Vyhláška č. 19/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, o Protokole k Zmluve a o Dohode o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod

Čiastka 4/1981
Platnosť od 26.02.1981 do24.11.1994
Účinnosť od 26.02.1981 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1981

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, o Protokole k Zmluve a o Dohode o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod

Dňa 11. júna 1976 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod a 30. novembra 1977 Protokol k Zmluve.

So Zmluvou a Protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ich ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 18. novembra 1980.

Zmluva podľa svojho článku 16 a Protokol k nej na základe svojho článku XI nadobudnú platnosť 26. februárom 1981.

Dňa 7. júna 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod. Dohoda podľa svojho článku 2 tiež nadobudne platnosť 26. februárom 1981.

České znenie uvedených zmluvných dokumentov sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA
medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod

Prezident Československej socialistickej republiky a spolkový prezident Rakúskej republiky,

vedení prianím chrániť proti nekalej súťaži údaje o pôvode, označení pôvodu a iné označenia poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúce na pôvod,

dohodli sa uzavrieť za tým účelom Zmluvu a vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky Ing. Miroslava Bělohlávka, predsedu Úradu pre vynálezy a objavy

a

spolkový prezident Rakúskej republiky dr. Otta Leberla, predsedu Rakúskeho patentového úradu.

Splnomocnenci po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Každý zo zmluvných štátov sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránil proti nekalej súťaži v obchodnom styku údaje o pôvode, označenia pôvodu a iné označenia poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, ktoré patria do skupín uvedených v článku 5 a sú bližšie označené v Dohode podľa článku 6, ako aj mená a vyobrazenia spomínané v článkoch 3, 4 a 8 v odseku 2.

Článok 2

Pod údajmi o pôvode, označeniami pôvodu a inými označeniami odkazujúcimi na pôvod sa podľa tejto Zmluvy rozumejú všetky odkazy, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na pôvod výrobku. Taký odkaz tvorí v zásade zemepisné označenie. Môžu ho tvoriť aj iné údaje, ak príslušné obchodné kruhy krajiny pôvodu v nich vidia v súvislosti s takto označeným výrobkom odkaz na krajinu, v ktorej bol výrobok zhotovený. Uvedené označenia môžu popri odkaze na pôvod z určitej zemepisnej oblasti obsahovať aj údaje o akosti príslušného výrobku. Tieto osobitné vlastnosti výrobkov sú výhradne alebo prevažne podmienené zemepisnými alebo ľudskými činiteľmi.

Článok 3

(1) Mená „Československá socialistická republika“, „Česká socialistická republika“, „Slovenská socialistická republika“, označenia „Československo“, „Bohemia“, „Moravia“ a „Slovakia“ a historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike, ako aj československé označenia uvedené v Dohode podľa článku 6 sa vyhradzujú v Rakúskej republike výhradne československým výrobkom.

(2) Historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike sú: Čechy, Morava, Slovensko.

(3) Ak sa niektoré z československých označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Československej socialistickej republiky, smie sa toto označenie používať v súvislosti s nečeskoslovenskými výrobkami len ako údaj o pôvode a len takým spôsobom, najmä uvedením krajiny pôvodu, ktorý vylúči akékoľvek klamanie o pôvode a povahe výrobkov.

(4) Odsek 1 nebráni tomu, aby oprávnený užívateľ používal na území Rakúskej republiky vlastné meno, ak toto meno je úplne alebo čiastočne československým označením chráneným podľa tejto Zmluvy. V tomto prípade sa vlastné meno smie používať iba nezmenené, nie však v preklade a nie spôsobom, ktorý môže viesť ku klamaniu.

Článok 4

(1) Meno „Rakúska republika“, označenie „Rakúsko“ a „Austria“ a mená rakúskych spolkových krajín, ako aj rakúske označenia uvedené v Dohode podľa článku 6 sa vyhradzujú v Československej socialistickej republike výhradne rakúskym výrobkom.

(2) Rakúske spolkové krajiny sú: Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Salzbursko, Štajersko, Tirolsko, Vorarlbersko, Viedeň.

(3) Ak sa niektoré z rakúskych označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Rakúskej republiky, smie sa toto označenie používať v súvislosti s nerakúskymi výrobkami len ako údaj o pôvode a len takým spôsobom, najmä uvedením krajiny pôvodu, ktorý vylúči akékoľvek klamanie o pôvode a povahe výrobkov.

(4) Odsek 1 nebráni tomu, aby oprávnený užívateľ používal na území Československej socialistickej republiky vlastné meno, ak toto meno je úplne alebo čiastočne rakúskym označením chráneným podľa tejto Zmluvy. V tomto prípade sa vlastné meno smie používať iba nezmenené, nie však v preklade a nie spôsobom, ktorý môže viesť ku klamaniu.

Článok 5

(1) Skupiny československých výrobkov sú tieto:

A.

Vína

B.

