Vyhláška č. 120/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru

Čiastka 33/1981
Platnosť od 22.12.1981 do17.12.1991
Účinnosť od 01.01.1982 do17.12.1991
Zrušený 524/1991 Zb.

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1981

o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 239 Zákonníka práce po dohode so Slovenskou odborovou radou ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou sa upravuje odmeňovanie pracovníkov za práce uvedené v ďalších ustanoveniach vykonávané pre organizácie

a) na základe dohôd o pracovnej činnosti (§ 232 ods. 2 Zákonníka práce),

b) na základe dohôd o vykonaní práce (§ 232 ods. 3 Zákonníka práce).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na odmeňovanie

a) činnosti podľa zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v konaní pred štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré prešli úlohy štátnych orgánov,

b) tvorivej činnosti, ktorej výsledkom je dielo a umelecký výkon chránené zákonom č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon),

c) prednáškovej a výučbovej činnosti a odbornej posudkovej a obdobnej činnosti vykonávanej pre školy a školské zariadenia tvoriace jednotnú školskú sústavu,1)

d) projektovej činnosti vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,2)

e) činnosti zabezpečovanej Revolučným odborovým hnutím.

§ 2

Prednášková a výučbová činnosť

(1) Výška odmeny za prednáškovú a výučbovú činnosť sa určí so zreteľom na jej povahu, obťažnosť, rozsah potrebnej prípravy a kvalifikáciu pracovníka takto:

Skupina prednáškovej a výučbovej činnostiOdmena za jednu hodinu prednáškovej a výučbovej činnosti
a) prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe na školách poskytujúcich základné vzdelanie (najmä kurzy, v ktorých sa opakuje alebo dopĺňa učivo základných škôl a základných deväťročných škôl, prípravné kurzy pre školy poskytujúce stredné vzdelanie, základné jazykové kurzy alebo praktická výučba zodpovedajúca svojou náplňou dielenskému vyučovaniu a praktickému výcviku na stredných školách alebo kurzy a školenia v závodných školách práce pre pracovníkov robotníckych povolaní v I. a II. kvalifikačnom stupni)Pracovníci s vysokoškolskou kvalifikáciouOstatní
b) prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe na školách poskytujúcich stredné a úplné stredné vzdelanie (najmä školenia pracovníkov o technických, zdravotníckych a ekonomických otázkach alebo kurzy, v ktorých sa opakuje alebo dopĺňa učivo škôl poskytujúcich stredné alebo úplné stredné vzdelanie, prípravné kurzy pre vysoké školy a odborné jazykové kurzy, kurzy a školenia v závodných školách práce pre pracovníkov robotníckych povolaní v III. a IV. kvalifikačnom stupni)Pracovníci s vysokoškolskou kvalifikáciou


až 35 Kčs
Ostatní
až 25 Kčs
c) prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe na vysokých školách (najmä kurzy pre vedúcich pracovníkov a špecialistov o najnáročnejších ekonomických, právnych a technických otázkach, kurzy intenzívnej jazykovej výučby pre špecialistov vysielaných do zahraničnia)až 50 Kčsaž 35 Kčs.

(2) Ak činnosť uvedenú v odseku 1 písm. c) vykonáva obzvlášť vynikajúci odborník, najmä ak ide o odovzdávanie vedeckých a vysoko-odborných poznatkov a skúseností alebo ak ide o mimoriadne dôležité otázky ideologického, politického, výchovného alebo sociálno-ekonomického významu, spravidla na úrovni postgraduálneho štúdia, možno vo výnimočných prípadoch určenú odmenu zvýšiť až o 30 %. Odmenu možno zvýšiť v celkom výnimočných prípadoch aj za činnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), ak ju vykonáva obzvlášť vynikajúci novátor - nositeľ štátnych vyznamenaní a radov a čestných titulov „Zaslúžilý vynálezca“ a „Zaslúžilý zlepšovateľ“.

(3) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre odmeňovanie vedenia diskusie, konzultácie, seminára alebo skúšok súvisiacich s prednáškovou a výučbovou činnosťou.

(4) Za cvičenie, praktickú výučbu s demonštráciou a vedenie exkurzie s výkladom sa poskytujú odmeny uvedené v odseku 1 písm. b) a c) znížené najmenej o 20 %.

(5) Za prípravu, vedenie a posúdenie prípadných záverečných prác alebo písomných prác vopred určených učebným plánom sa poskytne odmena až 14 Kčs za jednu hodinu.

