Redakčné oznámenie č. 42/1981 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby a o doplnení redakčného oznámenia č. 21/1981 Zb.

Čiastka 8/1981
Platnosť od 16.04.1981 do28.12.1990
Zrušený 586/1990 Zb.

42

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby a o doplnení

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 94/1980 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v slovenskom vydaní

2. v redakčnom oznámení č. 21/1981 Zb. v českom aj slovenskom vydaní

1. V § 3 ods. 1 vypadli medzi slovami „bez prerušenia“ a „obstarávacej ceny“ slová „do výšky“, takže celý odsek 1 správne znie: „Základné prostriedky sa odpisujú z obstarávacej ceny4) záväznými ročnými odpisovými sadzbami určenými v prílohe tejto vyhlášky bez prerušenia do výšky obstarávacej ceny.“.

2. Záhlavie redakčného oznámenia sa dopĺňa číslom predpisu v Zbierke zákonov a znie takto: „v predpise č. 175/1980 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 v českom vydaní“.

Redakcia