Výživa a poľnohospodárstvo (bez vín)

1. Pekárske a cukrárske výrobky

2. Pivo

3. Ryby

4. Mäsové výrobky

5. Poľnohospodárske výrobky

6. Záhradnícke výrobky

7. Mliečne a syrárske výrobky

8. Vody a minerálne vody

9. Liehoviny

10. Rôzny tovar

C.

Priemyselná výroba

1. Sklenený a porcelánový tovar

2. Umeleckopriemyselné a umelecko-remeselné výrobky

3. Šperky, bižutéria

4. Stroje, oceľový a železný tovar

5. Hry, hračky, hudobné nástroje

6. Kamenina, kameň, zeminy

7. Textilné výrobky

8. Soli a slatiny

9. Rôzny tovar

(2) Skupiny rakúskych výrobkov sú tieto:

A.

Vína

B.

Výživa a poľnohospodárstvo (bez vín)

1. Pečivo

2. Pivá

3. Minerálne vody

4. Syry

5. Liehoviny (likéry a pálenky)

6. Cukrovinky

7. Rakúske špeciality

8. Rôzny tovar

C.

Priemyselná výroba

1. Textilné výrobky

2. Iné priemyselné a remeselnícke výrobky

3. Kamenina, kameň a zeminy

4. Rôzny tovar.

Článok 6

Označenia jednotlivých výrobkov, ktoré spĺňajú predpoklady článkov 2 a 5 a ktoré požívajú ochranu podľa tejto Zmluvy a nie sú teda označeniami druhu, budú uvedené v dohode, ktorú uzavrú vlády oboch zmluvných štátov.

Článok 7

(1) Ak sa mená a označenia chránené podľa článkov 3, 4, 6 a článku 8 odseku 2 tejto Zmluvy budú používať v obchodnom styku v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky, najmä pre ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo iných obchodných papieroch alebo v reklame, použijú sa všetky súdne a správne opatrenia, ktoré podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy na potieranie nekalej súťaže alebo na potlačenie neprípustných označení, a to za predpokladov ustanovených v tomto zákonodarstve a podľa ustanovení článku 9.

(2) Pokiaľ je v obchodnom styku nebezpečenstvo zámeny, použije sa odsek 1 aj vtedy, ak sa označenia chránené podľa tejto Zmluvy používajú v pozmenenej forme alebo pre iné výrobky, než pre ktoré sú v dohode podľa článku 6 určené.

(3) Odsek 1 sa použije vtedy, ak sa označenia chránené podľa tejto Zmluvy používajú v preklade alebo s odkazom na skutočný pôvod alebo s prídavkami „druh“, „typ“, „spôsob“, „napodobnenie“ alebo podobne.

(4) Odsek 1 sa nepoužije pre preklady označení jedného zmluvného štátu, ak preklad do jazyka druhého zmluvného štátu je slovom hovorovej reči.

Článok 8

(1) Článok 7 tejto Zmluvy sa tiež použije, ak sa pre výrobky, najmä pre ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré priamo alebo nepriamo obsahujú nepravé alebo klamné údaje o pôvode, povahe, druhu alebo o podstatných vlastnostiach výrobkov.

(2) Ak sa v druhom zmluvnom štáte v obchodnom styku používajú mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr alebo pod. jedného zmluvného štátu, ktoré tam požívajú osobitnú povesť alebo majú osobitnú reklamnú silu, pre výrobky, ktoré nepochádzajú z tohto štátu, považuje sa toto používanie za klamné, pokiaľ ide o pôvod takto označených výrobkov, ledaže už za daných okolností nemožno klamanie rozumne predpokladať.

Článok 9

(1) Nároky z konaní odporujúcich ustanoveniam tejto Zmluvy môžu pred súdmi Rakúskej republiky uplatniť okrem fyzických a právnických osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva Rakúskej republiky, aj zväzy, združenia a zariadenia so sídlom v Československej socialistickej republike, ktoré zastupujú zúčastnených výrobcov alebo obchodníkov, pokiaľ to zákonodarstvo Československej socialistickej republiky československým zväzom, združeniam a zariadeniam umožňuje.

(2) Nároky z konaní odporujúcich ustanoveniam tejto Zmluvy môžu pred súdmi Československej socialistickej republiky uplatniť okrem fyzických a právnických osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva Československej socialistickej republiky, aj zväzy, združenia a zariadenia so sídlom v Rakúskej republike, ktoré zastupujú zúčastnených výrobcov alebo obchodníkov, pokiaľ to zákonodarstvo Rakúskej republiky rakúskym zväzom, združeniam a zariadeniam umožňuje.

Článok 10

(1) Známky zapísané a platné pred 1. januárom 1973, s ktorými sú v rozpore označenia uvedené v článkoch 3 a 4 alebo v zoznamoch obsiahnutých v dohode predvídanej v článku 6, sa môžu ďalej používať najdlhšie do uplynutia ôsmich rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy (rozhodný deň).

(2) Známky zapísané a platné pred 1. januárom 1973, ktoré porušujú výhradne článok 8 odsek 2, sa môžu ďalej používať najdlhšie do uplynutia desiatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy (rozhodný deň).

