Vyhláška č. 117/1981 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy

Čiastka 33/1981
Platnosť od 22.12.1981 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1983 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.

117

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 18. novembra 1981

o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovuje:


§ 1

(1) Jednotná klasifikácia priemyselných prác výrobnej povahy (ďalej len „klasifikácia“) sa zavádza ako súčasť jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov1) a nadväzuje na jednotnú klasifikáciu priemyselných odborov a výrobkov.2)

(2) Klasifikáciou sa upravuje triedenie priemyselných prác výrobnej povahy (ďalej len „priemyselné práce“) ako priemyselných činností smerujúcich k výrobe priemyselných výrobkov3) ako určitá fáza ich výroby.

(3) V klasifikácii sa určuje - s výnimkou odboru 547 (montáže technologických zariadení) - päť klasifikačných stupňov, a to odbory, predmetové zoskupenie, skupiny priemyselných prác, podskupiny priemyselných prác a sortimentové dotriedenie. Prehľad odborov na prvom klasifikačnom stupni tvorí prílohu tejto vyhlášky. Pre odbor 547 sa upravuje členenie špecificky v metodickej časti klasifikácie.

(4) Úplné identifikačné označenie konkrétneho (sortimentového) typu zatrieďovanej priemyselnej práce nesmie v styku medzi organizáciami prekročiť 12 miest číselného kódu.

§ 2

(1) Klasifikácia je záväzná

a) pre triedenie a zoskupovanie informácií o priemyselných činnostiach smerujúcich k výrobe priemyselných výrobkov, ktoré sú predmetom dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi organizáciami vo forme samostatných dodávok ako plnenie hospodárskych záväzkov o vykonávaní prác,4) prípadne hospodárskych záväzkov o dodávkach montáží;5)

b) pre vedenie jednotnej údajovej základne organizácií,6) najmä v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

(2) Klasifikácia sa odporúča najmä pre triedenie a zoskupovanie informácií v informačnej sústave organizácií,7) pre plánovanie a financovanie a pri budovaní automatizovaných systémov riadenia podnikov.

§ 3

(1) Všetky organizácie vykonávajúce činnosti zahrnuté do klasifikácie sledujú vo svojej informačnej sústave podľa odborov priemyselných prác najmä ukazovatele výsledkov svojej činnosti včítane hodnotových ukazovateľov a ukazovatele miezd a ostatných nákladov, prípadne ďalšie ukazovatele, ktoré určí Federálny štatistický úrad.

(2) V osobitne odôvodnených prípadoch môže vecne príslušný ústredný orgán so súhlasom Federálneho štatistického úradu vytvoriť z prvkov klasifikácie vybraných na určitý špecifický účel osobitnú (účelovú) nomenklatúru určenú aj pre vonkajší styk medzi organizáciami.

§ 4

(1) Organizácie vstupujúce do dodávateľsko-odberateľských vzťahov označujú v objednávkach, hospodárskych zmluvách na dodacích listoch, faktúrach a v ostatných dokladoch priemyselné práce, ktoré sú predmetom týchto vzťahov, číselnými kódmi podľa klasifikácie.

(2) Dodávanú priemyselnú prácu vykoná spravidla na zákazku svojho odberateľa dodávateľ na medzi - tovare, ktorý sa tak stáva hmotným nositeľom dodávanej priemyselnej práce, ale v danom dodávateľsko-odberateľskom vzťahu nie je sám osebe predmetom dodávky.

(3) Príslušnosť hmotného nositeľa konkrétnej dodávky priemyselných prác k určitej položke jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov na stupni predmetového zoskupenia (§ 1 ods. 3) je povinný určiť odberateľ; túto povinnosť plní uvedením druhého a tretieho znaku kódu odboru, v ktorom je zatriedený hmotný nositeľ (materiál, polotovar a pod.) tej priemyselnej práce, ktorú má na ňom dodávateľ vykonať, na príslušnom mieste8) dokladov dodávateľsko-odberateľského vzťahu (v návrhu dodávkovej hospodárskej zmluvy, na objednávke a i.). Označenie priemyselnej práce udané odberateľom zaväzuje dodávateľa uvádzať ho bez zmeny na svojich dokladoch (na dodacích listoch, faktúrach a i.).

§ 5

Návrhy doplnkov klasifikácie predkladajú ústredné orgány federácie aj republík alebo gestori príslušných odborov jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov9) Federálnemu štatistickému úradu najneskôr do konca februára každého kalendárneho roka, aby mohli tieto zmeny a doplnky nadobudnúť účinnosť od 1. januára nasledujúceho roka. Doplnky klasifikácie vykonáva Federálny štatistický úrad opatreniami vyhlasovanými v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a oznamovanými v Zbierke zákonov.

§ 6

Federálny štatistický úrad môže zo závažných dôvodov na žiadosť vecne príslušného ústredného orgánu povoliť výnimku z ustanovenia § 1 ods. 3.

§ 7

Z jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov sa vypúšťa odbor 547 - montáže technologických zariadení.


§ 8

Zrušujú sa smernice Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o zavedení a využívaní jednotného triedenia prác výrobnej povahy a jednotného triedenia výkonov zahŕňaných do hodnoty spoločenského produktu č. 38 048/1965 z 31. júla 1985 v časti týkajúcej sa prác výrobnej povahy v priemysle; smernice boli publikované vo Vestníku Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky v čiastke 16-17 z 23. októbra 1965 a oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 8/1966.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Predseda:

Ing. Mička v. r.


Príloha vyhlášky č. 117/1981 Zb.

Priemyselné práce výrobnej povahy

Prehľad odborov

KódNázov odboru
110Práce výrobnej povahy v priemysle palív
120Práce výrobnej povahy v energetickom priemysle
170Práce výrobnej povahy v hutníctve železa
210Práce výrobnej povahy v hutníctve neželezných kovov
290Práce výrobnej povahy v chemickom a gumárensko-azbestovom priemysle
300Práce výrobnej povahy pri výrobe častí strojov a prístrojov (okrem elektrotechnických)
370Práce výrobnej povahy v elektrotechnickom priemysle
480Práce výrobnej povahy pri výrobe strojov a zariadení všeobecného použitia a dopravných prostriedkov
547Montáže technologických zariadení
550Práce výrobnej povahy v ostatnom strojárstve
560Práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle
600Práce výrobnej povahy v priemysle stavebných hmôt
620Práce výrobnej povahy v drevospracujúcom priemysle
630Práce výrobnej povahy v priemysle papieru a celulózy
650Práce výrobnej povahy v priemysle skla, keramiky a porcelánu
710Práce výrobnej povahy v textilnom priemysle
720Práce výrobnej povahy v konfekčnom priemysle
730Práce výrobnej povahy v kožiarskom priemysle
750Práce výrobnej povahy v polygrafickom priemysle
780Práce výrobnej povahy v priemysle potravín a pochutín
799Práce výrobnej povahy v ostatnej priemyselnej výrobe

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

2) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavádzaní a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácii výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

3) § 4 úpravy Federálneho štatistického úradu o doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov č. 2754/80-032-1504 z 24. októbra 1980, publikovanej pod č. 13 v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 12-13/1980; oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 2/1981.

4) § 356 Hospodárskeho zákonníka.

5) § 315 a nasl. Hospodárskeho zákonníka.

6) Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 173/1980 Zb. o jednotnej údajovej základni organizácie.

7) § 3 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácii.

8) Na dokladoch sa uvádza identifikačný kód danej práce (maximálne 12 znakov - miest), v ktorom sa predmetové zoskupenie vyjadruje 4. a 5. znakom.

9) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 116/1972 Zb. o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov.