Vyhláška č. 116/1981 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave zmeny a zrušenia hospodárskych záväzkov

Čiastka 33/1981
Platnosť od 22.12.1981 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1985

OBSAH

116

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 10. decembra 1981

o prechodnej úprave zmeny a zrušenia hospodárskych záväzkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 329 z 26. novembra 1981 o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1982 podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. ustanovuje:


§ 1

Ak sa jedna z organizácií domáha zmeny alebo zrušenia záväzku, je druhá organizácia povinná pristúpiť na zmenu alebo zrušenie aj na základe úpravy prerokovaných dodávateľsko-odberateľských vzťahov dohodnutej medzi týmito organizáciami alebo rozhodnutej ich nadriadenými orgánmi podľa § 8 vyhlášky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982 a platí do 31. decembra 1985.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.