Vyhláška č. 12/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Čiastka 2/1981
Platnosť od 30.01.1981 do31.12.1988
Účinnosť od 30.01.1981 do31.12.1988
Zrušený 206/1988 Zb.

OBSAH

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 29. decembra 1980

o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 1 ods. 3 a § 14 vládneho nariadenia č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a podľa § 195 Trestného zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, sa dopĺňa takto:

Zoznam omamných látok uvedený v prílohe č. 3 sa dopĺňa týmito látkami:

I. skupina

sufentanil N-[4-(metoxymetyl)-1-/2-(2-tienyl) etyl/-4-piperidyl] propionanilid

tilidin (+)-etyl trans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3- cyklohexén-1-karboxylát

II. skupina

dextropropoxyfén alfa-(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butanol propionát


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister spravodlivosti

Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.