Vyhláška č. 28/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968

(v znení č. 85/1985 Zb.)

Čiastka 6/1981
Platnosť od 19.03.1981
Účinnosť od 23.11.1981
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 9 odseku 3 písmena a) nadobudla platnosť 27. aprílom 1971 a týmto dňom nadobudla taktiež platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

28

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968


Dňa 8. októbra 1968 bola v Locarne dojednaná Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov.

Listina o schválení Československej socialistickej republiky bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva - depozitára dohody - 4. augusta 1970.

Dohoda na základe svojho článku 9 odseku 3 písmena a) nadobudla platnosť 27. aprílom 1971 a týmto dňom nadobudla taktiež platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

LOCARNSKÁ DOHODA

o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísaná v Locarne 8. októbra 1968

Článok 1

Utvorenie Osobitnej únie; prijatie medzinárodného triedenia

1. Štáty, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, tvoria Osobitnú úniu.

2. Pre priemyselné vzory a modely prijímajú tieto štáty to isté triedenie (ďalej „medzinárodné triedenie“).

3. Medzinárodné triedenie obsahuje:

I. zoznam tried a podtried;

II. abecedný zoznam výrobkov, ktoré môžu byť predmetom vzorov a modelov, s údajom o triedach a podtriedach, do ktorých sú zaradené;

III. vysvetľujúce poznámky.

4. Zoznam tried a podtried je zoznam pripojený k tejto dohode ako príloha, s výhradou zmien a doplnkov, ktoré v ňom môže robiť Výbor znalcov utvorený podľa článku 3 (ďalej „Výbor znalcov“).

5. Abecedný zoznam výrobkov a vysvetľujúce poznámky prijíma Výbor znalcov na základe konania ustanoveného v článku 3.

6. Výbor znalcov môže medzinárodné triedenie meniť a dopĺňať v rámci konania ustanoveného v článku 3.

7. a) Medzinárodné triedenie je vypracované v anglickom a francúzskom jazyku.

b) Oficiálne texty medzinárodného triedenia v iných jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie uvedené v článku 5, vyhotovuje po konzultáciách so zúčastnenými vládami Medzinárodný úrad pre duševné vlastníctvo (ďalej „Medzinárodný úrad“), uvedený v Dohovore zriaďujúcom Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (ďalej „Organizácia“).

Článok 2

Použitie a právny dosah medzinárodného triedenia

1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou má medzinárodné triedenie len správny význam. Každý štát mu však môže priznať taký právny význam, aký uzná za vhodný. Medzinárodné triedenie najmä nezaväzuje štáty Osobitnej únie čo do spôsobu a rozsahu ochrany vzorov a modelov v týchto štátoch.

2. Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnosť používať medzinárodné triedenie buď ako hlavné triedenie, alebo ako pomocné triedenie.

3. Úrady štátov Osobitnej únie budú uvádzať v úradných listinách o prihlásení alebo zápise vzorov a modelov, a pokiaľ sa úradne zverejňujú, teda aj v týchto zverejneniach čísla tried a podtried medzinárodného triedenia, do ktorých sú zaradené výrobky, ktoré sú predmetom vzorov alebo modelov.

4. Pri výbere označení, ktoré sa majú zaradiť do abecedného zoznamu výrobkov, sa Výbor znalcov vyvaruje, pokiaľ je to len možné, použitia takých označení, na ktoré môžu existovať výlučné práva.

Zahrnutie označenia do abecedného zoznamu nemožno však vykladať ako vyjadrenie názoru Výboru znalcov o tom, či na také označenie výlučné práva existujú alebo nie.

Článok 3

1. Pri Medzinárodnom úrade sa zriaďuje Výbor znalcov, ktorý je poverený úlohami uvedenými v článku 1 odsekoch 4, 5 a 6. Vo Výbore znalcov je zastúpený každý štát Osobitnej únie; Výbor sa spravuje rokovacím poriadkom, na prijatie ktorého je potrebná prostá väčšina hlasov zastúpených štátov.

2. Výbor znalcov prijíma abecedný zoznam výrobkov a vysvetľujúce poznámky prostou väčšinou hlasov štátov Osobitnej únie.

3. Návrhy na zmeny alebo doplnky medzinárodného triedenia môže predkladať úrad každého štátu Osobitnej únie alebo Medzinárodný úrad. Každý návrh predkladaný úradom sa odovzdáva Medzinárodnému úradu. Návrhy úradov a Medzinárodného úradu zašle Medzinárodný úrad členom Výboru znalcov najneskoršie dva mesiace pred zasadaním, na ktorom sa majú tieto návrhy skúmať.

