Nariadenie vlády č. 47/1981 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločnosti

Čiastka 10/1981
Platnosť od 30.04.1981 do31.12.1990
Účinnosť od 01.05.1981 do31.12.1990
Zrušený 578/1990 Zb.

47

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 28. apríla 1981

o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločnosti

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:


§ 1

(1) Základný plat duchovných cirkví a náboženských spoločností, ktorí so štátnym súhlasom pôsobia v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, je mesačne pri započítateľnej dobe duchovenskej činnosti (služobnej dobe)1)

kratšej ako tri roky1000 Kčs,
od dovŕšených troch do šiestich rokov1060 Kčs,
od dovŕšených šiestich do deviatich rokov1120 Kčs,
od dovŕšených deviatich do dvanástich rokov1180 Kčs,
od dovŕšených dvanástich do pätnástich rokov1240 Kčs,
od dovŕšených pätnástich do osemnástich rokov1300 Kčs,
od dovŕšených osemnástich do dvadsaťjeden rokov1350 Kčs,
od dovŕšených dvadsaťjeden do dvadsiatich štyroch rokov1400 Kčs,
od dovŕšených dvadsiatich štyroch do dvadsiatich siedmich rokov1450 Kčs,
od dovŕšených dvadsiatich siedmich do tridsiatich rokov1500 Kčs,
od dovŕšených tridsiatich do tridsiatich troch rokov1540 Kčs,
od dovŕšených tridsiatich troch do tridsiatich šiestich rokov1580 Kčs,
dlhšej ako tridsaťšesť rokov1620 Kčs.

(2) Vyšší základný plat patrí duchovným začínajúc mesiacom, v ktorom im uplynula doba ďalších troch rokov započítateľnej duchovenskej činnosti.

§ 2

Hodnostný prídavok duchovných môže byť najviac v I. stupnici 700 Kčs, v II. stupnici 840 Kčs, v III. stupnici 1020 Kčs a v IV. stupnici 1100 Kčs mesačne.

§ 3

(1) Odmena za vyšší výkon duchovných môže byť v jednotlivých prípadoch najviac 600 Kčs mesačne.

(2) Úhrnná suma týchto odmien v rámci okresu a kraja môže dosiahnuť najviac 15 percent celkového nákladu na základné platy a hodnostné prídavky duchovných.


§ 4

Zrušujú sa:

1. ustanovenia § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom,

2. ustanovenia § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom,

3. ustanovenia § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom,

4. ustanovenia § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom,

5. ustanovenia § 9 ods. 1, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1981.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 2 vládnych nariadení č. 219/1949 Zb. až č. 223/1949 Zb.