16

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1980

o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce a podľa § 5 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou:


PRVÝ ODDIEL

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje obsah, rozsah a organizáciu záverečných učňovských skúšok konaných po úspešnom absolvovaní posledného ročníka štúdia v učebných a študijných odboroch na stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach, učňovských školách, učňovských strediskách, odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, stredných odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť1) a osobitných odborných učilištiach.2)

(2) Účelom záverečných učňovských skúšok je zistiť, ako si učni alebo pracovníci osvojili vedomosti, zručnosti a návyky určené charakteristikou učebného alebo študijného odboru a ako sú pripravení ich používať na plnenie úloh, ktoré majú vykonávať v povolaní.

(3) Záverečná učňovská skúška v študijných odboroch je súčasťou maturitnej skúšky.3)

§ 2

(1) Záverečné učňovské skúšky konajú:

a) učni v učebných a študijných odboroch denného štúdia, ktorí prospeli z povinných vyučovacích predmetov predpísaných učebným plánom posledného ročníka učebného alebo študijného odboru,

b) pracovníci alebo členovia družstva (ďalej iba „pracovníci“), ktorí prospeli z povinných vyučovacích predmetov predpísaných učebným plánom príslušného učebného alebo študijného odboru posledného ročníka štúdia popri zamestnaní na strednom odbornom učilišti.4)

(2) Na záverečné učňovské skúšky sa učni a pracovníci neprihlasujú.

(3) Učeň alebo pracovník koná záverečnú učňovskú skúšku v strednom odbornom učilišti, v ktorom ukončil štúdium. V odôvodnených prípadoch môže učeň alebo pracovník požiadať riaditeľa stredného odborného učilišťa o povolenie konať alebo dokončiť záverečnú učňovskú skúšku na inom strednom odbornom učilišti, v ktorom sa učebný alebo študijný odbor, prípadne jeho zameranie vyučovalo; v tom prípade sa postupuje obdobne podľa osobitných predpisov o prestupe žiaka alebo učňa na inú školu.5)

(4) Ak sa učeň alebo pracovník nemôže pre preukázanú závažnú príčinu, ktorú písomne oznámi riaditeľovi stredného odborného učilišťa, dostaviť na záverečnú učňovskú skúšku alebo ju nemôže dokončiť, môže ju konať v náhradnom termíne, ktorý na návrh riaditeľa stredného odborného učilišťa určí krajský národný výbor, ktorý stredné odborné učilište odborne vedie.

(5) Ak učeň alebo pracovník nepríde bez preukázanej závažnej príčiny na záverečnú učňovskú skúšku, môže ju konať najskôr v termíne určenom v tejto vyhláške pre opravné skúšky.

§ 3

(1) Pracovníci, ktorí vykonali záverečnú učňovskú skúšku v učebnom alebo študijnom odbore, môžu konať záverečnú učňovskú skúšku v ďalšom učebnom alebo študijnom odbore, ak absolvujú štúdium v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.4)

(2) Pracovníci, ktorí vykonali záverečnú učňovskú skúšku v niektorom zameraní učebného alebo študijného odboru, splnia požiadavku doplnenia, prípadne rozšírenia kvalifikácie na vykonávanie povolania zodpovedajúcemu ďalšiemu zameraniu toho istého učebného alebo študijného odboru, ak po 18. roku veku splnili šesťmesačnú prax v príslušnom povolaní a úspešne ukončili štúdium špeciálnych odborných predmetov. Výučný list alebo vysvedčenie o maturitnej skúške opatrí stredné odborné učilište, v ktorom pracovníci úspešne ukončili štúdium špeciálnych odborných predmetov, doložkou tohto znenia: „Úspešným ukončením štúdia špeciálnych odborných predmetov podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 16/1981 Zb. splnil pracovník požiadavku doplnenia, prípadne rozšírenia kvalifikácie na vykonávanie povolania zodpovedajúceho zamerania učebného odboru, študijného odboru ................(kód a názov zamerania učebného, študijného odboru).“. Na doložke sa uvedie dátum záverečnej klasifikácie. Doložka sa opatrí podpisom riaditeľa stredného odborného učilišťa a pečiatkou stredného odborného učilišťa. Organizácia štúdia špeciálnych odborných predmetov o ďalšom zameraní učebného alebo študijného odboru sa spravuje osobitnými predpismi.4)

