v rozmedzí 3000 až 7000 km, najneskôr však po 3 mesiacoch prevádzky vozidla,

b) plánovaná údržba B v rozmedzí 12 000 až 20 000 km, najneskôr však po 6 mesiacoch prevádzky vozidla,

c) plánovaná údržba C v rozmedzí 36 000 až 60 000 km, najneskôr však po 12 mesiacoch prevádzky vozidla.

(2) Nadriadené, prípadne ústredné orgány môžu vo svojej pôsobnosti určiť jednotné rozsahy a lehoty plánovanej údržby vozidiel zodpovedajúce konkrétnym podmienkam prevádzky; pritom musia postupovať podľa odseku 1.

(3) Pri použití objektívnych diagnostických metód a postupov a zariadení možno rozsah a lehoty údržby upraviť po predchádzajúcom súhlase nadriadeného orgánu organizácie a výrobcu (dovozcu) vozidla.

Čl. 4

(1) Pri plánovanej údržbe A sa vykonávajú najmä tieto práce:

a) umývanie II. stupňa;

b) pri motore

- napnutie klinových remeňov na predpísanú hodnotu,

- kontrola a doplnenie oleja do vstrekovacieho čerpadla a regulátora otáčok, dotiahnutie spojky vstrekovacieho čerpadla,

- kontrola neporušenosti plomb na vstrekovacom čerpadle,

- kontrola tesnosti a funkcie odľahčovacej brzdy,

- kontrola stavu motora posluchom,

- kontrola tesnosti motora,

- kontrola stavu výfukového a nasávacieho potrubia;

c) pri palivovej sústave

- kontrola neporušenosti a tesnosti potrubí a všetkých skrutkových spojov,

- vyčistenie hrubého čističa paliva pri dopravnom čerpadle;

d) pri chladiacej sústave

- kontrola stavu tesnosti gumových spojok a funkcií uzáverov, plniacich a vypúšťacích otvorov, tesnosti a uloženia chladiča,

- kontrola činnosti vetrákov (ventilátorov),

- kontrola stavu, čistoty a zloženia chladiacej kvapaliny;

e) pri spojke

- kontrola a nastavenie vôle vypínacieho mechanizmu spojky (vôle posilňovača spojky),

- mastenie vypínacieho ložiska a čapu vypínacej páky,

- kontrola stavu kvapaliny vo vyrovnávacej nádobke;

f) pri prevodovom mechanizme

- kontrola stavu náplne oleja (plastického mastiva),

- kontrola pohonu rýchlomeru (tachografu),

- kontrola tesnosti;

g) pri brzdovej sústave

- kontrola účinnosti bŕzd, nastavenie kľúčov bŕzd,

- vypustenie kondenzátu zo vzduchojemov a plniča pneumatík, doplnenie náplne protimrazovej pumpy (v zimnom období),

- vyčistenie odlučovača oleja,

- kontrola tesnosti sústavy, dotiahnutie spojov,

- kontrola regulátora tlaku,

- kontrola a nastavenie automatického záťažového regulátora alebo obmedzovača brzdného účinku,

- kontrola kvapaliny vo vyrovnávacej nádobke,

- premastenie mechanizmu brzdovej sústavy,

- kontrola upevnenia a činnosti kompresora a vyčistenie čističa vzduchu kompresora;

h) pri riadení a podvozku

- kontrola stavu a vôle riadenia,

- premastenie mechanizmu riadenia a zavesenia kolies,

- kontrola dotiahnutia matíc kolies,

- kontrola stavu a rovinnosti diskov,

- kontrola závesného zariadenia včítane premastenia,

- kontrola uloženia a prichytenia náhradného kolesa,

- kontrola funkcie zariadenia na dvíhanie a spúšťanie náhradného kolesa a jeho premastenia;

ch) pri elektrickom príslušenstve a výstroji

- kontrola stavu a čistoty akumulátorov, ich upevnenia, množstva a hustoty elektrolytu,

- kontrola stavu odpojovača akumulátorov, kontrola pripojenia vodičov,

- kontrola a nastavenie svetiel,

- kontrola zariadenia na pripojenie súpravy,

- kontrola tachografu a tachometra a ich funkčnej činnosti včítane ich funkcie a kontrola neporušenosti plomb;

i) pri karosérii

- kontrola stavu spätných zrkadiel,

- kontrola výhľadu z miesta vodiča, či výhľad neobmedzuje dodatočné umiestnenie cudzích predmetov (nálepky, talizmany a pod.),

- kontrola funkcie stieračov a postrekovačov.

