Vyhláška č. 43/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty

Čiastka 9/1981
Platnosť od 29.04.1981
Účinnosť od 14.05.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne na základe svojho článku 9 platnosť 19. januárom 1981.

43

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty


Dňa 19. novembra 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty. Dohoda nadobudne na základe svojho článku 9 platnosť 19. januárom 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty

Vláda Československej socialistickej republiky a Ľudová revolučná rada Kambodže, vedené prianím upevňovať a ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a vytvárať priaznivé podmienky pre cestovanie svojich občanov, sa dohodli na tomto:

Článok 1

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, služobných alebo osobitných pasov, môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany za účelom prechodného pobytu alebo prechodu a vycestovať z neho bez víz.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných pasov, môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany za účelom prechodného pobytu alebo prechodu a vycestovať z neho bez víz, pokiaľ konajú služobnú cestu, čo musí byť v ich cestovnom pase alebo v inom doklade úradne vyznačené.

Článok 2

1. Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody sa môžu zdržiavať na území druhej zmluvnej strany po celý čas svojho služobného pridelenia alebo pobytu.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov (manželov, manželky a maloleté deti), ktorí žijú s osobami uvedenými v článku 1 tejto Dohody v spoločnej domácnosti, pokiaľ sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v článku 1 alebo sú v nich zapísaní.

Článok 3

Zmluvné strany si vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v článku 1 tejto Dohody a typické údaje o nich najneskoršie šesťdesiat dní pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody. V prípade zmeny cestovných dokladov si zmluvné strany zašlú ich nové vzory spolu s typickými údajmi o týchto dokladoch diplomatickou cestou najneskoršie šesťdesiat dní pred ich zavedením.

Článok 4

Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody môžu prekračovať štátne hranice Československej socialistickej republiky a Kambodžskej ľudovej republiky na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 5

1. Občania jednej zmluvnej strany sú po čas svojho pobytu na území druhej zmluvnej strany povinní dodržiavať právne predpisy tejto zmluvnej strany.

2. Táto Dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup na ich územie osobám, ktoré považuje za nežiadúce, alebo ukončiť pobyt týchto osôb bez udania dôvodov tohto rozhodnutia druhej zmluvnej strane.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán môže z dôvodov verejného poriadku alebo ochrany zdravia obyvateľstva dočasne zastaviť vykonávanie tejto Dohody alebo jej časti. Zavedenie, ako aj zrušenie tohto opatrenia sa neodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 7

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili svoj cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, musia o tom neodkladne informovať príslušný orgán tejto zmluvnej strany, ktorý im vydá potvrdenie o oznámení straty cestovného dokladu. Na základe tohto potvrdenia vydá diplomatická misia alebo konzulárny úrad občanovi svojho štátu náhradný cestovný doklad. Vycestovanie držiteľa tohto náhradného cestovného dokladu sa spravuje právnymi predpismi zmluvnej strany, na území ktorej k strate cestovného dokladu došlo.

Článok 8

Vnútroštátne predpisy Československej socialistickej republiky a Kambodžskej ľudovej republiky o prihlasovaní nie sú touto Dohodou dotknuté.

Článok 9

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí šesťdesiatich dní odo dňa jej podpisu.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a zostane v platnosti 3 mesiace odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou vypovie.

Dané v Prahe 19. novembra 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom, khmerskom a francúzskom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu sa použije francúzske znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za ľudovú revolučnú radu Kambodže:

Hun Sen v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.