Vyhláška č. 40/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom

Čiastka 8/1981
Platnosť od 16.04.1981
Účinnosť od 01.05.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 51 Zmluva a Dodatkový protokol nadobudli platnosť 21. februárom 1981.

40

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. februára 1981

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom


Dňa 12. apríla 1979 bola v Tunise podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom.

So Zmluvou a Dodatkovým protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ich ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 22. januára 1981.

Podľa svojho článku 51 Zmluva a Dodatkový protokol nadobudli platnosť 21. februárom 1981.

České znenie Zmluvy a Dodatkového protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní

Československá socialistická republika a Tuniská republika, vedené prianím udržiavať a utužovať zväzky priateľstva a najmä upraviť vzťahy v oblasti právnej spolupráce v občianskych a trestných veciach na základe rešpektovania zvrchovanosti, národnej nezávislosti, rovnoprávnosti, nezasahovania do vnútorných vecí a záujmov oboch strán, rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov: prezident Československej socialistickej republiky

Bohuslava Chňoupka,

ministra zahraničných vecí,

prezident Tuniskej republiky

Mohameda Fitouriho,

ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako jej vlastní občania.

2. Občania jednej zmluvnej strany môžu na území druhej zmluvnej strany voľne a bez prekážok vystupovať pred justičnými a správnymi orgánmi, môžu pred týmito orgánmi hájiť svoje záujmy, podávať žiadosti a návrhy za rovnakých podmienok ako jej vlastní občania.

3. Ustanovenia tejto Zmluvy platné pre občanov jednej zmluvnej strany sa vzťahujú aj na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej majú sídlo.

Článok 2

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany, nemožno uložiť zloženie kaucie ani žalobnej zábezpeky bez ohľadu na ich označenie len preto, že sú cudzincami alebo že nemajú bydlisko, pobyt alebo sídlo na území zmluvnej strany, ktorej justičný orgán vec prejednáva.

Článok 3

1. Justičné orgány zmluvných strán si na žiadosť navzájom poskytujú právnu pomoc v občianskych a trestných veciach za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.

2. Justičné orgány sa stýkajú prostredníctvom svojich ústredných orgánov diplomatickou cestou.

3. Ústrednými orgánmi sa rozumejú:

– na strane Československej socialistickej republiky v občianskych a trestných veciach

Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky a

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,

v trestných veciach aj

Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky;

– na strane tuniskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti.

Článok 4

1. Žiadosti o právnu pomoc, ako aj k nim pripojené písomnosti sa vyhotovia v jazyku dožadujúcej strany a pripojí sa k nim preklad do jazyka dožiadanej strany alebo do francúzštiny.

2. Žiadosti musia byť podpísané a opatrené úradnou pečiatkou príslušného orgánu.

3. Preklad overí oprávnený prekladateľ, ktorého podpis overí ministerstvo spravodlivosti.

Článok 5

Ministerstvá spravodlivosti zmluvných strán si budú na žiadosť navzájom oznamovať informácie o platnom právnom poriadku.

KAPITOLA II

Právna pomoc a oslobodenie od poplatkov a trov konania

Článok 6

1. Občania jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany nárok na právnu pomoc a oslobodenie od poplatkov a trov konania pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany so zreteľom na ich majetkové a rodinné pomery za rovnakých podmienok ako jej vlastní občania.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na vybavenie dožiadania a na doručovanie písomností v tej istej veci.

Článok 7

1. Potvrdenie o majetkových pomeroch vydá príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ bydlisko alebo pobyt.

2. Ak žiadateľ má bydlisko alebo pobyt na území tretieho štátu, môže potvrdenie vydať diplomatická misia alebo príslušný konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej je žiadateľ občanom.

Článok 8

Justičný orgán, ktorý vybavuje žiadosť o právnu pomoc a o oslobodenie uvedené v článku 6, rozhoduje podľa právneho poriadku svojho štátu. V prípade potreby môže požiadať orgány zmluvnej strany, ktorej je žiadateľ občanom, o dopĺňajúce informácie.