(3) Menný zoznam pracovníkov podľa odseku 2 vyhotovený dvojmo, s vyplnenými a potvrdenými prihláškami, vysvedčeniami zo všetkých ročníkov prípravy v príslušnom zameraní učebného alebo študijného odboru a doklad o úspešnom ukončení štúdia (vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list) a posudok o pracovnej činnosti zašle organizácia krajskému národnému výboru, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo, do 31. marca. Krajský národný výbor odstúpi menný zoznam stredným odborným učilištiam, v ktorých sa budú pracovníci pripravovať štúdiom popri zamestnaní na vykonanie skúšok zo špeciálnych odborných predmetov.

(4) Stredné odborné učilištia zašlú pracovníkom oznámenie o prijatí na štúdium špeciálnych odborných predmetov do 30. júna.

§ 4

Záverečná učňovská skúška sa skladá

a) v učebných odboroch zo skúšky:

1. písomnej,

2. praktickej,

3. ústnej;

b) v študijných odboroch zo skúšky:

1. písomnej,

2. praktickej.

DRUHÝ ODDIEL

Záverečné učňovské skúšky na stredných odborných učilištiach

§ 5

(1) Prípravu, priebeh a vykonanie záverečných učňovských skúšok organizuje stredné odborné učilište a riadi ich skúšobná komisia.

(2) Skúšobná komisia sa ustanovuje pre jeden učebný alebo študijný odbor alebo pre viac príbuzných učebných alebo študijných odborov najmenej na tri roky.

(3) Skúšobná komisia pre učebné odbory je štvorčlenná. Predsedom je riaditeľ alebo zástupca riaditeľa, prípadne skúsený pedagogický pracovník iného stredného odborného učilišťa, než na ktorom sa konajú záverečné učňovské skúšky, ktorý má kvalifikáciu zodpovedajúcu príslušnému odboru alebo príbuzným odborom, a najmenej sedem rokov pedagogickej praxe. Ustanovuje ho krajský národný výbor, ktorý stredné odborné učilište odborne vedie, najneskoršie do 15. apríla. Podpredsedom skúšobnej komisie je riaditeľ alebo zástupca riaditeľa stredného odborného učilišťa, prípadne iný člen pedagogického zboru, ktorý má päť rokov pedagogickej praxe, toho stredného odborného učilišťa, na ktorom sa vykonajú záverečné učňovské skúšky. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov pre príslušný odbor. Členov skúšobnej komisie ustanovuje riaditeľ stredného odborného učilišťa do 30. apríla.

(4) Skúšobná komisia v študijných odboroch je šesťčlenná a jej zloženie je ustanovené osobitnými predpismi.6)

(5) Prácu skúšobnej komisie riadi jej predseda.

(6) Skúšobná komisia má najmä tieto povinnosti:

a) najneskoršie mesiac pred začiatkom záverečných učňovských skúšok vypracuje pracovný plán, v ktorom vyznačí časové údaje a miesto vykonania písomných, praktických a ústnych skúšok, počty učňov a pracovníkov, rozvrhne účasť členov komisie na príprave, organizácii a kontrole skúšok,

b) schvaľuje témy písomných skúšok, ak ich vypracovalo stredné odborné učilište, na ktorom sa záverečné učňovské skúšky vykonajú (§ 6 ods. 3),

c) schvaľuje témy praktických skúšok,

d) schvaľuje témy ústnych skúšok,

e) hodnotí záverečné učňovské skúšky,

f) podáva písomnú správu o priebehu a výsledkoch záverečných učňovských skúšok riaditeľovi stredného odborného učilišťa a krajskému národnému výboru, ktorý stredné odborné učilište odborne vedie.

§ 6

Písomná skúška

(1) Účelom písomnej skúšky je zistiť, ako si učni alebo pracovníci osvojili učebnú látku zo všetkých odborných predmetov príslušného učebného alebo študijného odboru.

