Vyhláška č. 29/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty

Čiastka 6/1981
Platnosť od 19.03.1981
Účinnosť od 04.04.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňa 14. decembra 1980.

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty


Dňa 13. novembra 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 14. decembra 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky,

vedené prianím upevňovať a ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a vytvárať priaznivé podmienky pre cestovanie svojich občanov,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, osobitných a služobných pasov, môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany za účelom dočasného pobytu alebo prechodu a vycestovať z neho bez víz.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných pasov, môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany za účelom dočasného pobytu alebo prechodu a vycestovať z neho bez víz, pokiaľ konajú služobnú cestu, čo musí byť v ich cestovnom pase alebo v inom doklade k pasu priloženému úradne vyznačené.

Článok 2

1. Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody sa môžu zdržiavať na území druhej zmluvnej strany po celý čas svojho služobného pridelenia alebo pobytu.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov, ktorí žijú s osobami uvedenými v článku 1 tejto Dohody v spoločnej domácnosti, pokiaľ sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v tomto ustanovení.

Článok 3

Zmluvné strany si vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v článku 1 tejto Dohody a typické údaje o nich najneskoršie 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody. V prípade zmeny cestovných dokladov si zmluvné strany zašlú ich nové vzory spolu s typickými údajmi o týchto dokladoch diplomatickou cestou najneskôr 30 dní pred ich zavedením.

Článok 4

Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody môžu prekračovať štátne hranice Československej socialistickej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný styk.

Článok 5

1. Občania jednej zmluvnej strany sú po čas svojho pobytu na území druhej zmluvnej strany povinní dodržiavať zákony a predpisy tejto zmluvnej strany.

2. Táto Dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup na ich územie osobám, ktoré považujú za nežiadúce, alebo ukončiť pobyt týchto osôb bez udania dôvodov tohto rozhodnutia druhej zmluvnej strane.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán môže z dôvodov verejného poriadku dočasne zastaviť vykonávanie tejto Dohody alebo jej časti. Zavedenie, ako aj zrušenie tohto opatrenia sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 7

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa jej podpisu.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a zostane v platnosti 3 mesiace odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomným oznámením diplomatickou cestou vypovie.

3. Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti na diplomatické, osobitné a služobné pasy, dojednaná výmenou nót 11. mája 1956.

Dané v Prahe 13. novembra 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, vietnamskom a francúzskom jazyku. Český a vietnamský text majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu tejto Dohody bude rozhodujúci francúzsky text.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Stanislav Svoboda v. r.

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky:

Nguyen Tien Thong v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.