4. Rozhodnutia Výboru znalcov o zmenách a doplnkoch medzinárodného triedenia vyžadujú prostú väčšinu hlasov štátov Osobitnej únie. Ak však ide o zriadenie novej triedy alebo o presun výrobkov z jednej triedy do inej, vyžaduje sa jednomyseľnosť.

5. Znalci môžu hlasovať písomne.

6. Ak niektorý štát nevymenuje pre určité zasadanie Výboru znalcov svojho zástupcu alebo ak vymenovaný zástupca neodovzdá v priebehu zasadania alebo v lehote ustanovenej rokovacím poriadkom svoj hlas, predpokladá sa, že príslušný štát súhlasí s uznesením Výboru.

Článok 4

Oznamovanie a zverejňovanie triedenia a jeho zmien a doplnkov

1. Abecedný zoznam výrobkov a vysvetľujúce poznámky, ktoré Výbor znalcov prijal, ako aj zmeny a doplnky medzinárodného triedenia, o ktorých rozhodol, oznamuje Medzinárodný úrad úradom štátov Osobitnej únie. Rozhodnutie Výboru znalcov nadobúda účinnosť pri prijatí oznámenia. Ak však dochádza k utvoreniu novej triedy alebo k prevodu výrobkov z jednej triedy do inej, nadobúdajú tieto zmeny účinnosť 6 mesiacov po odoslaní oznámenia.

2. Medzinárodný úrad ako depozitár medzinárodného triedenia zaradí doňho zmeny a doplnky, ktoré nadobudli účinnosť. Zmeny a doplnky sa zverejnia v časopisoch, ktoré určí Zhromaždenie.

Článok 5

Zhromaždenie Osobitnej únie

1.

a) Osobitná únia má Zhromaždenie skladajúce sa zo štátov Osobitnej únie.

b) Vláda každého štátu Osobitnej únie je zastúpená jedným delegátom, ktorý môže mať svojich zástupcov, poradcov a znalcov.

c) Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu vyslala.

2.

a) S výhradou ustanovení článku 3 Zhromaždenie

I. prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a rozvoja Osobitnej únie, ako aj uplatňovania tejto dohody;

II. dáva Medzinárodnému úradu pokyny na prípravu revíznych konferencií;

III. preskúmava a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa Organizácie (ďalej len „generálny riaditeľ“) týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu potrebné pokyny v otázkach patriacich do kompetencie Osobitnej únie;

IV. určuje program, schvaľuje dvojročný rozpočet Osobitnej únie a schvaľuje jej záverečné účty;

V. schvaľuje finančný poriadok Osobitnej únie;

VI. schvaľuje vyhotovenie oficiálnych textov medzinárodného triedenia v iných jazykoch ako v angličtine a francúzštine;

VII. zriaďuje okrem Výboru znalcov uvedeného v článku 3 iné výbory znalcov a pracovné skupiny, ktoré považuje za účelné na uskutočňovanie cieľov Osobitnej únie;

VIII. rozhoduje o tom, ktoré štáty, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, a ktoré medzinárodné nevládne organizácie sa môžu pripustiť ako pozorovatelia na jeho zasadanie;

IX schvaľuje úpravy článkov 5 až 8;

X. robí ďalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov Osobitnej únie;

XI. plní všetky ostatné úlohy, ktoré vyplývajú z tejto dohody.

b) O otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhoduje Zhromaždenie po vypočutí Koordinačného výboru Organizácie.

3.

a) Každý členský štát Zhromaždenia má 1 hlas.

b) Polovica členských štátov Zhromaždenia tvorí kvórum (najnižší nevyhnutný počet pre schopnosť uznášať sa).

c) Ak je na zasadaní počet zastúpených štátov nižší ako polovica, alebo ak tvorí alebo prevyšuje jednu tretinu členských štátov Zhromaždenia, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, a to bez ohľadu na ustanovenie písmena b); rozhodnutia Zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa však stanú vykonávateľnými až po splnení ďalej uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi tieto rozhodnutia tým členským štátom Zhromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov, ktorá sa počíta od dátumu tohto oznámenia, písomne odovzdali svoj hlas alebo abstenciu. Ak sa po uplynutí tejto lehoty počet štátov, ktoré takto odovzdali svoj hlas alebo abstenciu, rovná najmenej počtu štátov chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, tieto rozhodnutia sa stanú vykonávateľnými za predpokladu, že sa súčasne dosiahne potrebná väčšina.

d) S výnimkou ustanovenia článku 8 odseku 2 Zhromaždenie prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

e) Abstencia sa nepočíta ako hlas.

f) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať iba v jeho mene.

g) Členské štáty Osobitnej únie, ktoré nie sú členmi Zhromaždenia, pripustia sa na jeho schôdzky ako pozorovatelia.