(6) Za sylaby (hrubé osnovy prednášok alebo výučby) sa poskytne odmena iba vtedy, ak sa ich vypracovanie vopred dohodlo medzi organizáciou a pracovníkom. Odmenu za sylaby prizná organizácia podľa obťažnosti a rozsahu spracovanej látky až do výšky 30 % celkovej odmeny za príslušnú prednášku alebo výučbu.

Odborné posudky a iná obdobná činnosť

§ 3

(1) Za písomné vypracovanie odborného a lektorského posudku, rozboru, štúdie, odborného dobrozdania a vyjadrenia obdobného charakteru sa určí odmena s prihliadnutím na kvalifikáciu pracovníka a odbornú náročnosť úlohy, jej spoločenský význam, rozsah, predpokladané výsledky, prípadne na iné výstižné hľadiská

za jednu hodinu tejto činnosti
a) ak ide o prácu, ktorej úspešné vykonanie nevyžaduje vysokoškolskú, vedecko-technickú alebo vedeckú kvalifikáciu,až 17 Kčs
b) ak ide o prácu, ktorej úspešné vykonanie vyžaduje vysokoškolskú alebo vedecko-technickú kvalifikáciuaž 25 Kčs
c) ak ide o prácu, ktorej úspešné vykonanie vyžaduje vedeckú kvalifikáciu.až 35 Kčs.

(2) Ak sa pre určenie odmeny použije ako hľadisko rozsah posudzovanej práce vyjadrený počtom strán, poskytne sa za jednu stranu posudzovaného textu s prihliadnutím na podmienky uvedené v odseku 1 odmena až 6 Kčs.

(3) Ak ide o činnosť, ktorú vykonáva obzvlášť vynikajúci odborník, najmä ak ide o odovzdávanie vedeckých alebo vysoko-odborných poznatkov, možno odmenu uvedenú v odseku 1 písm. b) a c) a v odseku 2 zvýšiť až o 30 %.

§ 4

Ak sa odborný posudok, odborné dobrozdanie alebo vyjadrenie podáva ústne alebo do zápisu v rámci rokovania odborných komisií, patrí pracovníkovi za vyjadrenie odborného stanoviska odmena, ktorá sa určí obdobne podľa hľadísk uvedených v § 3; najvyššiu sumu odmeny možno použiť len výnimočne, ak ide o odbornú prácu mimoriadneho významu vykonávanú obzvlášť vynikajúcim odborníkom.

Preklady a revízie prekladov

§ 5

(1) Za preklad textu z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny sa poskytne odmena

a) pri všetkých cudzích jazykoch, s výnimkou jazykov uvedených pod písm. b) za jednu stranu prekladu až 20 Kčs

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a ďalších znakových jazykoch za jeden slovný znak až 0,40 Kčs

(2) Za preklad textu zo slovenčiny alebo češtiny do cudzieho jazyka sa poskytne odmena

a) pri všetkých cudzích jazykoch, s výnimkou jazykov uvedených pod písm. b), za jednu stranu prekladu až 30 Kčs

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a ďalších znakových jazykoch za jeden slovný znak až 0,70 Kčs.

(3) Za preklad textu zo slovenčiny do češtiny a naopak sa poskytne odmena za jednu stranu prekladu až 10 Kčs.

(4) Pri preklade z cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka sa poskytne odmena uvedená v odseku 2 zvýšená až o 50 %.

(5) Odmenu určenú v odsekoch 1 až 4 možno ďalej zvýšiť

a) za obzvlášť odborne náročný preklad, najmä pri uskutočňovaní hospodárskej spolupráce medzi členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci až o 50 %,

b) ak sa vyhotovuje preklad z magnetofónového alebo iného zvukového záznamu, až o 30 %,

c) ak je preklad inak mimoriadne náročný, najmä ak sa požaduje v mimoriadne krátkej lehote, až o 20 %.

(6) Za preklad hesiel z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny sa poskytne odmena až 2 Kčs za jedno heslo, za preklad hesiel zo slovenčiny alebo češtiny do cudzieho jazyka až 2,50 Kčs za jedno heslo. V takto určenej odmene je zahrnutá aj odmena za prípadné zatriedenie hesiel.

(7) Za preklad hesiel z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka a ich prípadné zatriedenie sa poskytne odmena až 3 Kčs za jedno heslo.

§ 6

(1) Za jazykovú revíziu prekladu sa poskytne odmena

a) pri všetkých jazykoch, s výnimkou jazykov uvedených pod písm. b), za jednu stranu prekladu až 5 Kčs

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a iných znakových jazykoch za jeden slovný znak až 0,10 Kčs.

(2) Za jazykovú revíziu obzvlášť odborne náročného prekladu, najmä pri uskutočňovaní hospodárskej spolupráce medzi členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa poskytne odmena za jednu stranu prekladu až 7 Kčs.

