Vyhláška č. 20/1981 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov

Čiastka 4/1981
Platnosť od 26.02.1981 do31.12.1989
Účinnosť od 01.04.1981 do31.12.1989
Zrušený 104/1989 Zb.

20

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 5. januára 1981

o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov

Slovenský banský úrad ustanovuje podľa § 10 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy (ďalej len „zákon“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky, Československej socialistickej republiky a so Slovenskou odborovou radou:


§ 1

(1) Znalosť predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s nimi súvisiacich predpisov,1) ako aj predpisov o racionálnom využívaní ložísk nevyhradených nerastov, o ktorých sa nerozhodlo, že sa hodia na priemyselné dobývanie,2) u technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí v organizáciách riadia práce podliehajúce pod štátny odborný dozor orgánov štátnej banskej správy podľa § 3 zákona, overuje skúškou miestne príslušný banský úrad.

(2) Miestne príslušným je obvodný banský úrad, v obvode ktorého sa vykonávajú práce podliehajúce jeho dozoru;3) na návrh organizácie môže Slovenský banský úrad poveriť vykonaním skúšky jeden z obvodných banských úradov, v obvode ktorých má organizácia svoje pracoviská.

(3) V záujme zhospodárnenia výkonu štátnej správy alebo v inom závažnom záujme môže Slovenský banský úrad uskutočniť skúšku v prípadoch, ktoré si vyhradí.

§ 2

(1) Za pracovníkov podľa § 1 ods. 1 sa považujú vedúci organizácií a ich zástupcovia, vedúci závodov a ich zástupcovia, vedúci samostatných prevádzok, prípadne pracovísk, ako aj tí pracovníci, ktorých činnosť sa vzťahuje na riadenie prác uvedených v § 3 zákona, alebo ktorých zodpovednosť za tieto práce vyplýva z organizačného poriadku.

(2) V prípade pochybnosti, či ide o pracovníka uvedeného v odseku 1, rozhodne miestne príslušný banský úrad po vyjadrení orgánu nadriadeného organizácii.

§ 3

(1) Organizácia je povinná prihlásiť pracovníka na skúšku najneskoršie do troch mesiacov od jeho nástupu do funkcie.

(2) Preskúšanie zo znalosti predpisov sa opakuje najmenej raz za tri roky. Na preskúšanie je organizácia povinná prihlásiť pracovníka najneskoršie tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

(3) Pracovník, ktorý je predvolaný na skúšku, je povinný dostaviť sa v určený deň na miesto konania skúšky a podrobiť sa jej.

§ 4

(1) Skúška sa vykonáva ústne.

(2) Banský úrad prizve na skúšku zástupcu príslušného odborového orgánu a zástupcu organizácie; na skúšku vedúceho organizácie prizve zástupcu orgánu nadriadeného organizácii.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňami: vyhovel alebo nevyhovel. O priebehu skúšky sa vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok skúšky.

(4) Na základe výsledku skúšky posúdi banský úrad odbornú spôsobilosť pracovníka; o výsledku skúšky vydá potvrdenie pracovníkovi a organizácii. Potvrdenie o výsledku skúšky vedúceho organizácie vydá banský úrad aj orgánu nadriadenému organizácii.

(5) Potvrdenie uvedené v odseku 4 je organizácia, prípadne jej nadriadený orgán, povinná založiť do spisu pracovníka.

§ 5

(1) Ak pracovník nevyhovie pri skúške z predpisov, ale nedostatky v jeho znalostiach nie sú také, že by mohlo dôjsť pri výkone jeho funkcie k ohrozeniu života alebo zdravia pracovníkov organizácie alebo k bezprostrednému ohrozeniu prevádzky organizácie, určí banský úrad primeranú lehotu na vykonanie opravnej skúšky.

(2) Ak pracovník nevyhovie ani pri opravnej skúške alebo sa jej bez závažného dôvodu nepodrobí alebo sa mu nepovolila opravná skúška podľa odseku 1, posúdi banský úrad jeho odbornú spôsobilosť ako nevyhovujúcu a oznámi to organizácii, prípadne aj orgánu nadriadenému organizácii s návrhom na odvolanie z funkcie, prípadne na prevedenie na inú prácu.4)

§ 6

Organizácia je povinná prihlásiť na skúšku pracovníkov, ktorí začali vykonávať funkciu uvedenú v § 2 ods. 1 pred účinnosťou tejto vyhlášky a nepodrobili sa úspešne skúške alebo preskúšaniu z predpisov uvedených v § 1 ods. 1 pred orgánmi štátnej banskej správy, najneskoršie do 30. septembra 1981.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1981.


Predseda:

Ing. Baran CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Najmä predpisy uvedené v § 272 ods. 1 a 2 Zákonníka práce a v úprave Slovenského banského úradu č. 18/1972 Ú. v. SSR o rozšírení platnosti niektorých predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky na práce, ktoré podliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy (registrovanej v čiastke 20/1972 Zb.).

2) Nariadenie vlády SSR č. 1/1978 Zb. o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov.

3) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 43/1972 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

4) § 46 ods. 1 písm. e), prípadne § 37 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.