(2) Pri plánovanej údržbe B sa vykonajú práce v rozsahu údržby A a ďalšie práce, najmä:

a) pri motore

- kontrola chodu zohriateho motora a tlaku oleja na kontrolnom prístroji vozidla,

- dotiahnutie uvoľnených spojov,

- kontrola a nastavenie vôle ventilov,

- vyčistenie čističa vzduchu, výmena filtračných vložiek, prípadne výmena oleja v čističi (v prašnom prostredí kontrolovať častejšie),

- kontrola elektrických spojov a upevnenia spúšťača,

- kontrola uloženia motora a dotiahnutie všetkých spojov,

- kontrola stupňa dymivosti a objemového obsahu CO;

b) pri palivovej sústave

- vyčistenie, výmena vložiek jemného čističa paliva,

- kontrola a nastavenie vstrekovačov na predpísanú hodnotu,

- kontrola uloženia a tesnosti nádrže, prípadne odvzdušnenie palivovej sústavy,

- kontrola uloženia a tesnosti vstrekovacieho čerpadla,

- premastenie a nastavenie ovládania vstrekovacieho čerpadla,

- kontrola tesnosti karburátora, nastavenie behu naprázdno;

c) pri chladiacej sústave

- kontrola činnosti a tesnosti vodného čerpadla, prekontrolovanie vôle ložísk, vzdialenosti vetráka od chladiča, napnutia klinových remeňov a upevnenia vetráka,

- dotiahnutie gumových spojok, kontrola tesnosti vypúšťacích kohútov kúrenia,

- kontrola stavu a tesnosti chladiča oleja, funkcie uzavieracieho kohúta chladiča oleja,

- kontrola činnosti termostatu a teplomeru, prípadne iného zariadenia na reguláciu chladenia (bez demontáže),

- kontrola stavu a činnosti clony chladiča, premastenie ovládacích zariadení;

d) pri spojke

- kontrola správnej činnosti spojky,

- kontrola funkcie posilňovača spojky;

e) pri prevodovom mechanizme

- dotiahnutie spojov prevodovej skrine, dotiahnutie spojov prevodovky k rámu (motoru) a kontrola neporušenosti pružného uloženia,

- kontrola vôlí v drážkach a kĺboch pri kĺbových hriadeľoch, dotiahnutie spojov,

- kontrola vôlí v súkolesí rozvodovky (bez demontáže),

- kontrola neporušenosti manžiet a chráničov;

f) pri brzdovej sústave

- kontrola stavu lán, lanovodov, ťahadiel, pák a čapov brzdovej sústavy a ich premastenie,

- kontrola nastavenia parkovacej brzdy,

- kontrola voľného chodu pedála prevádzkovej brzdy (nastavenie a odvzdušnenie),

- kontrola stavu tesnosti brzdového potrubia, hadíc a ich neporušenosti,

- kontrola funkcie spätných ventilov - úniku vzduchu,

- zistenie úbytku vzduchu na jedno zabrzdenie,

- odskúšanie činnosti bŕzd,

- kontrola odľahčovacej brzdy,

- kontrola stavu obloženia bŕzd;

g) pri riadení a podvozku

- kontrola stavu prednej nápravy, vôlí zvislých a guľových čapov a stavu tyčí riadenia,

- kontrola axiálnych vôlí ložísk pri zdvihnutej náprave,

- kontrola dotiahnutia spojov posilňovača riadenia a kontrola jeho funkcie,

- kontrola ťahadiel, tyčí, pák, ramien a stĺpika riadenia, či nie sú poškodené alebo deformované, a dotiahnutie spojov,

- kontrola maximálneho vychýlenia kolies pri zdvihnutej náprave, nastavenie dorazov,

- nastavenie geometrie náprav,

- dotiahnutie spojov rámov, kontrola, či nie sú porušené zvary alebo či sa neobjavujú iné trhliny,

- kontrola a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísanými uťahovacími momentami,

- kontrola tlmičov perovania, pier, strmeňov pier, držiakov pier a dotiahnutie spojov, kontrola výšky karosérie (podvozku) pri vzduchovom perovaní,

- kontrola stavu a tesnosti celého výfuku, dotiahnutie spojov,

- kontrola a vyváženie kolies;

h) pri elektrickom príslušenstve a výstroji

- preskúšanie funkcie elektrického zariadenia, spotrebičov a signalizácie,

- kontrola regulácie napätia, dobíjacej sústavy (premeranie),

- kontrola neporušenosti izolácií, upevnenia vodičov, kontrola a upevnenie elektrických spojov,

- kontrola kolektora a uhlíka dynama a spúšťača,

- kontrola uhlíkov alternátora,

- kontrola neporušenosti odrušovacích elementov,

- kontrola stavu poistiek v poistkovej skrinke,

- kontrola žeraviaceho okruhu pri zápalných motoroch,

- kontrola zapaľovacích sviečok (výmena) a nastavenie zapaľovania,

- kontrola tesnosti, funkcie a zapojenia elektroinštalácie nezávislého kúrenia, vyčistenie sviečky, kontrola poistky prehriatia;

ch) pri karosérii a výbave vozidla

- celková kontrola karosérie, prípadne drobné opravy vonkajšieho náteru,

- kontrola dotiahnutia skrutkových spojov,

- kontrola upevnenia karosérie, stavu závesov dvier, stavu zámkov a tesnenia,

- kontrola zariadenia na otváranie okien a vetracích klapiek,

- kontrola upevnenia sedadiel, operadiel, držadiel, políc na batožinu, slnečných clôn a upevnenia prístrojovej dosky,