Článok 9

1. Žiadosť o právnu pomoc môže spísať justičný orgán príslušný podľa bydliska alebo pobytu žiadateľa podľa právneho poriadku strany, kde sa má právna pomoc poskytnúť.

2. Príslušný justičný orgán, u ktorého bola žiadosť spísaná, vyhotoví jej preklad, ako aj preklad potvrdenia uvedeného v článku 7 a prípadných príloh.

3. Justičný orgán, ktorý žiadosť vybavuje podľa odseku 1 tohto článku, ju zašle s potvrdením uvedeným v článku 7 a s prípadnými prílohami príslušnému justičnému orgánu druhej zmluvnej strany.

KAPITOLA III

Doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností a vybavovanie dožiadaní

Článok 10

1. Zmluvné strany si zasielajú súdne alebo mimosúdne písomnosti a dožiadania v občianskych a trestných veciach diplomatickou cestou v súlade s ustanoveniami článku 3 tejto Zmluvy.

2. Ustanovenie predchádzajúceho odseku nevylučuje, aby zmluvné strany v súlade so svojím právnym poriadkom doručovali súdne alebo mimosúdne písomnosti určené svojim občanom priamo prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov.

Článok 11

Žiadosť o doručenie súdnych alebo mimosúdnych písomností a o vybavenie dožiadania bude obsahovať:

a) označenie dožadujúceho a dožiadaného orgánu,

b) predmet žiadosti,

c) meno a priezvisko, povolanie, zamestnanie, bydlisko alebo pobyt účastníkov a podľa možnosti ich štátne občianstvo; u právnických osôb ich označenie a sídlo,

d) meno a priezvisko a adresu zástupcov účastníkov, ak to prichádza do úvahy,

e) meno, priezvisko a adresu príjemcu písomnosti,

f) pri dožiadaní označenie úkonu, ktorý sa má urobiť, a ak je to potrebné, otázky, ktoré sa majú položiť,

g) v trestných veciach právne označenie spáchaného činu, a pokiaľ možno, miesto a dátum narodenia obvineného a mená a priezvisko jeho rodičov.

Článok 12

Dožiadaná strana doručí písomnosti podľa svojho právneho poriadku. Ak písomnosti nie sú spísané v jej jazyku alebo ak nie je k nim priložený overený preklad, doručí dožiadaná strana tieto písomnosti príjemcovi len, pokiaľ s tým príjemca súhlasí.

Článok 13

1. Ak adresa osoby, ktorá má byť vypočutá alebo ktorá má prevziať písomnosť, nie je presne uvedená alebo je nesprávna, zistí, pokiaľ je to možné, správnu adresu dožiadaná strana.

2. Ak dožiadaný orgán nie je príslušný na vybavenie žiadosti, neodkladne ju postúpi z úradnej povinnosti príslušnému orgánu a upovedomí o tom dožadujúci orgán.

Článok 14

Doklad o doručení písomnosti sa vyhotoví podľa právneho poriadku dožiadanej strany. Uvedie sa v ňom miesto, dátum doručenia a meno osoby, ktorej bola písomnosť doručená.

Článok 15

1. Justičný orgán dožiadanej strany postupuje pri vybavovaní dožiadania podľa vlastného právneho poriadku.

2. Na žiadosť dožadujúceho orgánu oznámi dožiadaný orgán včas dožadujúcemu orgánu a účastníkom čas a miesto vykonania dožiadania.

Článok 16

Ak nemožno žiadosť vybaviť, dožiadaná strana bezodkladne vráti dožadujúcej strane písomnosti a oznámi jej dôvod, pre ktorý sa nemohlo dožiadanie vybaviť.

Článok 17

Za doručenie súdnych alebo mimo súdnych písomností a vybavenie dožiadaní nebude dožiadaná strana požadovať náhradu nákladov, s výnimkou znalečného a iných nákladov znaleckého posudku, ktorých výška a druh sa oznámi dožadujúcej strane.