(2) Písomné skúšky v učebných odboroch konajú učni alebo pracovníci od 16. do 30. júna, v študijných odboroch v prvom pracovnom dni nasledujúceho týždňa po vykonaní písomných maturitných skúšok.7)

(3) Ústredný orgán, ktorý zodpovedá za prípravu mládeže na robotnícke povolania,8) určí štyri témy písomných prác pre stredné odborné učilištia vo svojej pôsobnosti najneskoršie týždeň pred začiatkom písomných skúšok. Určením tém písomných skúšok môže ústredný orgán poveriť stredné odborné učilište, v ktorom sa záverečné učňovské skúšky vykonajú; v tomto prípade témy písomných skúšok schvaľuje skúšobná komisia. Ak témy písomných skúšok určí ústredný orgán, konajú sa písomné skúšky v učebných odboroch v prvom pracovnom dni po 16. júni.

(4) Predseda skúšobnej komisie alebo jej člen, ktorého určil predseda skúšobnej komisie, otvorí v učebni za prítomnosti učňov a pracovníkov a ďalšieho člena skúšobnej komisie obálku s témami písomnej skúšky. Člen skúšobnej komisie oboznámi učňov a pracovníkov s témami, prípadne s pripojenými pokynmi. Učni alebo pracovníci si do 15 minút zvolia jednu z určených tém.

(5) Na vypracovanie písomnej skúšky je určený súvislý čas piatich hodín; na účely písomnej skúšky sa považuje za jednu hodinu čas 60 minút.

(6) Pri písomnej skúške môžu učni alebo pracovníci používať odborné pomôcky potrebné na jej vypracovanie povolené pri zadaní písomnej práce.

(7) Dozerajúci člen skúšobnej komisie alebo poverený pedagogický pracovník dbá na to, aby učni a pracovníci pracovali samostatne. Čas ich pobytu mimo skúšobnej miestnosti sa zaznamenáva do protokolu o priebehu písomnej skúšky. Mimo skúšobnej miestnosti sa môže zdržiavať iba jeden učeň alebo pracovník.

(8) Výsledok písomnej skúšky hodnotí a klasifikuje učiteľ odborných predmetov podľa stupnice určenej klasifikačným poriadkom9) a zapíše ho do kontrolného listu skúšaného.

§ 7

Praktická skúška

(1) Účelom praktickej skúšky je overiť praktické zručnosti a schopnosť uplatniť teoretické vedomosti pri vykonávaní konkrétnych činností učňov a pracovníkov získané v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore.

(2) Praktické skúšky sa konajú v učebných odboroch od 10. do 31. decembra; v študijných odboroch v období po výročnej klasifikácii, najneskôr však do začiatku študijného voľna určeného na prípravu na ústnu maturitnú skúšku.

(3) Témy praktickej skúšky navrhujú pedagogickí pracovníci, ktorých určí riaditeľ stredného odborného učilišťa, pokiaľ ústredný orgán, ktorý zodpovedá za prípravu mládeže na robotnícke povolania,8) neurčí jednotné témy.

(4) Praktická skúška sa koná na pracoviskách stredného odborného učilišťa a na typickej práci učebného alebo študijného odboru. Podľa náročnosti učebného alebo študijného odboru trvá spravidla jeden až dva po sebe idúce pracovné dni pod dozorom majstra odbornej výchovy povereného skúšobnou komisiou.

(5) V učebných odboroch, ktorých charakter neumožňuje vykonať praktickú skúšku v čase určenom v odseku 2, možno ju vykonať od 1. augusta. Presný termín určí po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky ústredný orgán, v pôsobnosti ktorého sa tieto učebné odbory vyučujú.

(6) Pri praktickej skúške sa hodnotí:

a) správnosť voľby pracovného postupu, pracovných metód a kvalita výrobku (služby),

b) dodržanie výrobných a technických noriem, plnenie výkonových noriem (ak sú určené),

c) obsluha a údržba strojov a zariadení, údržba výrobných pomôcok, usporiadanie pracoviska a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce.

(7) Výsledok praktickej skúšky hodnotí a klasifikuje podľa stupnice určenej klasifikačným poriadkom9) majster odbornej výchovy, pod vedením ktorého skúšaný praktickú skúšku vykoná, a zapíše ho do kontrolného listu skúšaného.