4.

a) Zhromaždenie sa schádza raz za dva roky na riadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom, a to, s výnimkou mimoriadnych prípadov, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako Valné zhromaždenie Organizácie.

b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom na žiadosť jednej štvrtiny členských štátov Zhromaždenia.

c) Generálny riaditeľ pripraví pre každé zasadanie program rokovania.

5. Zhromaždenie schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 6

Medzinárodný úrad

1.

a) Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpečuje Medzinárodný úrad.

b) Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadanie Zhromaždenia a Výboru znalcov a všetkých ostatných výborov znalcov alebo pracovných skupín, ktoré môže zriadiť Zhromaždenie alebo Výbor znalcov, a zabezpečuje sekretariát týchto orgánov.

c) Generálny riaditeľ je najvyšším úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.

2. Generálny riaditeľ a ním určení spolupracovníci sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, Výboru znalcov alebo všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré môže Zhromaždenie alebo Výbor znalcov ustanoviť. Generálny riaditeľ alebo ním určený spolupracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

3.

a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov Zhromaždenia revízne konferencie o ustanoveniach dohody okrem článkov 5 až 8.

b) Medzinárodný úrad sa môže radiť o príprave revíznych konferencií s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaní revíznych konferencií.

4. Medzinárodný úrad plní všetky ostatné úlohy, ktorými bol poverený.

Článok 7

Financovanie

1.

a) Osobitná únia má svoj rozpočet.

b) Rozpočet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do rozpočtu spoločných výdavkov únií a prípadne sumu danú k dispozícii rozpočtu Konferencie Organizácie.

c) Za spoločné výdavky únií sa považujú výdavky, ktoré sa nevzťahujú výlučne na Osobitnú úniu, ale sa vzťahujú aj na jednu alebo viaceré ďalšie únie spravované Organizáciou. Podiel Osobitnej únie na týchto spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý má na nich Osobitná únia.

2. Rozpočet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií spravovaných Organizáciou.

3. Rozpočet Osobitnej únie zahŕňa tieto príjmy:

I. príspevky členských štátov Osobitnej únie;

II. poplatky a dávky za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;

III. výťažok z predaja publikácií Medzinárodného úradu týkajúcich sa Osobitnej únie a z dávok za tieto publikácie;

IV. dary, odkazy a subvencie;

V. nájomné, úroky a ďalšie rôzne príjmy.

4.

a) Pri určovaní sumy príspevkov uvedených v odseku 3/I patrí každý členský štát Osobitnej únie do tej istej triedy, do ktorej je zaradený v Parížskej únii na ochranu priemyslového vlastníctva, a platí svoje ročné príspevky podľa počtu jednotiek, aký je ustanovený pre takú triedu v tejto únii.

b) Ročný príspevok každého členského štátu Osobitnej únie pozostáva zo sumy, ktorej pomer k celkovej sume ročných príspevkov všetkých štátov do rozpočtu Osobitnej únie je rovnaký ako pomer medzi počtom jednotiek triedy, do ktorej je zaradený, a celkovým počtom jednotiek všetkých štátov.

c) Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.

d) Štát, ktorý je v omeškaní s platením svojich príspevkov, nemá právo hlasovať v žiadnom orgáne Osobitnej únie, ak sa suma nedoplatkov rovná celkovej sume príspevkov, ktoré má tento štát platiť za dva predchádzajúce plné roky, alebo ak ju prekračuje. Orgán Osobitnej únie môže však dovoliť takému štátu, aby v danom orgáne aj naďalej vykonával svoje hlasovacie právo, ak sa tento orgán domnieva, že k omeškaniu došlo za mimoriadnych a nevyhnutných okolností.

e) V prípade, keď rozpočet nebude schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, prevedie sa rozpočet z minulého roka, a to spôsobom ustanoveným finančným poriadkom.

