Vyhláška č. 23/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)

Čiastka 5/1981
Platnosť od 12.03.1981
Účinnosť od 12.03.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 23. apríla 1981.

23

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)


Dňa 9. októbra 1946 bol na 29. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 23. apríla 1980 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 23. apríla 1981.

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o lekárskom vyšetrení spôsobilostí detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce,

ktorá bola zvolaná Správnou radou Medzinárodného úradu práce do Montrealu a tam sa zišla 19. septembra 1946 na svojom dvadsiatom deviatom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa lekárskeho vyšetrenia spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle, ktoré sú tretím bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 9. októbra 1946 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o lekárskom vyšetrení mladistvých (priemysel), 1946:

ČASŤ I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Tento Dohovor sa vzťahuje na deti a mladistvých, ktorí sú zamestnaní alebo pracujú vo verejných alebo súkromných priemyselných podnikoch, alebo sa podieľajú na ich činnosti.

2. Na účely tohto Dohovoru výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa najmä:

a) bane, lomy a iné podniky na ťažbu nerastov zo zeme;

b) podniky, kde sa výrobky zhotovujú, upravujú, čistia, opravujú, zdobia, dokončujú, pripravujú na predaj, drvia alebo ničia alebo v ktorých sa látky ďalej spracúvajú, včítane podnikov na stavbu lodí, pre výrobu, na premenu a prenos elektriny alebo hnacej sily akéhokoľvek druhu;

c) podniky na stavbu budov a inžinierske staviteľstvo včítane prác spojených s výstavbou, opravou, údržbou, prestavbou a demolíciou;

d) podniky na prepravu osôb alebo tovaru po cestách, železniciach alebo vnútrozemských vodách alebo letecky včítane manipulácie s tovarom v dokoch, na nákladištiach, prístaviskách, v skladiskách alebo na letiskách.

3. Príslušný orgán určí hranicu medzi priemyslom a poľnohospodárstvom, obchodom a ostatnými nepriemyselnými prácami.

Článok 2

1. Deti a mladiství do osemnástich rokov nesmú byť pripustení do zamestnania v priemyselnom podniku, iba ak po dôkladnom lekárskom vyšetrení boli uznaní za spôsobilých na prácu, ktorou sa majú zamestnávať.

2. Lekárske vyšetrenie spôsobilosti na zamestnanie vykoná kvalifikovaný lekár schválený príslušným orgánom, a bude osvedčené buď lekárskym vysvedčením, alebo potvrdením v pracovnom povolení alebo v pracovnej knižke.

3. Doklad osvedčujúci spôsobilosť na zamestnanie môže:

a) stanoviť určité podmienky zamestnania;

b) byť vydaný pre určitú alebo pre skupinu prác alebo zamestnaní, ktoré podobne ohrozujú zdravie, ktoré ustanovil ako skupinu orgán zodpovedný za vykonávanie právnych predpisov o lekárskom vyšetrení spôsobilosti na zamestnanie.

4. Vnútroštátne právne predpisy určia orgán príslušný na vydanie dokladu potvrdzujúceho spôsobilosť na zamestnanie a ustanovia podmienky na vystavenie a vydanie tohto dokladu.

Článok 3

1. Dieťa alebo mladistvý, pokiaľ ide o spôsobilosť na zamestnanie, ktoré vykonáva, bude pod lekárskym dohľadom až do osemnástich rokov.

2. Zamestnanie dieťaťa alebo mladistvého do osemnástich rokov môže pokračovať len vtedy, ak sa lekárske vyšetrenie opakuje najmenej raz za rok.

3. Vnútroštátne právne predpisy majú:

a) buď ustanoviť osobitné predpoklady, za ktorých sa má vyžadovať ďalšie lekárske vyšetrenie okrem každoročného vyšetrenia, alebo vyšetrenia v častejších intervaloch, aby sa zabezpečil účinný dohľad s prihliadnutím na ohrozenie zdravia v zamestnaní a na zdravotný stav dieťaťa alebo mladistvého, aký sa zistil pri predchádzajúcich vyšetreniach;

b) alebo splnomocniť príslušný orgán, aby vo výnimočných prípadoch vyžadoval opakovanie lekárskeho vyšetrenia.

Článok 4

1. Pre zamestnania, ktoré veľmi ohrozujú zdravie, sa má vyžadovať lekárske vyšetrenie spôsobilosti na zamestnanie a jeho periodické opakovanie aspoň do dvadsiateho prvého roka.

2. Vnútroštátne právne predpisy majú ustanoviť alebo splnomocniť vhodný orgán, aby určil zamestnania alebo skupiny zamestnaní, pre ktoré má vyžadovať lekárske vyšetrenie spôsobilosti na zamestnanie a jeho periodické opakovanie aspoň do dvadsiateho prvého roka.

Článok 5

Lekárske vyšetrenie vyžadované podľa predchádzajúcich článkov nemá byť spojené so žiadnymi výdavkami pre dieťa alebo mladistvého ani pre jeho rodičov.

Článok 6

1. Príslušný orgán urobí vhodné opatrenia pre poradenstvo pre voľbu povolania, pre liečebnú a pracovnú rehabilitáciu a preškolenie detí a mladistvých, ktorí sa na základe lekárskeho vyšetrenia uznali za nespôsobilých na niektoré druhy prác alebo sú telesne postihnutí alebo oslabení.

2. Príslušný orgán určí povahu a rozsah takých opatrení; za tým účelom sa má nadviazať spolupráca medzi pracovnými úradmi, zdravotníckymi a výchovnými orgánmi a orgánmi sociálnej starostlivosti, a aby sa také opatrenia mohli vykonávať, má sa udržiavať účinná súčinnosť medzi týmito orgánmi.