§ 8

Ústna skúška

(1) Účelom ústnej skúšky je zistiť, ako vie učeň alebo pracovník uplatniť vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie robotníckeho povolania.

(2) Ústna skúška má dve časti. Prvá časť sa týka témy písomnej a praktickej skúšky. V druhej časti si učni alebo pracovníci vyberú otázky zo súboru 30 dvojíc otázok, ktorý vypracujú učitelia odborných predmetov. Na prípravu ústnej skúšky sa vymeriava čas 15 minút; ak je súčasťou otázky grafické riešenie, môže sa tento čas predĺžiť o ďalších 15 minút. Ústna skúška trvá najviac 20 minút.

(3) Ústna skúška sa koná po úspešnom vykonaní praktickej skúšky a najneskoršie do 31. decembra.

(4) Výsledok ústnej skúšky sa hodnotí a klasifikuje podľa stupnice určenej klasifikačným poriadkom9) a zapíše sa do kontrolného listu učňa alebo pracovníka.

§ 9

Hodnotenie záverečnej učňovskej skúšky

(1) Pri celkovom hodnotení záverečnej učňovskej skúšky vychádza skúšobná komisia z výsledkov písomnej a praktickej skúšky, v učebných odboroch aj z ústnej skúšky a prihliada na výsledky štúdia vo všetkých ročníkoch štúdia v učebnom alebo študijnom odbore, najmä v poslednom roku štúdia; u pracovníkov sa prihliada aj na posudok o pracovnej činnosti v organizácii.

(2) O výsledku záverečnej učňovskej skúšky rozhodujú všetci členovia skúšobnej komisie hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie. Záverečné hodnotenie záverečných učňovských skúšok v učebných odboroch vykoná skúšobná komisia ihneď po skončení ústnych skúšok, najneskoršie do 31. decembra.

(3) Celkový prospech učňa alebo pracovníka v učebných odboroch hodnotí skúšobná komisia podľa tejto stupnice:

a) prospel s vyznamenaním, ak má z praktickej skúšky známku výbornú a z písomnej alebo ústnej skúšky jednu známku výbornú a druhú aspoň chválitebnú, nemá podľa posledného hodnotenia odborného výcviku a všetkých povinných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov ani z jedného predmetu horšiu známku ako dobrú, priemerný prospech najviac 1,50 a správanie veľmi dobré;

b) prospel veľmi dobre, ak má z písomnej, praktickej a ústnej skúšky známku aspoň chválitebnú, prípadne z písomnej alebo ústnej skúšky jednu známku výbornú a druhú aspoň dobrú, nemá z posledného hodnotenia odborného výcviku a všetkých povinných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov ani z jedného predmetu známku horšiu ako dobrú, priemerný prospech 2,25 a správanie veľmi dobré;

c) prospel, ak má z písomnej, praktickej a ústnej skúšky známku aspoň dostatočnú;

d) neprospel, ak má z písomnej, praktickej alebo ústnej skúšky známku nedostatočnú.

(4) Celkový prospech učňa alebo pracovníka v študijných odboroch hodnotí skúšobná komisia podľa tejto stupnice:

a) stupeň 1 - výborný, ak má z praktickej skúšky známku výbornú, z písomnej skúšky aspoň známku chválitebnú a z odborného výcviku podľa posledného hodnotenia známku výbornú;

b) stupeň 2 - chválitebný, ak má z praktickej skúšky známku chválitebnú, z písomnej skúšky aspoň známku dobrú a z odborného výcviku podľa posledného hodnotenia známku aspoň chválitebnú;

c) stupeň 3 - dobrý, ak má z praktickej aj písomnej skúšky známku aspoň dobrú a z odborného výcviku podľa posledného hodnotenia známku aspoň dobrú;

d) stupeň 4 - dostatočný, ak má z praktickej aj písomnej skúšky známku aspoň dostatočnú a z odborného výcviku podľa posledného hodnotenia známku aspoň dostatočnú;

e) stupeň 5 - nedostatočný, ak má z písomnej alebo praktickej skúšky známku nedostatočnú.