- kontrola činnosti a regulácie kúrenia,

- kontrola činnosti a stavu sklápacieho zariadenia,

- kontrola stavu a činnosti navijáka, prípadne iného mechanizačného zariadenia,

- kontrola stavu bočníc a čiel, plachtových oblúkov a dotiahnutie všetkých spojov,

- kontrola upevnenia a neporušenosti plomby hasiaceho prístroja,

- kontrola uloženia náradia a predpísanej výbavy vozidla a ich úplnosti.

(3) Pri plánovanej údržbe C sa vykonajú práce v rozsahu údržby A a B a najmä tieto ďalšie práce:

a) pri motore

- dotiahnutie spojov hláv valcov motora,

- kontrola vahadiel a ventilových pier,

- kontrola kompresných tlakov jednotlivých valcov,

- dotiahnutie spojov hlavy kompresora;

b) pri palivovej sústave

- kontrola nastavenia vstrekovačov a vstrekovacieho čerpadla na skúšobnej stolici,

- kontrola dymivosti motora a zaplombovania vstrekovacieho čerpadla,

- vyčistenie a nastavenie karburátora, kontrola správnej funkcie všetkých mechanizmov karburátora včítane kontroly prípustných exhalácií,

- vypustenie usadenín z nádrží paliva;

c) pri chladiacej sústave

- kontrola a prípadné vyčistenie chladiča (odstránenie vodného kameňa a mastnoty),

- podľa potreby výmena nevyhovujúcej kvapaliny;

d) pri brzdovej sústave

- kontrola stavu bubna (kotúčov) bŕzd a vratných pružín,

- rozloženie a vyčistenie plniča pneumatík,

- vyčistenie filtračných vložiek vzduchotlakového potrubia,

- vykonanie skúšky účinnosti prevádzkovej, pomocnej a odľahčovacej brzdy,

- premastenie klzných častí brzdových valcov, kontrola umových častí;

e) pri riadení a podvozku

- kontrola stavu ložísk nábojov kolies, nastavenie vôlí a výmena mastiva,

- kontrola rovnobežnosti náprav a geometrie prednej nápravy,

- kontrola stavu protikoróznej ochrany;

f) pri elektrickom príslušenstve a výstroji

- nabitie akumulátorov, prípadne ich výmena,

- výmena náplne tuku v ložiskách dynama (alternátora), spúšťača,

- nastavenie zdrojovej sústavy a jej premeranie;

g) pri karosérii a výbave

- kontrola stavu dlážky, blatníkov, podbehov a ostatných častí karosérie,

- kontrola stavu protikoróznej ochrany,

- premastenie a zaplombovanie ohybného hriadeľa tachometra (tachografu);

h) pri pneumatikách

- demontáž kolies, celková prehliadka, hlavne kolies prednej nápravy,

- montáž kolies na vozidlo s ohľadom na stav a opotrebenie vzorky pneumatík.

Čl. 5

Sezónna údržba vozidiel

Pred začiatkom zimného obdobia, t. j. od 1. do 31. októbra, a po skončení zimnej prevádzky, t. j. od 1. do 30. apríla, sa v rámci najbližšieho stupňa plánovanej údržby vykonajú tieto práce:

a) v období od 1. do 31. októbra

- vo všetkých mechanizmoch vozidla výmena olejov za zimné oleje, ak sa nepoužívajú oleje na celoročnú prevádzku,

- naplnenie chladiacej sústavy nezamrzajúcou smesou, ak sa zmes nepoužíva celoročne,

- v prípade potreby výmena pneumatík za pneumatiky so zimnými vzorkami, ak sa nepoužívajú univerzálne,

- preskúšanie funkcie vykurovacieho a vetracieho systému vozidla a zariadenia na spúšťanie motora za nízkych teplôt,

- doplnenie vozidiel zimným výstrojom v rozsahu určenom organizáciou,

- ďalšie práce určené výrobcom vozidla, prípadne organizáciou;

b) v období od 1. do 30. apríla

- vo všetkých mechanizmoch vozidla výmena olejov za letné oleje, ak sa nepoužívajú oleje na celoročnú prevádzku,

- v prípade potreby výmena pneumatík za pneumatiky s letnými vzorkami, ak sa nepoužívajú univerzálne,

- odobratie zimného výstroja z vozidla, jeho oprava a uloženie;

c) pri prvej plánovanej údržbe po 30. apríli

- naplnenie chladiacej sústavy vodou, ak sa nepoužíva nezamrzajúca zmes celoročne.