(3) Na označenia, ktoré podliehajú tejto Zmluve až na podklade zmeny alebo doplnenia zoznamov obsiahnutých v dohode predvídanej v článku 6, sa použijú odseky 1 a 2 s tým, že za rozhodný deň sa považuje deň, keď nadobudne platnosť pozmenená dohoda.

Článok 11

(1) Výrobky, obaly, reklamné prostriedky, ako aj účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti dohody predvídanej v článku 6 na území jedného zo zmluvných štátov a sú riadne vybavené údajmi, ktoré sa podľa tejto Zmluvy nesmú používať, sa môžu používať po čas jedného roka po nadobudnutí platnosti dohody.

(2) V prípade, že sa zoznamy označení obsiahnuté v dohode, ktorú predvída článok 6, zmenia alebo rozšíria, použije sa odsek 1 s tým, že jednoročná lehota sa začína nadobudnutím platnosti pozmenenej dohody.

Článok 12

Táto Zmluva sa nepoužije na označenia výrobkov, ktoré sa cez územie jedného zo zmluvných štátov iba prevážajú.

Článok 13

Ochranou označení výrobkov podľa tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia platné v každom zo zmluvných štátov o dovoze a deklarovaní takých výrobkov.

Článok 14

Táto Zmluva nevylučuje širšiu ochranu, ktorá sa v zmluvných štátoch poskytuje alebo v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dohôd označením chráneným podľa tejto Zmluvy.

Článok 15

Príslušné úrady zmluvných štátov budú pravidelne vo vzájomnom styku, aby sa radili o návrhoch na zmenu alebo rozšírenie dohody predvídanej v článku 6, ako aj o otázkach, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní Zmluvy.

Článok 16

(1) Táto Zmluva vyžaduje ratifikáciu; ratifikačné listiny budú vymenované čo najskôr.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť 100 dní po výmene ratifikačných listín a nie je časovo obmedzená.

(3) Túto Zmluvu môže každý zo zmluvných štátov vypovedať v lehote aspoň jedného roka písomne diplomatickou cestou.

(4) Dohoda podľa článku 6 sa môže uzavrieť už pred nadobudnutím platnosti Zmluvy, platnosť však nadobudne najskôr súčasne so Zmluvou.

Na doklad toho splnomocnenci oboch zmluvných štátov túto Zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané vo Viedni 11. júna 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Dr. Otto Leberl v. r.

PROTOKOL

Zmluvné strany, vedené prianím bližšie upraviť používanie určitých predpisov Zmluvy z 11. júna 1976 o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod,

sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok I

Ustanovenia Zmluvy zásadne neobmedzujú používanie označení vínnych odrôd samostatne alebo v spojení so zemepisným alebo iným označením.

Rakúskymi označeniami vínnych odrôd sú najmä:

Bouviertraube

Blaufränkisch

Blauer Portugieser

Blauer Wildbacher

Klevner, Blauburgunder, Grauburgunder, Weissburgunder

Cabernet

Cabernet-Sauvignon

Jubiläumsrebe

Mädchentraube

Malvasier

Merlot

Morillon (alebo Chardonnay)

Riesling X Sylvaner (Müller-Thurgau)

Muskat

Muskateller

Muskat-Ottonel

Muskat-Sylvaner

Neuburger

Rheinriesling (alebo Riesling)

Rotgipfler

Ruländer (alebo Grauer Burgunder)

St. Laurent (alebo Laurenzitraube)

Sauvignon (alebo Muskat-Sylvaner)

Sylvaner

Traminer (Roter Traminer, Gewürztraminer)

Veltliner (Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Frühroter Veltliner)

Welschriesling (alebo Riesling)

Zierfandler (alebo Spätrot)

Zweigeltrebe

Článok II

Rovnakú ochranu ako označenia chránené Zmluvou a dohodou, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, používajú aj gramatické odvodeniny týchto označení, ako napr. odvodené prídavné alebo podstatné mená.

Článok III

Pod vlastnými menami podľa článku 3 odseku 4 a článku 4 odseku 4 Zmluvy sa rozumejú tak osobné mená, ako aj zemepisné označenia.

Článok IV

Údajmi o podstatných vlastnostiach podľa článku 8 odseku 1 Zmluvy sú najmä:

a) pri vínach:

obsah alkoholu, výrobca (producent), fľaškáreň, obchodník, označenie: biele, červené, rozé, vzrast, vzrast vína, krescencia, originál, pôvodné plnenie, pôvodné stáčanie, plnené v pivnici, stáčané v pivnici, samorodné, neskorý zber, víno z neskorého zberu, výber, výberové víno, výber z bobúľ, víno z výberových bobúľ, vznik, samotok, výber zo suchých bobúľ, vysoké vedenie, špičková odroda, klaret, kabinet (cabinet), stolné víno, tabuľové víno, víno k pečienkam, kvalitné víno, kvalitné víno osobitnej zralosti a spôsobu zberu (predikátové víno), víno s pečaťou, dezertné víno, aromatizované víno, vermút (vermouth), perlivé víno, šumivé víno, sekt, kvalitné šumivé víno, kvalitný sekt;

b) pri pálenkách: V.O., V.O.S., V.S.O.P., extra; jedna, tri hviezdy.