5. Výšku poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie určí generálny riaditeľ, ktorý o tom podá správu Zhromaždeniu.

6.

a) Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa utvorí jednorázovou platbou poskytnutou každým štátom Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatočným, rozhodne o jeho zvýšení Zhromaždenie.

b) Výška začiatočnej platby každého štátu do uvedeného fondu alebo jeho účasti na zvýšení tohto fondu je úmerná ročnému príspevku toho - ktorého štátu platnému v roku, v priebehu ktorého sa fond utvorí alebo v priebehu ktorého sa urobí rozhodnutie o jeho zvýšení.

c) Pomernú sumu a spôsob platby určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa po vypočutí názoru Koordinačného výboru Organizácie.

7.

a) Dohoda o sídle Organizácie uzavretá so štátom, na území ktorého Organizácia sídli, ustanoví, že tento štát poskytuje preddavky v prípadoch, keď je prevádzkový kapitálový fond nedostačujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, sú v každom jednotlivom prípade predmetom samostatných dohôd medzi týmto štátom a Organizáciou.

b) Štát uvedený pod písmenom a) a Organizácia majú právo vypovedať záväzok poskytovať preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoveď sa stane účinnou tri roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.

8. Revízia účtov sa zabezpečuje spôsobom, ktorý ustanovuje finančný poriadok, jeden alebo viaceré štáty Osobitnej únie alebo externí revízori, ktorých s ich súhlasom ustanoví Zhromaždenie.

Článok 8

Úpravy článkov 5 až 8

1. Návrhy na úpravy článkov 5, 6, 7 a tohto článku môže predložiť každý členský štát Zhromaždenia alebo generálny riaditeľ. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditeľ členským štátom Zhromaždenia aspoň šesť mesiacov pred ich prerokúvaním v Zhromaždení.

2. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 schvaľuje Zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje troj - štvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov; akékoľvek úpravy článku 5 a tohto odseku však vyžadujú štyri pätiny odovzdaných hlasov.

3. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenie o ich prijatí. Úpravy musia prijať tri štvrtiny počtu štátov, ktoré boli členmi Osobitnej únie v čase, keď úprava bola schválená. Prijatie sa musí urobiť v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami. Každá takto prijatá úprava uvedených článkov viaže všetky štáty, ktoré sú členmi Osobitnej únie v čase, keď úprava nadobudne platnosť, alebo ktoré sa stanú jej členmi neskoršie; každá úprava, ktorá má za následok zvýšenie finančných záväzkov štátov Osobitnej únie, viaže však iba tie štáty, ktoré takú úpravu notifikovali.

Článok 9

Ratifikácia a prístup; nadobudnutie účinnosti

1. Každý zo štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorý podpísal túto dohodu, ju môže ratifikovať, a ak ju nepodpísal, môže k nej pristúpiť.

2. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

3.

a) Pre prvých 5 štátov, ktoré uložili svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne táto dohoda účinnosť 3 mesiace po uložení piatej takej listiny.

b) Pre každú ďalšiu krajinu nadobudne táto dohoda účinnosť 3 mesiace po tom, čo generálny riaditeľ notifikuje jej ratifikáciu alebo prístup k nej, pokiaľ v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe sa neudáva neskorší dátum. V takom prípade pre tento štát nadobudne táto dohoda účinnosť k udanému dátumu.

4. Ratifikácia alebo prístup právom znamená prijatie všetkých ustanovení a priznanie všetkých výhod vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok 10

Účinnosť a čas trvania dohody

Táto dohoda má rovnakú účinnosť a čas trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 11

Revízia článkov 1 až 4 a 9 až 15

1. Články 1 až 4 a 9 až 15 tejto dohody možno revidovať, aby sa dosiahli žiadúce zlepšenia.

2. Každá revízia má byť predmetom konferencie, ktorú konajú delegáti členských štátov Osobitnej únie.

Článok 12

Výpoveď

1. Každý štát môže túto dohodu vypovedať oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. Táto výpoveď je účinná iba pre štát, ktorý ju podal. Voči ostatným štátom Osobitnej únie zostáva dohoda platná a vykonateľná.

2. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, keď o tom generálny riaditeľ dostane oznámenie.

3. Právo na výpoveď obsiahnuté v tomto článku nemôže žiadny štát využiť, kým neuplynie päť rokov odo dňa, keď sa stal členom Osobitnej únie.

