Vyhláška č. 50/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.

Čiastka 10/1981
Platnosť od 30.04.1981 do28.02.1987
Účinnosť od 01.09.1981 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.

OBSAH

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 30. marca 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. a) znie:

a) učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie

1. banícke učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava v podzemí v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách rudného a nerudného baníctva riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva [príloha č. 1, časť a) bod 1.]80-300200-500300-500
2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie
2a) v odvetví baníctva a energetiky a v odvetví rudného a nerudného baníctva v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2a)]50-200150-400250-400
2b) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva a Ministerstvom stavebníctva SSR [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2b)]50-200150-400250-400".

2. V § 7 prvá časť odseku 6 znie:

(6) Žiakom a učňom baníckych učebných odborov a ďalších učebných odborov národohospodársky najdôležitejších uvedených v prílohe č. 1 časť a) zabezpečujú organizácie stravovanie v hodnote týchto finančných stravovacích normatívov:“.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Zoznam učebných odborov zaradených do kategórie A

a) Učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie

1. banícke učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava v podzemí v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách rudného a nerudného baníctva riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva

01-51-2 baník

01-11-4 baník mechanizátor

01-55-2 hlbinné dobývanie

03-15-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-42-4 banský elektromontér

2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie

2a) v odvetví baníctva a energetiky a v odvetví rudného a nerudného baníctva v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva

01-12-4 mechanik banských strojov a veľko - strojov

03-13-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-16-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na plynárenské zariadenia

04-61-2 elektromechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

01-56-2 povrchové dobývanie

2b) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva a Ministerstvom stavebníctva SSR

09-72-2 tesár

b) Učebné odbory vo vybraných organizáciách určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzi - oblastné presuny žiakov a učňov

[pokiaľ nie sú zvýhodnené podľa bodu a)]

ba) Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území hl. mesta Prahy

1. nedostatkové učebné odbory

01-63-2 strojník s odborným zameraním na vrtné súpravy

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

02-52-2 hutník s odborným zameraním na výrobu neželezných kovov

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

02-85-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž potrubia

03-19-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

03-41-2 úpravár kovov s odborným zameraním na tepelné spracovanie

03-42-2 úpravár kovov s odborným zameraním na pokovovanie

03-71-2 zlievač

03-72-2 strojový kováč

03-75-2 obrábač kovov

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-71-2 spojový mechanik s odborným zameraním na oznamovacie siete

04-86-2 železničiar

06-47-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na práčovne a čistiarne

06-81-2 gumár - plastikár

06-95-2 mäsiar - údenár

06-96-2 konzervár

08-71-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu obuvi z usní a plastov

08-85-2 remenár - sedlár

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-51-2 sklenár s odborným zameraním na zasklievanie a rámovanie

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

09-75-2 dláždič

09-76-2 izolatér

09-77-2 pokrývač

09-81-2 kominár

2. vybrané učebné odbory

02-71-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

02-81-2 strojový mechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-13-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-79-2 lakovač

04-85-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy

09-61-2 maliar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

09-62-2 maliar s odborným zameraním na interiéry

64-61-2 predavač s odborným zameraním na potravinársky tovar

64-63-2 predavač s odborným zameraním na elektrotechnický tovar

64-64-2 predavač s odborným zameraním na drogériový tovar

64-67-2 predavač s odborným zameraním na textil a odievanie

bb) Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území Severočeského kraja

1. nedostatkové učebné odbory

01-51-2 baník

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

02-85-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž potrubia

03-11-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia (len v organizáciách riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR)

03-19-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-86-2 železničiar

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-81-2 gumár - plastikár

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

45-75-2 mechanizátor lesnej výroby

2. vybrané učebné odbory

02-71-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

03-13-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

bc) Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území hl. mesta SSR Bratislavy

1. nedostatkové učebné odbory

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

03-18-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na zdvíhacie zariadenia

03-74-2 nástrojár

03-75-2 obrábač kovov

05-53-2 sklár s odborným zameraním na technické sklo

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-81-2 gumár - plastikár

06-92-2 pekár

06-95-2 mäsiar - údenár (len pre organizácie riadené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR)

07-32-2 pradiarka s odborným zameraním na spracovanie vlákien na textilné polotovary

08-21-2 stolár s odborným zameraním na výrobu nábytku a zariadení

08-22-2 stolár s odborným zameraním na stavebnú výrobu

09-31-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu stavebných dielcov

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

09-75-2 dláždič

09-77-2 pokrývač

09-81-2 kominár

2. vybrané učebné odbory

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-85-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy

09-76-2 izolatér

64-61-2 predavač s odborným zameraním na potravinársky tovar

c) Učebné odbory vyhlásené ako prioritné

[pokiaľ nie sú zvýhodnené podľa časti a) alebo b)]