Článok 18

Právnu pomoc môže odmietnuť:

a) tuniská strana, ak trestný čin, ktorého sa týka žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, považuje táto strana za politický trestný čin alebo za čin súvisiaci s takým trestným činom;

b) československá strana, ak sa táto strana domnieva, že vybavenie žiadosti o právnu pomoc by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť, bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Článok 19

Právnu pomoc môže zmluvná strana tiež odmietnúť, ak

a) trestný čin, ktorého sa žiadosť o poskytnutie právnej pomoci týka, považuje dožiadaná strana za trestný čin proti vojenskej povinnosti;

b) čin, ktorého sa žiadosť týka, nie je trestný podľa právneho poriadku dožiadanej strany;

c) dožiadaná strana sa domnieva, že vybavenie žiadosti by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť, jej bezpečnosť alebo by bolo v rozpore s jej verejným poriadkom alebo základnými princípmi jej právneho poriadku.

Článok 20

V daňových, colných a devízových veciach sa právna pomoc podľa ustanovení tejto kapitoly poskytuje len v rozsahu, aký určí dožiadaná strana.

KAPITOLA IV

Ochrana svedkov a znalcov

Článok 21

Svedka alebo znalca, ktorý sa dostavil na predvolanie na justičný orgán dožadujúcej strany, nemožno bez ohľadu na jeho štátne občianstvo stíhať, zadržať ani na ňom nemožno vykonať trest na území tejto strany pre trestný čin, ktorý je predmetom konania, v ktorom bol predvolaný, ani pre iný trestný čin, ktorý spáchal pred opustením územia dožiadanej strany.

Článok 22

Ustanovenie článku 21 sa nepoužije, ak svedok alebo znalec neopustí územie dožadujúcej strany do 15 dní odo dňa, keď mu justičný orgán oznámil, že jeho prítomnosť už nie je potrebná. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, po ktorý svedok alebo znalec nemohol opustiť územie tejto strany z dôvodov nezávislých od jeho vôle.

KAPITOLA V

Článok 23

Zasielanie výpisov z listín o osobnom stave

1. Zmluvné strany si na žiadosť zasielajú výpisy z listín o osobnom stave vystavené, odpísané alebo opravené na ich území, ako aj právoplatné rozhodnutia týkajúce sa osobného stavu občanov druhej strany vydané ich justičnými orgánmi.

2. Tieto doklady sa zasielajú bezplatne a bezodkladne diplomatickou cestou.

3. Žiadosti občanov zmluvnej strany týkajúce sa zaslania dokladov o osobnom stave sa môžu adresovať príslušnému orgánu druhej strany. Takto vyžiadané doklady sa zasielajú žiadateľovi prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu zmluvnej strany, ktorá doklad vydala. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie pri odovzdaní dokladu príslušný poplatok.

KAPITOLA VI

Uznanie a výkon justičných rozhodnutí a rozhodcovských rozhodnutí

Článok 24

1. Zmluvné strany uznávajú a na svojom území vykonávajú po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy tieto justičné rozhodnutia vydané justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany:

a) právoplatné a vykonateľné justičné rozhodnutia v občianskych, obchodných, rodinných veciach a vo veciach osobného stavu;

b) právoplatné a vykonateľné justičné rozhodnutia v trestných veciach, pokiaľ ide o náhradu škody a o vrátenie vecí;

c) pokonávky v občianskych veciach uzavreté pred justičnými orgánmi.

2. Za justičné rozhodnutia podľa odseku 1 sa pokladajú aj rozhodnutia vydané v dedičských veciach orgánmi zmluvnej strany, ktoré sú príslušné podľa jej právneho poriadku na prejednávanie dedičských vecí.