Článok 13

Územie

Pre túto dohodu sa použijú ustanovenia článku 24 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 14

Podpisy, jazyky, oznámenia

1.

a) Táto dohoda je podpísaná v jednom originálnom exemplári vyhotovenom v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako záväzné. Originálne znenie je uložené u švajčiarskej vlády.

b) Táto dohoda zostáva otvorená na podpis do 30. júna 1969 v Berne.

2. Generálny riaditeľ vyhotoví po konzultáciách so zúčastnenými vládami oficiálne texty v iných jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.

3. Generálny riaditeľ odovzdá dve vládou Švajčiarska overené kópie podpísaného textu tejto dohody vládam tých štátov, ktoré ju podpísali, a vláde každého iného štátu, ktorý o to požiada.

4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať túto dohodu na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

5. Generálny riaditeľ oznamuje vládam všetkých štátov Osobitnej únie dátum nadobudnutia účinnosti tejto dohody, podpísanie, uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe, prijatie zmien tejto dohody a dátum nadobudnutia ich účinnosti a notifikácie výpovedí.

Článok 15

Prechodné ustanovenie

Do času, keď prvý generálny riaditeľ nastúpi do funkcie, sa v tejto dohode odkazy na Medzinárodný úrad alebo na generálneho riaditeľa považujú za odkazy na Spojené medzinárodné kancelárie na ochranu duševného vlastníctva (BIRPI) alebo na ich riaditeľa.

Príloha vyhlášky č. 28/1981 Zb.

ZOZNAM TRIED A PODTRIED MEDZINÁRODNÉHO TRIEDENIA

Trieda 1 - Potravinárske výrobky včítane dietetických potravín

01 Pečivo, sucháre, jemné pečivo, cestoviny

02 Čokoláda, cukrovinky, zmrzliny

03 Syry, maslo a ostatné mliečne výrobky, ako aj ich náhradky

04 Mäsiarske a udenárske výrobky

05 Krmivá

99 Rozličné

Trieda 2 - Odevný tovar včítane obuvi

01 Odevné súčasti

02 Spodné odievanie, bielizeň, šnurovačky, podprsenky

03 Pokrývky hlavy

04 Obuv (včítane čižiem, topánok a domácej obuvi)

05 Pančuchy a ponožky

06 Kravaty, šatky a šály

07 Rukavičkárske výrobky

08 Krátky tovar

99 Rozličné

Trieda 3 - Cestovné potreby, predmety osobnej potreby neobsiahnuté v iných triedach

01 Cestovné kufre, príručné kufre a puzdrá

02 Kabely, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá

03 Dáždniky, palice

04 Vejáre

99 Rozličné

Trieda 4 - Kefársky tovar

01 Kefy a metly na čistenie

02 Toaletné kefy a kefy na šaty

03 Priemyselné kefy

04 Štetce

99 Rozličné

Trieda 5 - Textilné výrobky nekonfekčné, fólie z umelých látok alebo z látok a kože