Čl. 6

Výmena olejov a mastív

(1) Oleje sa vymieňajú a vozidlo sa mastí v lehotách a v rozsahu predpísaných výrobcom (dovozcom) vozidla alebo hlavnej skupiny, prípadne výrobcom (dovozcom) olejov a mastív.

(2) Na základe analýzy oleja možno oleje vymeniť aj v iných lehotách, než sú uvedené v odseku 1.

(3) Oleje sa vymieňajú vždy pri prevádzkovej teplote mechanizmov; pri každej výmene oleja sa vyčistia alebo vymenia filtračné vložky olejových čističov a vyčistí sa odstredivý
filter.

Čl. 7

Umývanie vozidiel

(1) Umývanie I. stupňa spočíva v umytí karosérie vozidla a robí sa týždenne.

(2) Pri nepriaznivom počasí alebo pri práci v teréne sa umývanie vozidla I. stupňa vykonáva denne alebo podľa potreby (napr. keď to vyžaduje druh prepravovaných vecí).

(3) Umývanie II. stupňa spočíva v umytí celého vozidla, t. j. karosérie, motora, podvozka a vnútrajška karosérie alebo kabíny vozidla, vykonáva sa v rovnakých lehotách ako plánovaná údržba a aj vždy pred pristavením vozidla do dielne.

(4) Vozidlá určené na hromadnú dopravu osôb a osobné vozidlá taxislužby sa dezinfikujú v rámci umývania II. stupňa v lehotách a v prípadoch, keď to určia hygienické predpisy alebo orgány hygienickej služby. Dezinfekcia a dezinsekcia cestných vozidiel určených na nákladnú dopravu sa uskutočňuje v prípadoch, keď to určia hygienické predpisy alebo predpisy o veterinárnej starostlivosti alebo orgány hygienickej alebo veterinárnej služby.

ČASŤ III

Opravy vozidiel14)

Čl. 8

Bežné, celkové a generálne opravy

(1) Poruchy zistené na vozidle, ktorých odstránenie nie je súčasťou plánovanej údržby, sa odstraňujú opravami.

(2) Pokiaľ je to hospodárne15) a technicky možné, používajú sa pri opravách v čo najväčšej miere celkove opravené skupiny a podskupiny vozidiel; celkové opravy hlavných skupín a generálne opravy vozidiel sa spravidla vykonávajú výmenným spôsobom.

(3) Bežné opravy vozidiel sa vykonávajú podľa potreby.

Čl. 9

Počty prejdených kilometrov

(1) Pre vozidlá, ktorých technická spôsobilosť bola schválená pred 1. 1. 1973, sa do prvej generálnej opravy vozidla, prípadne do prvej celkovej opravy hlavných skupín týchto vozidiel ustanovujú tieto počty prejdených kilometrov:

a) pre automobily s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t určené na dopravu osôb alebo vecí

Objem valcov motora vozidla
(cm3)
Počet prejdených kilometrov
(tisíce)
do 1000 - dvojdobý70
- štvordobý85
od 1001 do 1300100
od 1301 do 1800125
nad 1801150

b) pre nákladné automobily

1. so znakom náprav 4 X 2, 6 X 2, 6 X 4

Kategória automobilu16) Vyhotovenie automobilu17)
Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.)Sklápačkové a špeciálne
tis. km
IV140125
V160140
VI--
VII160140
VIII195175
IX280245
X280245

2. so znakom náprav 4 X 4, 6 X 6, 8 X 8

Kategória automobilu Vyhotovenie automobilu
Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.)Sklápačkové a špeciálne
tis. km
IV110100
V120110
VI120110
VII--
VIII--
IX210180
X210170

c) pre autobusy

Menovitá dĺžka
(m)
Kategória18)
B C LC
tis. km
7160175210
9190200250
11210250280
17190225-

Pre hlavné skupiny vozidiel sa po ich celkovej oprave uvedené počty prejdených kilometrov znižujú o 40 %.

(2) Pre vozidlá, ktorých technická spôsobilosť bola schválená po 1. 1. 1973, sa do prvej generálnej opravy vozidiel, prípadne do prvej celkovej opravy

a) pre automobily s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t určené na dopravu osôb a vecí hlavných skupín týchto vozidiel ustanovujú tieto počty prejdených kilometrov:

Objem valcov motora vozidla
(cm3)
Počet prejdených kilometrov
(tisíce)
do 1000 - dvojdobý80
- štvordobý100
od 1001 do 1300110
od 1301 do 1800140
nad 1801170

b) pre nákladné automobily

1. so znakom náprav 4 X 2, 6 X 2, 6 X 4

Kategória automobilu Vyhotovenie automobilu
Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.)Sklápačkové a špeciálne
tis. km
IV160145
V185160
VI--
VII185160
VIII225200
IX320280
X320280

