Vyhláška č. 26/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)

Čiastka 5/1981
Platnosť od 12.03.1981
Účinnosť od 27.03.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 23. aprílom 1981.

26

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Dohovore o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)


Dňa 23. júna 1971 bol na 56. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 23. apríla 1980 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 16 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 23. aprílom 1981.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce,

ktorá bola zvolaná Správnou radou Medzinárodného úradu práce do Ženevy a tam sa zišla 2. júna 1971 na svojom päťdesiatom šiestom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa ochrany proti ohrozeniu benzénom, ktoré sú šiestym bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 23. júna 1971 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o benzéne, 1971:

Článok 1

Tento Dohovor sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých sú pracovníci vystavení pôsobeniu:

a) aromatického uhľovodíka - benzénu C6H6, ďalej označovaného ako „benzén“;

b) výrobkov, ktoré obsahujú viac ako 1% benzénu, ďalej označovaných ako „výrobky obsahujúce benzén“.

Článok 2

1. Pokiaľ sú dosiahnuteľné neškodné alebo menej škodlivé náhradky, mali by sa použiť namiesto benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén.

2. Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje:

a) na výrobu benzénu;

b) na použitie benzénu pri chemickom zlučovaní;

c) na použitie benzénu v motorových palivách;

d) na analytické alebo výskumné práce vykonávané v laboratóriách.

Článok 3

1. Príslušný orgán v každej krajine môže povoliť dočasné výnimky z množstva ustanoveného v článku 1 písm. b) a z ustanovenia článku 2 ods. 1 tohto Dohovoru za podmienok a v časových medziach, ktoré sa určia po prerokovaní so zúčastnenými najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ také organizácie existujú.

2. V takom prípade zúčastnený členský štát uvedie vo svojich správach o vykonávaní tohto Dohovoru, podávaných podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, stav svojho zákonodarstva a praxe, pokiaľ ide o výnimky, a pokrok, ktorý sa dosiahol so zreteľom na úplné vykonávanie ustanovení Dohovoru.

3. Po uplynutí troch rokov odo dňa, keď tento Dohovor prvý raz nadobudol účinnosť, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží konferencii osobitnú správu o vykonávaní odsekov 1 a 2 tohto článku, ktorá bude obsahovať také návrhy, ktoré bude pokladať za účelné pre ďalšie opatrenia v tejto veci.

Článok 4

1. Použiť benzén a výrobky obsahujúce benzén bude zakázané v niektorých pracovných postupoch, ktoré ustanovia vnútroštátne právne predpisy.

2. Tento zákaz bude prinajmenšom zahŕňať použitie benzénu a látok obsahujúcich benzén ako rozpustidla alebo riedidla, s výnimkou postupov uskutočňovaných v uzavretom prístroji alebo zaručujúcich rovnaký stupeň bezpečnosti pri práci.

Článok 5

Aby sa zabezpečila účinná ochrana pracovníkov vystavených pôsobeniu benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén, treba urobiť technické a hygienické opatrenia pri práci.

Článok 6

1. Na miestach, kde sa vyrába alebo používa benzén alebo výrobky obsahujúce benzén alebo sa s nimi narába, treba urobiť všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo úniku benzénových pár do ovzdušia na pracoviskách.

2. Kde sú pracovníci vystavení pôsobeniu benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén, má zamestnávateľ zabezpečiť, aby množstvo benzénu v ovzduší na pracoviskách nepresiahlo maximum, ktoré má príslušný orgán určiť tak, že nepresiahne hornú hranicu 25 milióntin (80 mg/m3).

3. Príslušný orgán vydá smernice o meraní koncentrácie benzénu v ovzduší na pracoviskách.

Článok 7

1. Pracovné postupy, pri ktorých sa používa benzén alebo výrobky obsahujúce benzén, sa majú uskutočňovať pokiaľ možno v uzavretých prístrojoch.

2. Kde nemožno uskutočňovať pracovné postupy v uzavretých prístrojoch, majú byť pracoviská, kde sa používa benzén alebo výrobky obsahujúce benzén, vybavené účinnými prostriedkami zabezpečujúcimi odstraňovanie benzénových pár v miere potrebnej na ochranu zdravia pracovníkov.