01 Priadza

02 Textilné látky (tkané, pletené alebo vyrobené iným spôsobom)

03 Fólie z umelých látok alebo z látok

04 Plsť

05 Poťahové fólie (tapety, linoleum atď.)

06 Čipky

07 Výšivky

99 Rozličné

Trieda 6 - Bytové vybavenie

01 Nábytok

02 Matrace a podhlavnice

03 Záclony (hotové na použitie)

04 Koberce

05 Rohože a behúne

06 Zrkadlá a rámy

07 Ramienka na šaty

08 Pokrývky

09 Bielizeň pre domácnosť a stolová bielizeň

99 Rozličné

Trieda 7 - Potreby pre domácnosť neobsiahnuté v iných triedach

01 Riad a sklenený tovar

02 Prístroje a kuchynský riad

03 Nože, vidličky a lyžice

04 Sporáky, hriankovače atď.

05 Prístroje na sekanie, mletie a miešanie

06 Žehličky, prístroje na umývanie, čistenie a sušenie

99 Rozličné

Trieda 8 - Náradie a železiarsky tovar

01 Nástroje a náradie pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a záhradníctvo

02 Ostatné nástroje a náradie

03 Zámky a kovanie

04 Klince, skrutky, matky, svorníky atď.

99 Rozličné

Trieda 9 - Obaly a nádoby

01 Fľaše, fľaštičky, demižóny a hrnce

02 Uzávery

03 Kanvy a sudy

04 Škatule, debny

05 Košíčky na potraviny, koše

06 Vrecia, schránky, tuby a puzdrá

07 Konzervové škatule

08 Laná, povrazy, pásy atď. na baliace účely

99 Rozličné

Trieda 10 - Hodinárske a meracie prístroje

01 Izbové a kyvadlové hodiny

02 Vreckové a náramkové hodiny

03 Budíky

04 Ostatné hodiny

05 Všetky ostatné časomerné prístroje

06 Ciferníky, ručičky a všetky ostatné súčasti hodín a iných časomerných prístrojov

07 Geodetické, námorné, akustické a meteorologické prístroje

08 Prístroje na meranie fyzikálnych veličín, napr. dĺžky, tlaku atď.

09 Prístroje na meranie teploty

10 Prístroje na meranie elektrických veličín (voltmetre atď.)

11 Skúšobné prístroje

99 Rozličné

Trieda 11 - Ozdoby

01 Šperky

02 Bibeloty, ozdoby na stôl, na kozub, na stenu včítane nádob na kvetiny

03 Medaily a odznaky

04 Umelé kvetiny, rastliny a plody

05 Sviatočné dekoračné predmety

99 Rozličné

Trieda 12 - Vozidlá

01 Vozidlá ťahané zvieratami

02 Ručné vozíky a fúriky

03 Rušne a vagóny pre železnice a ostatné koľajové vozidlá

04 Lanovky a sedačkové výťahy

05 Zdvíhadlá

06 Lode a člny

07 Lietadlá a kozmické vozidlá

08 Automobily a autobusy

09 Nákladné autá a traktory

10 Prívesy a obytné prívesy

11 Motocykle a bicykle

12 Detské kočíky a vozíky pre telesne postihnutých

13 Vozidlá pre špeciálnu potrebu

14 Pneumatiky a obruče pre vozidlá, iný výstroj a iná výzbroj pre vozidlá neobsiahnuté v iných triedach

99 Rozličné

Trieda 13 - Zariadenia na výrobu, rozvod alebo transformáciu elektrickej energie

01 Generátory a motory

02 Transformátory, usmerňovače, batérie, akumulátory

03 Materiál a zariadenie na rozvod a riadenie elektrickej energie

99 Rozličné

Trieda 14 - Elektrické a elektronické prístroje

01 Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

02 Prístroje na záznam, reprodukciu a spracovanie informácií

03 Telekomunikačné a spravodajské prístroje (telegrafické, ďalekopisné, televízne a rozhlasové prístroje)

04 Zosilňovače 99 Rozličné

Trieda 15 - Stroje pre priemysel a domácnosť

01 Neelektrické motory

02 Pumpy a kompresory

03 Poľnohospodárske stroje

04 Stavebné stroje

05 Stroje pre priemysel inde neuvedené

06 Stroje na umývanie a čistenie na priemyselné účely

07 Stroje na umývanie a čistenie na použitie v domácnosti

08 Textilné stroje na priemyselné účely na šitie, pletenie a vyšívanie

09 Textilné stroje pre domácnosť na šitie, pletenie a vyšívanie

10 Chladiace stroje na priemyselné účely

11 Chladiace stroje pre domácnosť

12 Stroje na výrobu a prípravu potravín

99 Rozličné

Trieda 16 - Výrobky pre fotografiu, kinematografiu a optiku

01 Fotografické prístroje

02 Filmovacie prístroje

03 Projekčné prístroje na statické obrazy

04 Prístroje na premietanie filmov

05 Fotokopírovacie a zväčšovacie prístroje

06 Vyvolávacie prístroje

07 Príslušenstvo

08 Optický tovar, ako okuliare, mikroskopy atď.

99 Rozličné

Trieda 17 - Hudobné nástroje

01 Klávesové nástroje (včítane elektronických a iných organov)

02 Dychové nástroje

03 Strunové nástroje

04 Bicie nástroje

05 Mechanické hudobné nástroje

99 Rozličné

Trieda 18 - Tlačiarske a kancelárske stroje

01 Písacie a počítacie stroje, s výnimkou elektronických

02 Tlačiarske stroje pre kníhtlač

03 Tlačiarske stroje pre iné spôsoby tlače (okrem fotokopírovacích)

04 Typografické písma a znaky

05 Stroje na orezávanie papiera

99 Rozličné

Trieda 19 - Papiernický tovar, kancelárske potreby, potreby pre umelcov a pre vyučovanie

