Vyhláška č. 18/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení

Čiastka 4/1981
Platnosť od 26.02.1981 do31.12.2005
Účinnosť od 01.04.1981 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

18

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 22. januára 1981

o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 19 a 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.:


§ 1

(1) Dráhovými vozidlami a osobitnými dráhovými mechanizačnými zariadeniami (ďalej len „dráhové vozidlá“) sa rozumejú:

a) hnacie a ťahané koľajové vozidlá,

b) kombinované vozidlá,

c) trolejbusové vozidlá,

d) vozidlá lanových dráh,1)

e) mechanizačné zariadenia konštrukčne riešené pre potreby prevádzky dráh,

f) mechanizačné zariadenia na nakladanie, vykladanie, utesňovanie a rozmrazovanie dráhových vozidiel a na manipuláciu s nimi a kontajnery.

(2) Dráhové vozidlá, ktoré sa majú používať na celoštátnych dráhach, na vlečkách, mestských dráhach a lanových dráhach, musia zodpovedať typu schválenému dráhovým správnym orgánom, ktorým je Federálne ministerstvo dopravy pre dráhové vozidlá celoštátnych dráh a vlečiek a príslušný orgán štátnej správy Českej socialistickej republiky2) alebo príslušný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky3) pre dráhové vozidlá miestnych dráh a dráh osobitného určenia.

§ 2

(1) Pri schvaľovaní nového typu dráhového vozidla dráhový správny orgán posudzuje vlastnosti dráhového vozidla; zisťuje najmä,

a) či svojím technickým, koncepčným a výrobným vyhotovením zodpovedá schváleným technickým podmienkam (§ 6),

b) či spĺňa parametre ustanovené pravidlami technickej prevádzky príslušného druhu dráh,

c) či má potrebnú prevádzkovú spoľahlivosť,

d) či dôležité dielce majú primeranú životnosť alebo životnosť určenú technickými podmienkami (§ 6),

e) či zaručujú bezpečnosť dopravy, zodpovedá požiadavkám bezpečnosti a hygieny práce, ekonomiky prevádzky, typizácie, unifikácie a normalizácie, ako aj požiadavkám vyplývajúcim z medzinárodných dojednaní,

f) či spĺňa aj iné požiadavky, ktoré sú pre jeho bezchybnú prevádzku s prihliadnutím na jeho charakter a účel použitia obvyklé.

(2) Dráhový správny orgán môže zisťovaním vlastnosti schvaľovaného typu poveriť iný orgán alebo organizáciu.

(3) Návrh na schvaľovanie nového typu dráhového vozidla podáva výrobca po skončení prototypového konania. K návrhu pripojí schválené technické podmienky, doklady o prototypových skúškach a ďalšie doklady potrebné na posúdenie vhodnosti typu dráhového vozidla. Dráhový správny orgán môže určiť lehotu na odstránenie nedostatkov návrhu.

(4) Dráhový správny orgán môže výrobcovi uložiť, aby doplnil návrh ďalším preukazným materiálom.

§ 3

(1) Pri schvaľovaní nového typu dráhového vozidla postupuje dráhový správny orgán po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany, ak nejde o dráhové vozidlo, ktoré sa má používať na mestských dráhach.

(2) Pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, postupuje správny dráhový orgán pri schvaľovaní nového typu dráhového vozidla po dohode s Českým úradom bezpečnosti práce alebo Slovenským úradom bezpečnosti práce.

§ 4

Postup, obsah a rozsah schvaľovania určuje dráhový správny orgán.

§ 5

(1) Ak typ spĺňa všetky požiadavky, vydá dráhový správny orgán rozhodnutie o schválení typu dráhového vozidla.

(2) Ak schvaľovaný typ nevyhovuje všetkým požiadavkám, dráhový správny orgán schvaľovacie konanie preruší a určí lehotu na odstránenie nedostatkov.

§ 6

(1) Pred začatím vývoja nového typu dráhového vozidla určí dráhový správny orgán konštrukčné a prevádzkové požiadavky, ktorým bude musieť dráhové vozidlo vyhovovať; z hľadiska potrieb štátnej dopravnej politiky a koncepcie rozvoja dopravnej sústavy postupuje v súčinnosti s Federálnym ministerstvom dopravy.

(2) Výrobca je povinný predložiť dráhovému správnemu orgánu na schválenie základné technické podmienky pre stavbu prototypu a po skončení prototypového konania technické podmienky pre sériovú výrobu. Pri základných technických podmienkach spočíva schvaľovanie najmä v posúdení požiadaviek bezpečnosti dráhovej prevádzky, úžitkovej hodnoty nového typu dráhového vozidla v prevádzke, hygieny práce, typizácie, unifikácie a normalizácie. Pri technických podmienkach pre sériovú výrobu nového typu dráhového vozidla spočíva schvaľovanie aj v posúdení najmä technických vlastností dráhového vozidla, zásad výroby dráhového vozidla, jeho spoľahlivosti a životnosti. Dráhový správny orgán využíva pritom aj výsledky skúšok, zistenia a hodnotiace podklady štátnej skúšobne.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 2 a § 4 platia obdobne.

§ 7

(1) Návrh na schválenie hromadnej výroby nového typu dráhového vozidla podáva výrobca po skončení overovania v prevádzke a po vyhodnotení tohto overovania vykonávaného dráhovým podnikom; k návrhu priloží výsledky vyhodnotenia.

(2) Rozhodnutie o schválení nového typu dráhového vozidla je súčasne rozhodnutím o schválení výroby overovacej série; možno ho spojiť s vydaním rozhodnutia o schválení hromadnej výroby dráhového vozidla nového typu, pokiaľ overovacia séria nebude realizovaná.

(3) V prípade realizácie overovacej série podáva výrobca po skončení overovacích skúšok návrh na schválenie hromadnej výroby nového typu dráhového vozidla; k návrhu predloží výsledky hodnotenia podľa odseku 1.

(4) Ustanovenia § 1 ods. 2 až § 5 platia obdobne.

§ 8

(1) Návrh na schválenie dovozu nového typu dráhového vozidla podáva dráhový podnik. Schválenie spočíva v zistení, že dovážaný typ dráhového vozidla vyhovuje potrebám koncepcie rozvoja dopravnej sústavy a pravidlám technickej prevádzky príslušného druhu dráh.

(2) Ustanovenia § 1 ods. 2 až § 5 platia obdobne.

§ 9

(1) Ak má dôjsť k podstatným4) zmenám na dráhovom vozidle, výrobca alebo dráhový podnik je povinný predložiť dráhovému správnemu orgánu návrh na ich schválenie.

(2) Ustanovenia § 1 ods. 2 až § 6 platia obdobne.

§ 10

(1) Ak dráhový správny orgán z vlastného podnetu alebo na návrh dráhového podniku zistí, že sériovo dodávané dráhové vozidlá nemajú vlastnosti schváleného typu alebo že dráhový správny orgán neschválil podstatné zmeny na dráhovom vozidle, odoberie dráhový správny orgán schválenie hromadnej výroby podľa § 7 ods. 2 a 3.

(2) Rozklad proti rozhodnutiu o odobraní schválenia nemá odkladný účinok.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1981.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 40 ods. 1 úpravy Federálneho ministerstva dopravy z 18.12.1977 č. 25 110/77-25 o pravidlách technickej prevádzky lanových dráh, reg. v čiastke 11 Zbierky zákonov v ročníku 1978.

2) Zákon Českej národnej rady č. 58/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky.

4) § 36 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach.