Vyhláška č. 25/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)

Čiastka 5/1981
Platnosť od 12.03.1981
Účinnosť od 27.03.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 23. aprílom 1981.

25

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)


Dňa 23. júna 1965 bol na 49. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 23. apríla 1980 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 7 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 23. aprílom 1981.

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorá bola zvolaná Správnou radou Medzinárodného úradu práce do Ženevy a tam sa zišla 2. júna 1965 na svojom štyridsiatom deviatom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa lekárskeho vyšetrenia spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach, ktoré sú štvrtým bodom rokovacieho poriadku zasadania,

s vedomím, že Dohovor o lekárskom vyšetrení mladistvých (priemysel), 1946, ktorý možno použiť pre bane, ustanovuje, že deti a mladiství do osemnástich rokov nemajú byť pripustení do zamestnania v priemyselnom podniku, iba ak po dôkladnom lekárskom vyšetrení boli uznaní za spôsobilých vykonávať prácu, pri ktorej majú byť zamestnaní, že trvalé zamestnanie dieťaťa alebo mladistvého do osemnástich rokov môže pokračovať len vtedy, ak sa lekárske vyšetrenie opakuje najmenej raz za rok a že vnútroštátne právne predpisy majú obsahovať ustanovenie o ďalších lekárskych vyšetreniach,

s vedomím, že Dohovor ďalej ustanovuje, že pre zamestnania, ktoré veľmi ohrozujú zdravie, sa má vyžadovať lekárske vyšetrenie spôsobilosti na zamestnanie a jeho periodické opakovanie aspoň do dvadsiateho prvého roku veku a že vnútroštátne právne predpisy majú určiť alebo splnomocniť vhodný orgán, aby určil zamestnania alebo skupiny zamestnaní, na ktoré sa toto ustanovenie vzťahuje,

berúc do úvahy, že vzhľadom na ohrozenie zdravia vyplývajúce zo zamestnania pod zemou v baniach treba vytvoriť medzinárodné normy, ktoré vyžadujú lekárske vyšetrenie a periodicky opakované vyšetrenia spôsobilosti na zamestnanie pod zemou v baniach až do veku 21 rokov a určia povahu týchto prehliadok, a

ustanovujúc, že tieto normy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 23. júna 1965 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o lekárskom vyšetrení mladistvých (práce pod zemou), 1965:

Článok 1

1. Na účely tohto Dohovoru sa výrazom „baňa“ rozumie každý verejný alebo súkromný podnik zaoberajúci sa ťažbou látok uložených pod povrchom zeme, pri ktorej sú ľudia zamestnaní pod zemou.

2. Ustanovenia tohto Dohovoru týkajúce sa zamestnania alebo práce pod zemou v baniach sa vzťahujú aj na zamestnania a prácu pod zemou v lomoch.

Článok 2

1. Na zistenie spôsobilosti mladistvých do 21 rokov na zamestnanie alebo prácu pod zemou v baniach sa má vyžadovať dôkladné lekárske vyšetrenie a periodicky opakované vyšetrenia v obdobiach nie dlhších ako jeden rok.

2. Je možné prijať iné opatrenia lekárskeho dohľadu nad mladistvými medzi 18. a 21. rokom, ak sa príslušný orgán na základe lekárskeho vyjadrenia domnieva, že také opatrenia sú rovnocenné alebo účinnejšie ako opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku, a ak ich prerokoval alebo sa o nich dohodol s najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

Článok 3

1. Lekárske vyšetrenia ustanovené v článku 2 sa majú:

a) vykonávať na zodpovednosť a pod dohľadom kvalifikovaného lekára, schváleného príslušným orgánom, a

b) osvedčiť vhodným spôsobom.

2. Pri prvom lekárskom vyšetrení, a ak sa to z lekárskeho hľadiska pokladá za potrebné, aj pri nasledujúcich opakovaných vyšetreniach sa bude vyžadovať röntgenová snímka pľúc.

3. Lekárske vyšetrenia vyžadované týmto Dohovorom nesmú byť spojené so žiadnymi výdavkami pre mladistvých ani pre ich rodičov a opatrovníkov.

Článok 4

1. Príslušné orgány zabezpečia účinné vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru potrebnými opatreniami včítane ustanovenia vhodného postihu.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje udržiavať vhodnú inšpekciu dozerajúcu na vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru alebo si overovať, či sa vhodná inšpekcia vykonáva.

3. Vnútroštátne právne predpisy určia osoby zodpovedné za dodržiavanie ustanovení tohto Dohovoru.

4. Zamestnávateľ je povinný uschovávať a mať k dispozícii pre inšpektorov záznamy obsahujúce tieto údaje o každej osobe do 21 rokov, ktorá je zamestnaná alebo pracuje pod zemou:

a) dátum narodenia pokiaľ možno náležite overený,

b) údaj o povahe pracovnej činnosti a

c) vysvedčenie potvrdzujúce spôsobilosť na zamestnanie, ktoré však neobsahuje žiadne lekárske údaje.

5. Zamestnávateľ je povinný dať k dispozícii predstaviteľom pracovníkov na ich žiadosť informácie uvedené v odseku 4 tohto článku.

Článok 5

Pred ustanovením všeobecných zásad na vykonávanie tohto Dohovoru a pred prijatím opatrení, ktoré tomu zodpovedajú, má príslušný orgán v každej krajine prerokovať tieto otázky s najreprezentatívnejšími zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

Článok 6

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 7

1. Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu generálny riaditeľ zapísal.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát nadobudne tento Dohovor účinnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 8

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho podľa tohto článku v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a bude ho môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 9

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členské štáty organizácie oznámia.

2. Keď bude generálny riaditeľ oznamovať členským štátom organizácie zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, upozorní členské štáty organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 10

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 11

Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude pokladať za potrebné, predloží Generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania Generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 12

1. Ak Generálna konferencia prijme nový dohovor úplne alebo čiastočne revidujúci tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenie článku 8, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od času, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, prestane tento Dohovor byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 13

Anglické a francúzske znenie tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.