Článok V

Zmluva sa nevzťahuje na čerstvé jedlá predávané alebo podávané bezprostredne priamemu spotrebiteľovi, napríklad v pohostinstve alebo výčapníctve.

Článok VI

(1) Zaradením rakúskych označení „Marillenbrand“, „Marillenlikör“, „Ribiselbrand“, „Ribisellikör“, „Ribiselwein“, „Ribiselsaft“ do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa tejto Zmluvy, sa nevylučuje používanie prekladov ako československé označenie „Ríbezle“ alebo synonymných pojmov ako „Aprikosenlikör“, „Aprikosenbrand“, „Johannisbeerbrand“, „Johannisbeerlikör“, „Johannisbeerwein“, „Johannisbeersaft“.

(2) Odsek 1 nevylučuje používanie československého označenia „Marila“ samostatne alebo v spojení s vyobrazením ovocia, napr. marhúľ, predovšetkým ako obchodného mena alebo známky, ak bude zreteľne vyznačený československý pôvod.

(3) Ak sa používajú rakúske označenia „Marillenbrand“, „Marillenlikör“, „Ribiselbrand“, „Ribisellikör“, „Ribiselwein“, „Ribiselsaft“ na území Československej socialistickej republiky, musí byť zreteľne vyznačený rakúsky pôvod.

Článok VII

(1) Zaradením ďalej uvedených označení rakúskych výrobkov do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie ich prekladu do iných jazykov: Inländerrum Kremser Senf.

(2) Označenia „Karpatenbitter“, „Karpatensalami“ a „Olmützer Quargel“ sa môžu používať pre rakúske výrobky len v nemeckej reči v spojení s jednoznačným a zreteľne čitateľným odkazom na rakúsky pôvod a len bez dodatkov ako „pravý“, „originál“ a podobne.

Článok VIII

Označenie „Heuriger“ sa smie používať v nemeckej reči iba pre rakúske vína. To platí aj pre gramatické odvodeniny a zloženia slov, v ktorých sa toto označenie vyskytuje.

Článok IX

(1) Zaradením československého označenia „Liptovská bryndza“ do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie označenia „Liptauer“ pre rakúsku špecialitu (trený syr).

(2) Zaradením označenia „Jablonec“ do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie označení „Gablonzer Waren“, „Gablonzer Bijouterie“, „Gablonzer Schmuck“, „Gablonzer Schmuckwaren“, Gablonzer Kristallerie„ a “Gablonzer Schmucksteine„ pre rakúske výrobky, pokiaľ je vyznačený rakúsky pôvod.

Článok X

(1) Zaradením označení „Plzeň", „Pilsen", „Plzeňské", „Pilsner“, „Pilsener“ a „Pils“ do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie označenia „Pils“ pre pivo v Rakúsku v spojení slov, ktoré obsahuje pripojenie napríklad slovnej známky, obchodného mena alebo iného odkazu na vyrábajúci pivovar alebo na krajinu výroby. K takému spojeniu slov dochádza nielen vtedy, keď ide o zložené slovo alebo o niekoľko slov spojených pomlčkou, ale aj vtedy, keď sú tieto slová na brušnej etikete fľaše alebo na etikete plechovice bezprostredne priestorovo spojené.

(2) Fyzické a právnické osoby včítane osobných spoločnosti podľa obchodného práva, ktoré nepretržite alebo s prerušením od 1. 1. 1967 až do nadobudnutia platnosti Zmluvy používali označenie „Pilsner“ alebo „Pilsener“ pre pivo vyrábané nimi v Rakúsku, môžu toto označenie ďalej používať až do uplynutia deviatich rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy spolu s jednoznačným a zreteľne čitateľným odkazom na rakúsky pôvod.

(3) Právo na ďalšie používanie podľa odseku 2 možno scudziť alebo zdediť iba s tou časťou podniku, na ktorú sa tieto označenia vzťahujú.

Článok XI

Tento Protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorá bola 11. júna 1976 podpísaná medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod.

Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci tento Protokol.

Dané vo Viedni 30. novembra 1977 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Dr. Otto Leberl v. r.

DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod

Vláda Československej socialistickej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky sa podľa článku 6 Zmluvy uzavretej vo Viedni 11. júna 1976 medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod dohodli takto:

Článok 1

Označenia, ktorým sa poskytuje ochrana podľa Zmluvy o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, uzavretej 11. júna 1976, sú uvedené v prílohách tejto Dohody. Príloha A tejto Dohody obsahuje chránené rakúske označenia, príloha B chránené československé označenia.

Článok 2

(1) Táto Dohoda sa uzaviera na rovnaký čas platnosti ako Zmluva spomínaná v článku 1 a nadobúda platnosť súčasne s touto Zmluvou.