Článok 25

Justičné rozhodnutia uvedené v článku 24 sa uznávajú a vykonávajú za podmienok, že:

a) rozhodnutie vydal príslušný orgán; orgán dožadujúcej strany sa nebude považovať za príslušný, ak právo dožiadanej strany uznáva za výlučne príslušné orgány svoje vlastné orgány;

b) justičné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné podľa právneho poriadku dožadujúcej strany;

c) uznanie alebo výkon justičného rozhodnutia sa nedotýka zvrchovanosti, bezpečnosti, verejného poriadku alebo základných princípov právneho poriadku dožiadanej strany;

d) v tej istej veci už predtým nevydal právoplatné rozhodnutie príslušný justičný orgán dožiadanej strany;

e) osoba, proti ktorej bolo justičné rozhodnutie vydané, sa na konaní zúčastnila, alebo pokiaľ sa nezúčastnila, bola podľa právneho poriadku dožadujúcej strany riadne predvolaná. Predvolanie vyhláškou sa nepovažuje za riadne predvolanie.

Článok 26

1. Žiadosť o uznanie a výkon justičného rozhodnutia môžu priamo zúčastnené strany podať príslušnému justičnému orgánu dožiadanej strany alebo justičnému orgánu dožadujúcej strany, ktorý rozhodol v prvom stupni.

2. K žiadosti o uznanie justičného rozhodnutia sa pripojí:

a) overený odpis justičného rozhodnutia alebo pokonávky uzavretej pred justičným orgánom, ako aj potvrdenie, že rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, pokiaľ tieto skutočnosti nevyplývajú z rozhodnutia samotného,

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku dožadujúcej strany včas a riadne predvolaný,

c) overený preklad písomností uvedených pod písmenami a) a b), ako aj preklad žiadosti, ak nebola spísaná v jazyku dožiadanej strany.

3. Žiadosť o výkon rozhodnutia sa môže podať súčasne so žiadosťou o jeho uznanie.

Článok 27

1. Justičné orgány dožiadanej strany prerokujú žiadosť o uznanie rozhodnutia a vykonajú ho podľa vlastného právneho poriadku okrem tých jeho ustanovení, ktoré sú v rozpore s touto Zmluvou.

2. Justičný orgán, ktorý žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia prerokúva, sa obmedzí na zistenie, či boli splnené podmienky uvedené v článkoch 25 a 26; v kladnom prípade rozhodnutie vykoná.

Článok 28

1. Ak účastníkovi oslobodenému od zloženia žalobnej zábezpeky alebo kaucie podľa článku 2 uložilo právoplatné justičné rozhodnutie uhradiť trovy konania, vykoná sa toto rozhodnutie na území druhej zmluvnej strany na návrh druhého účastníka konania bezplatne.

2. Sumy predstavujúce trovy konania preddavkované dožadujúcim štátom, ako aj poplatky, od ktorých bol účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané, oslobodený, sa vyberú a odovzdajú diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu tohto štátu, aby zabezpečili ich odovzdanie alebo prevod v súlade s právnym poriadkom dožiadaného štátu.

3. K návrhu podľa odseku 1 sa pripojí overený odpis časti justičného rozhodnutia určujúcej výšku trov konania, potvrdenie o tom, že rozhodnutie je právoplatné, a overený preklad týchto písomností.

4. Justičný orgán, ktorý vykonáva rozhodnutie, sa obmedzí na zistenie, či boli splnené podmienky uvedené v tomto článku.

Článok 29

1. Zmluvné strany v súlade so svojím právnym poriadkom uznajú a vykonajú na svojom území rozhodcovské rozhodnutia v obchodných veciach vydané na území druhej strany.

2. Rozhodcovské rozhodnutia v občianskych veciach vydané na území jednej zo zmluvných strán sa uznávajú a vykonávajú na území druhej strany za podmienok ustanovených v článkoch 25 a 26, pokiaľ ich použitie na rozhodcovské rozhodnutia prichádza do úvahy.

Článok 30

Použitie ustanovení o výkone justičných rozhodnutí, rozhodcovských rozhodnutí a justičných pokonávok musí byť v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán o dovoze, vývoze a prevode pohľadávok, platobných prostriedkov a majetku.

