Vyhláška č. 48/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky

Čiastka 10/1981
Platnosť od 30.04.1981
Účinnosť od 15.05.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 25. februára 1981.

48

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. marca 1981

o Dohode o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky


Dňa 23. apríla 1979 bola v Bogote podpísaná Dohoda o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 25. februára 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kolumbijskej republiky,

prajúc si prispievať k rozvoju výmen v oblasti kultúry, školstva, vedy medzi oboma krajinami s cieľom ďalej prehlbovať vzájomné porozumenie,

dohodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

veľvyslanca Československej socialistickej republiky v Kolumbijskej republike

Josefa Kolka,

prezident Kolumbijskej republiky

ministra zahraničných vecí

Dr. Indaleciu Lievanu Aguirreho,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa touto Dohodou zaväzujú, že budú spolupracovať v oblasti vedy, školstva, kultúry, filmu, rozhlasu, televízie a telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenu vedcov, kultúrnych a školských pracovníkov, umelcov, pracovníkov oznamovacích prostriedkov a predstaviteľov telesnej výchovy a športu.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať poznávanie druhého štátu najmä týmito formami:

a) usporadúvaním výstav kultúrneho a informatívneho charakteru,

b) usporadúvaním koncertov, divadelných predstavení a vystúpení umelcov,

c) prekladaním a vydávaním literárnych diel,

d) výmenou publikácií kultúrnej a vedeckej povahy,

e) výmenou rozhlasových, televíznych a ďalších audiovizuálnych materiálov nekomerčnej povahy,

f) premietaním umeleckých, vedeckých, výchovných a dokumentárnych filmov.

Článok 4

Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá na štúdium a študijné pobyty na svojich vedeckých, vzdelávacích, kultúrnych a športových zariadeniach.

Zmluvné strany okrem toho uľahčia v rámci svojich vnútroštátnych predpisov školským, vedeckým a výskumným pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a vedeckých a kultúrnych inštitúcií.

Článok 5

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uznávať vedecké hodnosti, tituly, vysvedčenia a diplomy udelené alebo vydané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú usilovať o ďalšie prehĺbenie stykov na úseku telesnej výchovy a športu najmä tým, že budú podporovať spoluprácu a výmenu športovcov, telovýchovných expertov, športových družstiev, ako aj usporadúvanie športových súťaží.

Článok 7

Zmluvné strany uľahčia výmenu kinematografických a hudobných diel, mikrofilmov, rozhlasových programov, televíznych spravodajských programov vo forme šotov a reportáží, prostriedkov fotoreprodukcie, ako aj kníh a časopisov, ktoré budú vyňaté z colných aj akýchkoľvek iných poplatkov v prípade, že pôjde o nekomerčné účely.

Článok 8

Zmluvné strany zabezpečia na svojom území ochranu autorských práv občanov druhého štátu k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam podľa mnohostranných autorskoprávnych dohovorov, ktorými sú obe strany viazané. V prípade potreby dojednajú o takej ochrane samostatnú dohodu.

Článok 9

Osoby pozvané školskými, vedeckými, kultúrnymi alebo športovými inštitúciami jednej strany na prednášky, konferencie alebo výskum či štúdium v ich národných zariadeniach budú vyňaté z platenia vízových poplatkov.

Na získanie tejto úľavy predloží držiteľ pasu vedúcemu diplomatickej alebo konzulárnej misie, ktorá má vízum vydať, potvrdenie vydané príslušným úradom, že ide o návštevu inštitúcie za účelom spomínaným v tomto článku.

Článok 10

Za účelom plnenia tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na obdobie dvoch rokov vykonávacie plány, v ktorých sa určia konkrétne opatrenia a výmeny, ktoré sa budú realizovať, včítane organizačných a finančných podmienok ich plnenia.

Článok 11

Každá zmluvná strana umožní na území svojho štátu zriadiť výbory, sekcie, kultúrne inštitúcie alebo spoločnosti priateľov, ktoré sa budú venovať šíreniu znalostí o druhom štáte a jeho kultúre, prípadne o oboch štátoch, a to v súlade so svojimi zákonmi a nariadeniami.

Na zriadenie výborov, sekcií, kultúrnych inštitúcií alebo spoločností priateľov je potrebný predchádzajúci súhlas príslušných orgánov štátu, na území ktorého sa majú založiť.

Článok 12

Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať aj v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií, ktorých sú obe krajiny členmi.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť po výmene ratifikačnej listiny a listiny o schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na obdobie piatich rokov a bude sa predlžovať vždy o rovnaké obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Spísané v Bogote 23. apríla 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Josef Kolek v. r.

Za vládu

Kolumbijskej republiky:

Dr. Indalecia Lievana

Aguirre v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.