(2) Prílohy tejto Dohody sa môžu meniť alebo dopĺňať so súhlasom oboch strán uzavierajúcich Zmluvu.

Dané v Prahe 7. júna 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Dr. Otto Leberl v. r.

PRÍLOHA A

RAKÚSKE OZNAČENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV

A.

VÍNA1)

a) Vinárske oblasti

Burgenland

Niederösterreich (Donauland)

Steiermark

Wien (aj vinársky kraj a vinárska obec)

b) Vinárske kraje

Burgenland:

Eisenberg

Rust-Neusiedlersee

Niederösterreich (Donauland):

Falkenstein

Gumpoldskirchen

Klosterneuburg

Krems

Langenlois

Retz

Vöslau

Wachau

Steiermark:

Klöch-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

c) Vinárske pásma

Burgenland:

Goldbachtal

Kaisergarten

Pinkatal

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

Niederösterreich:

Bisamberg-Kreuzenstein

Carnuntum

Frauenweingarten

Kaiserstiege

Kapellenweg

Kirchberger Wagram

Kremstal

Marthal-Kegelberg

Matzner Hügel

Schatzberg

Schönberger Kalvarienberg

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Traismaurer Weinberge

Weisser Stein

Steiermark:

Oststeirisches Hügelland

Sausal

Steirisches Vulkanland

Südsteirisches Rebenland

Wien:

Bisamberg-Wien

Kahlenberg

Nussberg

d) Vinárske obce a iné označenia miestneho pôvodu

Burgenland:

Andau

Apetlon

Breitenbrunn

Burg

Csaterberg

Deutschkreutz

Deutsch Schützen

Donnerskirchen

Edelstal

Eisenberg

Eisenstadt

Frauenkirchen

Gols

Grosshöflein

Halbturn

Heiligenbrunn

Horitschon

Illmitz

Jois

Kaisersteinbruch

Kittsee

Kleinhöflein im Burgenland

Klostermarienberg

Lutzmannsburg

Mattersburg

Mönchhof

Mörbisch am See

Müllendorf

Neckenmarkt

Neudörfl an der Leitha

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Oggau

Oslip

Pamhagen

Podersdorf

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach am Neusidler See

Raiding

Rechnitz

Rust

Rusterberg

Schützen am Gebirge

Siegendorf im Burgenland

St. Andrä

St. Georgen am Leithagebirge

St. Katherin

St. Margarethen

Tadten

Wallern

Weiden am See

Winden

Zagersdorf

Niederösterreich:

Alberndorf

Altlichtenwarth

Auersthal

Bad Deutsch Altenburg

Baden

Bad Pirawarth (Pirawarth)

Bad Vöslau (Vöslau)

Berg

Bisamberg

Bockfliess

Brunn/Gebirge

Deizendorf

Dobermannsdorf

Dürnstein

Egelsee

Engabrunn

Engelmannsbrunn

Etsdorf/Kamp

Falkenstein

Fels am Wagram

Feuersbrunn

Furth bei Göttweig

Gaiselberg

Gaweinsthal

Gedersdorf

Gneixendorf

Gobelsburg

Göttlesbrunn

Gross-Weikersdorf

Gumpoldskirchen

Guntramsdorf

Gut/Steg

Hadersdorf

Hadres

Hainburg a.d. Donau

Hainburger Kogel

Haugsdorf

Hauskirchen

Heiligenstein

Herrnbaumgarten

Herzogenburg

Hirtenberg

Hohenwarth

Hollabrunn

Hollenburg

Hundsheim

Inzersdorf/Tr.

Jetzelsdorf

Joching

Kamptal

Kirchberg am Wagram

Klein Schweinbarth

Klosterneuburg

Königsbrunn

Kottingbrunn

Krems

Langenlois

Lengenfeld

Leodagger

Loiben

Loidesthal

Mailberg

Manhartsberg

Mannersdorf an der March

Matzen

Mautern

Mistelbach

Mödling

Mollands

Neusiedl a.d. Zaya

Nussdorf/Traisen

Obermarkersdorf

Ollersdorf

Perchtoldsdorf

Petronell-Carnuntum (Petronell)

Pfaffstätten

Pillersdorf

Poysdorf

Prellerkirchen

Pulkau

Pulkautal

Raggendorf

Rehberg

Retz

Retzbach

Rohrendorf

Römerberg

Röschitz

Rossatz

Schönberg am Kamp

Schönkirchen

Schrattenberg

Schrattenthal

Seefeld-Kandolz

Senftenberg

Sitzendorf

Soss (Sooss)

Spitz a.d. Donau

Spitzerberg

St. Michael

Stein a.d. Donau

Straning

Strass im Strasserthal

Strasserthal

Tattendorf

Tausendeimerberg

Thallern

Traiskirchen

Traismauer

Trumau

Unter-Retzbach

Wagram

Weissenkirchen i.d. Wachau

Wilfersdorf

Wolkersdorf

Wösendorf

Zellerndorf

Ziersdorf

Zistersdorf

Zöbing am Kamp

Steiermark:

