Nariadenie vlády č. 17/1981 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1981 a 1982

Čiastka 4/1981
Platnosť od 26.02.1981 do31.12.1982
Účinnosť od 26.02.1981 do31.12.1982

17

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 22. januára 1981

o zavedení letného času v rokoch 1981 a 1982

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase a podľa § 85 Zákonníka práce po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1981 a 1982

(1) Letný čas sa zavádza v roku 1981 dňom 29. marca a v roku 1982 dňom 28. marca. V týchto dňoch sa v 0.00 hodín stredoeurópskeho času posunú hodiny na jednu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa končí v roku 1981 dňom 27. septembra a v roku 1982 dňom 26. septembra. V týchto dňoch sa o jednej hodine letného času posunú hodiny na 0.00 hodín stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na ustanovený týždenný pracovný čas

(1) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1981 a 1982 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1981 a 1982 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku skončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.