(3) Za jazykovú revíziu prekladu zo slovenčiny do češtiny a naopak sa poskytne odmena až 1,50 Kčs za jednu stranu prekladu.

(4) Za odbornú revíziu prekladu sa poskytne odmena uvedená v odsekoch 1 až 3 zvýšená až o 30 %.

(5) Za jazykovú alebo odbornú revíziu prekladu hesiel (vrátane slovníkových hesiel) možno namiesto odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch poskytnúť odmenu až 0,70 Kčs za jedno heslo.

(6) Ak bolo treba text prekladu pri revízii prevažne alebo úplne prepracovať, môže organizácia pracovníkovi vykonávajúcemu revíziu namiesto odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch poskytnúť odmenu až do výšky sumy nevyplatenej z tohto dôvodu prekladateľovi,3) pokiaľ je to pre pracovníka výhodnejšie.

§ 7

V odmene za preklad podľa tejto vyhlášky je zahrnutá aj odmena za napísanie prekladu strojom vrátane najviac dvoch prieklepov. Ak sa požadujú viac ako dva prieklepy, možno odmenu zvýšiť až o 0,50 Kčs za jednu stranu napísanú strojom.

§ 8

Tlmočnícka činnosť

(1) Pracovníkovi, ktorý tlmočí z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny alebo naopak, sa poskytne odmena za každú hodinu tlmočenia odmena:

a) sprievodného (najmä pri bežnej konverzácii, prehliadke stavebných, kultúrnych a umeleckých pamiatok, sprevádzaní turistov formou voľného prekladu alebo komentára) až 15 Kčs

b) informatívneho (najmä tlmočenia podstatného obsahu politických rozhovorov, odborných alebo obchodných rokovaní) až 20 Kčs

c) odborného - súčasného aj následného (najmä pri rôznych obchodných, odborných, vedeckých aj politických rokovaniach, prednáškach, školeniach) až 25 Kčs

d) konferenčného - súčasného (najmä pri vrcholných politicko-hospodárskych rokovaniach, verejných prejavoch, na konferenciách, kongresoch a iných obdobných verejných a spoločenských akciách) až 35 Kčs.

(2) Odmenu určenú v odseku 1 možno zvýšiť

a) za sťažené podmienky, najmä ak sa tlmočí pri extrémnych vonkajších podmienkach (teplota, exhalácia, hluk a podobne), až o 10 %,

b) za tlmočenie politicky mimoriadne významných a na presnosť tlmočenia obzvlášť odborne náročných prejavov, najmä pri uskutočňovaní hospodárskej spolupráce medzi členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci až o 20 %,

c) za tlmočenie afrických a ázijských jazykov až o 10 %,

d) za tlmočenie z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka až o 50 %.

(3) Do času tlmočenia sa podľa odseku 1 písm. c) a d) započíta aj čas nevyhnutne potrebný na odpočinok počas výkonu tlmočníckej činnosti.

§ 9

Korektúry a redakčné práce

(1) Za odborné korektúry a úpravy textov sa poskytne odmena za jednu stranu rukopisu odmena:

a) za redakčnú (štylistickú, logickú a vecnú) úpravu rukopisu až 8 Kčs

b) za jazykovú (gramatickú) úpravu rukopisu až 4 Kčs

c) za stĺpcovú alebo stránkovú korektúru až 1,50 Kčs

d) za korektúru cudzojazyčného textu až 5 Kčs

e) za imprimovanie až 1 Kčs

f) za technickú úpravu rukopisu až 3 Kčs

g) za vyhotovenie zrkadla

1. jednofarebného až 30 Kčs,

2. viacfarebného až 50 Kčs.

(2) Odmena sa určí podľa náročnosti a obťažnosti zadanej práce; pritom sa prihliada najmä na obsah rukopisu a jeho zložitosť.

(3) Odmena podľa odseku 1 nepatrí za autorskú korektúru.

§ 10

Pisárske práce

(1) Odmena za písanie na stroji sa určí podľa týchto obťažných kategórií:

A - bežný druh písania, t. j. originál s najviac dvoma prieklepmi

B - písanie na kovolist, blanu, priesvitku, ormig, prípadne s jedným až dvoma prieklepmi

C - písanie fotografických predlôh pre tlač

D - písanie cudzojazyčného textu latinkou s najviac dvomi prieklepmi

E - písanie cudzojazyčného textu azbukou, arabským písmom a podobne.