Arnfels

Berghausen an der Weinstrasse

Deutschlandsberg

Ehrenhausen

Eichberg Trautenburg

Eibiswald

Fehring

Gamlitz an der Weinstrasse

Glanz an der Weinstrasse

Greisdorf/Weststeiermark

Hartberg

Höch

Kaindorf

Kapfenstein

Kittenberg

Kitzeck

Klöch

Leibnitz

Leutschach an der Weinstrasse

Ligist

Platsch an der Weinstrasse

Pössnitzberg

Ratsch an der Weinstrasse

Sausal

Schlossberg bei Leutschach

Silberberg

Spielfeld

St. Anna an Aigen

St. Johann bei Herberstein

St. Nikolai im Sausal

St. Stefan ob Stainz

Stainz

Straden

Sulz bei Deutschlandsberg

Sulztal an der Weinstrasse

Tieschen

Wien:

Alsegg

Grinzing

Gross-Jedlersdorf

Heiligenstadt

Hernals

Kahlenberg

Mauer

Neustift

Nussberg

Nussdorf

Oberlaa

Ottakring

Rodaun

Salmannsdorf

Sievering

Stammersdorf

Strebersdorf

B.

VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO (bez vín)

Pekárske výrobky

Badner Oblaten

Feldbacher Backwaren

Feldbacher Toast

Feldbacher Zwieback

Gramastettner Krapfen

Gramastettner Zwieback

Pivá

Ausserferner Bier

Bludenzer Bier

Dornbirner Bier

Frastanzer Bier

Gösser Bier

Grazer Bier

Hainfelder Bier

Hirter Bier

Insbrucker Bier

Kaltenhauser Bier

Klagenfurter Bier

Liesinger Bier

Linzer Bier

Murauer Bier

Ottakringer Bier

Piestinger Bier

Puntigamer Bier

Schärdinger Bier

Schladminger Bier

Schremser Bier

Schwechater Bier

Villacher Bier

Weitraer Bier

Wieselburger Bier

Wolfsberger Bier

Zeller Bier (Zell am Ziller)

Zipfer Bier

Zwettler Bier

Minerálne vody

Ausseer Heilquelle (Bad Aussee)

Badner Peregriniquelle (Baden bei Wien)

Carinthia-Lithion Quelle (Eisenkappel)

Deutsch-Goritzer Peterquelle (Deutsch-Goritz)

Edelstaler Römelquelle (Edelstal)

Fentscher Heilquelle (St. Lorenzen bei Knittelfeld)

Gasteiner Thermaltafelwasser (Badgastein)

Gleichenberger Konstantin - und Emmaquelle (Bad Gleichenberg)

Gleichenberger Johannisbrunnen (Bad Gleichenberg)

Güssinger Vitaquelle (Sulz bei Güssing)

Hengsberger Sauerbrun (Hengsberg)

Juvina Sauerbrunn (Deutschkreutz)

Kalsdorfer Sauerbrunn (Kalsdorf bei Graz)

Kobersdorfer Mineralwasser (Kobersdorf)

Obladiser Säuerling (Obladis in Tirol)

Preblauer Paracelsus Quelle (Bad St. Leonhard)

Preblauer Auen-Quelle (Wolfsberg)

Preblauer Ebriachquelle (Eisenkappel)

Preblauer Klieningerquelle (Bad St. Leonhard)

Sicheldorfer Mineralwasser (Sicheldorf bei Radkersburg)

Stainzer Johanisquelle (Bad Sauerbrunn bei Stainz)

Stainzer Michelquelle (Gams bei Stainz)

Sulzegger Sauerbrunn (St. Nikolai ob Drassling)

Thalheimer Schlossbrunn (Thalheim ob Judenburg)

Vöslauer Mineral-, Kur- und Tafelwasser (Bad Vöslau)

Syry

Achleitner Schlosskäse

Amertaler

Mondseer Schachtelkäse

Murecker Butterkäse

Pinzgauer Bierkäse

Schärdinger Quargel

Schlierbacher Klosterkäse

Tullner Quargel

Waldviertler Romadur

Liehoviny (likéry a pálenky)

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenbrand

Wachauer Marillenlikör

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Cukrárske výrobky

Grazer Drops

Grazer Honigmalz

Grazer Fruchtfourree

Rakúske špeciality

Heuriger

Inländer Rum

Ischler Krapfen

Ischlerschnitten

Kremser Senf

Marillenbrand

Marillenlikör

Mozartkugeln

Ribiselbrand

Ribisellikör

Ribiselsaft

Ribiselwein

Schilcher

Rôzne výrobky

Köningsberger Wurst

Lustenauer Senf

Stadlauer Malz

C.