KAPITOLA VII

Vydávanie

Článok 31

Zmluvné strany sa zaväzujú, že podľa ustanovení a za podmienok ustanovených v tejto kapitole si na žiadosť navzájom vydajú osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území, na vykonanie trestného konania alebo na výkon trestu.

Článok 32

1. Vydanie je prípustné iba pre čin trestný podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán.

2. Vydanie je prípustné iba pre trestný čin, za ktorý možno podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán uložiť trest odňatia slobody na jeden rok alebo vyšší, alebo ak bol uložený trest odňatia slobody na šesť mesiacov alebo vyšší.

Článok 33

Nemôžu sa vydať:

a) osoby, ktoré sú k dátumu podania žiadosti o vydanie občanmi dožiadanej strany,

b) osoby, ktorých vydanie zakazuje právny poriadok dožiadanej strany.

Článok 34

Vydanie nie je prípustné, ak:

a) trestný čin bol spáchaný na území dožiadanej strany;

b) trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, bol spáchaný mimo územia dožadujúcej strany a právny poriadok dožiadanej strany nedovoľuje stíhať taký trestný čin spáchaný mimo jej územia;

c) trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada,

– považuje Tuniská republika za politický trestný čin alebo za čin s ním súvisiaci,

– Československá socialistická republika sa domnieva, že vydanie by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť, bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Toto ustanovenie sa nepoužije, ak ide o útok proti životu hlavy štátu, člena jeho rodiny alebo člena vlády;

d) trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, považuje dožiadaná strana za trestný čin proti vojenskej povinnosti;

e) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa môže trestné stíhanie začať iba na základe predbežného návrhu poškodenej osoby;

f) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa nemôže pre trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, začať trestné stíhanie alebo vykonať trest z dôvodov premlčania, amnestie alebo iného zákonného dôvodu;

g) za trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, vyniesol príslušný justičný orgán dožiadanej strany právoplatný rozsudok alebo ak trestné stíhanie bolo zastavené.

Článok 35

V daňových, colných a devízových veciach sa vydávanie podľa tejto kapitoly uskutoční len v rozsahu, ktorý určí dožiadaná strana.

Článok 36

1. Ak sa proti osobe, o vydanie ktorej sa žiada, vedie pred justičnými orgánmi dožiadanej strany trestné konanie alebo ak sa má na nej vykonať trest odňatia slobody, môže sa vydanie odložiť.

2. V prípade odkladu môže k vydaniu dôjsť po vynesení právoplatného rozhodnutia alebo po výkone uloženého trestu.

3. Ak by odklad mohol spôsobiť premlčanie trestného stíhania alebo by mohol brániť zisteniu rozhodujúcich skutočností, možno uskutočniť dočasné vydanie s výslovnou podmienkou, že vydaná osoba bude vrátená po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré sa vydanie uskutočnilo.

Článok 37

Pre iný trestný čin, než pre ktorý došlo k vydaniu, sa nesmie proti vydanej osobe viesť trestné konanie, ani sa nesmie na nej vykonať trest, ani sa nesmie vydať tretiemu štátu, s výnimkou, že:

a) dožiadaná strana s tým súhlasí alebo

b) vyžiadaná osoba neopustila územie dožadujúcej strany, hoci mala možnosť tak urobiť, do jedného mesiaca po právoplatnom skončení trestného konania alebo po ukončení výkonu trestu alebo ho opustila a späť sa naň vrátila.