3. Vnútroštátne právne predpisy môžu ustanoviť, že deťom a mladistvým, u ktorých sa jednoznačne neurčila spôsobilosť na zamestnanie, budú vydané:

a) dočasné povolenia na zamestnanie alebo lekárske vysvedčenia platné obmedzený čas, po uplynutí ktorého sa musí mladý pracovník podrobiť novému vyšetreniu;

b) povolenia alebo vysvedčenia, ktoré určia osobitné podmienky na výkon povolania.

Článok 7

1. Na zamestnávateľovi sa má vyžadovať, aby uschovával a mal k dispozícii pre inšpektorov práce buď lekárske vysvedčenie o spôsobilosti na zamestnanie, alebo pracovné povolenie alebo pracovnú knižku preukazujúce, že z lekárskeho hľadiska niet námietok proti zamestnaniu podľa toho, čo je predpísané vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Vnútroštátne právne predpisy ustanovia iné spôsoby dohľadu, ktorými sa môže zabezpečiť presné vykonávanie tohto Dohovoru.

ČASŤ II

Osobitné ustanovenia pre niektoré krajiny

Článok 8

1. Ak územie členského štátu zahŕňa rozsiahle oblasti, kde pre riedke zaľudnenie alebo vzhľadom na dosiahnutý stupeň rozvoja príslušný orgán považuje ustanovenia tohto Dohovoru za nevykonateľné, môže vyňať také oblasti z vykonávania tohto Dohovoru buď úplne, alebo urobiť také výnimky, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na určité podniky alebo zamestnania.

2. Každý členský štát uvedie vo svojej prvej výročnej správe o vykonávaní tohto Dohovoru, ktorú predkladá podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, všetky oblasti, pre ktoré zamýšľa použiť ustanovenie tohto článku, a žiadny členský štát nepoužije po predložení svojej prvej výročnej správy ustanovenie tohto článku na iné oblasti, než ktoré takto uviedol.

3. Každý členský štát, ktorý použil ustanovenia tohto článku, označí vo svojich ďalších výročných správach oblasti, pre ktoré sa vzdáva práva použiť ustanovenia tohto článku.

Článok 9

1. Každý členský štát, ktorý prv, než prijal právne predpisy umožňujúce ratifikáciu tohto Dohovoru, nemal zákonodarstvo o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle, môže vyhlásením pripojeným k ratifikácii nahradiť vekovú hranicu osemnásť rokov ustanovenú v článkoch 2 a 3 nižšou vekovou hranicou, nie však nižšou ako šestnásť rokov, a vekovú hranicu dvadsaťjeden rokov ustanovenú v článku 4 nižšou vekovou hranicou, nie však nižšou ako devätnásť rokov.

2. Každý členský štát, ktorý urobil také vyhlásenie, môže ho kedykoľvek odvolať neskorším vyhlásením.

3. Každý členský štát, pre ktorý je v platnosti vyhlásenie urobené podľa odseku 1 tohto článku, bude každoročne oznamovať vo svojich výročných správach o vykonávaní tohto Dohovoru každý pokrok smerujúci k úplnému vykonávaniu ustanovení tohto Dohovoru.

Článok 10

1. Ustanovenia časti I tohto Dohovoru sa vzťahujú na Indiu s výhradou odchýlok ustanovených v tomto článku:

a) spomenuté ustanovenia sa vzťahujú na všetky územia, kde „Indian Legislature“ je oprávnená ich vykonávať;

b) výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa:

(i) továrne podľa indického zákona o továrňach,

(ii) bane podľa indického banského zákona,

(iii) železnice,

(iv) všetky zamestnania, na ktoré sa vzťahuje zákon z r. 1938 o zamestnávaní detí;

c) články 2 a 3 sa vzťahujú na deti a mladistvých do šestnástich rokov;

d) v článku 4 sa nahradia slová „dvadsaťjeden rokov“ slovami „devätnásť rokov“;

e) odseky 1 a 2 článku 6 sa nevzťahujú na Indiu.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa môžu zmeniť takto:

a) Medzinárodná konferencia práce môže na každom zasadaní, na ktorom je vec zaradená do programu rokovania, prijať dvojtretinovou väčšinou pozmeňovacie návrhy k odseku 1 tohto článku;

b) každý taký pozmeňovací návrh sa má do roka alebo za výnimočných okolností do osemnástich mesiacov od skončenia zasadania konferencie predložiť v Indii orgánu alebo orgánom, do pôsobnosti ktorých vec patrí, aby sa uzákonil alebo aby sa urobili opatrenia iného druhu;

c) ak India dosiahne súhlas príslušného orgánu alebo orgánov, oznámi formálnu ratifikáciu nového pozmeneného znenia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na zapísanie;

d) každý taký pozmeňovací návrh, ktorý India ratifikovala, nadobudne platnosť ako nové pozmenené znenie tohto Dohovoru.

ČASŤ III

Záverečné ustanovenia

Článok 11

Nič v tomto Dohovore sa nedotkne žiadneho zákona, rozhodnutia, zvyklosti alebo dohody medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi, ktoré zabezpečujú priaznivejšie podmienky, než sú podmienky ustanovené týmto Dohovorom.

Článok 12

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 13

1. Tento Dohovor zaväzuje len tie členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu generálny riaditeľ zapísal.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 14

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho podľa tohto článku v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a bude ho môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 15

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členské štáty organizácie oznámia.

2. Keď bude generálny riaditeľ oznamovať členským štátom organizácie zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, upozorní členské štáty organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 16

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 17

Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží Generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania Generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 18

1. Ak Generálna konferencia prijme nový dohovor úplne alebo čiastočne revidujúci tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 14, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od času, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 19

Anglické a francúzske znenie tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.