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Textilné výrobky

Ausseer Hüte

Ausseer Trachten

Ausseer Tücher

Friesacher Leinen

Ischler Hut

Kottingbrunner Strickgarne

Lechtaler Teppiche

Linzer Goldhauben

Mandlinger Loden

Mühlviertler Leinen

Mühlviertler Leinengewebe

Murauer Wollwebereiwaren

Schladminger Loden

Schladminger Socken

Schladminger Walkjanker (Lodenwalker)

Vöslauer Kammgarn

Vöslauer Wolle

Wachauer Goldhauben

Waldviertler Filetvorhänge, Tisch- und Bettdecken

Waldviertler handgestochene Zwirnknöpfe

Waldviertler Strickhandschuhe

Wöllersdorfer Wollwaren

Iné priemyselné a remeselné výrobky

Augarten Porzellan

Berndorfer (Motallwaren)

Ferlacher Gewehre

Ferlacher Waffen

Frauenthaler Porzellaniselatoren

Frauenthaler Porzellanwaren

Gmundner Keramik

Hirtenberger Munition

Hirtenberger Patronen

Hinterberger Zündhütchen

Imster Tonwaren

Karlsteiner Uhren

Kramsacher Glas

Mürztaler Keramik

Neuzeug-Besteck

Neuzeug Hohlwaren

Neuzeug Messer

Neuzeu-Tischgeräte

Plansee-Produkte (Metallwaren)

Schwazer Majolika

Steyr LKW

Steyr Omnibus

Steyr Traktor

Steyr Wälzlager

Steyr Waffen

Steyr Waffenrad

Stoober Tonwaren

St. Egydener Feilen

St. Egydener Skistockrohre

St. Peter Keramik

Stubaier Eisenwaren

Stubai-Werkzeuge

Treibacher Feuerzeuge

Treibacher Gasanzünder

Treibacher Zündseine

Vöcklabrucker Keramik

Kamenina, kameň, zeminy

Adneter Mramor

Alpenländisches Konglomerat

Gebhartset Syenit

Herschenberger Granit

Mannersdorfer Kalkstein

Margarethner Kalkasandstein

Naarntaler Granit

Naintscher Mineralprodukte

Neuhauser Granit

Perger Granit

Schwarzenseer Marmor

Talkum Naintsch

Tauerngrün

Ternitzer Konglomerat

Veitscher Magnesit

Weingrabner Granit

PRÍLOHA B

ČESKOSLOVENSKÉ OZNAČENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV

A.

VÍNA

Česká socialistická republika

Blatnický roháč

Bohemia Sekt

Bohemia Sekt Rosé

Bzenecká lipka

Bzenecké zámecké

Chateau Bzenec

Chateau Radyně

Jihomoravský hrozen

Karlštejnské víno

Malostranský granát

Mělnické víno

Mikulovská romance

Mikulovská Venuše

Moravěnka

Moravia

Pálavské

Pavlovické ohnivé

Pražské Karlovo

Pražský výběr

Radyňský kastelán

Sekt Radyně

Slovácký rubín

Staroměstské červené

Šumavské bylinné víno

Tasovjanka

Valtické zámecké víno

Velkomoravské

Znojemská Libuše

Znojemské radniční

Znojemský Bacchus

Žernosecké víno

Slovenská socialistická republika

Bratislavské hradné

Bratislavské hrozno

Cassovia

Čaro Zemplína

Čermanské červené

Ipeľské tajomstvo

Južnoslovenský výber

Košický poklad

Limbašský sylván

Malokarpatské zlato

Modranská harmónia

Modranská zlatá perla

Modranské kráľovské

Modrokamenský krištáľ

Nitrianske hradné

Orešanské červené

Pezinské kláštorné

Pezinské zámocké

Račianska frankovka

Skalický rubín

Slovenské hrozno

Sobranecká sĺňava

Svätojurský muškatel

Svätopeterský ryzling

Šírava

Viniansky strapec

Zoborské zlato

B.

VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO (bez vín)

1. Pekárske a cukrárske výrobky

Česká socialistická republika

Františko-lázeňské oplatky

Hořické trubičky

Mariánsko-lázeňské oplatky

Pardubický perník

2. Pivo

Česká socialistická republika

Bránické pivo

Bud

Budějovické pivo

Budějovické pivo-Budvar

Budějovický Budvar

Flekovské pivo

Karlovarské pivo

Karlovarský Karel IV.

