Vyhláška č. 54/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu

Čiastka 11/1981
Platnosť od 11.05.1981 do30.06.1988
Účinnosť od 01.06.1981 do30.06.1988
Zrušený 102/1988 Zb.

54

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 9. apríla 1981

o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 14 ods. 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) V podnikoch zahraničného obchodu, ktorých predmetom podnikania je dovoz a vývoz vecí podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len „podnik“), sa spravidla zriaďuje prevádzková rada (ďalej len „rada“), ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa podniku. Radu zriaďuje a zrušuje a jej štatút vydáva a mení Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s ústrednými orgánmi nadriadenými československým právnickým osobám, ktoré sú socialistickými organizáciami a vo vzťahu k podniku sú rozhodujúcimi dodávateľmi pre vývoz alebo rozhodujúcimi odberateľmi z dovozu (ďalej len „rozhodujúci dodávatelia alebo odberatelia“).

(2) Rada cieľavedome prehlbuje spoluprácu medzi podnikom a československými právnickými osobami, ktoré sú jeho dodávateľmi pre vývoz alebo odberateľmi z dovozu.

§ 2

(1) Radu tvoria z polovice členovia, ktorí sú vedúcimi pracovníkmi orgánov stredného článku riadenia1) nadriadených rozhodujúcim dodávateľom alebo odberateľom, alebo vedúcimi pracovníkmi rozhodujúcich dodávateľov alebo odberateľov podniku, v ktorom sa rada zriadila, a z polovice členovia, ktorí sú vedúcimi pracovníkmi podniku alebo iných československých právnických osôb, voči ktorým Federálne ministerstvo zahraničného obchodu plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy.2) Rada má spravidla osem až dvadsať členov.

(2) Členov rady vymenúva a odvoláva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, a to pokiaľ ide o pracovníkov rozhodujúcich dodávateľov alebo odberateľov a im nadriadených orgánov stredného článku riadenia po dohode s im nadriadeným ústredným orgánom. Rade predsedá generálny riaditeľ podniku, v ktorom je rada zriadená.

(3) Funkcia člena rady je zastupiteľná len vo výnimočných prípadoch a za podmienok ustanovených štatútom rady alebo v akte, ktorým bol člen vymenovaný.

(4) Členovia rady sú pri výkone svojej funkcie povinní dbať na celospoločenské záujmy.

§ 3

Rada sa vyjadruje najmä k plánu vývozu a dovozu a k jeho zabezpečeniu, ku koncepčným otázkam uskutočňovania vývozu a dovozu podnikom, v ktorom je zriadená, a na ten účel odporúča konkrétne opatrenia, ktoré by mal vykonať podnik a československé právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k tomuto podniku dodávateľmi pre vývoz alebo odberateľmi z dovozu, a im nadriadené orgány stredného článku riadenia s cieľom prehĺbiť ich spoluprácu na zabezpečenie efektívneho uskutočňovania zahraničného obchodu, zvýšenie vývozu a dosiahnutie iných prínosov pre československé devízové hospodárstvo; vyjadruje sa najmä aj k zmluvám (dohodám) o spolupráci podniku s týmito právnickými osobami.

§ 4

(1) Podrobnejšiu úpravu činnosti rady určitého podniku ustanoví jej štatút.

(2) Štatút môže tiež upraviť zriadenie a činnosť pracovných skupín rady na prerokúvanie otázok týkajúcich sa jednotlivých obchodných skupín podniku.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1981.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 druhá veta zákona č. 145/1975 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

2) § 12 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.