§ 10

(1) Učeň alebo pracovník, ktorý úspešne vykonal záverečnú učňovskú skúšku v učebnom odbore, dostane výučný list,10) ktorý mu vydá stredné odborné učilište, na ktorom vykonal záverečnú učňovskú skúšku.

(2) Výučný list podpisuje predseda skúšobnej komisie, riaditeľ stredného odborného učilišťa a triedny učiteľ; datuje sa dňom záverečného hodnotenia.

(3) Učeň alebo pracovník, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, ktorej súčasťou je záverečná učňovská skúška, dostane po ukončení maturitnej skúšky vysvedčenie o maturitnej skúške, ktoré súčasne plní funkciu výučného listu.10)

(4) Vysvedčenie o maturitnej skúške podpisuje predseda skúšobnej komisie, riaditeľ stredného odborného učilišťa a triedny učiteľ.

(5) Učeň, ktorý pri záverečnej učňovskej skúške alebo pri maturitnej skúške neprospel, dostane od organizácie s ktorou mal uzavretý učebný pomer, potvrdenie o tom, ako dlho a pre ktorý učebný alebo študijný odbor bol vychovávaný v učebnom pomere.11)

§ 11

O záverečných učňovských skúškach vyhotoví skúšobná komisia protokol, ktorý podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie. Protokol, kontrolné listy a písomné práce skúšaných odovzdá predseda skúšobnej komisie riaditeľovi stredného odborného učilišťa, v ktorom sa záverečné učňovské skúšky konali. Riaditeľ stredného odborného učilišťa zabezpečí uloženie prevzatých dokladov a rovnopis protokolu zašle najneskoršie do týždňa po skončení záverečných učňovských skúšok krajskému národnému výboru, ktorý stredné odborné učilište odborne vedie, a organizácii, ktorá stredné odborné učilište zriadila.12) Súborné výsledky záverečných učňovských skúšok a ich zhodnotenie zašle krajský národný výbor najneskoršie do mesiaca po skončení záverečných učňovských skúšok Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 12

Opravné skúšky

(1) Ak učeň alebo pracovník v učebnom odbore pri písomnej skúške neprospel, určí mu skúšobná komisia termín opravnej skúšky najneskoršie do konania praktickej skúšky.

(2) Učňovi alebo pracovníkovi, ktorý neprospel pri záverečnej učňovskej skúške v učebnom odbore, určí skúšobná komisia termín opravnej skúšky v období od 1. marca do 31. marca.

(3) Opravné skúšky v študijných odboroch sa konajú:

a) písomné v piatok druhého úplného týždňa septembra a februára,

b) praktické v pondelok až utorok v treťom úplnom týždni septembra a februára.

(4) Témy opravných záverečných učňovských skúšok schvaľuje na návrh metodickej komisie riaditeľ stredného odborného učilišťa, na ktorom sa opravné skúšky vykonajú; opravné záverečné učňovské skúšky organizačne zabezpečuje riaditeľ stredného odborného učilišťa.

§ 13

Dozor nad záverečnými učňovskými skúškami vykonávajú orgány štátneho a rezortného dozoru nad prípravou mládeže na robotnícke povolania.13)

§ 14

Vecné náklady a náhrady cestovných výdavkov spojené s prípravou a vykonaním záverečných učňovských skúšok uhrádza organizácia, ktorá stredné odborné učilište zriadila; ak stredné odborné učilište zriadil krajský národný výbor, uhrádza tieto náklady a náhrady organizácia, ktorú krajský národný výbor tým poverí.14) Ak v strednom odbornom učilišti konajú záverečné učňovské skúšky i učni vychovávaní v inom strednom odbornom učilišti alebo pracovníci inej organizácie, uhradí pomernú časť nákladov organizácia, pre ktorú sa učni alebo pracovníci pripravovali.

§ 15

Organizácia záverečných učňovských skúšok na stredných odborných učilištiach v učebných odboroch podľa doterajších predpisov15) sa spravuje osobitnými predpismi16) s tým, že prípravu a vykonanie týchto skúšok môže zabezpečiť stredné odborné učilište na žiadosť organizácie zodpovednej za zabezpečenie záverečných učňovských skúšok a so súhlasom organizácie, ktorá stredné odborné učilište zriadila.