Litovelské pivo

Plzeň, Pilsen

Plzeňské, Pilsner, Pilsener

Plzeňské pivo, Pilsner Bier

Plzeňský Prazdroj, Pilsner Urquell

Pils

Protivínské pivo

Radhost

Smíchovské pivo

Smíchovský Staropramen

Starobrno - starobrněnské pivo

Třeboňský regent

Uherskobrodské pivo

Velkopopovický kozel

Velkopopovický světlý ležák

Slovenská socialistická republika

Bratislavské pivo

Gemerské pivo

Hurbanovské pivo

Nitrianske pivo

Šarišské pivo

Topoľčianske pivo

3. Ryby

Česká socialistická republika

Třeboňský kapr

4. Mäsové výrobky

Česká socialistická republika

Česká vepřová plec

Kostelecké párky

Pražská husa

Pražská masitá kachna

Pražská šunka

Pražské párky

Slovenská socialistická republika

Čabianska klobása

Karpatská saláma

Prešovská saláma

5. Poľnohospodárske výrobky

Československá socialistická republika

Československý sladovnícky jačmeň

Československý včelí med

Česká socialistická republika

Český chmel

Český slad

Hanácký ječmen

Tršický chmel

Úštěcký chmel

Žatecký chmel

Slovenská socialistická republika

Slovenský chmeľ

Slovenský slad

6. Záhradnické výrobky

Česká socialistická republika

Bánovský česnek

Blatenská růže

Bzenecká karotka

Český heřmánek

Klatovský karafiát

Malínský křen

Vracovská majoránka

Všetatská cibule

Tuřanské zelí

Znojemské okurky

7. Mliečne a syrárske výrobky

Česká socialistická republika

Krkonošský pivní sýr

Moravská cihla

Moravský blok

Moravský bochník

Olomoucké tyčinky

Olomoucké tvarůžky

Otavan

Sázavský sýr

Šumavský sýr

Slovenská socialistická republika

Liptovská bryndza

Slovenská parenica

Slovenský oštiepok

8. Vody a minerálne vody

Česká socialistická republika

Bílinská kyselka

Františko-lázeňská přírodní minerální voda

Karlovarská minerální voda

Karlovarská přírodní minerální voda

Karlovarská voda

Karlovarský mlýnský pramen

Kyselská (Kysibelská) Mattoniho kyselka

Luhačovická Vincentka

Luhačovická přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská Rudolfka

Poděbradská minerální voda

Šaratica (přírodní hořká voda)

Slovenská socialistická republika

Baldovská minerálna voda

Lipovecká minerálna voda Salvator

Maštinská minerálna voda

Minerálna voda Budiš

Minerálna voda Fatra

Minerálna voda Korytnica

Minerálna voda Slatina

Minerálna voda Cígelka

Minerálna voda Santovka

9. Liehoviny

Česká socialistická republika

Karlovarská hořká

Praděd

Prostějovská starorežná

Slovácká borovička

Slovácká domácí meruňkovice

Staropražská medovina Šárka

Vizovická slivovice

Slovenská socialistická republika

Bošácka slivovica

Dargovka - bylinná pálenka

Karpatská horká

Karpatské Brandy

Prešovská vodka

Spišská borovička

Trenčianska borovička

C.

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

1. Sklenený a porcelánový tovar

Česká socialistická republika

České sklo

Český křišťál

Český porcelán

Duchcovský porcelán

Jablonec

Karlovarské sklo

Karlovarský křišťál

Karlovarský porcelán

Škrdlovické sklo

Železnobrodské figurky

Železnobrodské sklo

2. Umelecko-priemyselné a umelecko-remeselné výrobky

Česká socialistická republika

Chodská keramika

Chodský kanafas

Jindřichohradecký gobelín

Kraslické krajky

Kraslické výšivky

Kunštátská keramika

Litomyšlská keramika

Tupesská keramika

Slovácké kraslice

Slovácké výšivky

Valašské papuče

Valašské sukno

Valašské vlňáky

Slovenská socialistická republika

Čičmianska výšivka

Detvianska činovať

Detvianske výšivky

Horehronské výšivky

Ľubietovská keramika

Ľubietovská majolika

Modranská keramika

Modranská majolika

Piešťanská krojovaná bábika

Piešťanské gátrové výšivky

Piešťanské krojované dievča

Piešťanské výšivky

Piešťanský kroj

Piešťanský krojovaný chlapec

Pozdišovská keramika

Pozdišovská majolika

Rajecké drevorezby

Sklo z Lednického Rovného

Slovenská keramika

Slovenská majolika

Slovenské paličkované čipky

Važecké tkaniny a výšivky

Západoslovenská modrotlač

3. Šperky, bižutéria

Česká socialistická republika

Bijoux de Boheme

Český granát

Český granátový šperk

Jablonec

Kozákovské drahé kameny

4. Stroje, oceľové a železné výrobky, iné priemyselné výrobky

Česká socialistická republika

Lišovský nábytek

Ostravský koks

Rousínovský nábytek

Vítkovická ocel, Vítkovice Steel

5. Hry, hračky, hudobné nástroje

Česká socialistická republika

Kraslické hudební nástroje

6. Kamenina, kameň, zeminy

Česká socialistická republika

Sedlecký kaolin

Slovenská socialistická republika

Banskobeliansky dinas

Drevnický travertín

Slovenský haloyzit

Slovenský magnezit

Slovenský perlit

Spišský travertín

7. Textilné výrobky

Strakonické fezy

Vratislavické koberce

8. Soli a slatiny

Česká socialistická republika

Darkovská jodová sůl

Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina

Františko-lázeňská sůl

Karlovarská přírodní vřídelní sůl

Karlovarská sůl

Karlovarská vřídelní sůl

Slovenská socialistická republika

Piešťanské bahno

Prešovská soľ

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Do zoznamu vinárskych oblastí a krajov sa v záujme uceleného prehľadu zahrnuli aj označenia, pre ktoré sa ustanovuje osobitná ochrana už v článku 4 Zmluvy.