(2) Za napísanie jednej strany na stroji sa poskytne odmena až Kčs

Obťažnostné kategórie
ABCDE
a) hladký text
1. podľa predlohy2,503,-5,-3,504,50
2. podľa ústneho diktátu3,-3,50-4,-5,-
3. podľa zvukového záznamu5,-5,50-6,-6,50
b) zložitý text
1. podľa predlohy obsahujúci vzorce, rovnice, grécke písmená, značky, symboly a pod.3,504,-6,-4,505,50
2. podľa predlohy s prevažujúcimi vzorcami, rovnicami, značkami, symbolmi, alebo ak vyžaduje prepis náročné vymeriavanie, ručné dopisovanie a pod.,4,-4,506,505,-6,-
c) celostránkové tabuľky
1. textu s malým podielom čísiel3,504,-6,-4,505,50
2. s prevahou čísiel4,505,-7,-5,506,50

(3) Odmenu podľa predchádzajúceho odseku možno zvýšiť

a) za písanie viac ako dvoch prieklepov až o 0,50 Kčs

b) za písanie cudzojazyčných textov

1 na blany, ormig, kovolist, priesvitku až o 0,50 Kčs

2. na predlohy na fotografovanie pre tlač až o 2,50 Kčs

c) za písanie na stroji s perličkovým typom písma až o 20 %

d) za písanie podľa predlohy 1. ručne písanej ťažko čitateľnej alebo opravovanej až o 20 %

2. s textom vysoko odborne náročným až o 30 %

3. ak sa požaduje v mimoriadne krátkej lehote, až o 20 %.

(4) Za písanie adries na obálky sa poskytne odmena

za jednu adresu napísanú v slovenčine alebo v češtine až 0,20 Kčs

za jednu adresu napísanú latinkou v cudzom jazyku až 0,30 Kčs

za jednu adresu napísanú v cudzom jazyku azbukou, arabským písmom a pod. až 0,40 Kčs.

(5) Ak treba výnimočne odmeniť pisárske práce časovou mzdou, učí sa odmena za jednu hodinu práce podľa množstva, zložitosti textu a nárokov na presnosť vo výške až 10 Kčs, pri písaní cudzojazyčných textov až 12 Kčs.

(6) V odmenách za pisárske práce sú zahrnuté aj opravy prípadných chýb a preklepov.

(7) Ak organizácia vo výnimočných prípadoch neposkytne materiál (papier, indigo, blany, ormig a pod.), uhradí pracovníkovi vynaložené náklady v preukázanej výške.

§ 11

Premietanie filmov a diapozitívov

(1) Za jednu hodinu práce pri premietaní filmov a diapozitívov sa poskytne odmena

a) pri filmoch 16 mm alebo diapozitívoch až 10,- Kčs

b) pri filmoch 35 mm pre klasický formát4) až 12,50 Kčs

c) pri filmoch 35 mm pre širokouhlé premietanie a 70 mm4) až 14,50 Kčs.

(2) Do času premietania možno zahrnúť iba čas nevyhnutne potrebný na prípravu a ukončenie práce.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Na účely tejto vyhlášky sa jednou stranou rozumie text písaný strojom obsahujúci 30 riadkov po 60 úderoch (pri písaní perličkovým typom písma po 72 úderoch) vrátane medzier. Ak nedokončená strana uzatvára text alebo jeho ucelenú časť, posudzuje sa ako celá. Jedna strana scenára slovesných diel sa posudzuje maximálne ako 80 % strany, jedna strana veršovaného textu ako 60 % strany.

§ 13

(1) Ak sa v dohode výslovne dohodlo, že práce a činnosti uvedené v § 8, 10 a 11 sa vykonávajú v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v noci, možno poskytnúť príplatok, ak pracovník nepracuje doma.

(2) Výška príplatku za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu je 25 % a vo sviatok 100 % dohodnutej odmeny bez zvýšenia podľa § 8 ods. 2 a § 10 ods. 3 a za činnosť vykonávanú v noci 2,50 Kčs za každú hodinu práce v noci.

§ 14

Činnosti vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré nie sú uvedené v § 2 až 11, sa odmeňujú podľa predpisov vydaných príslušnými ústrednými orgánmi. Ak tieto predpisy neboli vydané, postupuje organizácia podľa mzdových predpisov platných v príslušnom odvetví pre odmeňovanie rovnakých alebo obdobných prác vykonávaných v pracovnom pomere, a to podľa podmienok určených ústredným orgánom, do pôsobnosti ktorého organizácia patrí.

§ 15

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 91/1966 Zb. o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru s platnosťou pre územie Slovenskej socialistickej republiky.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Minister:

Krocsány v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl. Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach. Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve. Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.

2) Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

3) § 238 ods. 3 Zákonníka práce.

4) Vrátane výmeny opotrebovaných súčiastok prístroja.