Vyhláška č. 2/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 1/1981
Platnosť od 23.01.1981 do09.10.2001
Účinnosť od 29.10.1980 do09.10.2001
Zrušený 6/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 29. októbrom 1980.

2

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. decembra 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 11. januára 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 29. októbrom 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maltskej republiky,

vedené prianím rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva,

v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaným 1. augusta 1975 v Helsinkách,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať:

a) výmenu skúseností v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, zvlášť na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a proti epidemickej služby, zdravotnej výchovy a pri používaní lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov;

b) výmenu odborníkov na študijné pobyty a konzultácie;

c) priamu spoluprácu medzi zdravotníckymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín;

d) výmenu plánov a materiálov týkajúcich sa zjazdov, konferencií a porád, ktoré sa zaoberajú otázkami organizácie zdravotníctva a lekárskej vedy. Navzájom budú pozývať občanov druhej strany na účasť na vedeckých zjazdoch a konferenciách usporadúvaných na svojom území;

e) vysielanie odborníkov na pracovné pobyty na základe dohôd medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti z prevencie, diagnostiky a liečenia týchto chorôb.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné pomôcky a iný materiál z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

a) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

b) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 6

1. Každá zmluvná strana poskytne občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sú prechodne na jej území, pri úraze, akútnom ochorení alebo v iných naliehavých prípadoch nevyhnutnú lekársku starostlivosť bezplatne.

2. Zmluvné strany umožnia na žiadosť druhej strany prijatie chorých na špeciálne liečenie alebo kúpeľné liečenie.

Článok 7

Za účelom vykonávania tejto Dohody zmluvné strany budú dojednávať vždy na obdobie troch rokov plány spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky vykonávania tejto Dohody.

Článok 8

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 9

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Prahe 11. januára 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

MUDr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Maltskej republiky:

Dr. Vincent Moran v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.