Článok 8

1. Pracovníci, ktorí môžu prísť do styku s tekutým benzénom alebo s tekutými výrobkami obsahujúcimi benzén, majú byť vybavení vhodnými prostriedkami osobnej ochrany proti dotykovému ohrozeniu benzénom.

2. Pracovníci, u ktorých z osobitných dôvodov môže nastať to, že budú vystavení koncentrácii benzénu v ovzduší na pracoviskách, ktorá presahuje maximum uvedené v článku 6 ods. 2 tohto Dohovoru, majú byť vybavení vhodnými prostriedkami osobnej ochrany proti ohrozeniu z vdychovania benzénových pár. Čas, po ktorý môžu byť takému pôsobeniu vystavení, sa má čo možno najviac obmedziť.

Článok 9

1. Pracovníci, ktorí majú byť zamestnaní prácou, pri ktorej sú vystavení pôsobeniu benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén, sa majú podrobiť:

a) pred nástupom do zamestnania dôkladnému lekárskemu vyšetreniu spôsobilosti na zamestnanie, zahŕňajúcemu skúšku krvi;

b) ďalším periodickým vyšetreniam zahŕňajúcim biologické skúšky včítane skúšky krvi, v intervaloch ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Príslušný orgán krajiny môže po prerokovaní so zúčastnenými najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ také organizácie existujú, povoliť pri vymedzených skupinách pracovníkov výnimky z povinností uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 10

1. Lekárske vyšetrenia ustanovené v článku 9 ods. 1 tohto Dohovoru sa majú:

a) vykonať na zodpovednosť kvalifikovaného lekára, povereného príslušným orgánom, a v prípade potreby za účasti príslušného laboratória;

b) potvrdiť náležitým spôsobom.

2. Tieto lekárske vyšetrenia nesmú byť spojené so žiadnymi výdavkami pre pracovníkov.

Článok 11

1. Ženy, u ktorých sa lekársky overí, že sú ťarchavé, a dojčiace matky nesmú byť zamestnávané prácami, pri ktorých by boli vystavené pôsobeniu benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén.

2. Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú byť zamestnávané prácami, pri ktorých by boli vystavené pôsobeniu benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén; tento zákaz nemožno však vzťahovať na mladistvých pri vzdelávaní alebo pri odbornej výchove, ktorí sú pod primeraným odborným a lekárskym dohľadom.

Článok 12

Výraz „benzén“ a povinné symboly označujúce nebezpečenstvo majú byť jasne viditeľné na každej nádobe s benzénom alebo s výrobkami obsahujúcimi benzén.

Článok 13

Každý členský štát má urobiť vhodné opatrenia, aby každý pracovník vystavený pôsobeniu benzénu alebo výrobkov obsahujúcich benzén bol náležito poučený o opatreniach na ochranu zdravia a na predchádzanie nehodám, ako aj o opatreniach pre prípad, že sa prejavia príznaky otravy.

Článok 14

Každý členský štát, ktorý ratifikuje Dohovor:

a) urobí prostredníctvom právnych predpisov alebo iným spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnej praxi a podmienkam opatrenia potrebné na vykonanie tohto Dohovoru;

b) v súlade vnútroštátnou praxou určí osobu alebo osoby, ktoré zodpovedajú za dodržiavanie ustanovení tohto Dohovoru;

c) zaväzuje sa zabezpečiť vhodnú inšpekciu dohliadajúcu na vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru alebo overovať si náležité vykonávanie inšpekcie.

Článok 15

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 16

1. Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu generálny riaditeľ zapísal.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát nadobudne tento Dohovor účinnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 17

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho podľa tohto článku v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a bude ho môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 18

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členské štáty organizácie oznámia.

2. Keď bude generálny riaditeľ oznamovať členským štátom organizácie zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, upozorní členské štáty organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 19

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 20

Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží Generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania Generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 21

1. Ak Generálna konferencia prijme nový dohovor úplne alebo čiastočne revidujúci tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 17, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od času, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 22

Anglické a francúzske znenie tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.