2. so znakom náprav 4 X 4, 6 X 6, 8 X 8

Kategória automobilu Vyhotovenie automobilu
Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.)Sklápačkové a špeciálne
tis. km
IV130110
V145120
VI-120
VII--
VIII--
IX240210
X240190

c) pre autobusy

Menovitá dĺžka
(m)
Kategória
B C LC
tis. km
7185200240
9220230280
11240280320
17230260-

Uvedené počty prejdených kilometrov vozidiel sa po prvej generálnej oprave alebo po prvej celkovej oprave hlavných skupín vykonanej do 31. 12. 1982 znižujú o 30 % a vykonanej po 1. 1. 1983 sa znižujú o 20 %. Po ďalšej generálnej oprave alebo ďalšej celkovej oprave sa uvedené počty prejdených kilometrov znižujú o 40 %.

ČASŤ IV

Hospodárenie s pneumatikami

Čl. 10

(1) Organizácia musí zabezpečiť, aby sa pneumatiky (plášte, duše, vložky) používali a udržiavali podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom19) a podľa návodu výrobcu (dovozcu) pneumatiky.

(2) Pri prevádzke vozidiel sa smú používať len nepoškodené plášte pneumatík.

(3) Pri výmene plášťa pneumatiky sa plášť smie montovať iba na nepoškodené, očistené a nafarbené ráfiky. Pokiaľ je do nového plášťa potrebná duša, musí sa použiť nová duša i vložka.

(4) Jednostranne alebo miestne nadmerne opotrebované plášte pneumatík sa musia včas demontovať a bez meškania sa musí odstrániť príčina tohto opotrebenia.

(5) Aby nedochádzalo k nadmernému preťaženiu niektorých pneumatík, musí byť prepravovaný tovar na ložnej ploche vozidla rovnomerne rozložený.

(6) Na predĺženie kilometrického výkonu pneumatík, pri ktorých to pripúšťa ich konštrukcia,20) organizácia dodatočne prehlbuje drážky desénu spôsobom predpísaným výrobcom plášťa.

(7) Poškodené a opotrebené plášte pneumatík a plášte opotrebené po dodatočnom prehĺbení drážok desénu sa musia odovzdať do opravovne alebo na protektorovanie, pokiaľ to pripúšťa ich konštrukcia. Pre protektorovanie plášťov platí osobitný predpis.21)

(8) Poškodené plášte pneumatík, ktoré nezaručujú bezpečnú prevádzku vozidla a ktoré nemožno opraviť ani protektorovať, sa natrvalo vyradia z prevádzky.

Čl. 11

Kilometrické výkony plášťov pneumatík

Smerné kilometrické výkony plášťov pneumatík v podmienkach cestnej premávky sú tieto:

Motocyklové15 000 km
Osobné diagonálne30 000 km
Osobné diagonálne chemlónové35 000 km
Osobné radiálne45 000 km
Osobné radiálne STEEL50 000 km
Nákladné diagonálne
až do rozmeru 9,00-2035 000 km
10,00-20 a 11,00-2045 000 km
12,00-20 a väčších rozmerov55 000 km
Nákladné diagonálne chemlónové55 000 km
Nákladné širokoprofilové
18-22,550 000 km
16,5-22,570 000 km
Nákladné radiálne STEEL70 000 km
Nákladné radiálne ALL STEEL80 000 km

Príloha č. 2 vyhlášky č. 60/1981

VÝPOČET PREVÁDZKOVEJ NORMY SPOTREBY POHONNÝCH HMÔT

(1) Merná prevádzková norma spotreby (PNSm) v litroch na 100 km pre jednotlivé vozidlá podľa značky, typu a vyhotovenia a technicko-prevádzkových podmienok sa vypočíta podľa odsekov 2 až 9.

(2) Pre normálnu cestnú premávku na území ČSSR nemôže byť merná prevádzková norma spotreby pohonných hmôt vyššia ako základná merná prevádzková norma spotreby (PNSz), t. j.:

PNSm ≤PNSz (l/100 km)

(3) Základná merná prevádzková norma spotreby pohonných hmôt v litroch na 100 km pre jednotlivé vozidlá (PNSz) sa určuje súčinom hodnoty údaja o spotrebe „S" a hodnoty súčiniteľa „K“ podľa vzorca

PNSz = S x K (l/100 km)

„K“ je technický súčiniteľ vozidla, ktorý vyjadruje jeho konštrukčné vyhotovenie, prípadne skutočný technický stav vozidla (napr. pred generálnou opravou alebo pred celkovou opravou motoru a pod.) z hľadiska vplyvu na prevádzkovú spotrebu pohonných hmôt; hodnoty tohto súčiniteľa nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v odseku 4;

