Zákon č. 123/1981 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1982

Čiastka 34/1981
Platnosť od 29.12.1981 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1982

123

ZÁKON

zo 16. decembra 1981

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1982

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 175 827 987 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 175 827 987 000 Kčs.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 36 544 109 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 21 399 163 000 Kčs

z toho:

I. dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 9 103 900 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 650 900 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 27 440 209 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 15 748 263 000 Kčs

v tom:

a) dotácie na vybrané úlohy

- Českej socialistickej republike 595 600 000 Kčs

b) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 1 630 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 1 260 000 000 Kčs

c) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 670 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 430 000 000 Kčs

d) dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe

- Českej socialistickej republike 120 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 130 000 000 Kčs

e) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 652 084 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 291 833 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 19 079 400 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 10 370 400 000 Kčs

g) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 3 799 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 2 741 400 000 Kčs

h) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 670 425 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 443 630 000 Kčs

i) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Českej socialistickej republike 223 700 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 81 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 30 909 491 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 25 712 637 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu federácie ustanovených týmto zákonom v cenách platných k 1. januáru 1982; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík.

§ 3

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a v poľnohospodárstve a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 123/1981 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva175 343 532
z toho:
z hospodárstva162 066 465
z vedy a techniky 145 742
z peňažných a technických služieb 9 452 310
zo spoločenských služieb a činností 1 709 015
z obrany a bezpečnosti 1 970 000
Dane od obyvateľstva a poplatky 104 000
Ostatné príjmy 308 455
Úhrn175 827 987.
Výdavky(v tisícoch Kčs)
Výdavky federálnych organizácií na
hospodárstvo 33 087 023
vedu a techniku 4 095 160
peňažné a technické služby 2 235 097
spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 1 065 083
obranu a bezpečnosť 18 942 400
správu 1 837 824
Spolu 61 262 587.
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu114 565 400.
Úhrn175 827 987.