Článok 38

1. Žiadosť o vydanie sa podáva písomne a zasiela sa dožiadanej strane diplomatickou cestou. Pripojí sa k nej:

a) overený odpis rozkazu na zatknutie alebo iného rozhodnutia s rovnakými právnymi dôsledkami; v prípade, že sa žiada o vydanie na výkon trestu, overený odpis právoplatného rozsudku; ak v rozkaze na zatknutie alebo v inom rozhodnutí s rovnakými právnymi dôsledkami nie je uvedený čas a miesto spáchania činu a jeho právne označenie, upresnia sa tieto údaje v prílohe;

b) znenie príslušných právnych predpisov;

c) oznámenie o dĺžke nevykonaného trestu v prípade, že sa žiada o vydanie odsúdenej osoby, ktorá odpykala len časť uloženého trestu;

d) všetky údaje potrebné na zistenie totožnosti osoby, o vydanie ktorej sa žiada.

2. Dožiadaná strana môže požiadať o dopĺňajúce informácie, ak údaje ustanovené v predchádzajúcom odseku sú neúplné. Druhá strana vyhovie tejto žiadosti bezodkladne, najneskoršie však do dvoch mesiacov; táto lehota sa môže predĺžiť so súhlasom zmluvných strán o 15 dní.

3. Ak dožadujúca strana nedoplní informácie v určenej lehote, môže dožiadaná strana prerušiť konanie o vydanie a zatknutú osobu prepustiť na slobodu.

Článok 39

Ak sú podmienky vydania splnené, dožiadaná strana bezodkladne prikročí k zatknutiu osoby, o vydanie ktorej sa žiada.

Článok 40

1. V naliehavom prípade môže byť osoba predbežne zatknutá pred prijatím žiadosti o vydanie, ak o to požiada dožadujúca strana s odvolaním na rozkaz na zatknutie alebo na inú listinu majúcu rovnaké právne dôsledky alebo na právoplatný rozsudok vydaný proti tejto osobe a uvedie, že žiadosť o vydanie bude zaslaná dodatočne.

2. Žiadosť o predbežné zatknutie sa môže zaslať poštou, telegraficky alebo ďalekopisom.

3. Dožadujúca strana bude bezodkladne upovedomená o zatknutí podľa odseku 1.

4. Predbežné zatknutie nesmie trvať dlhšie ako jeden mesiac. Táto lehota sa môže predĺžiť na žiadosť dožadujúcej strany o 15 dní.

Článok 41

1. Dožiadaná strana oznámi dožadujúcej strane svoje rozhodnutie o vydaní. V prípade vyhovenia žiadosti bude dožadujúca strana informovaná o mieste a dátume odovzdania.

2. Ak sa orgány dožadujúcej strany nedostavia na určené miesto a v určenom čase na prevzatie osoby, ktorá má byť vydaná, a ak dožadujúca strana nepožiada o odklad, ktorý neprekročí 15 dní, vyžiadaná osoba sa bez meškania prepustí na slobodu. Novú žiadosť o vydanie možno v tomto prípade odmietnuť.

3. Ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré bránia odovzdaniu alebo prevzatiu osoby, ktorá má byť vydaná, bude o nich príslušná strana pred určeným dátumom druhú stranu informovať; obe strany sa dohodnú na inom dátume odovzdania v lehote, ktorá neprekročí 15 dní od času, keď sa skončia výnimočné okolnosti.

Článok 42

Ak o vydanie tej istej osoby žiada viac štátov buď pre rovnaké činy, alebo pre rôzne činy, dožiadaná strana rozhodne, ktorému z nich vyžiadanú osobu vydá, s prihliadnutím na štátne občianstvo vyžiadanej osoby, na dátum jednotlivých žiadostí, na miesto spáchania činu a na jeho závažnosť.

Článok 43

Ak sa vydaná osoba akýmkoľvek spôsobom vyhne trestnému konaniu alebo výkonu trestu a vráti sa na územie dožiadanej strany, môže byť znovu vydaná. V tomto prípade už netreba pripojiť k žiadosti písomnosti uvedené v článku 38.

Článok 44

1. Na žiadosť dožadujúcej strany dožiadaná strana jej vydá:

a) veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkazy v trestnom konaní; tieto veci sa odovzdajú aj v prípade, keď nedôjde k vydaniu vyžiadanej osoby pre jej smrť, útek alebo inú okolnosť;

b) veci pochádzajúce z trestného činu alebo veci, ktoré boli použité na jeho spáchanie.