„S“ je údaj o spotrebe pohonných hmôt vozidla v litroch na 100 km; hodnota „S“ je

a) pri vozidlách

AVIA A 15 a A 20všetky vyhotovenia12,3
AVIA A 30všetky vyhotovenia14,2
IFA W 50 L, L/SP, LBvalníkové vyhotovenia18,6
ROMAN 8.135 Fvalníkové vyhotovenie22,7
Škoda 706 MT a MTVvalníkové vyhotovenia28,6
Škoda 706 MTS a MTS-Psklápačkové vyhotovenia29,5
LIAZ 100valníkové vyhotovenie27,6
LIAZ 100návesová jazdná súprava41,4
TATRA 138 a 148valníkové a sklápačkové vyhotovenia31,2
KAROSA C 734 a LC 735 a LC 736autobusy25,0

b) pri ostatných vozidlách uvedená v technickom preukaze vozidla.22)

(4) Maximálne hodnoty technického súčiniteľa vozidla „K":

Druh vozidlaHodnoty súčiniteľa K
základné zvýšené
Automobily určené na dopravu osôb alebo vecí s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 t
a) do 1200 cm31,101,20
b) nad 1200 cm31,051,15
c) s pohonom všetkých kolies a terénne1,201,30
d) mikrobusy, skriňové a valníkové1,151,25
Automobily určené na dopravu osôb alebo vecí s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 2 t, ale neprevyšujúcou 3,5 t
a) do 1300 cm31,201,30
b) nad 1300 cm31,151,25
c) s pohonom všetkých kolies a terénne1,251,35
d) mikrobusy, skriňové a valníkové1,201,25
Autobusy
a) s naftovým motorom1,101,20
b) s benzínovým motorom1,201,30
c) kĺbový autobus1,401,50
Nákladné automobily včítane sklápacích automobilov, návesových ťahačov, špecializovaných a špeciálnych automobilov
a) cestné vyhotovenie
- s naftovým motorom1,051,15
- s benzínovým motorom1,201,30
b) s pohonom všetkých kolies a terénne automobily1,201,30

Zvýšené hodnoty technického súčiniteľa vozidla (K) možno použiť v období mesiacov december, január a február; pri výnimočných klimatických podmienkach môže vedúci organizácie povoliť ich používanie aj v novembri a marci.

(5) V prípadoch, ktoré nemožno charakterizovať ako normálnu cestnú premávku, sa základná merná prevádzková norma spotreby (PNSz) upravuje prirážkou (zrážkou) zohľadňujúcou prevádzkové vplyvy („M") podľa vzťahu

PNSmax = PNSz X M (l/100 km)

Súčiniteľ „M" sa určí podľa vzťahu

M = 1 + (A + B + C + D)

Jednotlivé položky súčiniteľa „M" sú uvedené v odseku 6, pričom pri výpočte možno použiť iba jednu z uvedených prirážok príslušnej skupiny.

(6) Maximálne prípustné hodnoty jednotlivých položiek prirážok alebo minimálnych zrážok pre výpočet súčiniteľa prevádzkových vplyvov „M".

Skupina prirážokCharakteristika prevádzkových podmienok a pomerovHodnoty prirážok (zrážok)
Motorové vozidlo
osobnédodávkové mikrobusy
nákladné autobusy
AJazdy, pri ktorých prevažuje prejdená vzdialenosť v horskej oblasti (stúpanie nad 6 %)0,100,25
Nespevnené cesty - za sucha
- za mokra
0,08
0,10
0,25
0,35
Terén - za sucha
- za mokra
0,20
0,30
0,50
0,80
Najťažší terén (výnimočné prípady)0,801,20
Jazda vyžadujúca použitie nižších rýchlostných stupňov (jazda v hmle alebo vo väčšej vrstve kyprého alebo rozmoknutého snehu a pod.)0,150,20
BPremávka na území miest hl. m. Prahy, Bratislavy, Brna, Ostravy, Košíc, Plzne, Olomouca, Havířova, Hradce Králové, Pardubíc, Českých Budějovíc, Liberca, Gottwaldova, Ústí n. L.0,150,15
Zvoz alebo rozvoz tovaru (vecí) v uvedených mestách alebo jazda so zastávkami na krátkych vzdialenostiach (do 1500 m)0,200,20
Mestská hromadná doprava-0,30
CJazda nákladného automobilu alebo návesovej jazdnej súpravy, autobusu so zaťažením nepresahujúcim 50 % užitočnej hmotnosti--0,10 (zrážka)
Obytný príves caravan0,20-
Jazda cestného ťahača alebo ťahača návesu bez pripojeného vozidla--0,15 (zrážka)
Jazdné súpravy
a) okamžitá celková hmotnosť prívesu vo vzťahu k schválenej celkovej hmotnosti ťažného motorového vozidla je
30 až 70 %-0,25
70 až 100 %-0,35
viac ako 100 %-0,50
b) príves bez užitočného zaťaženia-0,05
c) autobusový príves-0,30
DZábeh vozidla (motora)0,100,10
Výcvik vodiča0,100,10
Posyp vozoviek-0,30
Rozhŕňanie snehu-0,40
Špeciálne podmienky (touto prirážkou sa riešia podmienky, ktoré nemožno zahrnúť pod inú položku prirážok; dovoľuje sa ju použiť, len ak o tom rozhodne vedúci organizácie) najviac0,100,10