01-61-2 strojník s odborným zameraním na poľnohospodársku výrobu

01-62-2 strojník s odborným zameraním na výrobu krmív a úpravu plodín

01-63-2 strojník s odborným zameraním na vrtné súpravy

01-65-2 strojník s odborným zameraním na hutnícke tvarovanie kovov

01-66-2 strojník s odborným zameraním na energetické zariadenia

01-67-2 strojník s odborným zameraním na lodnú dopravu

01-68-2 strojník s odborným zameraním na duté sklo

01-71-2 strojník s odborným zameraním na výrobu stavebných hmôt

01-72-2 strojník s odborným zameraním na drevárske polotovary

01-73-2 strojník s odborným zameraním na konštrukčné dosky

01-74-2 strojník s odborným zameraním na výrobu papiera

01-75-2 strojník s odborným zameraním na spracovanie papiera

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

01-78-2 strojník s odborným zameraním na hutnícku druhovýrobu kovov

02-51-2 hutník s odborným zameraním na výrobu železných kovov

02-52-2 hutník s odborným zameraním na výrobu neželezných kovov

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

02-85-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž potrubia

02-86-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž kotlov

02-87-2 strojový mechanik s odborným zameraním na traťové montáže

03-11-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia (len v organizáciách lesného a vodného hospodárstva)

03-15-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

03-19-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

03-41-2 úpravár kovov s odborným zameraním na tepelné spracovanie

03-42-2 úpravár kovov s odborným zameraním na pokovovanie

03-71-2 zlievač

03-72-2 strojový kováč

03-75-2 obrábač kovov

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-71-2 spojový mechanik s odborným zameraním na oznamovacie siete

04-86-2 železničiar

05-32-2 keramik s odborným zameraním na stavebnú keramiku

05-51-2 sklár s odborným zameraním na duté sklo

05-53-2 sklár s odborným zameraním na technické sklo

05-61-2 brusič skla s odborným zameraním na obrusovanie a zabrusovanie

05-62-2 brusič skla s odborným zameraním na vybrusovanie

05-63-2 brusič skla s odborným zameraním na rytie

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-43-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na výrobu koksu a spracovanie vedľajších produktov

06-47-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na práčovne a čistiarne

06-51-2 textilný chemik s odborným zameraním na úpravu textílií

06-52-2 textilný chemik s odborným zameraním na farbenie textílií

06-53-2 textilný chemik s odborným zameraním na potlačovanie textílií

06-61-2 garbiarský chemik s odborným zameraním na spracovanie kože

06-71-2 biochemik s odborným zameraním na mliekárenskú výrobu

06-72-2 biochemik s odborným zameraním na výrobu piva a sladu

06-81-2 gumár - plastikár

06-85-2 tlačiar na maloofsetových a sieťotlačových strojoch

06-91-2 mlynár

06-92-2 pekár

06-95-2 mäsiar - údenár (len pre organizácie riadené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR)

06-96-2 konzervár

07-31-2 pradiar s odborným zameraním na prípravu lykových vlákien

07-32-2 pradiar s odborným zameraním na spracovanie vlákien na textilné polotovary

07-41-2 tkáč s odborným zameraním na plošné textílie

07-82-2 pletiar

08-21-2 stolár s odborným zameraním na výrobu nábytku a zariadení

08-22-2 stolár s odborným zameraním na stavebnú výrobu

08-71-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu obuvi z usní a plastov

08-72-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu obuvníckych polotovarov

08-81-2 spracovateľ dreva

08-85-2 remenár - sedlár

08-86-2 zvrškár

09-31-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu stavebných dielcov

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-41-2 kamenár s odborným zameraním na ťažbu a spracovanie kameňa

09-51-2 sklenár s odborným zameraním na zasklievanie a rámovanie

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

09-73-2 vodár

09-75-2 dláždič

09-76-2 izolatér

09-77-2 pokrývač

09-81-2 kominár

45-61-2 pestovateľ s odborným zameraním na vinohradníctvo

45-62-2 pestovateľ s odborným zameraním na ovocinárstvo a včelárstvo

45-63-2 pestovateľ s odborným zameraním na šľachtenie a semenárstvo

45-75-2 mechanizátor lesnej výroby

45-77-2 hydinár

45-81-2 chovateľ s odborným zameraním na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec

55-61-2 protetik s odborným zameraním na mechaniku

55-62-2 protetik s odborným zameraním na bandáže

55-63-2 protetik s odborným zameraním na obuv

64-53-2 knihár (len pre organizácie riadené Ministerstvom priemyslu SSR)“.

4. Poznámky č. 6, 10 a 11 sa vypúšťajú a poznámky č. 7, 8 a 9 sa označujú ako poznámky č. 6, 7 a 8.


Čl. II

Zrušuje sa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 30. 7. 1973 č. VI-4382/73-6340 o niektorých opatreniach vo finančnom a hmotnom zabezpečení učňov učebných odborov strojárskej metalurgie, registrovaná v čiastke 28/1973 Zb.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1981.


Minister školstva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Minister práce a sociálnych vecí

Slovenskej socialistickej republiky:

Krocsány v. r.