Vyhláška č. 41/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami

Čiastka 8/1981
Platnosť od 16.04.1981 do30.09.1993
Účinnosť od 01.06.1981 do30.09.1993
Zrušený 207/1993 Z. z.

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. februára 1981,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po prerokovaní s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 27 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č.79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje vydávanie overovacích doložiek na vysvedčeniach o maturitnej alebo obdobnej skúške vydaných zahraničnými školami v prípadoch, ak je medzinárodnou dohodou ustanovená vzájomná rovnocennosť vysvedčení, ako aj podmienky pre uznávanie týchto vysvedčení v prípadoch, ak vzájomná rovnocennosť nie je medzinárodnou dohodou ustanovená.1)

PRVÝ DIEL

ROVNOCENNOSŤ VYSVEDČENÍ

§ 2

Platnosť vysvedčení

V prípadoch, ak je medzinárodnou dohodou ustanovená vzájomná rovnocennosť vysvedčení o maturitnej skúške, platí na území Slovenskej socialistickej republiky vysvedčenie vydané zahraničnou školou a opatrené overovacou doložkou dňom, keď nadobudla platnosť príslušná medzinárodná dohoda; ak vysvedčenie bolo vydané po tomto dni, platí dňom jeho vydania.

§ 3

Overovanie vysvedčení

(1) Žiadosť o opatrenie vysvedčenia overovacou doložkou sa podáva na krajský národný výbor príslušný podľa miesta bydliska žiadateľa (ďalej len „krajský národný výbor“). K žiadosti sa pripojí originál vysvedčenia a jeho overený preklad v slovenskom alebo českom jazyku. Pri podaní žiadosti žiadateľ preukáže, že je československým štátnym občanom, a ak ide o cudzinca, že má povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky.

(2) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky určí v sporných a nejasných prípadoch, ktorá škola je svojím zameraním najbližšia absolvovanému štúdiu; ak ide o stredné zdravotnícke školy, urobí tak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 4

Overovacia doložka

Overovaciu doložku vydáva krajský národný výbor podľa vzoru uvedeného v prílohe 1.

DRUHÝ ODDIEL

UZNÁVANIE VYSVEDČENÍ

§ 5

Platnosť vysvedčení

Vysvedčenie o maturitnej alebo obdobnej skúške vydané zahraničnou školou platí, ak nie je medzinárodnou dohodou ustanovená vzájomná rovnocennosť vysvedčení, dňom právoplatnosti rozhodnutia o jeho uznaní.

§ 6

Podmienky uznávania

(1) Uznať možno len vysvedčenie vydané zahraničnou školou tej istej úrovne, ako sú školy poskytujúce v Československej socialistickej republike úplné stredné, prípadne vyššie vzdelanie.2)

(2) Žiadosť o uznanie sa podáva na krajský národný výbor.2) K žiadosti sa pripojí originál vysvedčenia a jeho overený preklad v slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je medzinárodnými dohodami ustanovené inak, musí byť pravosť podpisov a odtlačkov pečiatok na origináloch dokladov overená ministerstvom zahraničných vecí štátu príslušného podľa sídla školy, ktorá vysvedčenie vydala, a príslušným československým zastupiteľským úradom. Pri podaní žiadateľ preukáže, že je československým štátnym občanom, a ak ide o cudzinca, že má povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky.

(3) Krajský národný výbor môže požadovať, aby žiadateľ vykonal vopred doplňovaciu skúšku; určí pritom termín a miesto konania skúšky a po prerokovaní s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky určí predmety, z ktorých sa bude doplňovacia skúška konať.

§ 7

Doplňovacia skúška

(1) Doplňovacia skúška sa koná v jarnom období v marci a v jesennom období v októbri; vo výnimočných prípadoch môže sa určiť mimoriadny termín.

(2) Doplňovacia skúška sa spravidla skladá z ústnych, prípadne písomných skúšok z predmetov alebo ich častí, ktoré sa vyučujú na československej strednej škole, ak z nich nebol žiadateľ na zahraničnej škole klasifikovaný. Cudzinci nekonajú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

(3) Doplňovacia skúška sa koná pred komisiou. Komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedom komisie je krajský školský inšpektor, členmi komisie sú učitelia predmetov, z ktorých sa doplňovacia skúška koná. Školu, na ktorej sa skúška koná, určí a predsedu i členov komisie vymenuje krajský národný výbor.

(4) Celkový výsledok doplňovacej skúšky hodnotí komisia. Prijme sa návrh, za ktorý sa vyslovila väčšina členov komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§ 8

Overovacia doložka

Po právoplatnosti rozhodnutia o uznaní vysvedčenia o maturitnej alebo obdobnej skúške vydá krajský národný výbor overovaciu doložku podľa vzoru uvedeného v prílohe 2.


TRETÍ ODDIEL

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9

(1) Vysvedčenie opatrené overovacou doložkou (§ 4 a 8) vydanou krajským národným výborom v Českej socialistickej republike platí aj na území Slovenskej socialistickej republiky.

(2) O vydaní overovacích doložiek vedie krajský národný výbor evidenciu.

§ 10

Táto vyhláška sa nevzťahuje na rovnocennosť a na uznávanie vysvedčení vydaných zahraničnými školami, ktoré zodpovedajú v Československej socialistickej republike stredným vojenským školám, stredným školám Zboru národnej bezpečnosti a stredným školám Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky.

§ 11

(1) Zrušujú sa smernice Povereníctva školstva a kultúry z 11. apríla 1957 č.21 149/1957-A-II/1 o nostrifikácii cudzozemských vysvedčení o maturitnej skúške (skúške dospelosti) uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory 1957, por.č.55 a vo Zvestiach Povereníctva školstva a kultúry 1957, zošit 8.

(2) Pre stredné školy neplatí:

1. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík v znení vyhlášky č. 145/1976 Zb.;

2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 144/1976 Zb. o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1981.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 41/1981 Zb.

Vzor overovacej doložky

Vzor 01

Príloha 2 vyhlášky č. 41/1981 Zb.

Vzor overovacej doložky

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 27 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

2) § 27 ods. 2 zákona č. 79/1978 Zb.