(7) Prevádzkové prirážky zohľadňujúce prevádzkové vplyvy podľa odseku 6 sa smú použiť vo výpočte maximálnych limitov prevádzkovej normy spotreby pohonných hmôt iba v prípadoch, keď tieto vplyvy pôsobia a významne sa prejavujú v sledovanom období prevádzky vozidla.

(8) Prevádzková norma spotreby pohonných hmôt pre jazdy ťahačov s podvalníkom sa určuje podľa konkrétnych prevádzkových podmienok.

(9) Merná prevádzková norma spotreby pohonných hmôt pre špeciálne nákladné automobily, keď činnosť prídavných alebo špeciálnych pracovných zariadení možno charakterizovať ako činnosť súčasne prebiehajúcu pri jazde vozidla (napr. komunálne vozidlá, popolové auto, miešač betónu a pod.) sa vyjadruje prevádzkovou normou spotreby pohonných hmôt pre taký automobil na 100 km jazdy.

(10) Norma spotreby pohonných hmôt (E) v litroch na použitie prídavných alebo pracovných zariadení poháňaných motorom motorového vozidla a používaných aj pri prípadnom státí vozidla (napr. sklápanie, vykurovanie závislým kúrením a pod.) alebo pri odbere pohonných hmôt zo spoločnej nádrže paliva (napr. nezávislé kúrenie) sa určuje podľa početnosti použitia, prípadne času prevádzky takého zariadenia na základe mernej spotreby pohonných hmôt uvedenej v technickej dokumentácii tohto zariadenia23) pri
daných premávkových podmienkach. Spotreba pohonných hmôt pre prevádzku nezávislého kúrenia sa eviduje oddelene.

(11) Spotreba pohonných hmôt na prevádzku prídavných alebo pracovných zariadení inštalovaných na motorovom vozidle podľa odseku 10 alebo na strojovom spodku automobilu ako pojazdný pracovný stroj (napr. žeriav, bager a pod.), ktoré nie sú určené na prevádzku pri jazde vozidla, sa nezahŕňa do spotreby pohonných hmôt na dopravu (jazdu) motorového vozidla a eviduje sa oddelene.

(12) Ak motorové vozidlo je po ukončení denného výkonu odstavené v prostredí s nižšou teplotou ako - 5 oC a na zabezpečenie jeho technickej pohotovosti a spoľahlivú pripravenosť treba udržiavať teplotu motora na požadovanej hodnote, organizácia určí spôsob a normu spotreby pohonných hmôt na ohrev motora (F) podľa konkrétnych podmienok. Táto spotreba pohonných hmôt sa nezahŕňa do spotreby pohonných hmôt na jazdu motorového vozidla a eviduje sa oddelene.

(13) Spotreba pohonných hmôt na ohrev motora vozidla pred začatím prepravnej činnosti vozidla (pred jazdou) je zahrnutá do prevádzkovej normy spotreby pohonných hmôt motorového vozidla.

(14) Norma absolútnej spotreby pohonných hmôt na jazdu motorového vozidla na určitom úseku cesty sa určuje takto:

PNSi = PNSz X M (Li / 100) (l)

Li = prejdená vzdialenosť (úsek cesty) v km

(15) Celková norma absolútnej spotreby pohonných hmôt na jazdu motorového vozidla za ucelený jazdný výkon sa vypočíta sčítaním čiastkových noriem absolútnych spotrieb

PNSa = ∑ PNSi (l)

(16) Celková norma absolútnej spotreby pohonných hmôt motorového vozidla za ucelený jazdný výkon vozidla sa vypočíta sčítaním čiastkových noriem spotreby.

PNScelk = PNSa + E + F (l)

Príloha č. 3 vyhlášky č. 60/1981 Zb.

URČENIE PREVÁDZKOVEJ NORMY SPOTREBY OLEJOV

(1) Normy spotreby olejov sa vzťahujú na poháňaciu sústavu cestných motorových vozidiel pri prevádzke mimo zábehu vozidla alebo motora.

(2) Normy spotreby olejov sa udávajú v objemových percentách z určenej prevádzkovej normy spotreby pohonných hmôt podľa prílohy č. 2.

(3) Normy spotreby olejov zahŕňajú množstvo oleja na dopĺňanie spotrebovaného oleja príslušnej olejovej náplne a množstvo oleja na výmenu olejovej náplne.