TRETÍ ODDIEL

Záverečné učňovské skúšky na odborných učilištiach, učňovských školách, učňovských strediskách, odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, stredných odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilištiach

§ 16

(1) Ustanovenia § 3 až 14 tejto vyhlášky sa vzťahujú i na záverečné učňovské skúšky v učebných a študijných odboroch1) na odborných učilištiach, učňovských školách, učňovských strediskách, odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, na stredných odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilištiach2) s týmito odchýlkami:

a) výučné listy dostanú učni a pracovníci, ktorí vykonali záverečné učňovské skúšky na odborných učilištiach, učňovských školách a učňovských strediskách, od organizácie poverenej organizáciou záverečných učňovských skúšok. Výučné listy podpisuje predseda skúšobnej komisie a vedúci organizácie poverenej organizáciou záverečných učňovských skúšok; potvrdzuje ich krajský národný výbor, v obvode ktorého má sídlo organizácia poverená organizáciou záverečných učňovských skúšok. Výučný list bez potvrdenia krajským národným výborom je neplatný;

b) v odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, stredných odborných učilištiach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilištiach sa záverečné učňovské skúšky konajú od 15. do 30. júna, opravné skúšky od 1. do 15. septembra;

c) v osobitných odborných učilištiach sa na vypracovanie písomnej skúšky určuje súvislý čas štyroch hodín.

(2) Kde sa v tejto vyhláške uvádza majster odbornej výchovy, rozumie sa ním aj učiteľ dielenského vyučovania.


ŠTVRTÝ ODDIEL

Záverečné ustanovenia

§ 17

Zrušujú sa pokyny Ministerstva školstva a kultúry zo 14. apríla 1962 č. 17515/62-II/1 pre kvalifikačné skúšky a pre záverečné učňovské skúšky žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí konajú prácu vo výrobe podľa zásad schválených uznesením vlády č. 106/1961 Zb., registrované v čiastke 27/1962 Zb.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1981.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ide o novo koncipované učebné a študijné odbory uvedené v prílohe č. 1 oddiel A a E vyhlášky č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich, vo vyhláške č. 90/1978 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov a vo vyhláške č. 25/1980 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb.

2) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1979 Zb. o sústave osobitných učebných odborov.

3) § 6 ods. 3 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

4) § 5 vyhlášky č. 103/1979 Zb.
Úprava Ministerstva školstva SSR z 10. mája 1977 č. 4975/1977-II o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie (Zvesti MŠ a MK SSR 1977, zošit 7) registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.

5) § 15 ods. 2 úpravy Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR zo 16. júla 1979 č. 11 317/1979-21 o organizácii stredných škôl, stredísk praktického vyučovania a učňovských stredísk (Zvesti MŠ a MK SSR 1979, zošit 9) registrovanej v čiastke 19/1979 Zb.

6) § 7 úpravy Ministerstva školstva SSR z 15. decembra 1980 č. 17 443/1980-21 o maturitných skúškach na stredných školách (Zvesti MŠ a MK SSR 1981, zošit 1) registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.

7) § 4 úpravy Ministerstva školstva SSR o maturitných skúškach na stredných školách.

8) § 18 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb.

9) Úprava Ministerstva školstva SSR z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydáva klasifikačný poriadok pre školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie vrátane zariadení na výchovu učňov, (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, zošit 2) registrovaná v čiastke 5/1974., v znení úpravy zo 14. júla 1980-21 (Zvesti MŠ a MK SSR 1980, zošit 8) registrovanej v čiastke 25/1980 Zb.

10) § 228 ods. 1 Zákonníka práce.

11) § 228 ods. 2 Zákonníka práce.

12) § 16 zákona č. 63/1978 Zb.

13) § 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1979 Zb. o inšpekcii výchovy a vzdelávania a článok 2 prílohy tejto vyhlášky.

14) § 12 a 13 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 73/1979 Zb. o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť.

15) Príloha č. 2 vyhlášky č. 103/1979 Zb.

16) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok Ministerstva školstva č. 11/1968 Zb., Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1970 Zb. a č. 29/1976 Zb.