01 Písací papier a obálky

02 Kancelárske potreby

03 Kalendáre

04 Väzby

05 Pohľadnice a ostatné tlačoviny

06 Materiál a potreby na ručné písanie

07 Materiál a potreby na maľovanie, s výnimkou štetcov pre sochárov, rytcov a pre iné umelecké techniky

08 Učebné pomôcky

99 Rozličné

Trieda 20 - Zariadenia pre predaj a propagáciu

01 Predajné automaty

02 Potreby pre výstavy a predajne

03 Reklamné tabule a návestidlá

99 Rozličné

Trieda 21 - Hry, hračky a športové potreby

01 Hry

02 Hračky

03 Náradie a predmety na gymnastiku a šport

04 Ostatné predmety pre zábavu a obveselovanie

05 Stany

99 Rozličné

Trieda 22 - Zbrane a potreby na poľovačku, rybárenie, na hubenie škodlivých zvierat

01 Sečné a bodné zbrane

02 Strelné zbrane

03 Munícia, roznecovadlá a strely

04 Poľovnícke potreby (s výnimkou zbraní)

05 Rybárske prúty

06 Navijaky

07 Háčiky

08 Ostatné rybárske potreby

09 Pasce a potreby na hubenie škodlivých zvierat

99 Rozličné

Trieda 23 - Sanitárne, vykurovacie, ventilačné a vzduchotechnické zariadenia

01 Prístroje na rozvod tekutín a plynov (včítane kohútov a potrubia)

02 Sanitárne zariadenia (vane, sprchy, umývadlá, WC, sanitárne bloky atď.)

03 Vykurovacie zariadenia

04 Ventilačné a klimatizačné zariadenia

05 Pevné palivá

99 Rozličné

Trieda 24 - Lekárstvo a laboratória

01 Zariadenia na prevoz chorých a na umiestňovanie chorých v nemocnici

02 Prístroje a zariadenia pre nemocnice (na diagnózy, vyšetrenia, operácie a ošetrenia, ako aj na vyšetrenie očí)

03 Lekárske, chirurgické a zubolekárske nástroje

04 Protézy

05 Obväzy, bandáže a prostriedky pre liečebnú starostlivosť

99 Rozličné

Trieda 25 - Stavby a stavebné prvky

01 Stavebný materiál a stavebné prvky, ako kameň, tehly, hrady, škridlice, bridlice, panely

02 Okná, dvere, rolety atď

03 Profily

04 Domy, garáže a ostatné stavby

05 Stavebné dielce pre hlbinné stavby

99 Rozličné

Trieda 26 - Osvetľovacie zariadenia

01 Elektrické a iné zdroje svetla, ako žiarovky, osvetľovacie trubice a osvetľovacie dosky

02 Lampy, stojacie lampy, lustre, nástenné a stropné lampy

03 Prístroje verejného osvetlenia (vonkajšie lampy, scénické osvetlenie, svetlomety)

04 Pochodne, prenosné lampy a lampáše

05 Sviečky, svietniky

06 Tienidlá

99 Rozličné

Trieda 27 - Tabak, fajčiarske potreby

01 Tabak, cigary a cigarety

02 Fajky, špičky na cigary a špičky na cigarety

03 Popolníky

04 Zápalky

05 Zapaľovače

06 Puzdrá na cigary a cigarety, tabatierky, dózy

99 Rozličné

Trieda 28 - Kozmetické a farmaceutické výrobky a predmety toaletnej potreby a zariadenia

01 Farmaceutické výrobky a predmety

02 Kozmetické výrobky a predmety

03 Toaletné predmety a zariadenia na pestovanie krásy

99 Rozličné

Trieda 29 - Zariadenia a výstroj na záchranu a ochranu ľudí

01 Protipožiarne zariadenia a výstroj

02 Zariadenia a výstroj na záchranu na vode a pod vodou

03 Zariadenia a výstroj na záchranné akcie v horách

04 Zariadenia a výstroj na záchranu pred iným nebezpečenstvom (dopravné, banské, pracovné nehody a pod.)

99 Rozličné

Trieda 30 - Pestovanie a chov zvierat

01 Búdy a ohrady

02 Zariadenia pre kŕmenie a napájanie

03 Sedlársky tovar

04 Zariadenia a výstroj na záchranu zvierat

99 Rozličné

Trieda 31 - Rozličné (všetky výrobky neobsiahnuté v predchádzajúcich triedach)

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.