(4) Norma spotreby motorového oleja je maximálne:

a) dvojdobé zážihové motory3 %
b) štvordobé žážihové motory
- chladené kvapalinou1,8 %
- chladené vzduchom2,0 %
c) štvordobé zápalné motory
- chladené kvapalinou2,5 %
- chladené vzduchom3,0 %

(5) Norma spotreby prevodového oleja je maximálne:

- vozidlá s jednou hnacou nápravou 0,4 %

- na každú ďalšiu hnaciu nápravu 0,2 %

Poznámky pod čiarou

1) Normálnou cestnou premávkou sa na území ČSSR na účely tejto vyhlášky rozumie jazda samostatného vozidla zaťaženého na prípustnú užitočnú hmotnosť na udržiavaných cestách so spevneným povrchom a na diaľnicach so stúpaním do 6 % rýchlosťou zodpovedajúcou bežnej rýchlosti dopravného prúdu mimo územia miest uvedených v prílohe č. 2 v odseku 6 pod položkou B.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 94/1980 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

3) ČSN 30 0590 - Zisťovanie opotrebenia a výkonov plášťov pneumatík.

4) § 59 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 90/1975 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

5) § 84 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách.
Smernice Federálneho ministerstva dopravy a Federálneho ministerstva vnútra č. 20 874/76-025 z 28. 9. 1976 pre vyraďovanie starých nákladných a iných úžitkových vozidiel v kategórii do 5 ton užitočnej hmotnosti, registrované v čiastke 26/1976 Zb.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy a Federálneho ministerstva vnútra č. 26 012/77-025 z 29. 12. 1977, ktorou sa dopĺňajú smernice č. 20 874/76-025 pre vyraďovanie starých nákladných a iných úžitkových vozidiel v kategórii do 5 ton užitočnej hmotnosti, registrovaná v čiastke 11/1978 Zb.

6) Úprava Štátnej plánovacej komisie č. 80 513/78 z 30. 5. 1978, ktorou sa ustanovujú zásady pre normovanie zásob, registrovaná v čiastke 21/1978 Zb.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.
Predpisy o hospodárení s majetkom družstevných a spoločenských organizácií.

8) Úprava Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. FŠÚ-3704/79-03 a FMF-XV/4-18 806/79 zo 7. 12. 1979, ktorou sa vyhlasujú vzory prvotných záznamov a bežných zápisov pre oblasť cestná automobilová doprava, registrovaná v čiastke 23/1980 Zb.

9) § 53 vyhlášky č. 90/1975 Zb.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 101/1979 Zb.

11) § 6 vyhlášky č. 57/1979 Zb.

12) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky strácajú účinnosť smernice Federálneho ministerstva dopravy č. 22 447/79 z 3. 11. 1979 o spôsobe normovania spotreby pohonných hmôt cestných vozidiel na motorovú dopravu uverejnené v čiastke 4/1979 Ú. v. ČSR a v čiastke 9/1979 Ú. v. SSR.

13) ČSN 30 0033 - Názvoslovie prevádzky, údržby a opráv cestných vozidiel na motorovú dopravu.

14) ČSN 30 0033.
Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu, v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

15) § 9 vyhlášky č. 137/1964 Zb.

16) Automobily kategórie I až III patria do skupiny automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5 t [písmeno a)].
Automobily kategórie IV až X sa rozlišujú podľa týchto hľadísk:
Kategória Zaťaženie nápravy
(t)
Počet náprav Celková hmotnosť
(t)
IV
V
VI
do 62
2
3
6
nad 6 do 9
15,5
VII
VIII
nad 6 do 82
3
12
19
IX
X
nad 8 do 102
3
16
24
Automobily so 4 a viacerými nápravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 24 t sa posudzujú ako automobily kategórie X.

17) ČSN 30 0024 - Rozdelenie a druhy vozidiel.

18) Autobusy sa delia na kategórie
B- mestský
C- medzimestský (linkový)
LC- turistický (diaľkový).

19) Vyhláška č. 90/1975 Zb.
ČSN 63 0001 - Uskladnenie a ošetrovanie kaučukov a výrobkov z gumy.

20) Vyhláška č. 90/1975 Zb.

21) ČSN 63 1910 - Protektorovanie a opravy diagonálnych a semiradiálnych plášťov pre motorové vozidlá.
ČSN 63 1912 - Protektorovanie a opravy radiálnych plášťov pre motorové a prípojné vozidlá.

22) Pokiaľ táto hodnota spotreby pohonných hmôt nie je v technickom preukaze vozidla uvedená, ustanovuje sa podľa ČSN 30 0510, alebo podľa spotreby porovnateľného vozidla.

23) Pokiaľ údaje o mernej spotrebe pohonných hmôt prídavných zariadení vozidla včítane nezávislého kúrenia nie sú k dispozícii, určia sa na základe skutočnej spotreby vyhodnotenej za primerane dlhé obdobie.