2. Ak dožiadaná strana potrebuje vyžiadané veci v inom trestnom konaní, môže ich dočasne zadržať alebo vydať s podmienkou, že budú vrátené.

3. Práva dožiadanej strany alebo práva tretích osôb na tieto veci zostávajú nedotknuté. Ak sú také práva, budú tieto veci vrátené dožiadanej strane čo možno najskôr.

4. Prevod peňažných súm a majetku sa vykonáva v súlade s právnym poriadkom dožiadanej strany.

Článok 45

1. Jedna zo zmluvných strán povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie prevoz osôb vydaných tretím štátom.

2. Ak žiadosť o prevoz spĺňa podmienky žiadosti o vydanie ustanovené v tejto kapitole, povolí dožiadaná strana prevoz a vykoná ho. Ak podmienky nie sú splnené, nemusí prevoz povoliť.

Článok 46

1. Náklady spojené s vydaním znáša dožiadaná strana až do času odovzdania vydávanej osoby.

2. Náklady spojené s prevozom znáša dožadujúca strana.

Článok 47

Zmluvné strany si oznámia informácie o výsledkoch trestného konania proti vydanej osobe. Ak bude vydané právoplatné rozhodnutie, zašle sa jeho odpis druhej strane.

KAPITOLA VIII

Článok 48

Žiadosť o prevzatie trestného stíhania

Dožiadaná strana sa zaväzuje trestne stíhať podľa svojho právneho poriadku vlastných občanov, ktorí spáchali na území druhého štátu činy trestné v oboch štátoch, ak jej druhá strana diplomatickou cestou zašle žiadosť o prevzatie trestného stíhania so spismi, dôkazmi a informáciami, ktoré má k dispozícii. Dožadujúca strana bude informovaná o opatreniach, ktoré sa urobili na základe jej žiadosti.

KAPITOLA IX

Výmena správ o odsúdení a údajov z registra trestov

Článok 49

Jedna zmluvná strana zasiela druhej zmluvnej strane správy o právoplatných odsúdeniach na tresty odňatia slobody vynesených nad občanmi druhej strany. Súčasne sa zasielajú odtlačky prstov, ak to prichádza do úvahy.

Článok 50

Príslušné orgány jednej zmluvnej strany zasielajú justičným orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť informácie o predchádzajúcich odsúdeniach osôb, proti ktorým sa vedie trestné konanie.

KAPITOLA X

Článok 51

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva bude ratifikovaná. Ratifikačné listiny budú vymenené čo najskoršie v Prahe.

2. Táto Zmluva nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní od výmeny ratifikačných listín.

3. Táto Zmluva je dojednaná na päťročné obdobie a bude sa predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím určeného obdobia.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Tunise 12. apríla 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a francúzskom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu medzi českým a arabským znením bude rozhodujúce francúzske znenie.

Za

Československú socialistickú

republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Tuniskú republiku:

Mohamed Fitouri v. r.

DODATKOVÝ PROTOKOL

Pri podpise Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaní splnomocnenci, majúc plnomocenstvá, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa ďalej dohodli na nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sa budú považovať za súčasť uvedenej Zmluvy.

Podľa tejto Zmluvy:

1. Výraz „v občianskych veciach“ zahŕňa aj obchodné veci včítane vecí rozhodovaných v rozhodcovskom konaní, rodinné veci a veci osobného stavu.

2. Výraz „justičné orgány“ označuje každý orgán príslušný na prejednanie občianskych a trestných vecí podľa právneho poriadku každej zmluvnej strany.

3. Výraz „justičné rozhodnutie“ označuje každé rozhodnutie justičného orgánu, ako bol definovaný v predchádzajúcom odseku.

Za

Československú socialistickú

republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Tuniskú republiku:

Mohamed Fitouri v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.